PROIECT DE HOTARARE NR. 36/13.05.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 36/13.05.2022
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Tinand cont de adresa HDG_STZ 9577 /13.05.2022 transmisa de catre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, prin care ne face cunoscut faptul ca se majoreaza bugetul local în trimestrul II cu suma de 106,5 mii lei cu sume din trimestrul III la partea de venituri cod indicator 11.02.02, reprezentand finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav precum sau indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav
Având în vedere Referatul de aprobare nr.3/ 79 din 8.12.2021 al Primarului comunei Tomesti din care rezultă necesitatea rectificării bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2022
In baza art 34 , art. 51 , art.19 alin. 2 si art.20 lit.’’c’’ din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,art. 7 alin.13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, precum,
In temeiul art 88, art 129 alin.2 lit b, alin.4 lit.a si art 139 alin 3 lit a din OUG nr. 57/2019-Partea a III-a privind Codul Administrativ ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2022 prin majorarea în trimestrul II cu suma de 106,5 mii lei la partea de venituri şi cheltuieli prin diminuarea cu aceeasi suma din trimestrul III conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara, în termen de 30 zile.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei tTomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

INITIATOR ,
AVIZAT,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/40 din 13.05.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022

Având în vedere Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si in baza adresei nr. HDG_STZ 9577 /13.05.2022 transmisa de catre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, prin care ne face cunoscut faptul ca se majoreaza bugetul local în trimestrul II cu suma de 106,5 mii lei cu sume din trimestrul III la partea de venituri cod indicator 11.02.02, reprezentand finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav precum sau indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav.

Modificările aduse bugetului local al Comunei Tomești sunt:

La partea de venituri:
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, cod indicator 11.02.02 se majoreaza în trimestrul II cu suma de 106.50 mii lei și se diminuaza cu aceeasi suma în trimestrul III.
La partea de cheltuieli:
Asistență socială – cod indicator 68.02 se majoreaza în trimestrul II cu suma de 106.50 mii lei și se diminuaza cu aceeasi suma în trimestrul III.
Modificarile mai sus prezentate se regasesc si în anexa 1 la hotarare.
In temeiul art. 34 , art.51 si art.19 alin.2 , art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, am iniţiat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021, pe care il supun Consiliului Local spre aprobare in vederea emiterii unei hotărâri in acest sens.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 2851.75 mii lei la venituri si 4324.75 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/40 DIN 13.05.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BUCES
PE ANUL 2022

In baza adresei nr. HDG_STZ 9577 /13.05.2022 transmisa de catre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum si Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, se rectifica bugetul local al comunei Tomesti conform anexei 1 la prezentul raport.

Pentru aceste considerente ,propun Consiliului local Tomesti sa analizeze si sa adopte acest proiect ca fiind oportun , legal si temeinic.

INTOCMIT,
RESPONSABIL FINANCIR
Birtoc Tudor