PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII TAXEI DE INCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 22.11.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA MAJORARII TAXEI DE INCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 15.12.2021 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 71 /22.11.2021
PRIVIND APROBAREA TAXEI DE INCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara,
In baza referatului de aprobare nr. 3/78 din 22.11,.2021 intocmit de catre dl. Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei Tomesti prin care propune aprobarea taxei de inchiriere pentru utilajele din dotarea Primariei comunei Tomesti
In conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completăril ulterioare precum si in baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – (1) Se aprobă închirierea utilajului buldoexcavator si a tractorului aflate în dotarea Primariei comunei Tomesti pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice si juridice, care solicita închirierea acestuia utilaj.
(2) Închirierea de face în baza Regulamentului aprobat conform anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 –(1). Se aprobă taxa de închiriere :
a. Servicii prestate cu buldoexcavatorul :
150 lei /ora, pentru persoane fizice ;
200 lei/ora, pentru persoane juridice .
b. Servicii prestate cu tractorul :
100 lei/ora, pentru persoane fizice ;
150 lei/ora, pentru persoane juridice ;
(2). Inchirierea făcându-se pentru minim o oră.
Art.3. Sunt scutite de la plata inchirierii utilajelor persoanele care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale , incendiilor , accidentelor precum si pentru situatii deosebite (regularizari cursuri de ape, intretinere drumuri comunale, drumuri vicinale, alte cai de acces spre locuinte si terenuri afectate in urma calamitatilor naturale) .
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul taxe si impozite locale si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.6. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment taxe si impozite locale
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


Anexă la PHCL. nr. 71 din 22.12.2021
R E G U L A M E N T
PRIVIND MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE A UTILAJELOR AFLATE IN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Art.1 – Prevederile prezentului regulament stabileste reguli de închiriere şi exploatare a
buldoexcavatorului Komatsu R93 si a tractorului U650 , achiziţionate de primaria comunei Tomesti , judetul Hunedoara către persoanele fizice şi juridice, pentru a efectua lucrări specifice.
Art.2 – (1) În vederea obţinerii de venituri în scopul autofinanţării utilajului tip buldoexcavator si a tractorului aflate în dotarea comunei Tomesti , se instituie taxa specială de închiriere a
acestuia prin hotărâre a Consiliului local.
(2) Taxa specială de închiriere se poate ajusta anual de asemenea prin hotărâre a Consiliului local, în
funcţie de evoluţia preţului la carburant, caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de uzură al acestuia şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, pe bază de raport de aprobare întocmit în acest sens.
Art.3 – Procedura de închiriere este următoarea:
– Solicitanţii depun o cerere scrisă secretarului general al comunei Tomesti in vederea inregistrarii acesteia in registrul intrare-iesire al institutiei.In cerere se va preciza numărul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea utilajelor , locaţia şi activităţile executate;
– Cererea se supune aprobării primarului care va programa data şi ora deplasării utilajului, în funcţie
de alte solicitări similare sau de necesităţile autorităţilor locale care au prioritate exclusivă si va fi transmisa la Compartimentul taxe si impozite locale, in vederea stabilirii taxei aferente timpului de închiriere estimate de solicitant, comunicarea valorii acesteia solicitantului, respectiv achitarea taxei la casieria instituţiei, se fac anterior începerii executării lucrărilor solicitate;
– Închirierea buldoexcavatorului sau a tractorului se face pentru minim o oră, cu fracţiuni de oră (minim jumătate de oră) pentru continuarea lucrării;
– Taxarea perioadei de timp pentru închiriere începe cu ora deplasării utilajului din locul unde se află
parcat ( sediul Primariei comunei Tomesti ) şi se termină la ora la care acesta se reîntoarce la locul de parcare;
Art.4 – (1) Conducătorul utilajului va ţine o evidenţă privind:
– numărul de ore de funcţionare, pe zile;
– operaţiuni executate şi locaţia;
– consumul de carburant, defalcat pe fiecare solicitare în parte (în situaţia în care în aceeaşi zi utilajul este închiriat de către două sau mai multe persoane fizice sau juridice diferite);
– cheltuieli de întreţinere.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se va viza de către primarul comunei.
(3) Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în condiţiile respectării
caracteristicior tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la uzura prematură.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/78 din 22.11.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA TAXEI DE INCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Avand in vedere solicitarile cetatenilor pentru inchirierea utilajelor apartinand Primariei comunei Tomesti se impune stabilirea unor noi taxe pentru inchirierea utilajelor .
Deoarece de la ultima aprobare a tarifelor de inchiriere a utilajelor, combustibilul s-a majorat foarte mult, in functionarea acestor utilaje apare si uzura , este necesar ca taxele sa includa si majorarile la combustibil si piese aparute in ultimii ani .
Astfel se propune a se stabilii:
a. Servicii prestate cu buldoexcavatorul :
150 lei /ora, pentru persoane fizice ;
200 lei/ora, pentru persoane juridice .
b. Servicii prestate cu tractorul :
100 lei/ora, pentru persoane fizice ;
150 lei/ora, pentru persoane juridice ;
Inchirierea făcându-se pentru minim o oră.
Pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale , incendiilor , accidentelor precum si pentru situatii deosebite (regularizari cursuri de ape , intretinere drumuri comunale , drumuri vicinale , alte cai de acces spre locuinte si terenuri afectate de calamitati naturale) se aproba executarea lucrarilor de inlaturare a efectelor acestora in mod gratuit , cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul local in limita fondurilor aprobate .
În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Propun ca în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, să se adopte hotărârea conform proiectului anexat.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/78 din 22.11.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA TAXEI DE INCHIRIERE PENTRU UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

În conformitate cu:
– prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
– prevederile art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Propun, ca fiind necesară şi oportună aprobarea taxei de închiriere şi a Regulamentului privind
modalitatea de închiriere a utilajelor aflate in dotarea Primariei comunei Tomesti
astfel:
– să se stabilească reguli de închiriere şi exploatare a buldoexcavatorului Komatsu R93 si a tractorului U650 ; să se instituie taxa specială de închiriere a acestora prin hotărâre a Consiliului local;
– taxa specială de închiriere să se poată ajusta anual prin hotărâre a Consiliului local, în funcţie de
evoluţia preţului la carburant, caracteristicile tehnice ale utilajului, gradul de uzură al acestuia şi a
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, pe bază de notă de fundamentare întocmită în acest sens;
Să se stabilească ca Procedura de închiriere care să fie următoarea:
– Solicitanţii depun o cerere scrisă secretarului general al comunei Tomesti in vederea inregistrarii acesteia in registrul intrare-iesire al institutiei.In cerere se va preciza numărul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea utilajelor , locaţia şi activităţile executate;
– Cererea se supune aprobării primarului care va programa data şi ora deplasării utilajului, în funcţie
de alte solicitări similare sau de necesităţile autorităţilor locale care au prioritate exclusivă si va fi transmisa la Compartimentul taxe si impozite locale, in vederea stabilirii taxei aferente timpului de închiriere estimate de solicitant, comunicarea valorii acesteia solicitantului, respectiv achitarea taxei la casieria instituţiei, se fac anterior începerii executării lucrărilor solicitate;
– Închirierea buldoexcavatorului sau a tractorului se face pentru minim o oră, cu fracţiuni de oră (minim jumătate de oră) pentru continuarea lucrării;
– Taxarea perioadei de timp pentru închiriere începe cu ora deplasării utilajului din locul unde se află
parcat ( sediul Primariei comunei Tomesti ) şi se termină la ora la care acesta se reîntoarce la locul de parcare;
Conducătorul utilajului va ţine o evidenţă privind:
– numărul de ore de funcţionare, pe zile;
– operaţiuni executate şi locaţia;
– consumul de carburant, defalcat pe fiecare solicitare în parte (în situaţia în care în aceeaşi zi utilajul este închiriat de către două sau mai multe persoane fizice sau juridice diferite);
– cheltuieli de întreţinere.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se va viza de către primarul comunei.
(3) Conducătorul utilajului răspunde pentru exploatarea acestuia în condiţiile respectării
caracteristicior tehnice, fără suprasolicitare care ar duce la uzura prematură.

REFERENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Borza Dorel


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot