HOTARAREA NR. 33/2022 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 33/2022
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY

Consiliul local al comunei Tomesti,județul Hunedoara;
Având in vedere :
-Proiectul de hotărâre nr. 29 din 24.04.2023 al Primarului comunei Tomesti prin care propune aprobarea  cererii de finanțare și a Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
-Referatul de aprobare nr.3/34 din 24.04.2023 la proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative in vederea includerii la finantare a obiectivului de investitie ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 4/34 din 24.04.2023, respectiv al Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte si investitii;
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Tomesti pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  nr. 5/36 din 26.04.2023
Tinând cont de prevederile:
-art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021;
-Ordinul nr.1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul nr.1321 / 2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“
-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
-art.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificările si completările ulterioare
În temeiul prevederilor art 129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin. (4) lit.d), art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. c) și ale art. 196 alin.(1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții ”ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” in cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny’’conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ” ALIMENTARE CU APA IN SATUL LIVADA, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”in cadrul Programul National de Investitii”Anghel Saligny” conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
(2).Valoarea totală a investiției este de 5.626.277,80 lei cu TVA, respectiv 4.735.222,42 lei fără TVA, din care C+M 4.821.644,38 cu TVA, respectiv 4.051.802,00 lei fără TVA.
Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerera la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputernicește primarul comunei Tomesti,prin compartimentele de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului județul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti, 27.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _7_din totalul de 9 consilieri aflati in functie ( lipsesc motivat d-nii consilieri Oprisa Simonel-Florin si Leucian Sorin-Adrian).
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit _cc_) ( voturi necesare _5__)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: __7___ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .