Convocator

COMUNA TOMESTI
SECRETAR GENERAL –

CONVOCATOR

Stimate domnule consilier local …………………………………………

În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 23.11.2023 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A CELEI DE-A 38-A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL

 1. Proiect de hotărâre nr. 54/15.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul Primăriei comunei Tomesti, către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, spațiu în care își va desfășura activitatea Postul de Poliție Tomesti, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
  2. Proiect de hotarare nr. 55/15.10.2023 privind aprobarea indexarii nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2024.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
  3. Proiect de hotarare nr.56/31.10.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.2, pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor .
  4. Proiect de hotarare nr. 57/8.11.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2023.
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 16.11.2023