PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 28.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 27.04.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 24/28.03.2022
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/28 din 28.03.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Reparatii camin cultural Obarsa”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Reparatii camin cultural Obarsa”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 156.279,6 lei fara TVA, respectiv 185.972,75 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/28 din 28.03.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici pentru si a devizului general pentru obiectivul: “Reparatii camin cultural Obarsa “este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea caminului cultural din Obarsa, din lipsa fondurilor pentru o intretinere corespunzatoare precum si afectarea acoperisului de mai multe ori din cauza furtunilor, a dus la o degradare accentuata a constructiei respective.
Dat fiind faptul că această clădirea este bine împarţită în încăperi ce pot găzdui festivităţi destinate să satisfacă multe din solicitările locuitorilor din satul Tomeşti (activităţi culturale, nunţi, botezuri, etc) şi ţinandu-se cont de existenţa în continuare a cererilor pentru organizarea unor diverse evenimente ale comunităţii, se impune efectuarea unor reparaţii, care să permită desfăşurarea acestora în bune condiţii.
Lucrarile interioare propuse sunt:
– desfacere scena
– montat tavan rigips
– montat lambriuri pe perete
– desfacere gresie deteriorate
– montat gresie
– desfacere usa si toc
– montare usa termopan
– amorsare pereti si tavan si zugraveli cu lavabila in doua straturi
– montare corpuri de iluminat cu Led 60×60
– montare prize
– montat intrerupatoare duble
Lucrarile exterioare propuse sunt:
montare gresie trepte
demontare terasa
montare terasa din lemn rasinos
montare table tip tigla terasa si vopsire terasa
curatat pereti exterior
amorsare pereti exterior
aplicat adeziv exterior
aplicare finisaj din tencuiala decorative pereti exterior
placare soclu
aplicare tencuiala decorative soclu
reparatiile la acoperisul cladirii constau in:
refacerea invelitorii degradate prin inlocuire de sipci si tigla
vopsire streasina

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/28 din 28.03.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “ in satul Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea caminului cultural din Obarsa, din lipsa fondurilor pentru o intretinere corespunzatoare precum si afectarea acoperisului de mai multe ori din cauza furtunilor, a dus la o degradare accentuata a constructiei respective.
Dat fiind faptul că această clădirea este bine împarţită în încăperi ce pot găzdui festivităţi destinate să satisfacă multe din solicitările locuitorilor din satul Tomeşti (activităţi culturale, nunţi, botezuri, etc) şi ţinandu-se cont de existenţa în continuare a cererilor pentru organizarea unor diverse evenimente ale comunităţii, se impune efectuarea unor reparaţii, care să permită desfăşurarea acestora în bune condiţii.
Lucrarile interioare propuse sunt:
– desfacere scena
– montat tavan rigips
– montat lambriuri pe perete
– desfacere gresie deteriorate
– montat gresie
– desfacere usa si toc
– montare usa termopan
– amorsare pereti si tavan si zugraveli cu lavabila in doua straturi
– montare corpuri de iluminat cu Led 60×60
– montare prize
– montat intrerupatoare duble
Lucrarile exterioare propuse sunt:
montare gresie trepte
demontare terasa
montare terasa din lemn rasinos
montare table tip tigla terasa si vopsire terasa
curatat pereti exterior
amorsare pereti exterior
aplicat adeziv exterior
aplicare finisaj din tencuiala decorative pereti exterior
placare soclu
aplicare tencuiala decorative soclu
reparatiile la acoperisul cladirii constau in:
refacerea invelitorii degradate prin inlocuire de sipci si tigla
vopsire streasina
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot