PROCES-VERBAL, şedinţa ordinara a Consiliului local din 28.09.2023

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.09.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.

Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 67 din 20.09.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art.135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti prin afişare la sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile de afişaj din comuna Tomesti .

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 20.09.2023 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI .

D-na secretar general,Giurgiu Sanda, declară deschise lucrările şedinţei informând consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9, sedinta fiind legal constituita si informează consilierii că la şedinţă participa dl. VASIU ADRIAN VIOREL -primarul comunei, functionarii publici angajati ai Primariei comunei .

Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar general al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar general Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .

Luând la cunoştiinţă şi nefiind obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul-verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”.

În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul general al comunei, da cuvantul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL sa prezinte ordinea de zi
Dl. primar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotarare nr. 46 / 5.09. 2023 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului
local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pentru anul scolar 2023-2024 Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiect de hotărâre nr. 47/05.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Initiat de primarul comunei Tomesti
3. Proiect de hotarare nr.48 /18.09.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiect de hotărâre nr. 49/18.09.2023 privind aprobarea listei consumatorilor –persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
Initiat de primarul comunei Tomesti
5. Proiect de hotărâre nr. 50/18.09.2023 privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara .
Initiat de primarul comunei Tomesti

Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind aprobată cu 9 voturi „ pentru” .

X X

X

Continuând lucrările şedinţei ,

La pct. 1 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA TRAIAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
D-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier BORZA TRAIAN propune in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pe dl. consilier SUBA CIPRIAN-MARIAN.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru”, 1 „abtinere” dl. consilier Suba Ciprian-Marian, fiind adoptată hotărârea nr.49.

La pct. 2 , din ordinea de zi, se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU propune ca presedinte de sedinta pe dl. Leucian Sorin-Adrian
Nefiind alti înscrişi la cuvânt,d-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru” , 1 „abtineri” (d-nul consilier Leucian Sorin-Adrian), fiind adoptată hotărârea nr.50.

La pct. 3, din ordinea de zi se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri.
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat
D-nul consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN intreaba daca se achita salubritatea pe trimestrul doi.
D-nul primar VASIU ADRIAN VIOREL arata ca in fiecare zi, cetatenii comunei vin si achita taxa de salubrizare.In mare masura s-a achitat la zi.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr.51 .

La pct. 4 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA TRAIAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
D-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.52.

La pct.5 , din ordinea de zi, se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr.53 .

Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul FAUR ADRIAN-CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmeaza probleme diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FAUR ADRIAN-CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA

DISPOZITIA NR. 67/2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 28.09.2023, ORA 13,00

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 67/2023
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 28.09.2023, ORA 13,00

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei Tomesti inregistrat sub nr. 960 din 20.09.2023 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna septembrie 2023;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie 2023, orele 13,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se transmite spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 20.09.2023


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 67/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 28.09.2023, ORA 13,00

1. Proiect de hotarare nr. 46 / 5.09. 2023 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului
local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pentru anul scolar 2023-2024 Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiect de hotărâre nr. 47/05.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Initiat de primarul comunei Tomesti
3. Proiect de hotarare nr.48 /18.09.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiect de hotărâre nr. 49/18.09.2023 privind aprobarea listei consumatorilor –persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
Initiat de primarul comunei Tomesti
5. Proiect de hotărâre nr. 50/18.09.2023 privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara.
Initiat de primarul comunei Tomesti

Spre avizare Comisiilor de specialitate:
1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ: punctul 3
2.Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice,
a drepturilor cetatenilor : punctul 2, 5
3. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement : punctul 1, 4

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 20.09.2023


PRIMĂRIA COMUNEI TOMESTI APROBAT,
STR. PRINCIPALA , NR. 50 PRIMAR,
TEL. 0254684328 , FAX 0254684338 Vasiu Adrian-Viorel
Email – primariatomesti.hd@gmail.com
Nr. 960 din 20.09.2023

REFERAT
CU PRIVIRE LA : CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TOMESTI PENTRU ZIUA DE 28.09.2023, ORA 13,00

În conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ , propun emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Comunei Tomesti în data de 28.09.2023,
ora 13,00”, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare nr. 46 / 5.09. 2023 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului
local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pentru anul scolar 2023-2024. Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiect de hotărâre nr. 47/05.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Initiat de primarul comunei Tomesti
3. Proiect de hotarare nr.48 /18.09.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiect de hotărâre nr. 49/18.09.2023 privind aprobarea listei consumatorilor –persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice .
Initiat de primarul comunei Tomesti
5. Proiect de hotărâre nr. 50/18.09.2023 privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara .
Initiat de primarul comunei Tomesti

In acest caz, Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, iar membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari .

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

CONVOCATOR

COMUNA TOMESTI
SECRETAR GENERAL –

CONVOCATOR

   Stimate domnule consilier local …………………………………………

   În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 28.09.2023 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A CELEI DE-A 36-A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL

1. Proiect de hotarare nr. 46 / 5.09. 2023 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului
local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti pentru anul scolar 2023-2024 Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr. 3, pentru invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
2. Proiect de hotărâre nr. 47/05.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
– Comisiei de specialitate nr.2, pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor .
3. Proiect de hotarare nr.48 /18.09.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
4. Proiect de hotărâre nr. 49/18.09.2023 privind aprobarea listei consumatorilor –persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
– Comisiei de specialitate nr. 3, pentru invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
5. Proiect de hotărâre nr. 50/18.09.2023 privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
– Comisiei de specialitate nr.2, pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor .

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 20.09.2023

PROIECT DE HOTARARE NR. 50/18.09.2023 PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTARARE NR. 50/18.09.2023
PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN PROPRIETATEA STATULUI
IN PROPRIETATE PARTICULARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– cererea inaintata de dl. Piseu Voicu Davis inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 955 din 18.09.2023, in care solicita trecerea terenului aferent locuintei de pe statul raman in proprietatea sa, precum si extrasul de carte funciara atasat nr 61279 , nr. topo 61279 in care se precizeaza ca locuinta susnumitului figureaza pe terenului statului Roman
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr. 3/55 din 18.09.2023 la proiectul de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara
Avand in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere art.4 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 si alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,ale art.129 alin.14 si art.196, alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Propune atribuirea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara ș
– Primarului comunei Tomesti.

INITIATOR
A V I Z AT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA ANEXA LA PHCL NR 50/2023
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

TABEL NOMINAL
Cuprinzind persoanele carora li se atribuie suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara

Nr.crt. Numele si prenumele Adresa solicitantului Adresa imobilului Acte doveditoare Suprafata propusa (mp) Suprafata aprobata
(mp)
1 PISEU
VOICU-DAVIS
Florida-USA Com.Tomesti sat Tiulesti,
nr. 21, jud. Hunedoara
– contract de vanzare-cumparare imobil cu incheiere de autentificare nr.1516/01.01.1996

– extras CF nr.61279 Tomesti nr. top. 61279

250 250

INITIATOR
A V I Z AT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR.3/55 DIN 18.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN
DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

Analizind cererea nr. 955 din 18.09.2023 , a domnului Piseu Vocu-Davis, cu domiciliul in loc. Florida, USA , proprietar al imobilului din comuna Tomesti, sat Tiulesti, nr. 21, jud Hunnedoara, prin care solicita trecerea suprafetei cuprinsa in CF 61297 Tomesti , nr. top. 61297 din proprietatea Statului Roman, prin Ordin al Prefectului, conform art. 36 aliniat 2 si 3 al Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietate particulara, a actelor anexate, cât si a masuratorilor executate de catre persoana autorizata Indreiu Daniel-Ioan s-a constatat ca se poate propune atribuirea unei suparfete de 250 m.p teren intravilan (suprafata masurata) in proprietatea particulara a numitului Piseu Vocu-Davis care detine imobilul-casa pe acest teren. De aceea

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara in forma prezentata.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/ 55 din 18.09.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN
DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

