H O T A R A R E A NR. 29/2021 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU I AL ANULUI 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 29/2021
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU I AL ANULUI 2021

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 2/22 din 31.03.2021 initiat de primarul comunei Tomesti precum si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/29 din 31.03.2021 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021;
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/29 din 31.03.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/67 din 21.04.2021
In temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 martie 2021 astfel :
– la venituri in suma 501.980,6 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 329.356,91 lei prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;;
– si un excedent bugetar de 172.623,69 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 22.04.2021


Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :___ voturi ,,pentru ___-_,,împotrivă, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;