PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Local din 06.04.2023

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 6.04.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.
Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 26 din 29.03.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art.135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti prin afişare la sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile de afişaj din comuna Tomesti .
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 29.03.2023 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI .
D-na secretar general,Giurgiu Sanda, declară deschise lucrările şedinţei informând consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9 , sedinta fiind legal constituita. Totodata mai anunta ca participa la sedinta d-na Nistor Dania Lea din satul Tomesti.
În continuare , informează consilierii că , la şedinţă participă dl. VASIU ADRIAN VIOREL -primarul comunei, functionarii publici angajati ai Primariei comunei .
Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar general al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar general Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .

Luând la cunoştiinţă şi nefiind obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul-verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” .
În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul general al comunei, da cuvantul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL sa prezinte ordinea de zi
Dl. primar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :
1.Proiectul de hotarare a consiliului local nr.20/01.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Initiat de primarul comunei Tomesti
2.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 19/28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti.
Initiat de primarul comunei Tomesti
3.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 21/01.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale ale comunei Tomesti pe anul 2024.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 22/01.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti . Initiat de primarul comunei Tomesti
5.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 23/01.03.2023 privind aprobarea cuantumului unei burse scolare pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023
Initiat de primarul comunei Tomesti
6.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 24/ 01.03.2023 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023. , Initiat de primarul comunei Tomesti
7. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 25/01.03.2023 privind insusirea Actului adițional nr.1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad,județul Hunedoara nr.11/11.01.2023 precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional.
Initiat de primarul comunei Tomesti .
8. Proiectul de hotarare a consiliului local nr.26 /08.03.2023 privind însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”
Initiat de primarul comunei Tomesti .
9. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 27 /29.03.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Initiat de primarul comunei Tomesti .
10. RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022
Prezentat de primarul comunei Tomesti.

Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind aprobată cu 9 voturi „ pentru” .

X X

X

Continuând lucrările şedinţei ,

La pct. 1 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-na. GIURGIU SANDA,secretar general al UAT Tomesti menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier BANCIU LIOREAN-GHEORGHE propune ca presedinte de sedinta pe dl. BULZ TIBERIU.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. primar VASIU ADRIAN-VIOREL, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru” , 1 „abtineri” ( d-nul consilier Bulz Tiberiu), fiind adoptată hotărârea nr.23.

La pct. 2, din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN solicita sa I se spuna ce specie de lemn este in APV si intreaba ce se propune sa se faca cu banii incasati pe materialul lemnos.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL da citire APV-ului si arata ca la licitatie se poate incasa mai mult sau mai putin.
D-nul consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN precizeaza din nou, ca se impune sa se stie pentru ce se vor aloca banii respectivi si apoi sa aprobam pretul materialului lemnos.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL mentioneaza ca cu banii incasati va fi o rectificare de buget si se va propune atunci cand se va stii o valoare exacta.
D-na secretar general GIURGIU SANDA precizeaza ca proiectul de hotarare este initat cu propunerea de-a aproba pretul si nu ce se va face cu banii, deoarece nu se stie exact valoare , decat in urma licitatiei.Atunci se va initia un alt proiect de hotarare cu rectificarea bugetului.
D-nul consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN o intreaba pe d-na secretar daca se ratoieste la dansul sau ridica vocea.
D-nul consilier TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU propune ca pretul pe mc la lemnul cuprins in APV sa fie de 350 lei.
D-nul consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN cautand pe internet la alt Ocol Silvic pretul materialului lemnos propune ca pretul materialului lemnos din APV sa fie de 400 lei.mc.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, la pretul de 400 lei/mc fiind votat cu 8 voturi „pentru” , 1 abtinere (dl. consilier Tamas Octavian-Tiberiu) fiind adoptată hotărârea nr.24.

La pct. 3, din ordinea de zi se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr.25.

La pct.4 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier BULZ TIBERIU solicita ca taxa sa fie diferita pentru cei din comuna si pentru cei dinafara, respectiv 300 lei pentru cei dinafara comunei si 200 lei pentru locuitorii comunei Tomesti.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL invita domnii consilieri miercurea dupa Paste sa fie prezenti la sfintirea capelei, ocazie cand o vor vedeasau daca vor, dupa sedinta ii insoteste sa le arate capela.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, cu modificarea taxei , începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr.26.

La pct. 5,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU ,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr.27.

La pct. 6 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU ,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr.28.

In timpul sedintei , d-nul Incau Mircea solicita sa participe la sedinta in continuare, deoarece la diverse ar avea ceva de discutat cu consilierii locali .

La pct.7 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU ,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr.29.

La pct.8 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU ,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr.30.

La pct.9 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local BULZ TIBERIU ,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local BULZ TIBERIU, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr.31.

Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul BULZ TIBERIU , preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmeaza probleme diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BULZ TIBERIU

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE
PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti:
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.26/08.03.2023 privind însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/31 din 08.03.2023 prin care propune însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara” .
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/31 din 08.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/33 din 5.04.2023 ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modficată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Notei de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat
cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂSTE:

Art.1. Se însușește însușirea Actul adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul U.A.T. Comuna Tomesti, să semneze în numele și pentru U.A.T.Tomesti , acest act adiţional la Documentul de poziţie.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 30/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTĂRÂREA NR. 29/2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

Consiliul Local al comunei Tomesti;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.25 /01.03.2023 privind însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/30din 01.03.2023 prin care propune însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/30 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/32 din 5.04.2023 ;
Analizand prevederile legislative:
a)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
d)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
g) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
h) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
i) Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023;
j) art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Luand act de :
-Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 699/27.02.2023, prin care se solicită supunerea spre aprobare a Actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara, nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad.județul Hunedoara nr.11/11.01.2023 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Tomesti, Actul adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023.
Art.3. Primarul comunei Tomesti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARARE nr. 28 /2023 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 28 /2023
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.24 /01.03.2023 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 ;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/29 din 01.03.2023 prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta ,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/29 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/31 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ; – Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

H O T A R A R E A NR. 27/2023 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 27/2023
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr.24 din 10.02.2023 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023 ;
Analizand proiectul de hotarare nr.23 din 01.03.2023 initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian –Viorel precum si referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/28 din 01.03.2023 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/28 din 01.03.2023 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/30 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS NR. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
Tinand cont de articolul unic, alin.1, 3 si 4 din Hotararea de Guvern nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii Primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza :
1 bursa sociale litera a –venituri sub 50% din venitul minim net ;
1 bursa sociala litera b – elevi aflati in intretinerea unui singur parinte

Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru II al anului scolar 2022-2023 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 200 lei/luna

Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2023 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .

Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARAREA nr. 26 /2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

HOTARAREA nr. 26 /2023
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Având în vedere:
– Proiectul de hotărâre nr. 22 din 01.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti
– Referatul de aprobare nr 3/27 din 01.03.2023 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti ;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/27 din 01.03.2023 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/29 din 5.04.2023 ,
– Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n) , alin. (8) lit. a) art. 139 alin. (3) lit.g) și art.196 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti, conform Anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Tomesti, să desemneze, prin dispoziție, persoana responsabilă cu administrarea capelei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tomesti.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiița cetățenilor de către secretarul general al comunei, prin afișare la sediul unitării și se comunică:
– Instituția Prefectului – Județul Hunedoara;
– Primarul comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti
– Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consi lieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, ______abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_8_
Voturi împotrivă:
Abţineri:_1__
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

Anexa la HCL nr. 26/2023

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI TOMESTI

Cap. I. Date generale
Art.1. Capela motuară, proprietatea UAT Tomesti , se află în localitatea Tomesti, la numărul administrativ 24.
Art.2. (1) Imobilul – capelă mortuară va fi folosita de toate cultele religioase deoarece pe raza comunei Tomesti trăiesc și conviețuiesc mai multe confesiuni religioas
(2) Cultele religioase trebuie să fie legal recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Condițiile de organizare și funcționare a capelei mortuare, se stabilesc în condițiile prezentului regulament.
Art 4. Capela mortuara se află în administrarea Primăriei Tomesti.
Art.5. Primăria Tomesti, prin dispoziția primarului, în baza acestui regulament, va desemna o persoană, din cadrul aparatului de specialitate, care va răspunde de administrarea capelei.

Cap. II. Administratorul capelei

Art.6. Administratorul capelei este persoana care deține cheile și are grija imobilului.
Art.7. Administratorul capelei permite accesul la servicii pe baza cererii solicitantului, conform modelului anexat prezentului regulament, cerere depusă la Primăria Tomesti și predarea cheii imobilului in baza unui proces verbal de predare-primire .
Art.8. Administratorul capelei este în drept să:
– verifice modul de respectare a prezentului regulament;
– să dispună măsuri pentru buna funcționare;
Art.9.(1). La terminarea serviciului funerar, administratorul preia cheia după ce în prealabil verifică împreună cu solicitantul modul în care a fost executată curățenia și să nu existe distrugeri materiale, in baza unui proces de predare -primire intre solicitant si administrator.
(2) .În cazul în care există distrugeri materiale se încheie un proces-verbal de constatare și solicitantul va fi obligat să înlocuiască sau să plătească contravaloarea daunei produse.
Art.10. Administratorul capelei va prezenta, anual, în luna februarie a fiecărui an, consiliului local un raport, raport care poate conține și propuneri de îmbunătățire a funcționării capelei.
Art.11. Administratorul capelei are în grijă inventarul capelei și răspunde de acesta.In cazul in care există distrugeri materiale care nu au fost remediate sau platite de catre solicitanti, acetea se vor remedia pe cheltuiala administratorului capelei.
Art.12. Administratorul capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament.
Art.13. Administratorul capelei va urmării respectarea măsurilor PSI si va instrui în acest sens solicitantul.
Art.14. Autoritatea administratorului capelei se întinde și în exteriorul acesteia, în zona curții.

Cap. III Funcționarea capelei

Art.15. Închirierea capelei se face pe baza unei cereri adresate Primăriei comunei Tomesti.
Art.16.Taxă de închiriere este de :
– 200 lei pentru decedatii cu domiciliul in comuna Tomesti
– 300 lei pentru decedatii cu domiciliul in alta localitate.
Art.17. La preluarea cheii, solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces și adeverința de înhumare.
Art.18. Programul de priveghere nu poate depășii ora 22.00 iarna (luna noiembrie-martie) si ora 24,00 pe perioada verii (luna aprilie-lunaoctombrie).
După această oră capela se închide de către deținătorul cheii.
Art.19. Decedații depuși în capelă vor fi obligatoriu îmbălsămați înainte de depunerea în capelă sau imediat după depunerea în capelă.
Art.20.(1) După efectuarea serviciului religios, înainte de predarea cheii, solicitantul va face curățenie în incinta capelei și în curtea acesteia și va preda capela în stare bună.
(2) In cazul depunerii in capela a persoanelor care au suferit de boli contagioase se va face dovada dezinfectiei capelei cu solutii dezinfectate atestate prin prezentarea facturii aferente.
Art.21. Se interzice cu desăvârșire:
a) depunerea în capelă a decedaților fără acordul Primăriei comunei Tomesti.
b) depunerea în capelă a persoanelor decedate prin sinucidere, holeră, variolă, COVID-19 și alte boli contagioase cu capacul sicriului deschis, neimbalsamati;
c) depunerea în capelă a decedaților, care din diferite motive, emană miros de putrefacție;
d) fumatul în incinta capelei;
e) lăsarea, la părăsirea incintei, a unor surse aprinse, care pot declanșa incendii;
f) așezarea capacelor de sicrie și a crucilor la întâmplare, pe pereții din incinta capelei;
g) asezarea coroanelor și a jerbelor de flori pe lângă pereți; se acceptă doar o singură coroană așezată în fața catafalcului pe care se află sicriul;
h) comportamentul violent, fizic sau verbal, care să contravină bunelor moravuri în incinta capelei;
i) folosirea instrumentelor muzicale și practicare jocurilor de noroc;
j) degaradarea sau distrugerea voită a capalei sau a obiectelor din interiorul acesteia;
k) așezarea sicriului în alt loc decât catafalcul special amenajat în acest scop;
l) așezarea candelelor de priveghere sau a lumânărilor în alte locuri decât sfeșnicele special amenajate în acest scop;
m) afișarea, în interiorul sau exteriorul capelei, a unor înscripții sau simboluri, altele decât cele puse de Primăria comunei Tomesti;
n) modificarea amplasamentelor din interiorul capelei, precum și aducerea altor obiecte, decât cele existente;
o) apriderea de lumnânări în capelă, altele decât cele din sfeșnice, nici chiar în timpul slujbei;
p) orprirea/reglarea temperaturii în camera mortuară.
Art.22. Nerespectarea prevederilor art. 21 lit. a) – c) atrage după sine scoaterea imediată a persoanei decedate din capelă și sesizarea organelor de poliție/sanitare pentru sancționarea familiei;
Art.23. După aprobarea regulamentului acesta va fi adus la cunoștința publică prin afișare la Capela mortuară.
Art.24. Prezentul regulament poate fi modificat/completat doar cu aprobarea Consiliului local Tomesti, prin hotărâre.
Art.25. Pe ușa capelei va fi afișat numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul Primăriei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

CĂTRE,

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Subsemnatul (a) _________________________________________________ cu domiciliul în localitatea _________________________________, str. ___________________________, nr. _________, județul ______________________, indentificat prin BI/CI seria ____________ nr. _________________ eliberat de _________________________________, la data de ______________________, în calitate de aparținător al defunctului ________________________________________________, decedat la data de ____________________________ vă rog să aprobați depunerea cadavrului defunctului începând cu data de azi _______________________________, la Capela mortuară din loc. Tomesti , până la data înmormântării ___________________________ .

Declar că am luat la cunoștință următoarele:
1) să prezint administratorului certificatul de deces și adeverința de înhumare;
2) să respect regulamentul de organizare și funcționare a capelei mortuare;
3) să respect programul de priveghi;
4) să verific ca la plecarea din incintă ușa să fie închisă și să nu existe candele aprinse;
5) să predau spațiul în starea în care l-am primit (efectuarea curățeniei);
6) să restitui cheia persoanei din primărie de la care am primit-o.

Data: ___________________ Semnătura: ________

HOTĂRÂREA NR. 25/2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/2022
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2024

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Analizand proiectul de hotărâre nr. 21 din 01.03.2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2024 ;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr 3/26 din 01.03.2023 a primarului comunei Tomesti,cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2024;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/26 din 01.03.2023 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/28 din 5.04.2023 ,
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 13,8 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 13/13.01.2023 ,conform căreia rata inflației pentru anul 2022 este 13,8 %;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1). Pentru anul fiscal 2024, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 13,8 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2023, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.26/2022 .
(2). Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2023, cu rata inflatiei de 13,8 %.
Art.2. (1). Se mentin scutirile de 50 % conform O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
(2). Se mentine acordarea bonificatiei de 10% pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri, teren si impozitul pe mijloacele de transport datorate pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul 2024, pana la data de 31 martie 2024.
Art.3. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2024.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştiiţa publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 25/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARAREA nr. 24 /2023 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 24 /2023
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN
APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE
OCOLUL SILVIC BRAD , DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 1943/GHC/’22.02.2023 cu privire la constituirea unor noi partizi pentru exploatare în anul 2023 , cu solicitarea de a se stabili pretul de pornire la licitatie precum si tipul licitatiei , în conformitate cu prevederile legale;
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 12 / 2023 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2023 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2023, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– In urma initierii proiectului de hotarare nr. 19 din 28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU , întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti
– Referatul de aprobare nr. 3/24 din 28.02.2023 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Raportul compartimentului achizitii publice, implementare peoricte , investitii nr. 4/24 din 28.02.2023 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/26 din 06.03.2023,
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarilesi completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc.,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .
Art.2. Tinând cont de adresa nr. 1943/GHC/22.02.2023 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV – 15472/2300121000760 BALEANU ;
400,00 lei /mc. ;
Art.3. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 15472/2300121000760 BALEANU:
– licitatie in plic inchis cu participarea operatorilor economici in sala de licitatie si/sau online, in sistem de audio/ videoconferinta;
Art.4. Actul de punere în valoare APV – 15472/2300121000760 BALEANU face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consi lieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _8__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, ___1___abţineri ( d-l. consilier Tamas Octavian-Tiberiu).

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_8_
Voturi împotrivă:
Abţineri:_1__
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTĂRÂREA NR. 23/ 2023 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23/ 2023
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/25 din 01.03.2023 precum si raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4/25 din 01.03.2023 ;
In baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/27 din 5.04.2023
Văzând prevederile art.9 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier , Bulz Tiberiu pe o perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2023 .
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti 6.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti ___9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate simpla art 5 lit ee) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ___9__ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 23 /2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
6.04.2023

x simplă
□ absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:_
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023