PROIECT DE HOTARARE nr. 28 /06.05.2021 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PAUL CRISTIAN-DUMITRU , PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 28 /06.05.2021
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PAUL CRISTIAN-DUMITRU , PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Tinand cont de demisia domnului Paul Cristian-Dumitru ,din functia de consilier local , inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 426 din 05.05.2021;
In baza referatului constatator nr. 433 din 06.05.2021 semnat de primar si secretarul general al comunei Tomesti ;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/35 din 06.05.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Paul Cristian-Dumitru, precum si vacantarea locului de consilier local
Tinand cont de raportul secretarului general nr. 4/36 din 06.05.2021
În temeiul prevederilor art. 129, alin.1 , art.139 alin.1 si art.196 alin. 1, lit.a , art.204 , alin.2, lit.a, alin.6, alin. 7 si alin. 10 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Paul Cristian-Dumitru .
Art. 2. Se declara vacant locul de consilier local al domnului Paul Cristian-Dumitru in cadrul Consiliului local al comunei Tomesti .
Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Judecatoriei Brad
domnului Paul Cristian-Dumitru

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA