H O T A R A R E A NR.___ 38 ___/ 2021 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2020-2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.___ 38 ___/ 2021
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2020-2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr. 58 din 02.06.2021 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021;
In baza proiectului de hotarare nr. 31 din 10.06.2021 privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr. 3/38 din 10.06.2021 prin care se propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/38 din 10.06.2021 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/ 76 din 29.06.2021 ;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare din comuna Tomesti, un numar de 2 burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021, dupa cum urmeaza :
2 burse sociale litera C –venituri sub 50% din venitul minim net ;
Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru II al anului scolar 2020-2021 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare din comuna Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 100 lei/luna
Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2021 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZA,
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti la 30.06.2021

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie; ____0__voturi “contra” ; ____0__voturi “abţineri’ , votul fiind liber.