PROIECT DE HOTARARE NR.48 /18.09.2023 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.48 /18.09.2023
PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:Referatul de aprobare nr.3/53 din 18.09.2023 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 293/2023 ;
Având în vedere următoarele:
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.2074/14.09.2023 privind actualizarea Statutului și a Actului Constitutiv al ADI S.I.G.D.Hunedoara, înregistrata la Primăria comunei Tomesti sub nr.951 din 18.09.2023
– Prevederile OUG nr.133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006
– Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
In conformitate cu prevederile art.10 din Legea serviciilor comunitare nr.51/2006,republicată ,cu modificările și completările ulterioare, art.21 din OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.cu modificările și completările ulterioare , art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificari si completari ulterioare
In temeiul art.91 ali.(2), art.129 alin.(2) lit.d) și lit.e),,alin.(7) lit.n) ,alin(9) lit.c) art.139 alin.(1),alin.3 lit f) si art.196 alin.(1) lit.a) si art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara in forma actualizată conform anexei nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara conform anexei nr.2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.3. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integratde Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara să semneze Statutul și Actul Constitutiv actualizate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”

Art.4. Anexele nr.1-2 fac aparte integrantă la prezenta hotărâre

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,SistemIntegrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

– oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/53 din 18.09.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Avand in vedere Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, se
prevede ca:
preambulul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
municipiul/orasul/comuna ……………….., prin Consiliul Local al ………………., cu sediul in ……………., str. ……………… nr. …., judetul …………….., cod ……………………….., reprezentat de drept prin ……………………, in calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
articolul 5 alineatul (1), literele e)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
e) sa elaboreze documentatia aferenta procedurii de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice;
f) sa incheie contractul/contractele cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati;
g) sa monitorizeze executarea contractului incheiat/contractelor incheiate cu operatorul/operatorii si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor, si, potrivit mandatului primit si in conformitate cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;”
la articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) sa elaboreze si sa aprobe documentatia de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acesta – in cazul gestiunii delegate, respectiv documentatia aferenta modalitatii de gestiune directa;”
articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Asociatia se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile art. 90 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Finantarea Asociatiei se realizeaza cu asigurarea, de catre autoritatea publica finantatoare, a respectarii legislatiei nationale si europene in materia ajutorului de stat.”
articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Asociatia nu poate avea calitatea de operator in intelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu desfasoara activitati economice.
(2) Daca Asociatia isi desfasoara activitatea in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru cantitatile de deseuri municipale declarate de aceasta ca fiind comercializate, in situatia in care obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului nu se realizeaza individual, modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
la articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional, se pot retrage din Asociatie inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare, in situatia in care beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice.”
13. In anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care un asociat nu aproba documentatiile de atribuire in vederea organizarii procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi incheiat cu operatorul desemnat si anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
14. In anexa nr. 2, la articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) In situatia in care mai multe unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara au delegat impreuna gestiunea serviciilor de utilitate publica pentru doua sau mai multe activitati componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitatile administrativ-teritoriale inteleg sa se retraga din oricare dintre aceste contracte sau sa retraga mandatul acordat Asociatiei pentru o parte dintre activitatile delegate, adunarea generala va hotari excluderea acestora din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare, in special cu privire la investitii, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
15. In anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (5), dupa litera b) se introduc doua noi litere, lit. c) si d), cu urmatorul cuprins:
„c) prejudiciul creat membrilor asociati generat de cresterea costurilor de operare in sarcina acestora prin retragere/excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru cresterea costurilor de operare si durata pentru care se calculeaza sunt stabilite in baza unui audit;
d)sumele impuse cu titlu de penalitati/despagubiri/daune/obligatie de restituire de catre entitatile finantatoare, in situatia in care beneficiaza/au beneficiat de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene.”
la articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
– (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din primarii de municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean, care sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ-teritoriale membre.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
„(11) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
(12) Presedintele consiliului judetean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept in adunarile generale unuia dintre vicepresedinti, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judetului, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
(13) Primarii si, respectiv, presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a Asociatiei, prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile de delegare vor fi transmise, in copie, presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) si f)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, potrivit mandatului incredintat Asociatiei de catre membrii sai.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, lit. j1), cu urmatorul cuprins:
„j1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilitati publice, aprobarea fuziunii, in conditiile legii, cu alte asociatii de dezvoltare intercomunitara, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice;”
21. – mandatului acordat acesteia de asociati potrivit art. 5 alin. (2) sunt:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asociatiei;
b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare, elaborate si prezentate de consiliul director;
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de delegare;
d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, in conditiile legii speciale care reglementeaza serviciul respectiv;
e) aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;
f) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul incheiat intre Asociatie si operator, in situatia in care acesta nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;
g) aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b).”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, in sedinte ordinare sau extraordinare, de catre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin …. asociati.
(2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin cinci zile calendaristice pentru sedintele ordinare sau trei zile calendaristice pentru sedintele extraordinare, inainte de data sedintei, si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi ale sedintei. Pentru motive intemeiate care justifica urgenta, convocarea poate fi transmisa cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta
…………………………………………………………….
(5) Secretariatul sedintelor adunarii generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al sedintei.
(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar si este supus aprobarii membrilor adunarii generale in sedinta urmatoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisa in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sedintei.
(7) Pe baza proceselor-verbale ale sedintelor, secretarul redacteaza hotararile adunarii generale, care vor fi semnate de presedinte Asociatiei. Hotararile adunarii generale se inregistreaza intr-un registru distinct.”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
„(8) Adunarea generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile adunarii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa.
(9) Modalitatea de desfasurare a sedintelor adunarii generale va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si lit. j)-l) si alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.
(4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Potrivit art. 10 alin. (51) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, atunci se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atributiilor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In cazul in care reprezentantul de drept al unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitara si inca cel putin 4 membri alesi din randul membrilor adunarii generale a Asociatiei, desemnati prin vot secret. Prin statut, asociatii pot sa prevada si un numar mai mare de membri, cu conditia ca numarul total de membri in consiliul director, inclusiv presedintele, sa fie impar. Durata mandatului este convenita de asociati, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei. Directorul executiv are drept de semnatura in numele Asociatiei in operatiunile bancare si de trezorerie, aproba si semneaza documentele financiar-contabile legate de activitatea curenta a Asociatiei, semneaza in numele acesteia delegatiile de reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad si poate reprezenta Asociatia in relatiile cu tertii. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de secretar si se comunica tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul de procese- verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa. Modalitatea de desfasurare a sedintelor va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri, desemnati de adunarea generala dintre membrii adunarii sau alesi din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
…………………………………………………………
(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele comisiei de cenzori pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.”
– In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale, aprobate cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute la art. 20 alin. (3).”
Restul prevederilor raman neschimbate .
In acest sens , va rog domnilor consilieri sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

–oOo –

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/53 din 18.09.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDETUL HUNEDOARA

Avand in vedere Hotararea Guvernului Nr. 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, se
prevede ca:
preambulul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
municipiul/orasul/comuna ……………….., prin Consiliul Local al ………………., cu sediul in ……………., str. ……………… nr. …., judetul …………….., cod ……………………….., reprezentat de drept prin ……………………, in calitate de primar, potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
articolul 5 alineatul (1), literele e)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) sa elaboreze documentatia aferenta procedurii de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice;
f) sa incheie contractul/contractele cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati;
g) sa monitorizeze executarea contractului incheiat/contractelor incheiate cu operatorul/operatorii si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor, si, potrivit mandatului primit si in conformitate cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;”
la articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) sa elaboreze si sa aprobe documentatia de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acesta – in cazul gestiunii delegate, respectiv documentatia aferenta modalitatii de gestiune directa;”
articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Asociatia se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile art. 90 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Finantarea Asociatiei se realizeaza cu asigurarea, de catre autoritatea publica finantatoare, a respectarii legislatiei nationale si europene in materia ajutorului de stat.”
articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Asociatia nu poate avea calitatea de operator in intelesul art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu desfasoara activitati economice.
(2) Daca Asociatia isi desfasoara activitatea in domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru cantitatile de deseuri municipale declarate de aceasta ca fiind comercializate, in situatia in care obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului nu se realizeaza individual, modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
la articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional, se pot retrage din Asociatie inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare, in situatia in care beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice.”
13. In anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care un asociat nu aproba documentatiile de atribuire in vederea organizarii procedurilor pentru delegarea serviciilor, inclusiv proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi incheiat cu operatorul desemnat si anexele obligatorii la acesta, sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
14. In anexa nr. 2, la articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) In situatia in care mai multe unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara au delegat impreuna gestiunea serviciilor de utilitate publica pentru doua sau mai multe activitati componente ale Serviciului prin intermediul unor contracte de delegare distincte, iar unitatile administrativ-teritoriale inteleg sa se retraga din oricare dintre aceste contracte sau sa retraga mandatul acordat Asociatiei pentru o parte dintre activitatile delegate, adunarea generala va hotari excluderea acestora din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare, in special cu privire la investitii, potrivit prevederilor contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut al Asociatiei, precum si cuantumul despagubirilor datorate.”
15. In anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (5), dupa litera b) se introduc doua noi litere, lit. c) si d), cu urmatorul cuprins:
„c) prejudiciul creat membrilor asociati generat de cresterea costurilor de operare in sarcina acestora prin retragere/excludere; modul de calcul al prejudiciului creat membrilor pentru cresterea costurilor de operare si durata pentru care se calculeaza sunt stabilite in baza unui audit;
d) sumele impuse cu titlu de penalitati/despagubiri/daune/obligatie de restituire de catre entitatile finantatoare, in situatia in care beneficiaza/au beneficiat de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene.”
la articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
– (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din primarii de municipii, orase si comune, respectiv presedintele consiliului judetean, care sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ-teritoriale membre.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
„(11) Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.
(12) Presedintele consiliului judetean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept in adunarile generale unuia dintre vicepresedinti, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judetului, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
(13) Primarii si, respectiv, presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a Asociatiei, prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile de delegare vor fi transmise, in copie, presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin potrivit art. 21 alin. (2) lit. a)-d) si f)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, potrivit mandatului incredintat Asociatiei de catre membrii sai.”
– In anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, lit. j1), cu urmatorul cuprins:
„j1) cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilitati publice, aprobarea fuziunii, in conditiile legii, cu alte asociatii de dezvoltare intercomunitara, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice;”
21. – mandatului acordat acesteia de asociati potrivit art. 5 alin. (2) sunt:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul director al Asociatiei;
b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executarii contractului de delegare, elaborate si prezentate de consiliul director;
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de delegare;
d) aprobarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, in conditiile legii speciale care reglementeaza serviciul respectiv;
e) aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic;
f) adoptarea de hotarari privind aplicarea masurilor corective si a penalitatilor prevazute de contractul incheiat intre Asociatie si operator, in situatia in care acesta nu respecta nivelul indicatorilor de performanta;
g)aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul director potrivit art. 23 alin. (3) lit. b).”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (1), (2), (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, in sedinte ordinare sau extraordinare, de catre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin …. asociati.
(2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin cinci zile calendaristice pentru sedintele ordinare sau trei zile calendaristice pentru sedintele extraordinare, inainte de data sedintei, si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi ale sedintei. Pentru motive intemeiate care justifica urgenta, convocarea poate fi transmisa cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta
…………………………………………………………….
(5) Secretariatul sedintelor adunarii generale va fi asigurat de un salariat din aparatul tehnic, care va redacta procesul-verbal al sedintei.
(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar si este supus aprobarii membrilor adunarii generale in sedinta urmatoare. O copie a procesului-verbal va fi transmisa in termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sedintei.
(7) Pe baza proceselor-verbale ale sedintelor, secretarul redacteaza hotararile adunarii generale, care vor fi semnate de presedinte Asociatiei. Hotararile adunarii generale se inregistreaza intr-un registru distinct.”
– In anexa nr. 2, la articolul 19, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
„(8) Adunarea generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile adunarii generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa.
(9) Modalitatea de desfasurare a sedintelor adunarii generale va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si lit. j)-l) si alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.
(4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) se iau in prezenta a jumatate plus unu din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala a Asociatiei se convoaca pentru o data ulterioara, care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala a Asociatiei este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Potrivit art. 10 alin. (51) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, atunci se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atributiilor.”
– In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In cazul in care reprezentantul de drept al unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop prin dispozitie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din presedintele asociatiei de dezvoltare intercomunitara si inca cel putin 4 membri alesi din randul membrilor adunarii generale a Asociatiei, desemnati prin vot secret. Prin statut, asociatii pot sa prevada si un numar mai mare de membri, cu conditia ca numarul total de membri in consiliul director, inclusiv presedintele, sa fie impar. Durata mandatului este convenita de asociati, dar nu va fi mai mare de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.”
– In anexa nr. 2, la articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei. Directorul executiv are drept de semnatura in numele Asociatiei in operatiunile bancare si de trezorerie, aproba si semneaza documentele financiar-contabile legate de activitatea curenta a Asociatiei, semneaza in numele acesteia delegatiile de reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad si poate reprezenta Asociatia in relatiile cu tertii. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de secretar si se comunica tuturor membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul de procese- verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.”
– In anexa nr. 2, la articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa. Modalitatea de desfasurare a sedintelor va fi mentionata in convocator.”
– In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri, desemnati de adunarea generala dintre membrii adunarii sau alesi din cadrul altor categorii de personal, pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
…………………………………………………………
(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. Sedintele comisiei de cenzori pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar actele adoptate de comisia de cenzori pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa.”
– In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale, aprobate cu respectarea conditiilor de cvorum prevazute la art. 20 alin. (3).”

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian