PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTULUI VACANT REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTULUI VACANT REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 28/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT
CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Tinand cont de Adresa Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022, inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 344 din 23.03.2022, prin care ni se comunica numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale fiind in numar de 13, precum si Hotararea Consiliului local Tomesti nr.25/2021 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomeşti, judeţul Hunedoara ;
Analizând referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti nr. 3/32 din 26.04.2022 cu privire la transformarea postului vacant aferent categtoriei funcţionarilor de executie de referent grad professional principal in consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti;
În conformitate cu art.11 alin.5 din Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,
Avand in vedere prevederile art.III alin.1 din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1,alin.2 lit.b si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.2,lit.a, alin. 3, lit.c si alin.7 coroborat cu art. 139 alin.1, art.196 alin.(1) lit.a) art.518 alin.1 lit.d, alin.6 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aproba transformarea postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din Cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti ( pozitia 4 din statul de functii al Primariei comunei Tomesti).
Art.2. Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.25/2021 .
Art.4.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

Initiator
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI
Nr. 3/32 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Potrivit prevederilor art.129, alin.2 lit.a , alin.3 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba in conditiile legii, la propunerea primarului , infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local , precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.
Avand in vedere prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1 si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, functiile publice locale sunt functii publice stabilite prin lege, in cadrul aparatului de de specilitatea al primarului.
Conform adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022 numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale comunicat pentru Primaria comunei Tomesti este in numar de 13 .
In baza Hotararii Consiliului local Tomesti nr.25/2021 s-a aprobat ultima modificare a statului de functii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti .
Avand in vedere cererea d-nei Simedrea Mariana-Lacramioara cu privire la incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor , incepand cu data de 18.04.2022 postul aferent functiei publice de executie de referent clasa profesionala principal din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane este vacant.
Tinand cont de complexitatea postului in cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane propun transformarea acestui post in consilier grad profesional superior , astfel incat la initierea unui concurs pentru ocuparea postului , acesta sa fie mai complex , iar persoanele care se vor inscrie, sa aiba o pregatire superioara adecvata postului, cu o vechime in specialitatea studiilor de 7 ani.
Propun si sustin proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti, conform anexei 1–statul de functii la proiectul de hotarare.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
Nr. 4/32 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Potrivit prevederilor art.129, alin.2 lit.a , alin.3 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba in conditiile legii, la propunerea primarului , infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local , precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.
Avand in vedere prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1 si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, functiile publice locale sunt functii publice stabilite prin lege, in cadrul aparatului de de specilitatea al primarului.
Conform adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022 numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale comunicat pentru Primaria comunei Tomesti este in numar de 13 .
In baza Hotararii Consiliului local Tomesti nr.25/2021 s-a aprobat ultima modificare a statului de functii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti .
Avand in vedere cererea d-nei Simedrea Mariana-Lacramioara cu privire la incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor , incepand cu data de 18.04.2022 postul aferent functiei publice de executie de referent clasa profesionala principal din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane este vacant.
Tinand cont de complexitatea postului in cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane propun transformarea acestui post in consilier grad profesional superior , astfel incat la initierea unui concurs pentru ocuparea postului , acesta sa fie mai complex , iar persoanele care se vor inscrie, sa aiba o pregatire superioara adecvata postului, cu o vechime in specialitatea studiilor de 7 ani.
Propun si sustin proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti
, conform anexei 1–statul de functii la proiectul de hotarare.

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot