PROIECT DE HOTARARE NR. 1 /3.01.2022 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 /3.01.2022
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Având in vedere Hotararea de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale,
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective , cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se suplimenteaza suma de 150 mii lei astfel:
In baza Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti inregistrat sub nr.3/4 din 03.01.2022 prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de 150 mii lei;
In temeiul art.82 alin.1 a Legii Finantelor Publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.”a” și art. 139 alin. 1 lit „a„ din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completale ulterioare, ale art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se valideaza dispozitia nr. 59 din 21.12.2021, privind rectificarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2021, care a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tomesti nr. 23 din 22.04.2021 si se stabileste in suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei.
Art2. Veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3- Cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei ,conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ, actualizata
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

INITIATOR ,
AVIZAT,
Primar,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/4 DIN 03.01.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind validarea Dispozitiei nr. 59 DIN 21.12.2021
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Tomesti
pe anul 2021

In baza Hotararii de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, comunei Tomesti i s-a alocat suma de 15 mii lei .
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de15 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Nr.4/4 DIN 03.01.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

In baza Hotararii de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, comunei Tomesti i s-a alocat suma de 15 mii lei .
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de15 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor