PROIECT DE HOTARARE nr. 3/03.01.2022 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 3/03.01.2022
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Analizand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/6 din 03.01.2022 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021 .
In temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 Decembrie 2021 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare astfel :
– la venituri in suma de 2.968.055,69 lei ;
– la cheltuieli in suma de 3.111.709,74 lei ;
– si un deficit bugetar de 143.654,05 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/6 din 03.01.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate pe perioada trimestrului IV al anului 2021 au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe trimestru IV al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 2.968.055,69 lei la cheltuieli in suma 3.111.709,74 lei și un deficit bugetar de 143.654,05 lei .

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr.4/6 din 03.01.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe trimestrul IV al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 2.968.055,69 lei la cheltuieli in suma de 3.111.709,74 lei și un deficit bugetar
de 143.654,05 lei

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.
In acest sens, solicit initierea unui proiect de hotarare privind privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021, in temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata

RESPONSABIL FINANCIAR
BIRTOC TUDOR SILVIU

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2021 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2020

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 03.01.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2021 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2020

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 26.01.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general comuna Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 2/03.01.2022
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2021 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2020

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/5 din 03.01.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2021 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2020 ;
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.15 din O.M.F.P. nr. 1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021 si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare sursa A in suma 197.875,69 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2020;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul contabilitate si resurse umane .
Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

INITIATOR, AVIZAT
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Vasiu Adrian-Viorel Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/5 din 03.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2021 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2020

Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.15 din O.M.F.P. nr. 1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare in suma 197.875,69 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2020 ;

Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat
către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.
Conform Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 10 ianuarie 2021 inclusiv.
Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila”
Pentru aceste considerente propun Consiliului local Tomesti să dezbată şi să adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/5 din 03.01.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2021 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2020

Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, Capitolului V pct.5.15 din O.M.F.P. nr. 1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021in care se arata:
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 10 ianuarie 2021 inclusiv .

Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila” , excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare in suma 197.875,69 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2020 ;

Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

Pentru aceste considerente propun initierea unui proiect de hotarare in vederea aprobarii acestuia de catre consiliul local Tomesti .

RESPONSABIL FINANCIAR
BIRTOC TUDOR

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 /3.01.2022 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 /3.01.2022
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Având in vedere Hotararea de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale,
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective , cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se suplimenteaza suma de 150 mii lei astfel:
In baza Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti inregistrat sub nr.3/4 din 03.01.2022 prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de 150 mii lei;
In temeiul art.82 alin.1 a Legii Finantelor Publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.”a” și art. 139 alin. 1 lit „a„ din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completale ulterioare, ale art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se valideaza dispozitia nr. 59 din 21.12.2021, privind rectificarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2021, care a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tomesti nr. 23 din 22.04.2021 si se stabileste in suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei.
Art2. Veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3- Cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei ,conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ, actualizata
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

INITIATOR ,
AVIZAT,
Primar,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/4 DIN 03.01.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind validarea Dispozitiei nr. 59 DIN 21.12.2021
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Tomesti
pe anul 2021

In baza Hotararii de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, comunei Tomesti i s-a alocat suma de 15 mii lei .
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de15 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Nr.4/4 DIN 03.01.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 59 DIN 21.12.2021
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

In baza Hotararii de Guvern nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, comunei Tomesti i s-a alocat suma de 15 mii lei .
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de15 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2021 se majoreaza cu suma de 15 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 3.121,74 mii lei la venituri si 4.626,74 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor