PROIECT DE HOTARARE NR. 50/18.09.2023 PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTARARE NR. 50/18.09.2023
PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN PROPRIETATEA STATULUI
IN PROPRIETATE PARTICULARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– cererea inaintata de dl. Piseu Voicu Davis inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 955 din 18.09.2023, in care solicita trecerea terenului aferent locuintei de pe statul raman in proprietatea sa, precum si extrasul de carte funciara atasat nr 61279 , nr. topo 61279 in care se precizeaza ca locuinta susnumitului figureaza pe terenului statului Roman
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr. 3/55 din 18.09.2023 la proiectul de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara
Avand in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere art.4 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 si alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,ale art.129 alin.14 si art.196, alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Propune atribuirea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara ș
– Primarului comunei Tomesti.

INITIATOR
A V I Z AT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA ANEXA LA PHCL NR 50/2023
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

TABEL NOMINAL
Cuprinzind persoanele carora li se atribuie suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara

Nr.crt. Numele si prenumele Adresa solicitantului Adresa imobilului Acte doveditoare Suprafata propusa (mp) Suprafata aprobata
(mp)
1 PISEU
VOICU-DAVIS
Florida-USA Com.Tomesti sat Tiulesti,
nr. 21, jud. Hunedoara
– contract de vanzare-cumparare imobil cu incheiere de autentificare nr.1516/01.01.1996

– extras CF nr.61279 Tomesti nr. top. 61279

250 250

INITIATOR
A V I Z AT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR.3/55 DIN 18.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN
DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

Analizind cererea nr. 955 din 18.09.2023 , a domnului Piseu Vocu-Davis, cu domiciliul in loc. Florida, USA , proprietar al imobilului din comuna Tomesti, sat Tiulesti, nr. 21, jud Hunnedoara, prin care solicita trecerea suprafetei cuprinsa in CF 61297 Tomesti , nr. top. 61297 din proprietatea Statului Roman, prin Ordin al Prefectului, conform art. 36 aliniat 2 si 3 al Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietate particulara, a actelor anexate, cât si a masuratorilor executate de catre persoana autorizata Indreiu Daniel-Ioan s-a constatat ca se poate propune atribuirea unei suparfete de 250 m.p teren intravilan (suprafata masurata) in proprietatea particulara a numitului Piseu Vocu-Davis care detine imobilul-casa pe acest teren. De aceea

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara in forma prezentata.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/ 55 din 18.09.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN
DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATE PARTICULARA

Analizind cererea nr. 955 din 18.09.2023 , a domnului Piseu Vocu-Davis, cu domiciliul in loc. Florida, USA , proprietar al imobilului din comuna Tomesti, sat Tiulesti, nr. 21, jud Hunnedoara, prin care solicita trecerea suprafetei cuprinsa in CF 61297 Tomesti , nr. top. 61297 din proprietatea Statului Roman, prin Ordin al Prefectului, conform art. 36 aliniat 2 si 3 al Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietate particulara, a actelor anexate, cât si a masuratorilor executate de catre persoana autorizata Indreiu Daniel-Ioan s-a constatat ca se poate propune atribuirea unei suparfete de 250 m.p teren intravilan (suprafata masurata) in proprietatea particulara a numitului Piseu Vocu-Davis care detine imobilul-casa pe acest teren. De aceea

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din proprietatea statului in proprietate particulara in forma prezentata.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

– oOo –