PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/01.03.2024 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/01.03.2024
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA
PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3/29 din 01.03.2024 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tomesti – dl.Vasiu Adrian-Viorel;
Analizând:
– Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA” Deva nr.07/10.01.2024 înregistrată la Primăria comunei Tomesti;
În conformitate cu:
– prevederile art.13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Hotărârea Consiliului local al Comunei Bătrâna nr.38/2023 privind aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Hotărârea Consiliului local al Comunei Bătrâna nr.43/2023 pentru completarea HCL nr.38/2023 privind aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Ținând cont de prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.13 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.33 alin.1 și alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând prevederile art. 7 alin .2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată ,
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, si art. 139, alin. 1 si 3, lit.fe coroborat cu
art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, potrivit prevederilor art.1 din prezenta.
Art.3. Se mandatează reprezentantul UAT Tomesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, să voteze potrivit prevederilor art.1 din prezenta.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI ”AQUA PREST”,primarului comunei Tomesti prin grija secretarului general al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara.

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/29 din 01.03.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

SC APA PROD S.A. Deva este operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în județul Hunedoara (fără localităţile din Valea Jiului şi zona Orăştiei), organizat ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara – persoană juridică care deține 76 % din totalul acțiunilor.
SC APA PROD SA Deva îşi desfăşoară activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”- în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre. Potrivit acestui contract de delegare, operatorul regional de apă SC APAPROD SA Deva are obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării infrastructurii de apă şi canal existente în zona oraşelor din zona de operare.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. De asemenea, constituirea asociației de dezvoltare intercomunitară vizează realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, în aria de operare a SC APAPROD SA Deva destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Prevederilor art.13 alin.1 și alin.2 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare stipulează următoarele:
”Art. 13. – (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.”
Prin adresa nr.07/10.01.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA”, înregistrată la Primăria comunei Tomesti, transmite solicitarea formulată de Consiliul Local al Comunei Bătrâna de aderare la ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Potrivit prevederilor art. 13 din Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului.
Statutul asociației prevede că orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean.
Prin urmare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Tomesti, proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, astfel cum a fost el redactat.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/29 din 01.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

SC APA PROD S.A. Deva este operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în județul Hunedoara (fără localităţile din Valea Jiului şi zona Orăştiei) desfășurând activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”- în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre.
Potrivit acestui contract de delegare, operatorul regional de apă SC APAPROD SA Deva are obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării infrastructurii de apă şi canal existente în zona oraşelor din zona de operare.

SC APA PROD SA este organizat ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara – persoană juridică care deține 76 % din totalul acțiunilor.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. De asemenea, constituirea ADI vizează realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, în aria de operare a SC APAPROD SA Deva destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prin adresa nr.07/10.01.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA”, transmite solicitarea formulată de Consiliul Local al Comunei Bătrâna de aderare la ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Potrivit prevederilor art. 13 din Statutul ADI ” AQUA PREST HUNEDOARA”, asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.

Având în vedere solicitarea transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” prin adresa nr.07/10.01.2024 și în baza prevederilor art. 13 din Statutul Asociației, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem avizului comisiilor de specialitate și aprobării Consiliului Local Tomesti.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian