PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.12 /12.02.2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.12 /12.02.2021
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Analizând referatul de aprobare nr.3/19 din 12.02.2021 înaintat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti , în calitate de inițiator al proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
In baza Raportul de specialitate nr. 4/19 din 12.02.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Tomesti ;
Analizand precizarile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Tinand cont de art.2 din Ordinul Administratiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”,alin.3 lit a , art 139 alin.3, lit.i , art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti , județul Hunedoara , conform Anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomesti nr. 19/2018 , privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al comunei tomesti, judetul Hunedoara .
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Consilierilor locali.
Se va afişa pentru aducere la cunoştinţă publică

INIȚIATOR,
AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ANEXA Nr.1

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,JUDETUL HUNEDOARA

Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Obiectul de reglementare

(1) Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Tomesti are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre consilierii locali, a drepturilor, obligatiilor si raspunderilor ce le revin in baza mandatului incredintat.
(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot ai comunei Tomesti potrivit legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Tomesti.

Articolul 2
Definitii generale

In sensul prezentului regulament de organizare si functionare, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) alesii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai comunei Tomesti ;
b) aparatul de specialitate al primarului – totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, precum si secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale; c) asociatiile de dezvoltare intercomunitara – structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii, de comuna Tomesti pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea in comun a unor servicii publice;
d) autoritatea deliberativa – Consiliul Local al comunei Tomesti
e) autoritatea executiva – primarul comunei Tomesti
f) colectivitatea locala – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in comuna Tomesti
g) cvorumul – numarul minim de membri prevazut de lege pentru intrunirea valabila a consiliului local;
h) hotarare – act administrativ adoptat de Consiliul Local al comunei Tomesti
i) majoritatea – numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit in conditiile legii;
j) majoritatea absoluta – primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai consiliului local;respectiv 5; calculul majoritatii absolute se realizeaza potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;
k) majoritatea calificata – primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit in conditiile legii, respectiv 7; calculul majoritatii absolute se realizeaza potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament.
l) majoritatea simpla – primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a consiliului local, cu conditia indeplinirii cvorumului;
m) organigrama – structura unitara, redata sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizeaza si se concentreaza modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autoritati sau institutii publice, dupa caz, redand schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum si raporturile de colaborare;
n) primaria comunei Tomesti -structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului si aparatul de specialitate al primarului;
o) secretarul general – secretarul general al comunei Tomesti

Capitolul II
Constituirea consiliului local

Articolul 3
Structura consiliului local al comunei Tomesti

(1) Consiliul Local al comunei Tomesti are, conform legii, un numar de 9 consilieri locali.
(2) Sediul Consiliului Local al comunei Tomesti este la adresa comuna Tomesti, sat Tomesti, nr. 50 , judetul Hunedoara .

Articolul 4
Constituirea consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Tomesti se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarati alesi sunt validate in conditiile prevazute la art. 114 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramantul.

Articolul 5
Validarea mandatului de consilier local si depunerea juramantului

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarati alesi sau, dupa caz, a supleantilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizeaza potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv art. 119, 121 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consilierii locali validati depun juramantul in cadrul sedintelor de constituire a consiliului local sau in cadrul sedintelor consiliului local, dupa caz.

Articolul 6
Declararea consiliului local al comunei Tomesti ca legal constituit

(1) Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au depus juramantul in conditiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Data constituirii consiliului local este considerata data desfasurarii primei sedinte privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupa caz.
(3) In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in conditiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunica secretarului general si se aduce la cunostinta publica.
(4) In situatia in care consiliul local nu este legal constituit in conditiile alin. (1), in termen de 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 116 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, in care se mentioneaza motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevazut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, daca este cazul, si situatiile in care este necesara validarea mandatelor supleantilor. Ordinul prefectului care cuprinde situatiile in care este necesara validarea mandatelor supleantilor se comunica judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au propus candidati si secretarului general.

Articolul 7
Organizarea alegerilor partiale

(1) In situatia in care consiliul local nu a fost constituit in conditiile art. 6, sunt organizate alegeri partiale de completare in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Alegerile prevazute la alin. (1) se organizeaza in termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevazut la art. 6 alin. (4), in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de catre Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii prefectului.

Articolul 8
Validarea mandatelor supleantilor pe durata mandatului consiliului local

(1) In caz de vacanta a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetarii mandatului consilierului local, in conditiile art. 55, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri in procedura necontencioasa, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) si art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. Supleantii au obligatia transmiterii catre secretarul general a documentelor doveditoare prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozitiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Consilierul local al carui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune juramantul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului sau.
(3) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria competenta, in prima instanta, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului, depune juramantul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoaca in conditiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(5) Consilierul local al carui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) care nu depune juramantul in termenul de 15 zile ori care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept, cu exceptia cazului in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
(6) In cazul in care consilierul local al carui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) se afla, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste alineate, in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru depunerea juramantului se prelungeste pana la incetarea acestei situatii.

Capitolul III
Organizarea consiliului local

Sectiunea 1
Presedintele de sedinta

Articolul 9
Presedintele de sedinta

(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termen de o luna ,un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5 lit. ee) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Alegerea presedintelui de sedinta se va realiza, de regula, in sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local, dupa declararea ca legal constituit a consiliului.
(3) Durata mandatului presedintelui de sedinta este de 3 luni..
(4) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.
(5) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de lege pentru presedintele de sedinta.

Articolul 10
Atributiile presedintelui de sedinta

Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de secretarul general in procesul-verbal al sedintei;
c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
g) semneaza procesul-verbal de numerotare si sigilare a documentelor care au fost dezbatute in sedinta;
h) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.

Sectiunea a 2-a
Viceprimarul

Articolul 11
Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot. Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele ”da” sau ”nu”.  Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedura: fiecare consilier local primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele și prenumele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților înscriși în buletinul de vot va fi încercuit cuvântul ”da” din dreptul unui singur candidat pe care consilierul local dorește să îi aleagă sau cuvântul ”nu” din dreptul candidaților înscriși în buletinul de vot pe care consilierul local nu dorește să îi aleagă. După exprimarea votului de către consilierul local, buletinele de vot se introduc într-o urnă. Numărarea voturilor se va face de către președintele de ședință și de către un reprezentant al fiecărui partid politic, în prezența secretarului general, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal care va fi semnat de către aceștia. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local, au fost folosite ambele cuvinte, respectiv ”da”, ”nu” în dreptul aceluiași candidat,  sau există alte însemne /însemnări(decât cele tipărite oficial pe buletinele de vot) . În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut majoritatea absolută. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local.
(4) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivata a primarului, sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local;
(5) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
(8) Viceprimarul comunei Tomesti poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in conditiile prevazute de partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 12
Exercitarea temporara a atributiilor primarului de catre viceprimar

(1) In caz de vacanta a functiei de primar, in caz de suspendare din functie a acestuia, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atributiile ce ii sunt conferite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe perioada exercitarii de drept a atributiilor de primar, viceprimarul isi pastreaza dreptul de vot in cadrul consiliului local si primeste o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care indeplineste temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe perioada exercitarii functiei de viceprimar, consilierul local beneficiaza de o unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de viceprimar.
(3) Consiliul local poate hotari retragerea delegarii consilierului local care indeplineste temporar atributiile viceprimarului desemnat in conditiile alin. (3) inainte de incetarea situatiilor prevazute la alin. (1).
(4) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare de catre acestia a mandatului, consiliul local deleaga un consilier local care indeplineste atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea situatiei respective, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar. Pe perioada exercitarii atributiilor de primar, precum si de viceprimar, consilierul local beneficiaza de o unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de primar.
(5) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (3) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar.

Sectiunea 3-a
Comisiile de specialitate, comisiile mixte si comisiile speciale

Articolul 13
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti are 3 comisii de specialitate: a. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  – compusă din 3 membrii;
b. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor – compusă din 3 membri;
c. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement  – compusă din 3 membrii

(3) Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmatoarele domenii:
a) propunerile privind bugetul local, formarea, administrarea și executarea acestuia; virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; împrumuturile și contul de încheiere a exercițiului bugetar; stabilirea de impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, pe timp limitat; înlesniri la plata impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local;
b) propunerile privind organigrama și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti și pentru iInstituțiile publice subordonate Consiliului Local al comunei Tomesti, în funcție de fondul de salarii prevăzut în buget;
c) propunerile privind înființarea/reorganizarea de instituții și servicii publice locale,
d) propuneri privind stabilirea tarifelor de bază, a chiriilor pentru spații cu altă destinație decât locuințe și pentru unele terenuri;
e) darea în administrare a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat;
f) cumpărarea sau vânzarea bunurilor mobile/imobile din domeniul privat de interes local ;
g) alte domenii având ca obiect bugetul local, finanțe, domeniului public și privat al comunei Tomesti, programe de dezvoltare economico-socială, propunerile privind planurile de organizare și dezvoltare urbanistică(P.U.G., P.U.Z. și P.U.D) și măsurile necesare realizării acestora;
h) propuneri privind documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparațiile acestora;
i) propuneri privind măsurile de refacere și protecție a mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții;
j) strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
k) alte domenii cu privire la dezvoltarea urbanistică, amenajare a teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, etc.
l) domenii cu privire la serviciile publice şi comerţ

(4) Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmatoarele domenii:
a) elaborarea statutului comunei Tomesti, a Regulamentului de funcționare a Consiliului local,
b) cooperarea sau asocierea, în condițiile legii, cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
c) cooperarea sau asocierea, în condițiile legii, cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local
d) stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
e) apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;
f) propuneri referitoare la alegerea viceprimarului și completarea consiliului local în situația în care mandatul viceprimarului sau mandatul de consilier încetează înainte de termen;
g) atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirii de străzi şi de orice alte obiective de interes public local
h) alte domenii cu privire la apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, etc.

(5) Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agremenent avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmatoarele domenii:
a) propunerile privind funcționarea instituțiilor de învățământ, sănătate, cultură, sport;
b) măsuri pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber a locuitorilor și pentru buna desfășurare a activităților culturale, artistice, sportive și de agrement, urmând elaborarea unui calendar al acestor manifestări;
c) propuneri privind realizarea măsurilor de protecție și asistență socială,
d) propuneri privind conferirea persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite a titlului de “Cetățean de onoare al comunei Tomesti”;
e) propuneri privind punerea în valoare a obiectivelor turistice slab mediatizate sau nevalorificate încă, promovarea turismului rural, omologarea și întreținerea traseelor turistice, realizarea de către factorii interesați a bazei turistice locale și de informare turistică;
f) alte domenii cu privire la activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement.

Articolul 14
Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul autoritatii deliberative, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independenti de catre consiliul local. In acest sens, in vederea realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componentei fiecarei comisii de specialitate, tinand cont, pe cat posibil, de urmatoarele:
a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuratiei politice a consiliului local;
b) optiunea consilierului local;
c) pregatirea profesionala si domeniul in care consilierul local isi desfasoara activitatea;
d) echilibrul de gen;
e) echilibrul de reprezentare a localitatilor componente ale comunei Tomesti de catre consilieri locali cu domiciliul/resedinta in aceste localitati.
(3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul membrilor fiecarei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local. In vederea realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, precum si a instrumentelor de prezentare si motivare, rezultatul negocierilor politice prevazute la alin. (2) se transmite secretarului general si primarului.
(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmatorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenta comisiilor de specialitate, in ordinea crescatoare a numarului de mandate obtinute de fiecare grup si a numarului comisiei:

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/desemnarea_membrilor_comisiei.pdf”]

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rand, de la stanga la dreapta, incepand cu comisia de specialitate care are cele mai putine locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecarui consilier local intr-o singura comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local sa faca parte din doua sau trei comisii de specialitate se dubleaza sau se tripleaza numarul din coloana 1, aplicand apoi acelasi algoritm.
(6) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(8) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei comisiilor de specialitate se face prin hotarare a consiliului local, pe baza de consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Articolul 15
Atributiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le  prezinta consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Consiliul local stabileste, in termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atributii pe care le pot exercita comisiile de specialitate.
(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insarcinari specifice comisiilor de specialitate.
(4) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

Articolul 16
Presedintele si secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.
(2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale si cu celelalte comisii;
b) convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local si informeaza secretarul general cu privire la data si locul sedintei;
c) conduce sedintele comisiei;
d) sustine in sedintele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunica secretarului general in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.
(3) Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar, si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege;
d) poate intocmi pontaje de prezenta la sedintele de comisie, in cazul in care consiliul local stabileste aceasta sarcina prin regulamentul de organizare si functionare;
e) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.
(5) În situația în care președintele comisiei absentează, lucrările comisiei vor fi conduse de un alt membru desemnat de comisie.
(6) În lipsa secretarului comisiei toate prerogativele acestuia sunt preluate de către un alt membru desemnat de președintele comisiei, iar în lipsa acestuia de membrii comisiei.

Articolul 17
Functionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majoritatii simple a membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 80.
(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si initiatorii propunerilor ce stau la baza lucrarilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
(6) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte sau de indata, in situatia sedintelor convocate in conditiile art. 22 alin. (2).
(7) Documentul de convocare a sedintelor comisiilor de specialitate contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) data si ora sedintei:
b) locul de desfasurare a sedintei;
c) proiectul ordinii de zi a sedintei.
(8) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(9) Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara inaintea sedintelor consiliului local, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul
(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de catre secretarul general, presedintele acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in cadrul sedintei proiectele si, dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.
(11) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (10) intocmeste avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti.
(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(13) Avizul comisiei de specialitate al carui format se regaseste in anexa nr. 4 la prezentul regulament, contine, in mod obligatoriu, urmatoarele:
a) motivarea avizului;
b) mentiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotarare, respectiv avizare favorabila cu/fara amendamente sau avizare nefavorabila;
c) numarul/data inregistrarii in registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, pastrat si completat de catre secretarul acesteia;
d) semnatura presedintelui si cea a secretarului comisiei de specialitate.
(14) Avizele intocmite se inregistreaza intr-un registru special, al carui format se regaseste in anexa nr. 5 la prezentul regulament si sunt prezentate secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, care asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regaseste in anexa nr. 3 la prezentul regulament
(15) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, si modalitatea de exprimare a acestuia.
(16) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal este semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
(17) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Articolul 18
Comisiile speciale si comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza si verificare formate din consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali in functie sau a primarului. Componenta, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local, adoptata cu majoritate absoluta a consilierilor in functie. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.
(2) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
(3) Comisia de analiza si verificare prezinta consiliului local ori primarului, dupa caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialisti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. Sedintele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV
Functionarea consiliului local

Sectiunea 1
Rolul si atributiile consiliului local

Articolul 19
Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice local
(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este legal constituit pana la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin. (1).

Articolul 20
Conditii speciale de exercitare a mandatului alesilor locali

(1) Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local, incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.
(2) Consiliul local ales in urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.

Articolul 21
Atributiile consiliului local

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 11 alin. (2);
c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora;
d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;
e) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si regii autonome, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
f) asigura un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;
g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfasoara pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte obiective de interes public local.
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
h) situatiile de urgenta;
i) protectia si refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
k) dezvoltarea urbana;
l) evidenta persoanelor;
m) podurile si drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;
o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
p) activitatile de administratie social-comunitara;
q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
(12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

Sectiunea a 2-a
Functionarea consiliului local

Articolul 22
Tipurile de sedinte ale consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei Tomesti se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;
c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in cazuri care necesita adoptarea de masuri imediate pentru gestionarea situatiilor de criza sau de urgenta.

Articolul 23
Convocarea sedintelor consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei Tomesti se convoaca dupa cum urmeaza:
a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c);
b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regaseste in anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocati, prin grija secretarului general, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie, in una dintre urmatoarele modalitati:
a) in scris;
b) prin mijloace electronice;
c) in scris si prin mijloace electronice.
(3) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Tomesti, pentru rezolvarea unor probleme deosebite, respectiv probleme majore de interes public vizând bugetul local, investițiile publice, accesarea de credite, administrarea domeniului public sau privat, probleme sociale majore și altele de același fel, apreciate ca atare de către primar sau consilierii locali care convocă ședința, precum și în alte situații stabilite de prezentul regulament, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin.(3) lit. b) , se face de îndată.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta:
a) data si ora desfasurarii;
b) modalitatea de desfasurare;
c) locul desfasurarii in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizica a consilierilor locali sau aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace electronice;
d) proiectul ordinii de zi;
e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
f) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
g) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari;
h) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.
(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocarile pentru sedintele care nu s-au putut desfasura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului precizeaza si situatiile in care, drept urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la art. 55 alin. (2) lit. e).
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Articolul 24
Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexa la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in conditiile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 alin. (10).
(3) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local poate cuprinde
a) aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
b) proiecte de hotarari, cu mentionarea: numarului de inregistrare, a titlului si a initiatorului, potrivit anexei nr. 7 la prezentul regulament;
c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;
d) rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica, dupa caz;
e) intrebari, interpelari, raspunsuri;
f) petitii;
g) orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei, prin massmedia, prin afisarea pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul initiatorului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 25 alin. (10).
(6) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla.
(8) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazute la alin. (6), nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva.

Articolul 25
Proiectele de hotarari ale consiliului local

(1) Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
(2) La elaborarea proiectelor de hotarari ale consiliului local se vor respecta prevederile Regulamentului privind masurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotarari ale consiliului local adoptat prin Hotarare a consiliului local.
(3) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare a acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.
(4) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare a acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza intr-un registru special, al carui format se regaseste in anexa nr. 7 la prezentul regulament si se transmit de secretarul general:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.
(5) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de catre primar impreuna cu secretarul general.
(6) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiza se regaseste in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
(7) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Daca avizul este favorabil, se pot formula amendamente in cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate in cadrul comisiei de specialitate insotesc proiectul de hotarare care se dezbate in sedinta consiliului local.
(9) Avizul comisiei si amendamentele formulate in cadrul acesteia, dupa caz, se transmit secretarului general care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.
(10) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevazute de legislatia speciala.
(11) Secretarul general asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (10) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(12) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (6), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.
(13) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

Articolul 26
Cvorumul sedintelor consiliului local

(1) Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie. Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali care participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice.
(2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
b) unei deplasări în străinătate;
c) unor evenimente de forţă majoră;
d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
e) concediului de odihnă;
f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv;
g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv;
h) unei delegaţii în interesul comunităţii locale sau în interesul serviciului;
i) participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională;
j) plecarea din localitate în interesul serviciului;
k) altor situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Tomesti
(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la sedintele consiliului local este sanctionat, in conditiile art. 80.
(4) Consilierii locali sunt obligati sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul general.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general.

Articolul 27
Desfasurarea sedintelor consiliului local

(1) Sedintele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfasura cu participarea fizica a consilierilor locali sau in sistem online, prin utilizarea oricaror mijloace electronice, comunicate in documentul de convocare prevazut la art. 23 alin. (5).
(2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale sedintelor consiliului local;
b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la hotararile consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare si de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in unitatea/subunitatea administrativ-teritoriala respectiva de a asista la sedintele consiliului local si/sau de a le urmari pe internet, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
(3) Primarul participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora.
(4) Primarul va asigura dotarea cu echipament audio-video sala de sedinte a consiliului local, in vederea transmiterii live a sedintelor.
(5) În situația în care primăria/consiliul local nu dispun de mijloace tehnice avansate, înregistrarea/transmiterea video a ședinței se poate realiza cu un aparat smartphone.
(6) Este interzisă folosirea, în sala de ședință, în timpul ședințelor, a telefoanelor mobile pentru efectuarea de convorbiri de către oricare persoană, indiferent de calitatea acesteia.
(7) Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana.
(8) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum si alte persoane interesate, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. Presedintele de sedinta poate oferi invitatilor posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(9) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.  Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate care au întocmit avize și, dacă este cazul, șefului compartimentului de resort care a întocmit raportul de specialitate.
(10) Presedintele de sedinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita, precum si de catre delegatul satesc, dupa caz.
(11) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.
(12) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului.
(13) Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(14) Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritate simpla.
(15) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
(16) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la sedinta putand formula amendamente de fond sau de forma.
(17) Amendamentele se formuleaza in scris si se pot depune de catre primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Initiatorul unui amendament il poate retrage sau poate renunta la sustinerea acestuia, in orice moment. In acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.
(18) Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai tarziu in ziua sedintei consiliului local.
(19) Amendamentele la proiectele de hotarari ale consiliului local se transmit in forma scrisa si contin urmatoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:
a)initiatorul sau initiatorii;
b) numarul de inregistrare si titlul proiectului de hotarare a consiliului local pentru care se depune amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul initial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motivatia amendamentului;
g) semnatura persoanei care propune amendamentul.
(20) Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotarare a consiliului local in ordine crescatoare a articolelor din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local. Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse tinand cont de ordinea textelor asupra carora se formuleaza amendamente in cadrul proiectului de hotarare a consiliului local. In cazul in care doua sau mai multe amendamente se refera la acelasi text din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local, acestea se numeroteaza in ordinea in care au fost primite de catre secretarul general.
(21) In mod exceptional, in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotarare a consiliului local, insa acestea se formuleaza de comun acord cu initiatorul proiectului de hotarare a consiliului local. Continutul amendamentelor verbale se mentioneaza in procesul-verbal de sedinta.
(22) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea numerotarii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fara a mai fi supuse votului.
(23) Dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotarare a consiliului local in forma cu amendamente.
(24) Respingerea unui proiect de hotarare a consiliului local inscris pe ordinea de zi, precum si orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu constituie hotarare a consiliului local ca act administrativ, in acest caz, mentionanduse doar rezultatul votului in procesul-verbal al sedintei fara redactarea unei hotarari a consiliului local.
(25) Supunerea la vot in timpul sedintelor consiliului local a unei situatii procedurale prevazute de regulamentul de organizare si functionare nu constituie hotarare a consiliului local ca act administrativ. Mentionarea acestor situatii procedurale, precum si rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(26) Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul general.
(27) Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.
(28) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali si primarul au dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
(29) Procesul-verbal semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul general, precum si documentele care au fost dezbatute in sedinta anterioara se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care se numeroteaza si se sigileaza de presedintele de sedinta si de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal, sau de catre persoana cu atributii in acest sens, desemnata in conditiile legii.
(30) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al sedintei, secretarul general afiseaza la sediul primariei si publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.
(31) Consilierii locali sunt obligați să fie prezenți pe toată durata de desfășurare a lucrărilor ședinței consiliului local.
(32) În cazul în care în timpul desfășurării lucrărilor ședinței de consiliu, consilierul local întârzie sau pleacă din ședință, fără aprobarea consiliului local și astfel nu participă la dezbaterea tuturor proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, nu va mai primi indemnizația pentru ședința respectivă.
(33) Dispozițiile alin.(30) nu se aplică consilierului local care din motive temeinice întârzie, sau pleacă de la ședințele consiliului local, situație pe care consilierul local este obligat să o aducă la cunoștință președintelui de ședință sau a secretarului general al comunei Tomesti.
(34) Pentru ședințele la care absentează consilierul nu primește indemnizație de ședință, indiferent dacă absența este motivată sau nemotivată.
(35) Consilierul care absentează nemotivat la două ședințe ordinare consecutive poate fi sancționat potrivit prevederilor Codului administrativ.
(36) Consilierii locali vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și se vor limita la susținerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Consilierul local este obligat ca, în cuvântul său, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă cu participarea tuturor grupurilor de consilieri locali. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri locali, în funcție de mărimea acestuia.
(37) Persoana care prezidează ședința publică poate să ofere invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, în condițiile legii, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare. Luările de cuvânt ale invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă nu vor depăși 5 minute. În cazul în care la ședință participă mai mulți reprezentanți din partea unei instituții, asociații profesionale, alte asociații legal constituite etc. referitor la același proiect de hotărâre, se va desemna un singur vorbitor din partea fiecărei asociații, instituții etc.
(38) Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă este dat de către președintele de ședință și doar de maxim două ori la aceeași temă supusă dezbaterii. Persoanelor invitate li se poate acorda cuvântul numai în probleme pentru care au fost solicitate. Persoanelor care participă din proprie inițiativă li se poate acorda cuvântul numai la secțiunea Diverse.
(39) În situația discutării unui proiect de hotărâre inițiat de cetățeni, aceștia vor fi invitați obligatoriu. În cazul în care numărul cetățenilor inițiatori este mai mare de trei, vor fi invitați trei reprezentanți ai acestora.
(40) În cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele poate întrerupe ședința și dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfășurarea normală a ședinței consiliului. El poate aplica sancțiunile stabilite de prezentul regulament ori poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.
(41) Persoanele care asistă la ședințele publice, invitate sau din proprie inițiativă, trebuie să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. În cazul în care președintele de ședință constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea și, în ultimă instanță, evacuarea acesteia.
(42) În cazul consilierilor locali care încalcă regulamentul, președintele de ședință poate aplica sancțiunile prevăzute de lege.
(43) Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti, participă în mod obligatoriu la şedinţa în care se dezbat proiecte de hotărâre pentru care au întocmit rapoarte de specialitate sau au legătură cu obiectul proiectului de hotărâre.

ARTICOLUL 28
Procedura de desfășurare a ședinţelor de comisii şi a şedinţelor consiliului local,
în situaţii excepţionale, prin mijloace electronice

(1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se vor desfăşura prin mijloace electronice laptopuri, calculatoare sau alte dispozitive electronice(smartphone, tabletă, notebook, etc.) , în baza procedurii prevăzute în prezentul articol.
(2) Convocarea consilierilor locali la şedinţele consiliului local se va face prin orice mijloace electronice disponibile(apel telefonic, sms, mail) aceştia având obligaţia confirmării primirii convocării prin sms sau mail. Convocarea va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea „Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice”.
(3) Materialele de şedinţă vor fi comunicate consilierilor locali şi preşedinţilor comisiilor de specialitate prin mijloace electronice.
(4) Convocarea consilierilor locali la şedinţele pe comisii se va face de către preşedintele acesteia prin mijloace electronice de care acesta dispune. Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat de către preşedinte întocmeşte procesul verbal al ședinței de comisie, consemnând modul de desfășurare al acesteia și avizul pe fiecare proiect de hotărâre, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali constataţi prezenţi prin mijloace electronice. Avizele întocmite sunt transmise electronic/pe format de hârtie secretarului general al comunei Tomesti sub semnătura secretarului comisiei.
(5) Prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate, dacă este cazul, şi în plen se constată prin apel audio sau/și video. Prezenţa consilierilor locali la şedinţele în plen va fi consemnată de către Secretarul general al comunei Tomesti în procesul verbal al şedinţei, menţionându-se modul în care a fost prezent fiecare consilier în parte.
(6) Modul în care au fost dezbătute proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi precum şi votul asupra acestora va fi consemnat de către Secretarul general al comunei Tomesti în procesul verbal al şedinţei, menţionându-se modul în care şi-a exprimat votul fiecare consilier local, precum şi numărul de voturi cu care a fost aprobat/respins fiecare proiect de hotărâre şi fiecare eventual amendament depus.
(7) Consilierii locali prezenți la ședința desfășurată prin mijloace electronice își vor exprima votul prin anunțarea verbală a voturilor „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
(8) Caracterul public al ședințelor consiliului local care se desfăşoară prin mijloace electronice în situații excepționale, se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii la procesele verbale ale ședințelor de comisie/consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile adoptate, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora sau prin transmiterea online a ședințelor consiliului local în limitele posibilităților tehnice.
(9) Votul secret exprimat prin intermediul mijloacelor electronice se realizează prin intermediul opţiunilor oferite de platforma pe care se desfăşoară şedinţa. Secretarul General al comunei Tomesti şi preşedintele de şedinţă vor proceda la verificarea raportului generat de aplicaţia folosită cu voturile exprimate de către consilierii locali şi vor întocmi un proces verbal cu rezultatul votului.

Sectiunea a 3-a
Procedura de vot

Articolul 29
Adoptarea hotararilor consiliului local

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, a consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupa caz, in numele si in interesul colectivitatilor locale, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
i) hotararile privind aplicarea de sanctiuni, in conditiile legii, pentru consilierii locali;
j) alte hotarari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Tomesti
(4) Consiliul local stabileste prin majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care dintre urmatoarele subiecte se reglementeaza in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Tomesti.
a) conditiile in care presedintele de sedinta asigura mentinerea ordinii in cadrul sedintelor consiliului local;
b) alte atributii si insarcinari pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului local;
c) alte situatii, fata de cele prevazute la art. 26 alin. (2) lit. a)-d), in care consiliul local considera absenta motivata a unui consilier local la sedintele consiliului local;
d) posibilitatea si modalitatea concreta prin care cetatenii cu domiciliul sau resedinta in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva pot sa asiste la sedintele consiliului local si/sau sa le urmareasca pe internet;
e) conditiile in care pot participa la lucrarile consiliului local, pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane interesate;
f) tipologia problemelor pentru care presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal;
g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la sedinta, care semneaza hotararea consiliului local, in cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, alta decat cea prevazuta la art. 29 alin. (3);
h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritoriala referitor la indemnizatia lunara a consilierilor locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.
(5) Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret.
(6) Votul deschis se exprima prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a) prin ridicarea mainii;
b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de sedinta;
c) electronic.
(7) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara cazurilor cand prin lege sau prin regulamentul de organizare si functionare se stabileste o anumita modalitate.
(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege.
(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc, de regula, cuvintele „da“ sau „nu“.
(11) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (10).
(12) Abtinerile se numara la voturile impotriva.
(13) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele de sedinta explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „pentru“ si „impotriva“. Secretarul general va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier local, in ordine alfabetica. Consilierul local nominalizat se ridica si propune cuvantul „pentru“ sau „impotriva“ in functie de optiunea sa.
(14) Daca pe parcursul desfasurarii sedintei nu este intrunita majoritatea legala necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, presedintele de sedinta amana votarea pana la intrunirea acesteia.
(15) Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali si cu acordul majoritatii consilierilor locali prezenti, presedintele de sedinta retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminarii de catre initiator si de catre compartimentele de specialitate.
(16) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Articolul 30
Semnarea si contrasemnarea hotararilor consiliului local

(1) Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general.
(2) In cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3 consilieri locali care au participat la sedinta.
(3) Secretarul general nu contrasemneaza hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea sedinta a consiliului local depune in scris si expune in fata acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Sectiunea a 4-a
Dispozitii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Articolul 31
Tipuri de hotarari adoptate de consiliul local

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile locale adopta hotarari cu caracter normativ sau individual, a caror evidenta se tine intr-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.
(2) In organizarea executarii sau executarii in concret a legii, consiliile locale adopta sau incheie, dupa caz, si alte acte juridice prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii.

Articolul 32
Comunicarea si aducerea la cunostinta publica a hotararilor consiliului local

(1) Secretarul general comunica hotararile consiliului local prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretarul general si se inregistreaza intr-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotararile se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general.
(5) Hotararile, documentele si informatiile financiare, precum si alte documente prevazute de lege se publica, pentru informare, in format electronic si in monitorul oficial local.

Articolul 33
Hotararile consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.
(2) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

Articolul 34
Alte modalitati de aducere la cunostinta publica a hotararilor consiliului local cu caracter normativ

(1) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se realizeaza si prin:
a) publicare pe pagina de internet a comunei Tomesti
b) afisare intr-un spatiu accesibil publicului, stabilit prin dispozitie a primarului;
c) publicare in mass-media locala.
(2) Secretarul general asigura aducerea la cunostinta publica, potrivit alin. (1), consemnand pe fiecare hotarare a consiliului local in parte, sub semnatura sa, modalitatea utilizata.
(3) Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin secretarului general in vederea intrarii in vigoare a hotararilor consiliului local, acesta foloseste la finalul fiecarei hotarari a consiliului local cartusul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local din anexa nr. 9 la prezentul regulament.
(4) Exemplarele hotararilor consiliului local care se transmit prefectului, in vederea exercitarii controlului de legalitate, contin in mod obligatoriu cartusul prevazut in anexa nr. 9 la prezentul regulament.

Articolul 35
Hotararile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotararilor cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.

Articolul 36
Verificarea legalitatii actelor administrative

Hotararile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de catre prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea a 5-a
Folosirea limbii minoritatii nationale

Articolul 37
Folosirea limbii minoritatilor nationale

(1) Dacă cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor comunei Tomesti, stabilit la ultimul recensamant, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, in raporturile cu acestia, si a limbii minoritatii nationale respective, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale tratatelor internationale la care Romania este parte. (2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1), prin hotarare, pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin. (1).

Articolul 38
Limba oficiala si folosirea limbii minoritatilor nationale

(1) In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana.
(2) Dacă cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor comunei Tomesti, stabilit la ultimul recensamant, in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale, cu aparatul de specialitate si organismele subordonate acestora, acestia se pot adresa, oral sau in scris, si in limba minoritatii nationale respective si primesc raspunsul atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale respective.
(3) In scopul exercitarii dreptului prevazut la alin. (2), autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate au obligatia sa puna la dispozitia cetatenilor apartinand unei minoritati nationale formulare si texte administrative de uz curent in format bilingv, respectiv in limba romana si in limba minoritatii nationale.
(4) Lista formularelor si a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizeaza conform alin. (3), se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relatii Interetnice elaborata in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, cu avizul ministerelor cu atributii in domeniul administratiei publice, finante publice si afaceri interne.
(5) In conditiile prevazute la alin. (2), in posturile care au atributii privind relatii cu publicul sunt incadrate si persoane care cunosc limba minoritatii nationale respective.
(6) Autoritatile administratiei publice locale asigura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale respective, in conditiile prevazute la alin. (2).
(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romana, sub sanctiunea nulitatii.

Sectiunea a 6-a
Dispozitii privind participarea cetatenilor la procesul
de elaborare si dezbatere a proiectelor de hotarari

Articolul 39
Initiativa cetateneasca

(1) Cetatenii pot propune consiliilor locale pe a caror raza teritoriala domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.
(2) Promovarea unui proiect de hotarare se poate face de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot inscrisa in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala.
(3) Initiatorii depun la secretarul general forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul se afiseaza spre informare publica prin grija secretarului general.
(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul general.
(5) Listele de sustinatori cuprind numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
(6) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala al carei consiliu local urmeaza sa dezbata proiectul de hotarare in cauza.
(7) Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul general, proiectul de hotarare urmeaza procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Articolul 40
Principii si reguli in asigurarea transparentei decizionale
de catre consiliul local in raporturile cu cetatenii

(1) Pentru asigurarea transparentei decizionale in raporturile cu cetatenii, consiliul local va respecta urmatoarele principii:
a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de consiliul local, precum si asupra proiectelor de hotarare cu caracter normativ;
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la initiativa consiliului local, in procesul de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ.
(2) Se vor respecta urmatoarele reguli:
a) sedintele consiliului local sunt publice, in conditiile legii;
b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al sedintei consiliului local si facute publice, in conditiile legii;
c) hotararile de consiliu local adoptate in sedintele consiliului local vor fi inregistrate, arhivate si, dupa caz, aduse la cunostinta publica, in conditiile legii si ale regulamentului de organizare si functionare.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul procesului de elaborare a hotararilor de consiliu local si in cel al sedintelor in care sunt prezentate:
a) informatii privind apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica la nivel national, precum si deliberarile care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.

Articolul 41
Dispozitii privind participarea cetatenilor la procesul
de elaborare si dezbatere a proiectelor de hotarari

(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ initiatorul are obligatia, prin intermediul secretarului general, sa aduca la cunostinta publica un anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ va fi adus la cunostinta publica, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile administratiei publice locale. Anuntul va cuprinde referatul de aprobare al initiatorului privind necesitatea adoptarii hotararii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotarare cu caracter normativ respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare cu caracter normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ supus dezbaterii publice.
(5) Primarul va desemna o persoana din cadrul aparatului de specialitate, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ propus.
(6) Proiectul de hotarare cu caracter normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ este obligat sa organizeze o intalnire in care sa se dezbata public proiectul de hotarare cu caracter normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) In toate cazurile in care se organizeaza intalniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la acesta.
(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotarare cu caracter normativ se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
(10) Pentru proiectele de hotarare cu caracter normativ propuse prin initiativa cetateneasca obligatiile mentionate la alin. (1), (4) si (7) se realizeaza prin grija secretarului general.
(11) Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ este obligat sa justifice in scris nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.

Articolul 42
Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice ale consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice ale consiliului local se va face in conditiile art. 27, cu respectarea prealabila a urmatoarelor etape:
a) anuntul privind sedinta consiliului local se afiseaza la sediul consiliului local, pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite catre mass-media, dupa caz, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea sedintelor ordinare si cu cel putin 24 de ore inaintea sedintelor extraordinare convocate in termen de 3 zile, cu exceptia situatiilor in care consiliului local este convocat de indata in sedinte extraordinare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotarare cu caracter normativ care urmeaza sa fie dezbatute in sedinta consiliului local;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei consiliului local, precum si proiectul ordinii de zi.
(2) Consiliul local poate hotari ca sedintele consiliului local sa fie inregistrate in conditiile art. 27 alin. (2) lit. c) si art. 28 alin. (4) lit. d).
(3) Președintele de ședință poate dispune, cu ajutorul polițiștilor locali, evacuarea din sală înaintea sau în timpul ședinței de consiliu local a persoanelor care pun în pericol buna desfășurare a ședinței.

Articolul 43
Dreptul persoanelor interesate la inregistrarile sedintelor consiliului local

In temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) si ale art. 28 alin. (4) lit. d), inregistrarile sedintelor consiliului local vor fi facute publice, la cerere, in conditiile legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public.

Articolul 44
Delegatul satesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele consiliului local de un delegat satesc. Delegatul satesc este asimilat alesilor locali.
(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sateasca, convocata de primar cu cel putin 15 zile inainte si desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului si a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului satesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la aceasta adunare, consemnata intr-un proces-verbal care se prezinta in prima sedinta a consiliului local. La adunarea sateasca pot participa toti cetatenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului satesc are loc in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al carui delegat este;
c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizarii unitatii administrativ-teritoriale respective;
d) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdictie judecatoreasca;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4) se alege un nou delegat satesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplica in mod corespunzator.
(6) Adunarea sateasca, convocata de catre primar, poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in aceasta functie, in conditiile alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezinta, delegatii satesti sunt invitati in mod obligatoriu. Delegatii satesti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnata in procesul-verbal al sedintei.

Articolul 45
Adunarile cetatenesti

(1) Cetatenii comunei Tomesti pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate,
(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii cetatenilor cu drept de vot si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.
(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general.

Capitolul V
Dizolvarea consiliului local

Articolul 46
Situatiile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolva de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intruneste cel putin intr-o sedinta ordinara sau extraordinara, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, desi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 sedinte ordinare sau extraordinare tinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numarul consilierilor locali in functie este mai mic decat jumatatea numarului membrilor consiliului local si nu a putut fi completat cu supleanti in conditiile art. 6.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

Articolul 47
Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Articolul 48
Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din bugetul unitatii administrativ-teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local si un judecator de la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatea administrativ-teritoriala in cauza. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin 30% din numarul total al locuitorilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala. Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in conditiile legii.

Articolul 49
Organizarea alegerilor dupa dizolvarea consiliului
local sau dupa validarea rezultatului referendumului

(1) In termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizeaza alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de catre Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii prefectului.

Articolul 50
Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvarii consiliului local

(1) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul general rezolva problemele curente ale comunei , cu respectarea competentelor si atributiilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) In situatia exceptionala in care consiliul local a fost dizolvat in conditiile art. 45, primarul se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor sale ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului sau ori a altor situatii prevazute de lege, iar functia de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale este vacanta, prefectul numeste prin ordin o persoana prin detasare, in conditiile partii a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa exercite atributiile de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orasului sau municipiului, pana la ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in conditiile legii.
(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea functiei de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale prevazute la partea a III-a titlul VII si la partea a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia prevazuta la alin. (2), prin exceptie de la prevederile partii a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, se organizeaza de institutia prefectului.
(5) Numirea in functia de secretar general al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, se face, in situatia prevazuta la alin. (2) sau in situatia in care procedura de organizare a concursului a fost demarata anterior situatiei exceptionale prevazute la alin. (2), de catre prefect, daca nu a incetat situatia care a determinat imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre primar.

Capitolul VI
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier local

Sectiunea 1
Exercitarea mandatului de consilier local

Articolul 51
Mandatul alesilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii.

Articolul 52
Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitatii administrativ-teritoriale

Consilierii locali imputerniciti sa reprezinte interesele comunei Tomesti in societati, regii autonome de interes local si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, cu respectarea regimului incompatibilitatilor aplicabil si a configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Articolul 53
Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitara
si la nivelul operatorilor regionali

Comuna Tomesti este reprezentata de drept in adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si locali de catre primar. Primarul poate delega calitatea lui de reprezentant al unitatilor administrativ-teritoriale in adunarile generale viceprimarului precum si oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institutii publice de interes local.

Articolul 54
Suspendarea mandatului de consilier local

(1) Mandatul de consilier local se suspenda in urmatoarele situatii:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu;
c) a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) dispuse in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzatoare situatiei prevazute la alin. (1) lit. c) se comunica de catre emitent, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare, secretarului general si primarului, iar in prima sedinta ulterioara comunicarii consiliul local ia act de aceasta situatie, prin hotarare.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), respectiv hotararea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in conditiile alin. (1) lit. c) se comunica de indata consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotararii consiliului, dupa caz.
(6) In cazul in care fata de consilierul local, al carui mandat a fost suspendat in conditiile alin. (1) lit. a) si b), a fost dispusa clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.

Articolul 55
Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin. (1), dispuse in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunica, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (1).
(5) In cazul in care fata de viceprimarul suspendat din functie a fost dispusa clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul, in conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Articolul 56
Incetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea si sanctionarea, in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, a unei stari de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare si/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfasurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivata de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determina imposibilitatea desfasurarii, in conditiile legii, a sedintelor ordinare si/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;
h) punerea sub interdictie judecatoreasca;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unei infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicata si de modalitatea de individualizare a executarii acesteia;
l) deces.
(3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) si l), este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determina situatia de incetare, dupa caz.
(4) Data incetarii de drept a mandatului, in cazul prevazut la alin. (2) lit. b), in situatia in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei in care consilierul local are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii catre prefect, secretarul general si catre consilierul local a hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestata.
(6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l) constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupa caz, a oricarui alt ales local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, precum si consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stari de fapt.
(7) Consiliul local are obligatia de a adopta hotararea prevazuta la alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar si de secretarul general cu privire la una dintre situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l). In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea incetarii mandatului, precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza de catre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de catre secretarul general, in situatia neadoptarii acestei hotarari de catre consiliul local, dupa caz.
(8) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local se fac de catre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data instiintarii transmise prefectului de catre autoritatea responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale sau de catre instanta, dupa caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situatiile prevazute la alin. (7) si (8) se transmite de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, consilierului local si secretarului general.
(10) Hotararea consiliului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) si l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului si semnat de primar si de secretarul general. Referatul este insotit de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. g), i), k), instiintarile transmise prefectului de catre instanta.
(12) In cazul prevazut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, consilierului local si secretarului general.
(13) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-f), hotararea poate fi atacata de consilierul local in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se pronunta in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabila procedura de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva.
(14) In toate cazurile, hotararea instantei se comunica partilor, prefectului si secretarului general, care are obligatia afisarii acesteia la sediul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in termen de maximum doua zile de la comunicare.
(15) Functia constatata vacanta in conditiile alin. (6)-(8) se completeaza cu supleantul desemnat de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, care este validat si depune juramantul, in conditiile art. 117 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior ramanerii definitive a hotararii instantei.
(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in prima sedinta a consiliului desfasurata dupa aparitia evenimentului si in baza demisiei scrise inaintate secretarului general, primarului si presedintelui de sedinta. Hotararea consiliului prin care se ia act de demisie si se declara vacant locul consilierului local se comunica de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) si k) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In aceste cazuri, data respectiva este si data la care inceteaza de drept mandatul.
(19) In situatia in care este contestata legalitatea actului prevazut la alin. (4) sau a hotararii prevazute la alin. (5), data incetarii de drept a mandatului este data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti.
(20) De la data incetarii mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru sedintele autoritatii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul sedintelor autoritatii deliberative din care face parte, precum si in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizatia lunara.

Articolul 57
Incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetarii mandatului de consilier

(1) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 55 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la aceeasi data, si a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii acestuia din functie in conditiile art. 11.

Sectiunea a 2-a
Drepturile alesilor locali

Articolul 58
Legitimatia si semnul distinctiv ale alesilor locali

(1) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. Legitimatia viceprimarului este inmanata de catre secretarul general.
(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului local, semnata de primar, si primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Modelul legitimatiei de viceprimar si de consilier local si modelul semnului distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a esarfelor se suporta din bugetul local.
(5) Legitimatia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(6) Esarfa in culorile drapelului national al Romaniei se poarta in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.

Articolul 59
Protectia alesilor locali

(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea si gestionarea treburilor publice in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta este garantata.
(2) Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
(3) Retinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in judecata penala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
(4) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de lege.
(5) De aceeasi protectie prevazuta la alin. (4) beneficiaza si membrii familiei alesului local – sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

Articolul 60
Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului. Denumirea, componenta si conducerea grupului politic se transmit secretarului general care informeaza consiliul local asupra grupurilor politice formate.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Articolul 61
Raporturile de munca sau de serviciu detinute anterior

(1) Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institutii sau autoritati publice ori in cadrul regiilor autonome sau societatilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
(2) Consilierul local, al carui raport de serviciu ori contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, isi reia activitatea in executarea aceluiasi raport de serviciu sau contract individual de munca, dupa caz, la incetarea mandatului de consilier local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, persoanele care detin functii sau desfasoara activitati in domeniul creatiei literar-artistice.
(4) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.
(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau raporturi de serviciu, dupa caz. La stabilirea clasei si a gradului de incadrare se iau in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.
(6) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevazute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, cu exceptiile prevazute de lege.

Articolul 62
Indemnizatia

(1) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunara. Viceprimarilor nu li se acorda indemnizatie pentru participarea la sedinte.
(2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de 10% din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin.(1) .
(5) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

IL = a x IP x(0,65 x PCL/NŞCL + 0,35 x PCS/NŞCS) ,

unde „IL” este indemnizaţia lunară pentru consilierul local; „a” este procentul stabilit de consiliul local, care este 10% din indemnizaţia lunară a primarului(IP) ; „IP” este indemnizaţia lunară a primarului; „PCL” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele consiliului local din luna respectivă; „PCS” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; „NŞCL” reprezintă numărul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „NŞCS” reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.
(6) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul comunei Tomesti.
(7) Prevederile alin.(1) – (4) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
(8) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin.(2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin.(4) , în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
(9) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
(10) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Articolul 63
Dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Articolul 64
Transportul

Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Articolul 65
Formarea profesionala

(1) Alesii locali au dreptul la pregatire, formare si perfectionare profesionala.
(2) Alesii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, in conditiile legii.
(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru programele de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de Institutul National de Administratie sau alti furnizori de formare si perfectionare profesionala in decursul mandatului, precum si cheltuielile prevazute la alin. (2) destinate alesilor locali, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.

Articolul 66
Accesul la informatii

(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Articolul 67
Dreptul la asociere

Alesii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte forme de asociere, in conditiile legii.

Sectiunea a 3-a
Obligatiile alesilor locali

Articolul 68
Respectarea legii

(1) Alesii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligati sa respecte regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Articolul 69
Participarea la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali si viceprimarii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prevazute in regulamentul de organizare si functionare.

Articolul 70
Buna-credinta si fidelitatea

Consilierii locali aflati in serviciul colectivitatii locale, in calitatea lor de reprezentanti legali ai comunei Tomesti, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Articolul 71
Probitatea si discretia profesionala

Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Articolul 72
Cinstea si corectitudinea

(1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati de interes personal.

Articolul 73
Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alesii locali

(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
(2) Fiecare consilier local, precum si viceprimarii sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general.
(3) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin lege, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara a autoritatii deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informarii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), alesii locali suporta cheltuielile deplasarii.

Articolul 74
Transparenta activitatii

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.
(2) Consilierii locali pot adresa intrebari si interpelari primarului sau viceprimarului.
(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral pana cel mai tarziu la urmatoarea sedinta a consiliului local.

Capitolul VII
Incompatibilitatile alesilor locali si conflictul de interese

Articolul 75
Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar si de consilier local

(1) Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar si de consilier local este cel prevazut in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Constatarea si sanctionarea starii de incompatibilitate si a conflictului de interese pentru persoanele care ocupa functiile prevazute la alin. (1) se fac in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin activitati in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfasura, in conditiile legislatiei speciale privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, se inteleg activitatile prevazute la art. 462 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 76
Regimul general aplicabil conflictului de interese
pentru functia de viceprimar si de consilier local

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) o asociatie sau fundatie din care face parte.
(2) In exercitarea functiei, consilierul local aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.

Articolul 77
Declaratia de interese si declaratia de avere

Alesii locali au obligatia sa intocmeasca, sa depuna si sa actualizeze declaratii de avere si declaratii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 78
Sanctiuni pentru nedepunerea declaratiei de avere si a declaratiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de avere si de interese prevazute de lege atrage sanctiunile prevazute de Legea nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VIII
Raspunderea alesilor locali

Articolul 79
Tipurile de raspundere a alesilor locali

Alesii locali raspund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 80
Raspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului local se consemneaza rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se mentioneaza in mod expres votul acestuia.

Articolul 81
Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si a prevederilor regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre consiliul local, prin hotarare.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile si viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Articolul 82
Avertismentul

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului local in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Articolul 83
Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui de sedinta si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre presedintele de sedinta sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(4) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedintele de sedinta ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Articolul 84
Retragerea cuvantului si eliminarea din sala

In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvantul pe perioada desfasurarii sedintei consiliului. In situatia in care un consilier persista sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Articolul 85
Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate

(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrarile consiliului local, dupa caz, si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
(4) Excluderea de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei lunare.
(5) In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul personalului care asigura ordinea publica locala.

Articolul 86
Aplicarea sanctiunilor

(1) Sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliul local, cu majoritate absoluta.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 80 alin. (1) lit. d) si e), consilierii locali in cauza nu vor fi socotiti la cvorumul pentru sedinta.
(3) Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a)-d).
(4) Sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzator viceprimarilor pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier local.

Articolul 87
Sanctiuni aplicabile viceprimarului

(1) Pentru abateri grave si/sau repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei in cauza i se poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se aplica, prin hotarare a consiliului local, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare sunt aduse la cunostinta consilierilor locali cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1), hotararea se adopta prin vot secret cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.
(5) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Articolul 88
Raspunderea aferenta actelor administrative

(1) Presedintele de sedinta al consiliului local, prin semnare, investeste cu formula de autoritate executarea actelor administrative adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii hotararilor apartine exclusiv autoritatilor deliberative. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea documentelor de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specifice.
(3) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza, in conditiile legii, raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu incalcarea prevederilor legale, fundamenteaza din punct de vedere tehnic si al legalitatii adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru legalitate aceste acte.
(4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritatilor administratiei publice locale adoptat fara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitatii s-au produs consecinte vatamatoare, este angajata raspunderea juridica a autoritatii deliberative, dupa caz, in conditiile legii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu operatiunile prevazute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora in conditiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora in conditiile legii adoptate de autoritatile administratiei publice locale.

Capitolul IX
Alte dispozitii

Articolul 89
Reguli privind polemicile în cadrul şedinţelor consiliului local

(1) În orice dezbatere, discuțiile trebuie să se limiteze la date și argumente care sunt concludente în rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii.
(2) Părțile în polemică, în spiritul propriei ideologii, sunt îndreptățite a folosi drept argumente fie teorii științifice, fie fapte sau date de natură a elucida problema discutată.
(3) Niciuna dintre părți nu are dreptul sa aducă în discuție drept argumente sau în mod jignitor caracterul, temperamentul, aspectul fizic, trecutul personal, naționalitatea sau originea etnică a adversarului la dezbatere, deoarece acestea nu infirmă și nici nu confirmă validitatea celor susținute.
(4) Părțile nu au dreptul sa pună în discuție motivele care determină atitudinea și opinia adversarului la dezbatere, deoarece astfel de aspecte abat discuția de la problema în sine.
(5) Calificarea jignitoare a adversarului la dezbatere prin referire la concepția și mentalitatea lui, la categoria sau clasa socială, la profesie sau la pregătirea profesională, la organizația socială sau partidul din care face parte încalcă regulile polemicii și demonstrează lipsa de argumente și de putere de convingere, cât și lipsa de respect pentru cealaltă parte.
(6) În orice polemică purtată civilizat contează numai argumentele și valoarea lor. Numai forța de convingere a argumentelor și baza acestora sprijină opinia exprimată, iar nu ideologia în numele căreia este abordat punctul de vedere.
(7) Președintele de ședință este dator ca, în cazurile încălcării de către consilieri sau de către alți vorbitori a regulilor înscrise în alineatele precedente, să aplice sancțiunile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 90
Reguli pentru reprezentanţii mass-media

(1) Reprezentanții mass-media(ziariști, jurnaliști, bloggeri, etc.) au acces la ședințele publice ale Consiliului Local al comunei Tomesti.
(2) Până la finalul ședinței, presa are dreptul să rămână în spațiul special rezervat în sală.
(3) La sfârșitul ședinței, presa poate lua interviuri și poate participa la conferințele de presă organizate.

Articolul 91
Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

(1) In temeiul art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarului general ii revin urmatoarele atributii principale in relatia cu consiliul local:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate hotararile consiliului local;
b) participa la sedintele consiliului local;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;
g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
i) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local a consilierilor locali;
j) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
k) informeaza presedintele de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
l) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
m) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 75 alin. (2); informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
n) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local.
(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, intocmeste si face public un raport anual privind transparenta decizionala, care cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte administrative cu caracter normativ si in continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter normativ;
e) situatia cazurilor in care consiliul local a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparenta decizionala;
f) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(3) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi adus la cunostinta publica prin grija secretarului general.

Capitolul X
Dispozitii finale

Articolul 92
Anexe

Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul regulament.

Articolul 93
Calculul termenelor

Calculul termenelor prevazute in regulament se realizeaza conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 94
Prevederi finale

(1) Adoptarea și modificarea prezentului regulament se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu votul majorității absolute.
(2) Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, completându-se și cu alte dispoziții legale în vigoare.

ANEXA Nr. 1
la regulament

Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate

1    Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:
1. agricultura;
2. activitati economico-financiare;
3. activitati social-culturale, culte;
4. invatamant, sanatate si activitati sportive;
5. amenajarea teritoriului si urbanism;
6. munca, familie si protectie sociala;
7. protectie mediu si turism;
8. juridica si de disciplina;
9. administrarea serviciilor publice furnizate.
In functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor, consiliul poate hotari sa se organizeze comisii de specialitate in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa2_regulament.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa3_regulament.pdf”]

ANEXA Nr. 4
la regulament

Model al avizului comisiei de specialitate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI
Comisia ……………………………………..2

AVIZUL
Nr. …… din …………3
pentru P.H.C.L.4 nr. ……/……… privind ………………..5

Avand in vedere ………………………………………………..6,
in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia …………………………………7 adopta urmatorul aviz.

Art. 1. – Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. …/………8 privind ……………………9, cu ……10/fara amendamente.
Art. 2. – Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.
Art. 3. – Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al …………………………………………………11.

Presedintele Comisiei ………………………………..,
(prenumele si numele)

Secretarul Comisiei ………………………………….,
(prenumele si numele)

_____________
1 Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
3 Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii avizului in Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei … pe anul …
4 Proiectul de hotarare a consiliului local.
5 Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.
6 Se completeaza cu motivarea avizului.
7 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.
8 Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii proiectului de hotarare a consiliului local in Registrul privind proiectele de hotarari ale consiliului local.
9 Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a consiliului local.
10 Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate.
11 Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa5_regulament.pdf”]

ANEXA Nr. 6
la regulament

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la sedinta consiliului
local de catre cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie

Stimata doamna/Stimate domnule consilier local …………………………………………1,

În temeiul art. 133 alin.(1) /(2) , lit. ___, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei tomesti, domnul _____________ / consilierul local/consilierii locali _________________ vă invită la şedinţa ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ a consiliului local care va avea loc in …………………………………5, in data de …………6, la ora ……7, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi

a celei de-a _________ -a(nr.) şedinţe din cel de-al ________ –lea(nr.) mandat al consiliului local
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
2. Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. _____/________ privind/pentru ____________
3. Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. _____/________ privind/pentru ____________
……………………………….
n. Întrebări, interpelări, adrese, rapoarte, prezentări, răspunsuri etc.
n+1. Diverse.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local. Puteti sa formulati amendamente la proiectele de hotarari ale consiliului local inscrise in proiectul ordinii de zi si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica …10.

Cu deplina colegialitate,
………………………………..

1 Se completeaza cu prenumele si numele consilierului local.
2 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la tipul sedintelor consiliului local si persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) in cazul sedintelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) in cazul sedintelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) in cazul sedintelor extraordinare convocate de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie.
3 Se completeaza cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele si numele consilierilor locali.
4 Se completeaza, dupa caz, cu tipul sedintei consiliului local, respectiv ordinara sau extraordinara.
5 Se completeaza cu locul de desfasurare a sedintei consiliului local, de exemplu: sala de sedinte a primariei.
6 Se completeaza cu data in care va avea loc sedinta consiliului local.
7 Se completeaza cu ora la care va avea loc sedinta consiliului local.
8 Se completeaza cu numarul sedintei consiliului local din actualul mandat.
9 Se completeaza cu numarul mandatului consiliului local avand ca referinta primele alegeri locale din anul 1992, care reprezinta primul mandat. Pentru unitatile administrativ-teritoriale infiintate dupa 1992, primul mandat este cel de dupa primele alegeri de la infiintare.
10 Se completeaza cu adresa oficiala de posta electronica a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa7_regulament.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa8_regulament.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa9_regulament.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa10_regulament.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2021/03/anexa11_regulament.pdf”]


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/19 din 12.02.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

Ultimul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Tomesti a fost aprobat de către Consiliul Local al comunei Tomesti în baza hotararii Consiliului local nr. 19/2018.
Având în vedere faptul că au intervenit modificări legislative respectiv aparitia OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, , cu modificarile si completarile ulterioare in care la art.129, alin.3 lit a se precizeaza :
“ consiliul local:
a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local”;
Conform art.2 din Ordinul Administratiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, se impune aprobarea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local privind armonizarea prevederilor din regulamentul propus cu modificările legislative survenite.
Se propune spre dezbatere în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei Tomesti ,aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Hunedoara.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

Lasă un răspuns