HOTĂRÂREA NR. 25/2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/2022
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2024

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Analizand proiectul de hotărâre nr. 21 din 01.03.2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2024 ;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr 3/26 din 01.03.2023 a primarului comunei Tomesti,cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2024;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/26 din 01.03.2023 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/28 din 5.04.2023 ,
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 13,8 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 13/13.01.2023 ,conform căreia rata inflației pentru anul 2022 este 13,8 %;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1). Pentru anul fiscal 2024, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 13,8 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2023, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.26/2022 .
(2). Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2023, cu rata inflatiei de 13,8 %.
Art.2. (1). Se mentin scutirile de 50 % conform O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
(2). Se mentine acordarea bonificatiei de 10% pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri, teren si impozitul pe mijloacele de transport datorate pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul 2024, pana la data de 31 martie 2024.
Art.3. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2024.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştiiţa publică prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 25/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023