PROIECT DE HOTARARE Nr. 64/13.12.2023 privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr. 64/13.12.2023
privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere adresa nr.4912 din 23.11.2023 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care se solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
În temeiul prevederilor art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d si alin.7, lit.a, , precum şi art.196, alin.1 lit .a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, conform anexei la prezenta hotarare :
Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .
Scolii Primare Tomesti ,
Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 13.12.2023


Anexa la PHCL 64 din 13.12.2023

RETEAUA SCOLARA
DE PE RAZA COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025

Nr.
crt.
DENUMIRE UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA STRUCTURI SCOLARA ARONDATA
1 SCOALA PRIMARA TOMESTI
nivel de scolarizare primar
(cod PRI), sediul in comuna Tomesti,
strada Principala , nr. 48
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/11 din 3.01.2024

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

   Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa 4912 din 23.11.2023 solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
Potrivit prevederilor art.19, alin.(6) din Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare :
Reteaua scolara se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) de autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al DJIP/DMBIP, pentru unitatile de invatamant de stat, particular si confesional preuniversitar;
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat propunerea retelei scolare astfel :
SCOALA PRIMARA TOMESTI, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI), avand certificat de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria mun.Brad. si GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI, denumita structura scolara arondata,
Conform Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea
Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025, s-a acordat avizul conform nr. 5136/36 din 19.12.2023 .
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al comunei Tomesti un proiect de hotărâre având ca obiect mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Tomesti , pentru anul şcolar 2024-2025,
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025, precum şi avizul conform nr. 5136/36 din 19.12.2023

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/11 din 03.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

   Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Comunei Tomesti îşi are reglementarea juridica în cuprinsul prevederilor art.16 alin.2, art.19, alin.(6), lit.a din Legea nr. 198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea Calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025 .
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr. 4912 din 23.11.2023 solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2024-2025;
Organizarea reţelei şcolare este procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(6) din Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare :
Reteaua scolara se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) de autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al DJIP/DMBIP, pentru unitatile de invatamant de stat, particular si confesional preuniversitar;
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat propunerea retelei scolare astfel :
SCOALA PRIMARA TOMESTI, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI), avand certificat de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria mun.Brad. si GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI, denumita structura scolara arondata,
Conform art.3 alin.1 din Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru aprobarea calendarului operatiunilor de organizare a retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025
(1) Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant prevazute la art. 1 lit. e) pct. (i) si (ii) in care se desfasoara activitate didactica si administrativa, dupa caz, se realizeaza anual, prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, cu avizul conform al inspectoratelor scolare, respectiv al Ministerului Educatiei.”
Concomitent cu avizul conform, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre aparţine autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Tomesti .

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda