PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/ 28.02.2024 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI
___________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/ 28.02.2024
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT,
PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti,județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/ 27 din 28.02.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;
– prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandateaza domnul Vasiu Adrian-Viorel , primar al Comunei Tomesti ca în numele şi pentru Comuna Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara astfel cum este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii si termenelor prevazute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Primarul comunei Tomesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara.

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIORE

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
LGIURGIU SANDA


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR.3/27 din 28.02.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând următoarele:
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T.Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara în forma prezentată

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE PROIECTE, INVESTITII
NR.4/ 27 din 28.02.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara s-a constatat necesitatea aprobării Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit cu următoarele:
a fost modificat[ structura și denumirea anexelor de la pagina nr.3
a fost introdusă Metodologia privind procedurile de calculare și aplicare a penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara
a fost modificată diagrama de flux

În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat; este legal și oportun aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
Indries Damian-Iulian