HOTARAREA nr. 24 /2023 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 24 /2023
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN
APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE
OCOLUL SILVIC BRAD , DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 1943/GHC/’22.02.2023 cu privire la constituirea unor noi partizi pentru exploatare în anul 2023 , cu solicitarea de a se stabili pretul de pornire la licitatie precum si tipul licitatiei , în conformitate cu prevederile legale;
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 12 / 2023 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2023 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2023, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– In urma initierii proiectului de hotarare nr. 19 din 28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU , întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti
– Referatul de aprobare nr. 3/24 din 28.02.2023 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Raportul compartimentului achizitii publice, implementare peoricte , investitii nr. 4/24 din 28.02.2023 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/26 din 06.03.2023,
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarilesi completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc.,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .
Art.2. Tinând cont de adresa nr. 1943/GHC/22.02.2023 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV – 15472/2300121000760 BALEANU ;
400,00 lei /mc. ;
Art.3. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 15472/2300121000760 BALEANU:
– licitatie in plic inchis cu participarea operatorilor economici in sala de licitatie si/sau online, in sistem de audio/ videoconferinta;
Art.4. Actul de punere în valoare APV – 15472/2300121000760 BALEANU face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consi lieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _8__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, ___1___abţineri ( d-l. consilier Tamas Octavian-Tiberiu).

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_8_
Voturi împotrivă:
Abţineri:_1__
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023