PROCES-VERBAL al ședinței CL din 20.12.2023

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

PROCES-VERBAL

   Incheiat astazi 20.12.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.
Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 104 din 13.12.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art.135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti prin afişare la sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile de afişaj din comuna Tomesti .
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 13.12.2023 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI .
D-na secretar general,Giurgiu Sanda, declară deschise lucrările şedinţei informând consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9, sedinta fiind legal constituita si informează consilierii că la şedinţă participa dl. VASIU ADRIAN VIOREL -primarul comunei, functionarii publici angajati ai Primariei comunei .
Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar general al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar general Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .

Luând la cunoştiinţă şi nefiind obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul-verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”.

În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul general al comunei, da cuvantul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL sa prezinte ordinea de zi
Dl. primar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărâre nr. 60/17.11.2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Tomesti pentru anul 2024.
Initiat de primarul comunei Tomesti
2.Proiect de hotarare nr. 61/17.11.2023 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru
funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .
Initiat de primarul comunei Tomesti
3. Proiect de hotarare nr. 62/13.12.2023 privind validarea dispozitiei nr. 103 din 13.12.2023
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2023.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4.Proiect de hotărâre nr. 63/13.12.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Initiat de primarul comunei Tomesti

Avand in vedere publicarea Ordonantei de Urgenta nr. 115/2023 se suplimenteaza ordinea de zi cu un proiect de hotarare:
5. Proiect de hotărâre nr . 65 /19.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024.
Initiat de primarul comunei Tomesti

Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind aprobată cu 9 voturi „ pentru” .

X X

X

Continuând lucrările şedinţei ,
La pct. 1 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat

Nefiind inscrisi la cuvânt, d-nul. consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr. 63 .

La pct. 2 , din ordinea de zi, se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat
Nefiind inscrisi la cuvânt, d-nul. consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr. 64 .

La pct. 3, din ordinea de zi se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri.
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr.65 .

La pct. 4 , din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 8 voturi „pentru” , 1„abtinere” (dl. consilier Lucaciu Aurut), fiind adoptată hotărârea nr. 66 .

La pct. 5 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind votat cu 9 voturi „pentru” , fiind adoptată hotărârea nr. 67 .

Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul LEUCIAN SORIN-ADRIAN , preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmeaza probleme diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LEUCIAN SORIN-ADRIAN

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA

PROIECT DE HOTARARE Nr. 64/13.12.2023 privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr. 64/13.12.2023
privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere adresa nr.4912 din 23.11.2023 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care se solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
În temeiul prevederilor art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d si alin.7, lit.a, , precum şi art.196, alin.1 lit .a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, conform anexei la prezenta hotarare :
Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .
Scolii Primare Tomesti ,
Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 13.12.2023


Anexa la PHCL 64 din 13.12.2023

RETEAUA SCOLARA
DE PE RAZA COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

Nr.
crt.
DENUMIRE UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA STRUCTURI SCOLARA ARONDATA
1 SCOALA PRIMARA TOMESTI
nivel de scolarizare primar
(cod PRI), sediul in comuna Tomesti,
strada Principala , nr. 48
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/11 din 3.01.2024

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

   Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa 4912 din 23.11.2023 solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
Potrivit prevederilor art.19, alin.(6) din Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare :
Reteaua scolara se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) de autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al DJIP/DMBIP, pentru unitatile de invatamant de stat, particular si confesional preuniversitar;
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat propunerea retelei scolare astfel :
SCOALA PRIMARA TOMESTI, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI), avand certificat de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria mun.Brad. si GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI, denumita structura scolara arondata,
Conform Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea
Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025, s-a acordat avizul conform nr. 5136/36 din 19.12.2023 .
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al comunei Tomesti un proiect de hotărâre având ca obiect mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Tomesti , pentru anul şcolar 2024-2025,
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025, precum şi avizul conform nr. 5136/36 din 19.12.2023

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/11 din 03.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

   Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Comunei Tomesti îşi are reglementarea juridica în cuprinsul prevederilor art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025 .
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr. 4912 din 23.11.2023 solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
Organizarea reţelei şcolare este procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(6) din Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare :
Reteaua scolara se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) de autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al DJIP/DMBIP, pentru unitatile de invatamant de stat, particular si confesional preuniversitar;
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat propunerea retelei scolare astfel :
SCOALA PRIMARA TOMESTI, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI), avand certificat de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria mun.Brad. si GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI, denumita structura scolara arondata,
Conform art.3 alin.1 din Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025
(1) Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant prevazute la art. 1 lit. e) pct. (i) si (ii) in care se desfasoara activitate didactica si administrativa, dupa caz, se realizeaza anual, prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, cu avizul conform al inspectoratelor scolare, respectiv al Ministerului Educatiei.”
Concomitent cu avizul conform, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre aparţine autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Tomesti .

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Convocator

COMUNA TOMESTI
SECRETAR GENERAL –

CONVOCATOR

Stimate domnule consilier local …………………………………………

În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 23.11.2023 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A CELEI DE-A 38-A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL

 1. Proiect de hotărâre nr. 54/15.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul Primăriei comunei Tomesti, către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, spațiu în care își va desfășura activitatea Postul de Poliție Tomesti, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
  2. Proiect de hotarare nr. 55/15.10.2023 privind aprobarea indexarii nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2024.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
  3. Proiect de hotarare nr.56/31.10.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.2, pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor .
  4. Proiect de hotarare nr. 57/8.11.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2023.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 16.11.2023

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot