PROIECT DE HOTARARE nr.61/ 11.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE nr.61/ 11.10.2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/68 din 20.10.2021 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2021;
În conformitate cu prevederile Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara , Activitatea de Trezorerie si contabilitatea publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale nr. HDG-STZ 19006/11.10.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 922 din 11.10.2021 prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 pentru plata unor cheltuieli curente si de capital cu suma de 300 mii lei.
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomești pe anul 2021, la venituri în suma de 3082.74 mii lei la care se adaugă excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2020 în sumă de 1.505,00 mii lei, iar la cheltuieli în suma de 4587.74 mii lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

INITIATOR ,
AVIZAT,
Vasiu Adrian-Viorel

PRIMAR SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/68 din 11.10.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

Avand in vedere Legea nr.15/2020 a bugetului de stat pe anul 2021 si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, am luat la cunostinta adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara , Activitatea de Trezorerie si contabilitatea publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale nr. HDG-STZ 19006/11.10.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 922 din 11.10.2021 prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 pentru plata unor cheltuieli curente si de capital cu suma de 300 mii lei, conform H.G. 1088/2021.
Ca urmare a acestor modificari, bugetul local al Comunei Tomești pentru anul 2021 va fi la partea de venituri in suma de de 3,082,74 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2020 in suma de 1.505,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 4.587,74 mii lei.

In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, in vederea emiterii hotărârii consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/68 din 20.10.2021

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

Proiectul de rectificare a bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021 s-a intocmit in conformitate cu Legea nr.15/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr.273/2006-Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si alte prevederi legislative in vigoare.

Urmare a adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara , Activitatea de Trezorerie si contabilitatea publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale nr. HDG-STZ 19006/11.10.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 922 din 11.10.2021 se comunica suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 pentru plata unor cheltuieli curente si de capital cu suma de 300 mii lei.

In urma analizei contului de execuție la data de 20.09.2021, precum și adresa nr. HDG_STZ 19006/11.10.2021 transmisa de către Directia Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara se rectifica bugetul local al comunei Tomesti cu suma de 300,00 mii lei astfel incat :
venituri în suma de 3.082.74 mii lei la care se adaugă excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2020 în sumă de 1.505,00 mii lei,
cheltuieli în suma de 4.587.74 mii lei, conform anexei 1 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomești pe anul 2021 conform H.G. 1088/2021

RESPONSABIL FINANCIAR
BIRTOC TUDOR SILVIU