PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/17.04.2024 PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/17.04.2024
PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D
JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/ 33 din 17.04.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T. Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T.Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;
– prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1. Se aprobă Anexa 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandateaza domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al Comunei Tomesti ca în numele şi pentru Comuna Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara.

INIŢIATOR
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/33 din 17.04.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D
JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T. Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
_____________________________________________________________________________________
NR.4 / 33 DIN 17.04.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând :
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Baia de Criș să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024 inregistrată la Primăria comunei Baia de Criș sub nr.1148/11.04.2024
Având în vedere:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;.
Drept urmare proiectul de hotărâre este legal și oportun pentru fî aprobat în forma prezentată.

Intocmit
Consilier achiziții publice
Indries Damian-Iulian

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/5.04.2024 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/5.04.2024
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE
COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE
CONTRACTUL DE DELEGARE

Consiliul Local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/32 din 5.04.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara și mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.661/5.04.3024 ,privind supunerea spre aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara și mandatarea
Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare,
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.663/5.04.3024
– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de urgență nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– Prevederile art. 7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare – Brad,2- Hațeg, 3- Centru județul Hunedoara prin procedura licitație deschisă,studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare cuprinse in anexa nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care conține:instrucțiunile pentru ofertanți(Fișa de date a achiziției);caietul de sarcini și anexele acestuia,Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1- Brad,2- Hațeg 3- Centru,județul Hunedoara precum și formularele si modele de documente cuprinse in anexa nr.2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre
Art.3. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel ,primar al U.A.T. Tomesti să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru
județul Hunedoara.
Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia
Art.5. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara să semneze contractul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine compartimentului achizițti publice, implementare proiecte si investitii din cadrul Primăriei comunei Tomesti
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,,

INIŢIATOR :
PRIMAR,

VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/32 din 5.04.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICA AVAND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SA ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PANA LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SA SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

Potrivit prevederilor art. 89 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3) din Ordonanță.
Ca urmare, aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara înaintează, în vederea întocmirii și transmiterii Proiectului de hotărâre, pentru supunerea spre aprobare a Documentelor suport, precum și Documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
Documentele suport cuprind:
a) Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU, județul Hunedoara, prin procedura de „LICITAȚIE DESCHISĂ”;
b) Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare ;
c) Declarația privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Hundoara.
Documentația de atribuire cuprinde:
a) Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
b) Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5);
c) Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU Județul Hunedoara;
d) Formulare.

În cuprinsul Strategiei de contractare se regăsesc datele de identificare ale autorității contractante, obiectul, durata și descrierea succintă a contractului, descrierea modalității de atribuire, alegerea criteriilor de calificare și selecție, alegerea criteriului de atribuire, modalitatea de implementare a contractului precum și modul de prezentare al ofertei.
Având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, la art.229 alin (1) se menționează că:
” În orice situaţie în care o autoritate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.” Prin urmare, s-a realizat un studiu de fundamentare pentru determinarea duratei contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, a cărui metodologie de lucru aleasă este aceea de a raporta costurile cu serviciile de salubrizare (colectare, transfer, transport, sortare, tratare mecano-biologică, depozitare finală a deșeurilor municipale), la care se adaugă recuperarea liniară a investițiilor (în scenarii cuprinse între 5 ani și 10 ani), la totalul veniturilor sistemului de salubrizare, și anume: (1) veniturile din taxa de salubrizare instituită de autoritățile locale, la care se adaugă(2) veniturile din vânzarea reciclabilelor și compensarea costului net de către Organizațiile de Implentare a Responsabilității Extinse a Producătorilor de Amabalaje (OIREP), precum și (3) veniturile din aplicarea principiului ”plătește pentru cât arunci”.
Instrucțiunile pentru ofertanți conţin informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică și, sunt destinate operatorilor economici interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare.
Caietul de sarcini și anexele la acesta reprezintă documentele care stau la baza întocmirii ofertei tehnice și ofertei financiare cu care orice operator economic poate participa la procedura de achiziție.
Proiectul de contract stabilește clauzele pe care de comun acord, Delegatarul și Delegatul ca părți semnatare se obligă să le respecte.
Formularele reprezintă documentele ce urmează a fi completate de fiecare operator economic participant la procedură, în vederea verificării și analizării de către comisia de evaluare desemnată în acest sens.
Față de cele de mai sus, UAT-urilor din zonele de colectare 1, 2 și 3, membre ale ADI și Consiliului Județean Hunedoara trebuie să supună la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentelor suport și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE PROIECTE, INVESTITII
Nr. 4/32 din 5.04.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HHOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

Potrivit prevederilor art. 89 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3) din Ordonanță.

Ca urmare, aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara înaintează, în vederea întocmirii și transmiterii Proiectului de hotărâre, pentru supunerea spre aprobare a Documentelor suport, precum și Documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

Documentele suport cuprind:
Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, prin procedura de „LICITAȚIE DESCHISĂ”; Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare ; Declarația privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Hundoara.

Documentația de atribuire cuprinde:
Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5);
Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad ,- 2 Hațeg – 3 Centru, Județul Hunedoara;
Formulare.

În cuprinsul Strategiei de contractare se regăsesc datele de identificare ale autorității contractante, obiectul, durata și descrierea succintă a contractului, descrierea modalității de atribuire, alegerea criteriilor de calificare și selecție, alegerea criteriului de atribuire, modalitatea de implementare a contractului precum și modul de prezentare al ofertei.
Având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, la art.229 alin (1) se menționează că:
” În orice situaţie în care o autoritate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.”
Prin urmare, s-a realizat un studiu de fundamentare pentru determinarea duratei contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, a cărui metodologie de lucru aleasă este aceea de a raporta costurile cu serviciile de salubrizare (colectare, transfer, transport, sortare, tratare mecano-biologică, depozitare finală a deșeurilor municipale), la care se adaugă recuperarea liniară a investițiilor (în scenarii cuprinse între 5 ani și 10 ani), la totalul veniturilor sistemului de salubrizare, și anume: (1) veniturile din taxa de salubrizare instituită de autoritățile locale, la care se adaugă(2) veniturile din vânzarea reciclabilelor și compensarea costului net de către Organizațiile de Implentare a Responsabilității Extinse a Producătorilor de Amabalaje (OIREP), precum și (3) veniturile din aplicarea principiului ”plătește pentru cât arunci”.

Instrucțiunile pentru ofertanți conţin informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică și, sunt destinate operatorilor economici interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare.
Caietul de sarcini și anexele la acesta reprezintă documentele care stau la baza întocmirii ofertei tehnice și ofertei financiare cu care orice operator economic poate participa la procedura de achiziție.
Proiectul de contract stabilește clauzele pe care de comun acord, Delegatarul și Delegatul ca părți semnatare se obligă să le respecte.
Formularele reprezintă documentele ce urmează a fi completate de fiecare operator economic participant la procedură, în vederea verificării și analizării de către comisia de evaluare desemnată în acest sens.
Față de cele de mai sus, UAT-urilor din zonele de colectare 1, 2 și 3, membre ale ADI și Consiliului Județean Hunedoara trebuie să supună la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentelor suport și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad – 2 Hațeg – 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

ANUNT, PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2023

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 29.03.2024 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2023

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.04.2024, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 29 /29.03.2024
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/30 din 29.03.2024 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2023. In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2023 astfel :
– la Venituri in suma de 3,652,831 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– la Cheltuieli in suma de 3,539,131 lei din care: 3,477,913 lei primarie , scoala 61,218 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 113,700 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/30 din 29.03.2024

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2023

Bugetul comunei pe anul 2023 a cuprins resursele bugetare de care a dispus comuna Tomesti pentru intreg anul 2023.
Bugetul a reusit sa asigure functionalitate institutiilor de pe raza comunei, finantate din bugetul local – invatamant, cultura, asistenta sociala, gospodarire comunala.
Veniturile proprii au fost limitate, sumele mari fiind asigurate din cotele de la bugetul de stat, virate de catre DGFP si Consiliul Judetean Hunedoara.
Cheltuielile s-au efectuat in limita creditelor aprobate cu respectarea prevederilor legale de ofertare si receptii, pe baza de documente insotite de viza de legalitate.
Rezultatele financiar contabile se regasesc lunar si in contul de executie intocmit de trezorerie.
Executia bugetului s-a facut conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.
Detalierea conform legii a veniturilor si cheltuielilor este cea din anexa la hotarare si in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , si propun Consiliului local sa dezbata si adopte proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/30 din 29.03.2024

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2023

Executia bugetului local al Comunei Tomesti pe anul 2023, reflecta activitatea financiara pentru toate activitatile intreprinse in perioada anului. Aceasta reflecta gradul de incasare a veniturilor proprii, cotele asigurate din bugetul de stat, veniturile din subventii precum si modul in care acestea au fost cheltuite.
Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Bugetul local pe anul 2023 s-a incheiat la venituri in suma de 3,652,831
lei, la cheltuieli in suma 3,539,131 lei din care: 3,477,913 lei primarie , scoala 61,218 lei si un excedent bugetar de 113,700 lei.

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

INTOCMIT
RESPONSABIL FINANCIAR
Valean Gabriela Elena


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/01.03.2024 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/01.03.2024
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA
PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3/29 din 01.03.2024 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tomesti – dl.Vasiu Adrian-Viorel;
Analizând:
– Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA” Deva nr.07/10.01.2024 înregistrată la Primăria comunei Tomesti;
În conformitate cu:
– prevederile art.13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Hotărârea Consiliului local al Comunei Bătrâna nr.38/2023 privind aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Hotărârea Consiliului local al Comunei Bătrâna nr.43/2023 pentru completarea HCL nr.38/2023 privind aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;
– Ținând cont de prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.13 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.33 alin.1 și alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând prevederile art. 7 alin .2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată ,
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, si art. 139, alin. 1 si 3, lit.fe coroborat cu
art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, potrivit prevederilor art.1 din prezenta.
Art.3. Se mandatează reprezentantul UAT Tomesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, să voteze potrivit prevederilor art.1 din prezenta.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI ”AQUA PREST”,primarului comunei Tomesti prin grija secretarului general al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara.

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/29 din 01.03.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

SC APA PROD S.A. Deva este operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în județul Hunedoara (fără localităţile din Valea Jiului şi zona Orăştiei), organizat ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara – persoană juridică care deține 76 % din totalul acțiunilor.
SC APA PROD SA Deva îşi desfăşoară activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”- în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre. Potrivit acestui contract de delegare, operatorul regional de apă SC APAPROD SA Deva are obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării infrastructurii de apă şi canal existente în zona oraşelor din zona de operare.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. De asemenea, constituirea asociației de dezvoltare intercomunitară vizează realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, în aria de operare a SC APAPROD SA Deva destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Prevederilor art.13 alin.1 și alin.2 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare stipulează următoarele:
”Art. 13. – (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.”
Prin adresa nr.07/10.01.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA”, înregistrată la Primăria comunei Tomesti, transmite solicitarea formulată de Consiliul Local al Comunei Bătrâna de aderare la ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Potrivit prevederilor art. 13 din Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului.
Statutul asociației prevede că orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean.
Prin urmare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Tomesti, proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, astfel cum a fost el redactat.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/29 din 01.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI BĂTRÂNA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA LA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUA PREST HUNEDOARA”

SC APA PROD S.A. Deva este operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în județul Hunedoara (fără localităţile din Valea Jiului şi zona Orăştiei) desfășurând activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”- în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre.
Potrivit acestui contract de delegare, operatorul regional de apă SC APAPROD SA Deva are obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării infrastructurii de apă şi canal existente în zona oraşelor din zona de operare.

SC APA PROD SA este organizat ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara – persoană juridică care deține 76 % din totalul acțiunilor.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. De asemenea, constituirea ADI vizează realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, în aria de operare a SC APAPROD SA Deva destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prin adresa nr.07/10.01.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”AQUA PREST HUNEDOARA”, transmite solicitarea formulată de Consiliul Local al Comunei Bătrâna de aderare la ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”.
Potrivit prevederilor art. 13 din Statutul ADI ” AQUA PREST HUNEDOARA”, asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.

Având în vedere solicitarea transmisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” prin adresa nr.07/10.01.2024 și în baza prevederilor art. 13 din Statutul Asociației, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem avizului comisiilor de specialitate și aprobării Consiliului Local Tomesti.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

ANUNT, PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la
cunoştinţă că azi, 01.03.2024 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.04.2024, ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.27 din 01.03.2024
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 3/28 din 01.03.2024 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea si indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2025 ;
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 10,4 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10/12.01.2024 ,conform căreia rata inflației pentru anul 2024 este 10,4 %;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1). Pentru anul fiscal 2025, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 10,4 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2024, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.63/2023 .
(2) Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2025 cu rata inflatiei de 10,4 %.
Art.2. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2025.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

 


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/28 din 01.03.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

Tinand cont de comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10 din 12 ianuarie 2024, conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este 10,4 % , în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică,propun ca începând cu anul 2025, nivelului impozitelor și taxelor locale cât să fie indexate cu rata inflației de 10,4 % față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2023 , din următoarele considerente:

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Având în vedere cele precizate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Tomesti judeţul Hunedoara, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/28 din 01.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2025

Tinand cont de referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de domnul primar Vasiu Adrian-Viorel, privind indexarea impozitelor și taxelor locale , pe anul 2025
Luând în considerare:
– comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10/12 ianuarie 2024, conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este 10,4 %;
– impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Tomesti aprobate prin Hotărârea Consiliului local Tomesti nr. 63/2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Tomesti pentru anul 2024 In vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2025, nivelului impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 10,4% față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2023, din următoarele considerente:
În conformitate cu prevederile articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publicelocale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelorreprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).
Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale ale comunei Tomesti pe anul 2025, în forma prezentată de domnul primar.

REFERENT
Borza Dorel


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/ 28.02.2024 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI
___________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26/ 28.02.2024
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT,
PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti,județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/ 27 din 28.02.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;
– prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandateaza domnul Vasiu Adrian-Viorel , primar al Comunei Tomesti ca în numele şi pentru Comuna Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara astfel cum este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii si termenelor prevazute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Primarul comunei Tomesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara.

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIORE

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
LGIURGIU SANDA


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR.3/27 din 28.02.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând următoarele:
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T.Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara în forma prezentată

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE PROIECTE, INVESTITII
NR.4/ 27 din 28.02.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND DEȘEURILE MENAJERE ȘI SIMILARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA REVIZUIT, PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA REGULAMENTULUI REVIZUIT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D , JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.593/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t. să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara s-a constatat necesitatea aprobării Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit cu următoarele:
a fost modificat[ structura și denumirea anexelor de la pagina nr.3
a fost introdusă Metodologia privind procedurile de calculare și aplicare a penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara
a fost modificată diagrama de flux

În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat; este legal și oportun aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara revizuit,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Tomesti să voteze aprobarea Regulamentului revizuit în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

PROIECT DE HOTARARE Nr.16/23.01.2024 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr.16/23.01.2024
PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 3/17 din 23.01.2024 al primarului comunei Tomesti privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Giurgiu Sanda Pompilia, secretar general al comunei Tomesti, pentru perioada 01.01.2023–31.12.2023:
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) si ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b , art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se desemneaza consilierii locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Giurgiu Sanda-Pompilia, secretar general al comunei Tomesti, pentru perioada 01.01.2023 –31.12.2023, dupa cum urmeaza :
__________________
___________________ .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Tomesti şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
Art.3. Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica :
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Secretarului general al comunei Tomesti
– Persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotarare .

INITIATOR
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI
Nr. 3/17 din 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND DESEMNAREA CONMSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE
DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023

   În conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.
Totodata potrivit art. 11 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează și se aprobă de către persoanele prevăzute de lege.În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care aprobă raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. În realizarea evaluării calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale;
Comisia prevăzută mai sus se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.
In conformitate cu art. 12 alin. (5) din metodologia referitoare la evaluarea performantelor profesionale ale funcționarilor publici, raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale nu se contrasemnează.
Precizam ca art. 16 din anexa 6 la OUG nr. 57/2019 prevede ca in vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora. Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate. În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate. Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din cod sunt prevăzute la art. 29 lit. b) din anexa 6 la acesta.
Potrivit prevederilor art. 22 din aceeasi metodologie comisia de evaluare se constituie, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. Evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) şi b) din codul administrativ, de către fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din metodologia de evaluare. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm a dezbate si aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA
COMUNEI TOMESTI
SECRETAR GENERAL
Nr.4/17 din 23.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN
COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023

   Potrivit art. 11 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
În conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5 din codul administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează și se aprobă de către persoanele prevăzute de lege.În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care aprobă raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. În realizarea evaluării calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale;
Comisia prevăzută mai sus se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.
In conformitate cu art. 12 alin. (5) din metodologia referitoare la evaluarea performantelor profesionale ale funcționarilor publici, raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale nu se contrasemnează.
Precizam ca art. 16 din anexa 6 la OUG nr. 57/2019 prevede ca in vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora. Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate. În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate. Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din cod sunt prevăzute la art. 29 lit. b) din anexa 6 la acesta.
Potrivit prevederilor art. 22 din aceeasi metodologie comisia de evaluare se constituie, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. Evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) şi b) din codul administrativ, de către fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din metodologia de evaluare. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
La art. 14 , alin. 1 din anexa 6 la OUG 57/2019 este prevazut ca Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
Conform art. 15 din anexa 6 la OUG 57/2019:
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (1) din prezenta anexă, evaluarea funcţionarilor publici se realizează pentru o altă perioadă, în oricare dintre următoarele situaţii:
a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puţin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este posibil, potrivit structurii organizatorice;

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

PROIECT DE HOTARARE nr. 15/23.01.2024 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU, INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 15/23.01.2024
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU, INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 612/GHC din 22.01.2024 cu privire la partizile care au fost scoase la licitatie in anul 2023 si nu s-au contractat, cu solicitarea de a se stabili pretul de pornire la licitatie precum si tipul licitatiei , în conformitate cu prevederile legale;
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 5 / 2024 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2024 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2024, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– Referatul de aprobare nr. 3/16 din 23.01.2024 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 16312/230121010290 OBARSA cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc. produse accidentale,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .

Art.2. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc. Taieri succesive dezvolatare, ,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .

Art.3. Tinând cont de adresa nr. 612/GHC din 22.01.2024 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV –16312/230121010290 OBARSA;

100 lei /mc. ;
– pentru materialul lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU

200 lei/mc

Art.4. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 16312/230121010290 OBARSA si APV 15472/2300121000760 BALEANU :
– licitatie electronica ;
Art.5. Actul de punere în valoare 16312/230121010290 OBARSA si APV 15472/2300121000760 BALEANU fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art. 8. La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararile Consiliului local Tomesti nr. 36/2023 si nr 61/2023 se abroga.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad ;

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/16 din 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU,
INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

DOMNILOR CONSILIERI ,

   Conform programului de taiere prevazut in amenajamentul silvic si aprobat de DTRSV Timisoara pentru anul 2023, a fost intocmit de catre Ocolul Silvic Brad actul de punere in valoare 16312/230121010290 OBARSA cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc si APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc, .
Tinand cont de Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 612/GHC din 22.01.2024 prin care ne comunica ca cele doua partizi nu au fost licitate in anul 2023 , Baleanu fiind scoasa la licitatie de 5 ori si nu s-a contractat , se impune o noua aprobare a acestora in Consiliul Local.
Conform Hotararii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, respectiv art. 6. –alin. “1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale se propune, in conditiile legii, de ocolul silvic care administreaza/asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aproba prin hotarare a consiliului local.
(3) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile prezentului regulament. Face obiectul valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa lemnoasa ramas disponibil dupa asigurarea necesarului, in urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele si prioritatile privind valorificarea masei lemnoase prevazuta la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.
(5) Dupa asigurarea necesarului prevazut la alin. (3), masa lemnoasa si lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanti, in conditiile prezentului regulament.”
In acest sens, domnilor consilieri propun ca materialul lemnos, prevazut APV – 16312/230121010290 OBARSA, cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc, sa fie atribuit in conditiile legale, prin – licitatie electronica , persoanelor juridice cu un pret de 100 lei/mc, iar cel din APV15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc, la un pret de 200 lei/mc;
Fata de cele de mai sus :
Va propun , domnilor consilieri sa analizati proiectul de hotarare si sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr. 4/16 din 23.01.2024

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU,
INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

   Subsemnatul Indries Damian-Iulian, consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii al Primariei , comunei Tomesti, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins in APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc.respectiv 1586,14 mc, constat următoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale , respectiv in baza dispoziţiilor art. 6, din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si a art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Este oportun şi necesar, pentru asigurarea fondurilor necesare ale Primarie.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local al comunei Tomesti adoptarea în forma propusă .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

ANUNT privind dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 23.01.2024 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. VASIU ADRIAN-VIOREL

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI până la data de 6.02.2024 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 14/ 23.01.2024
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

Consiliul local al comunei TOMESTI, judetul Hunedoara:
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr. 3/15 din 23.01.2024, prin care se propune aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2024,
Tinand cont de Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 13/2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2024 ;
– Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 2 alin. (3) lit. b), art. 12, alin.1 si alin.4, art. 14, art. 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare,;
– Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale;
– art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a) , lit. e), și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARESTE :

Art. 1 . Se aproba Programul anual de achizitii publice pe anul 2024 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judetului Hunedoara;
Primarului comunei Tomesti ;
Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti
Compartimentului achizitii publice, implementare proiect si investitii .

INITIATOR ,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZATSE
CRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
N. 3/15 din 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice, ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare
„Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Atunci cand stabileste programul anual al achizitiilor publice, autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.
Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.”
Analizand la nivelul comunei Tomesti , necesitatea unor lucrari , servicii si bunuri, nu este posibila o eventuala procedura de achizitie publica daca obiectul contractului nu este cuprins in Programul anual de achizitii publice pe anul 2024, precum si daca nu este aprobat de Consiliul local, fapt pentru care va propun sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/15 din 23.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice, ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate .
Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
„i)codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice.”
In acest Program au fost incluse toate obiectele , serviciile si lucrarile care ar putea fi contractate pe parcursul anului 2024 si pentru care au fost prevazute prevederi bugetare.
Analizand proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţii publice care se intenţionează a se efectua în anul 2024, iniţiat de către primarul comunei, domnul Vasiu Adrian-Viorel , se constata ca este întemeiat din punct de vedere al oportunităţii şi al legalităţii.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian