HOTARAREA NR. 33/2022 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 33/2022
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY

Consiliul local al comunei Tomesti,județul Hunedoara;
Având in vedere :
-Proiectul de hotărâre nr. 29 din 24.04.2023 al Primarului comunei Tomesti prin care propune aprobarea  cererii de finanțare și a Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
-Referatul de aprobare nr.3/34 din 24.04.2023 la proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative in vederea includerii la finantare a obiectivului de investitie ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 4/34 din 24.04.2023, respectiv al Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte si investitii;
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Tomesti pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  nr. 5/36 din 26.04.2023
Tinând cont de prevederile:
-art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021;
-Ordinul nr.1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul nr.1321 / 2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“
-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
-art.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificările si completările ulterioare
În temeiul prevederilor art 129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin. (4) lit.d), art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. c) și ale art. 196 alin.(1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” in cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny’’conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”in cadrul Programul National de Investitii”Anghel Saligny” conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
(2).Valoarea totală a investiției este de 5.626.277,80 lei cu TVA, respectiv 4.735.222,42 lei fără TVA, din care C+M 4.821.644,38 cu TVA, respectiv 4.051.802,00 lei fără TVA.
Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerera la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputernicește primarul comunei Tomesti,prin compartimentele de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului județul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti, 27.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _7_din totalul de 9 consilieri aflati in functie ( lipsesc motivat d-nii consilieri Oprisa Simonel-Florin si Leucian Sorin-Adrian).
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit _cc_) ( voturi necesare _5__)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: __7___ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE
PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti:
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.26/08.03.2023 privind însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/31 din 08.03.2023 prin care propune însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara” .
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/31 din 08.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/33 din 5.04.2023 ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modficată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Notei de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat
cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂSTE:

Art.1. Se însușește însușirea Actul adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul U.A.T. Comuna Tomesti, să semneze în numele și pentru U.A.T.Tomesti , acest act adiţional la Documentul de poziţie.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 30/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTĂRÂREA NR. 29/2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

Consiliul Local al comunei Tomesti;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.25 /01.03.2023 privind însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/30din 01.03.2023 prin care propune însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/30 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/32 din 5.04.2023 ;
Analizand prevederile legislative:
a)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
d)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
g) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
h) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
i) Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023;
j) art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Luand act de :
-Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 699/27.02.2023, prin care se solicită supunerea spre aprobare a Actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara, nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad.județul Hunedoara nr.11/11.01.2023 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Tomesti, Actul adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023.
Art.3. Primarul comunei Tomesti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARARE nr. 28 /2023 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 28 /2023
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.24 /01.03.2023 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 ;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/29 din 01.03.2023 prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta ,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/29 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/31 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ; – Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

H O T A R A R E A NR. 27/2023 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 27/2023
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr.24 din 10.02.2023 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023 ;
Analizand proiectul de hotarare nr.23 din 01.03.2023 initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian –Viorel precum si referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/28 din 01.03.2023 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/28 din 01.03.2023 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/30 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS NR. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
Tinand cont de articolul unic, alin.1, 3 si 4 din Hotararea de Guvern nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii Primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza :
1 bursa sociale litera a –venituri sub 50% din venitul minim net ;
1 bursa sociala litera b – elevi aflati in intretinerea unui singur parinte

Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru II al anului scolar 2022-2023 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 200 lei/luna

Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2023 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .

Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARAREA nr. 26 /2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

HOTARAREA nr. 26 /2023
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Având în vedere:
– Proiectul de hotărâre nr. 22 din 01.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti
– Referatul de aprobare nr 3/27 din 01.03.2023 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti ;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/27 din 01.03.2023 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/29 din 5.04.2023 ,
– Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n) , alin. (8) lit. a) art. 139 alin. (3) lit.g) și art.196 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti, conform Anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Tomesti, să desemneze, prin dispoziție, persoana responsabilă cu administrarea capelei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tomesti.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiița cetățenilor de către secretarul general al comunei, prin afișare la sediul unitării și se comunică:
– Instituția Prefectului – Județul Hunedoara;
– Primarul comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti
– Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consi lieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, ______abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_8_
Voturi împotrivă:
Abţineri:_1__
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

Anexa la HCL nr. 26/2023

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI TOMESTI

Cap. I. Date generale
Art.1. Capela motuară, proprietatea UAT Tomesti , se află în localitatea Tomesti, la numărul administrativ 24.
Art.2. (1) Imobilul – capelă mortuară va fi folosita de toate cultele religioase deoarece pe raza comunei Tomesti trăiesc și conviețuiesc mai multe confesiuni religioas
(2) Cultele religioase trebuie să fie legal recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Condițiile de organizare și funcționare a capelei mortuare, se stabilesc în condițiile prezentului regulament.
Art 4. Capela mortuara se află în administrarea Primăriei Tomesti.
Art.5. Primăria Tomesti, prin dispoziția primarului, în baza acestui regulament, va desemna o persoană, din cadrul aparatului de specialitate, care va răspunde de administrarea capelei.

Cap. II. Administratorul capelei

Art.6. Administratorul capelei este persoana care deține cheile și are grija imobilului.
Art.7. Administratorul capelei permite accesul la servicii pe baza cererii solicitantului, conform modelului anexat prezentului regulament, cerere depusă la Primăria Tomesti și predarea cheii imobilului in baza unui proces verbal de predare-primire .
Art.8. Administratorul capelei este în drept să:
– verifice modul de respectare a prezentului regulament;
– să dispună măsuri pentru buna funcționare;
Art.9.(1). La terminarea serviciului funerar, administratorul preia cheia după ce în prealabil verifică împreună cu solicitantul modul în care a fost executată curățenia și să nu existe distrugeri materiale, in baza unui proces de predare -primire intre solicitant si administrator.
(2) .În cazul în care există distrugeri materiale se încheie un proces-verbal de constatare și solicitantul va fi obligat să înlocuiască sau să plătească contravaloarea daunei produse.
Art.10. Administratorul capelei va prezenta, anual, în luna februarie a fiecărui an, consiliului local un raport, raport care poate conține și propuneri de îmbunătățire a funcționării capelei.
Art.11. Administratorul capelei are în grijă inventarul capelei și răspunde de acesta.In cazul in care există distrugeri materiale care nu au fost remediate sau platite de catre solicitanti, acetea se vor remedia pe cheltuiala administratorului capelei.
Art.12. Administratorul capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament.
Art.13. Administratorul capelei va urmării respectarea măsurilor PSI si va instrui în acest sens solicitantul.
Art.14. Autoritatea administratorului capelei se întinde și în exteriorul acesteia, în zona curții.

Cap. III Funcționarea capelei

Art.15. Închirierea capelei se face pe baza unei cereri adresate Primăriei comunei Tomesti.
Art.16.Taxă de închiriere este de :
– 200 lei pentru decedatii cu domiciliul in comuna Tomesti
– 300 lei pentru decedatii cu domiciliul in alta localitate.
Art.17. La preluarea cheii, solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces și adeverința de înhumare.
Art.18. Programul de priveghere nu poate depășii ora 22.00 iarna (luna noiembrie-martie) si ora 24,00 pe perioada verii (luna aprilie-lunaoctombrie).
După această oră capela se închide de către deținătorul cheii.
Art.19. Decedații depuși în capelă vor fi obligatoriu îmbălsămați înainte de depunerea în capelă sau imediat după depunerea în capelă.
Art.20.(1) După efectuarea serviciului religios, înainte de predarea cheii, solicitantul va face curățenie în incinta capelei și în curtea acesteia și va preda capela în stare bună.
(2) In cazul depunerii in capela a persoanelor care au suferit de boli contagioase se va face dovada dezinfectiei capelei cu solutii dezinfectate atestate prin prezentarea facturii aferente.
Art.21. Se interzice cu desăvârșire:
a) depunerea în capelă a decedaților fără acordul Primăriei comunei Tomesti.
b) depunerea în capelă a persoanelor decedate prin sinucidere, holeră, variolă, COVID-19 și alte boli contagioase cu capacul sicriului deschis, neimbalsamati;
c) depunerea în capelă a decedaților, care din diferite motive, emană miros de putrefacție;
d) fumatul în incinta capelei;
e) lăsarea, la părăsirea incintei, a unor surse aprinse, care pot declanșa incendii;
f) așezarea capacelor de sicrie și a crucilor la întâmplare, pe pereții din incinta capelei;
g) asezarea coroanelor și a jerbelor de flori pe lângă pereți; se acceptă doar o singură coroană așezată în fața catafalcului pe care se află sicriul;
h) comportamentul violent, fizic sau verbal, care să contravină bunelor moravuri în incinta capelei;
i) folosirea instrumentelor muzicale și practicare jocurilor de noroc;
j) degaradarea sau distrugerea voită a capalei sau a obiectelor din interiorul acesteia;
k) așezarea sicriului în alt loc decât catafalcul special amenajat în acest scop;
l) așezarea candelelor de priveghere sau a lumânărilor în alte locuri decât sfeșnicele special amenajate în acest scop;
m) afișarea, în interiorul sau exteriorul capelei, a unor înscripții sau simboluri, altele decât cele puse de Primăria comunei Tomesti;
n) modificarea amplasamentelor din interiorul capelei, precum și aducerea altor obiecte, decât cele existente;
o) apriderea de lumnânări în capelă, altele decât cele din sfeșnice, nici chiar în timpul slujbei;
p) orprirea/reglarea temperaturii în camera mortuară.
Art.22. Nerespectarea prevederilor art. 21 lit. a) – c) atrage după sine scoaterea imediată a persoanei decedate din capelă și sesizarea organelor de poliție/sanitare pentru sancționarea familiei;
Art.23. După aprobarea regulamentului acesta va fi adus la cunoștința publică prin afișare la Capela mortuară.
Art.24. Prezentul regulament poate fi modificat/completat doar cu aprobarea Consiliului local Tomesti, prin hotărâre.
Art.25. Pe ușa capelei va fi afișat numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul Primăriei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

CĂTRE,

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Subsemnatul (a) _________________________________________________ cu domiciliul în localitatea _________________________________, str. ___________________________, nr. _________, județul ______________________, indentificat prin BI/CI seria ____________ nr. _________________ eliberat de _________________________________, la data de ______________________, în calitate de aparținător al defunctului ________________________________________________, decedat la data de ____________________________ vă rog să aprobați depunerea cadavrului defunctului începând cu data de azi _______________________________, la Capela mortuară din loc. Tomesti , până la data înmormântării ___________________________ .

Declar că am luat la cunoștință următoarele:
1) să prezint administratorului certificatul de deces și adeverința de înhumare;
2) să respect regulamentul de organizare și funcționare a capelei mortuare;
3) să respect programul de priveghi;
4) să verific ca la plecarea din incintă ușa să fie închisă și să nu existe candele aprinse;
5) să predau spațiul în starea în care l-am primit (efectuarea curățeniei);
6) să restitui cheia persoanei din primărie de la care am primit-o.

Data: ___________________ Semnătura: ________