Analizind cererea nr. 955 din 18.09.2023 , a domnului Piseu Vocu-Davis, cu domiciliul in loc. Florida, USA , proprietar al imobilului din comuna Tomesti, sat Tiulesti, nr. 21, jud Hunnedoara, prin care solicita trecerea suprafetei cuprinsa in CF 61297 Tomesti , nr. top. 61297 din proprietatea Statului Roman, prin Ordin al Prefectului, conform art. 36 aliniat 2 si 3 al Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietate particulara, a actelor anexate, cât si a masuratorilor executate de catre persoana autorizata Indreiu Daniel-Ioan s-a constatat ca se poate propune atribuirea unei suparfete de 250 m.p teren intravilan (suprafata masurata) in proprietatea particulara a numitului Piseu Vocu-Davis care detine imobilul-casa pe acest teren. De aceea

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara in forma prezentata.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

– oOo –

ANUNT cu privire la PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 18.09.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR –
PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 27.09.2023 , ora 10.00
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

– oOo –

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/18.09.2023
PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR –
PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL
AL ENERGIEI ELECTRICE

Consiliul Local al Comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Analizând cererile depuse de cetăținii comunei Tomesti,depuse in perioada iulie-septembrie 2023 având ca obiect solicitarea privind aplicarea reducerii cu 50% a pretului final al energiei electrice, precum și documentele justificative (copia cărții de identitate, copia facturilor la energie electrică, și declarațile pe proprie răspundere) prin care se atestă îndeplinirea condițiilor legale pentru a beneficia de această reducere ;
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr. 3/54 din 18.09.2023, prin care se propune aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului României nr. 27/1996, republicată, astfel cum a fost completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2021;
În conformitate cu dispozițiile pct. 15 alin.(1) lit. b și alin.2 din Normele metodologice nr. 4626/23685/6291/1840/1997 privind acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea de Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, norme modificate și completate prin Ordinul Comun nr. 572/321/1335/1009/935/2022 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare incheiat cu ENEL ENERGIE S.A , potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Tomestiși pe site-ul https://primariatomestihd.ro, și se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;
– furnizorilor de energie electrica : ENEL ENERGIE S.A ;
– AJPIS HUNEDOARA

INITIATOR A V I Z AT
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Vasiu Adrian-Viorel Giurgiu Sanda

Anexa 1 la PHCL nr. 49/2023

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI, JUD. HUNEDOARA
Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Nr.
crt
Numele si prenumele beneficiarului CNP CI,BI serie/ nr. Adresa de domiciliu Furnizor COD client
1 CULMAN MIHAI 1560905400091 XD 057454 Com.Tomestisat Tomesti,
nr 33,jud. HD
Enel Energie S.A. RO005E530856740

INITIATOR
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

A V I Z AT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/54 din 18.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL
AL ENERGIEI ELECTRICE

Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni .
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti cu domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare incheiat.
In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, au depus o cerere la primariepana in luna iunie 2023, prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare necesare, buletin in care este specificat domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se aproba de catre fiecare consiliu local.
Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Tomesti a intocmit lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice care va fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/ 54 din 18.09.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni .
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti cu domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare incheiat.
In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, au depus o cerere la primariepana in luna iunie 2023, prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare necesare, buletin in care este specificat domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se aproba de catre fiecare consiliu local.
Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Tomesti a intocmit lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice , drept pentru care se impune initierea unei proiect de hotarare privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice, care va fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei Tomesti.

REFERENT,
Cioara Ioan Laurentiu

– oOo –

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTARARE NR.48 /18.09.2023 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.48 /18.09.2023
PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:Referatul de aprobare nr.3/53 din 18.09.2023 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 293/2023 ;
Având în vedere următoarele:
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.2074/14.09.2023 privind actualizarea Statutului și a Actului Constitutiv al ADI S.I.G.D.Hunedoara, înregistrata la Primăria comunei Tomesti sub nr.951 din 18.09.2023
– Prevederile OUG nr.133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006
– Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
In conformitate cu prevederile art.10 din Legea serviciilor comunitare nr.51/2006,republicată ,cu modificările și completările ulterioare, art.21 din OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.cu modificările și completările ulterioare , art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificari si completari ulterioare
In temeiul art.91 ali.(2), art.129 alin.(2) lit.d) și lit.e),,alin.(7) lit.n) ,alin(9) lit.c) art.139 alin.(1),alin.3 lit f) si art.196 alin.(1) lit.a) si art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara in forma actualizată conform anexei nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara conform anexei nr.2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.3. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara să semneze Statutul și Actul Constitutiv actualizate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”

Art.4. Anexele nr.1-2 fac aparte integrantă la prezenta hotărâre

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,SistemIntegrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/53 din 18.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Avand in vedere Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, se
prevede ca:
preambulul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
municipiul/orasul/comuna ……………….., prin Consiliul Local al ………………., cu sediul in ……………., str. ……………… nr. …., judetul …………….., cod ……………………….., reprezentat de drept prin ……………………, in calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
articolul 5 alineatul (1), literele e)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
e) sa elaboreze documentatia aferenta procedurii de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice;
f) sa incheie contractul/contractele cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati;
g) sa monitorizeze executarea contractului incheiat/contractelor incheiate cu operatorul/operatorii si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor, si, potrivit mandatului primit si in conformitate cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;”
la articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) sa elaboreze si sa aprobe documentatia de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acesta – in cazul gestiunii delegate, respectiv documentatia aferenta modalitatii de gestiune directa;”
articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Asociatia se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile art. 90 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Finantarea Asociatiei se realizeaza cu asigurarea, de catre autoritatea publica finantatoare, a respectarii legislatiei nationale si europene in materia ajutorului de stat.”
articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Asociatia nu poate avea calitatea de operator in intelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu desfasoara activitati economice.
(2) Daca Asociatia isi desfasoara activitatea in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru cantitatile de deseuri municipale declarate de aceasta ca fiind comercializate, in situatia in care obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului nu se realizeaza individual, modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
la articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional, se pot retrage din Asociatie inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare, in situatia in care beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice.”
13. In anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care un asociat nu aproba documentatiile de atribuire in vederea organizarii procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi incheiat cu operatorul desemnat si anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
14. In anexa nr. 2, la articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) In situatia in care mai multe unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara au delegat impreuna gestiunea serviciilor de utilitate publica pentru doua sau mai multe activitati componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitatile administrativ-teritoriale inteleg sa se retraga din oricare dintre aceste contracte sau sa retraga mandatul acordat Asociatiei pentru o parte dintre activitatile delegate, adunarea generala va hotari excluderea acestora din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare, in special cu privire la investitii, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
15. In anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (5), dupa litera b) se introduc doua noi litere, lit. c) si d), cu urmatorul cuprins:
„c) prejudiciul creat membrilor asociati generat de cresterea costurilor de operare in sarcina acestora prin retragere/excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru cresterea costurilor de operare si durata pentru care se calculeaza sunt stabilite in baza unui audit;
d)sumele impuse cu titlu de penalitati/despagubiri/daune/obligatie de restituire de catre entitatile finantatoare, in situatia in care beneficiaza/au beneficiat de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene.”
la articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
– (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din primarii de municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean, care sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ-teritoriale membre.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
„(11) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
(12) Presedintele consiliului judetean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept in adunarile generale unuia dintre vicepresedinti, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judetului, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
(13) Primarii si, respectiv, presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a Asociatiei, prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile de delegare vor fi transmise, in copie, presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) si f)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, potrivit mandatului incredintat Asociatiei de catre membrii sai.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, lit. j1), cu urmatorul cuprins:
„j1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilitati publice, aprobarea fuziunii, in conditiile legii, cu alte asociatii de dezvoltare intercomunitara, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice;”
21. – mandatului acordat acesteia de asociati potrivit art. 5 alin. (2) sunt:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asociatiei;
b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare, elaborate si prezentate de consiliul director;
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de delegare;
d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, in conditiile legii speciale care reglementeaza serviciul respectiv;
e) aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;
f) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul incheiat intre Asociatie si operator, in situatia in care acesta nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;
g) aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b).”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, in sedinte ordinare sau extraordinare, de catre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin …. asociati.
(2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin cinci zile calendaristice pentru sedintele ordinare sau trei zile calendaristice pentru sedintele extraordinare, inainte de data sedintei, si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi ale sedintei. Pentru motive intemeiate care justifica urgenta, convocarea poate fi transmisa cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta
…………………………………………………………….
(5) Secretariatul sedintelor adunarii generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al sedintei.
(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar si este supus aprobarii membrilor adunarii generale in sedinta urmatoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisa in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sedintei.
(7) Pe baza proceselor-verbale ale sedintelor, secretarul redacteaza hotararile adunarii generale, care vor fi semnate de presedinte Asociatiei. Hotararile adunarii generale se inregistreaza intr-un registru distinct.”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
„(8) Adunarea generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile adunarii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa.
(9) Modalitatea de desfasurare a sedintelor adunarii generale va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si lit. j)-l) si alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.
(4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Potrivit art. 10 alin. (51) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, atunci se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atributiilor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In cazul in care reprezentantul de drept al unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitara si inca cel putin 4 membri alesi din randul membrilor adunarii generale a Asociatiei, desemnati prin vot secret. Prin statut, asociatii pot sa prevada si un numar mai mare de membri, cu conditia ca numarul total de membri in consiliul director, inclusiv presedintele, sa fie impar. Durata mandatului este convenita de asociati, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei. Directorul executiv are drept de semnatura in numele Asociatiei in operatiunile bancare si de trezorerie, aproba si semneaza documentele financiar-contabile legate de activitatea curenta a Asociatiei, semneaza in numele acesteia delegatiile de reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad si poate reprezenta Asociatia in relatiile cu tertii. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de secretar si se comunica tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul de procese- verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa. Modalitatea de desfasurare a sedintelor va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri, desemnati de adunarea generala dintre membrii adunarii sau alesi din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
…………………………………………………………
(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele comisiei de cenzori pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.”
– In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale, aprobate cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute la art. 20 alin. (3).”
Restul prevederilor raman neschimbate .
In acest sens , va rog domnilor consilieri sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

–oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/53 din 18.09.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Avand in vedere Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, se
prevede ca:
preambulul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
municipiul/orasul/comuna ……………….., prin Consiliul Local al ………………., cu sediul in ……………., str. ……………… nr. …., judetul …………….., cod ……………………….., reprezentat de drept prin ……………………, in calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
articolul 5 alineatul (1), literele e)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) sa elaboreze documentatia aferenta procedurii de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice;
f) sa incheie contractul/contractele cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati;
g) sa monitorizeze executarea contractului incheiat/contractelor incheiate cu operatorul/operatorii si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor, si, potrivit mandatului primit si in conformitate cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;”
la articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) sa elaboreze si sa aprobe documentatia de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acesta – in cazul gestiunii delegate, respectiv documentatia aferenta modalitatii de gestiune directa;”
articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Asociatia se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile art. 90 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Finantarea Asociatiei se realizeaza cu asigurarea, de catre autoritatea publica finantatoare, a respectarii legislatiei nationale si europene in materia ajutorului de stat.”
articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Asociatia nu poate avea calitatea de operator in intelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu desfasoara activitati economice.
(2) Daca Asociatia isi desfasoara activitatea in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru cantitatile de deseuri municipale declarate de aceasta ca fiind comercializate, in situatia in care obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului nu se realizeaza individual, modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
la articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional, se pot retrage din Asociatie inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare, in situatia in care beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice.”
13. In anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care un asociat nu aproba documentatiile de atribuire in vederea organizarii procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi incheiat cu operatorul desemnat si anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
14. In anexa nr. 2, la articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) In situatia in care mai multe unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara au delegat impreuna gestiunea serviciilor de utilitate publica pentru doua sau mai multe activitati componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitatile administrativ-teritoriale inteleg sa se retraga din oricare dintre aceste contracte sau sa retraga mandatul acordat Asociatiei pentru o parte dintre activitatile delegate, adunarea generala va hotari excluderea acestora din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare, in special cu privire la investitii, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
15. In anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (5), dupa litera b) se introduc doua noi litere, lit. c) si d), cu urmatorul cuprins:
„c) prejudiciul creat membrilor asociati generat de cresterea costurilor de operare in sarcina acestora prin retragere/excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru cresterea costurilor de operare si durata pentru care se calculeaza sunt stabilite in baza unui audit;
d) sumele impuse cu titlu de penalitati/despagubiri/daune/obligatie de restituire de catre entitatile finantatoare, in situatia in care beneficiaza/au beneficiat de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene.”
la articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
– (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din primarii de municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean, care sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ-teritoriale membre.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
„(11) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
(12) Presedintele consiliului judetean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept in adunarile generale unuia dintre vicepresedinti, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judetului, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
(13) Primarii si, respectiv, presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a Asociatiei, prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile de delegare vor fi transmise, in copie, presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) si f)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, potrivit mandatului incredintat Asociatiei de catre membrii sai.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, lit. j1), cu urmatorul cuprins:
„j1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilitati publice, aprobarea fuziunii, in conditiile legii, cu alte asociatii de dezvoltare intercomunitara, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice;”
21. – mandatului acordat acesteia de asociati potrivit art. 5 alin. (2) sunt:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asociatiei;
b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare, elaborate si prezentate de consiliul director;
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de delegare;
d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, in conditiile legii speciale care reglementeaza serviciul respectiv;
e) aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;
f) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul incheiat intre Asociatie si operator, in situatia in care acesta nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;
g)aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b).”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, in sedinte ordinare sau extraordinare, de catre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin …. asociati.
(2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin cinci zile calendaristice pentru sedintele ordinare sau trei zile calendaristice pentru sedintele extraordinare, inainte de data sedintei, si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi ale sedintei. Pentru motive intemeiate care justifica urgenta, convocarea poate fi transmisa cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta
…………………………………………………………….
(5) Secretariatul sedintelor adunarii generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al sedintei.
(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar si este supus aprobarii membrilor adunarii generale in sedinta urmatoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisa in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sedintei.
(7) Pe baza proceselor-verbale ale sedintelor, secretarul redacteaza hotararile adunarii generale, care vor fi semnate de presedinte Asociatiei. Hotararile adunarii generale se inregistreaza intr-un registru distinct.”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
„(8) Adunarea generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile adunarii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa.
(9) Modalitatea de desfasurare a sedintelor adunarii generale va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si lit. j)-l) si alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.
(4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Potrivit art. 10 alin. (51) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, atunci se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atributiilor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In cazul in care reprezentantul de drept al unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitara si inca cel putin 4 membri alesi din randul membrilor adunarii generale a Asociatiei, desemnati prin vot secret. Prin statut, asociatii pot sa prevada si un numar mai mare de membri, cu conditia ca numarul total de membri in consiliul director, inclusiv presedintele, sa fie impar. Durata mandatului este convenita de asociati, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei. Directorul executiv are drept de semnatura in numele Asociatiei in operatiunile bancare si de trezorerie, aproba si semneaza documentele financiar-contabile legate de activitatea curenta a Asociatiei, semneaza in numele acesteia delegatiile de reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad si poate reprezenta Asociatia in relatiile cu tertii. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de secretar si se comunica tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul de procese- verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa. Modalitatea de desfasurare a sedintelor va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri, desemnati de adunarea generala dintre membrii adunarii sau alesi din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
…………………………………………………………
(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele comisiei de cenzori pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.”
– In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale, aprobate cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute la art. 20 alin. (3).”

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47/05.09.2023 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 /05.09.2023
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrată sub nr. 3/52 din 05.09.2023 ;
Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul/doamna consilier___________________________________________, pe o perioadă de 3 luni, până la data de 31.12.2023.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/52 din 05.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Stimaţi consilieri,
Conform prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti , consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, perioadă în care acesta va conduce şedinţele consiliului local şi în care va semna hotărârile adoptate de consiliul local.
Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ vă rog, domnilor consilieri, să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

–- 000 –-

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
NR. 4/52 din 05.09.2023

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti , consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, perioadă în care acesta va conduce şedinţele consiliului local şi în care va semna hotărârile adoptate de consiliul local.
Având în vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotărâre prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă, se încadrează în prevederile legale.

ÎNTOCMIT:
SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA

–- 000 –-