HOTARAREA NR 74/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 74/2021
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere :
– Proiectul de hotărâre nr. 69 din 22.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021 inițiat de primarul comunei Tomesti;
– Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.3/76 din 22.11.2021 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2021,
Tinand cont de faptul ca in bugetul local initial al comunei Tomesti pe anul 2021 au fost prevazute credite insuficiente pentru acordarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei precum şi unele facilităţi populaţiei pentru plata energiei pe intreg anul 2021 este necesara rectificarea bugetului local al comunei Tomesti in 2021 cu suma de 50,00 mii lei la parte de venituri si cu suma de 50,00 mii lei la partea de cheltuieli, pentru efectuarea unor cheltuieli sociale ( ajutor incalzire cu lemne a populatiei si supliment energie), conform anexei 1.
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/76 din 22.11.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/113 din 24.11.2021
In temeiul art. 34 , art.51 si art.19 alin.2 , art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 , Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, HG 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 226/2021, precum si art 88, art 129 alin.2 lit b, alin.4 lit.a si art 139 alin 3 lit a din OUG nr. 57/2019-Partea a III-a privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2021 prin majorare cu suma de 50,00 mii lei, la partea de venituri şi majorarea cu 50,00 mii lei la partea de cheltuieli astfel:

La venituri:

– Cap. 42.02.34- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri cu suma de 50,00 mii lei;
Se majoreaza cheltuielile cu suma de 50,00 mii lei la următorele capitole astfel:
-Cap.68.02.15. Prevenirea excluderii sociale cu suma de 50,00 mii lei;
-art.57.02.01 Ajutoare sociale in numerar- cu suma de 40,00 mii lei,
-art.57.02.06 Sume acordate pentru compensarea facturilor af.consumului de energie electrica si gaze naturale. 10,00 mii lei

Art.2. Aproba anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.3. Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara, în termen de 30 zile.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Olar Tania

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 25.11.2021


Notă: Numar consilieri prezenti ____8___din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit _cc_) ( voturi necesare _5__)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ___8__ voturi „pentru” (lipseste dl. consilier Petruse Florin Ilie); __-_voturi „împotrivă”, ______abţineri .