PROIECT DE HOTARARE nr. 3/03.01.2022 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 3/03.01.2022
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Analizand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/6 din 03.01.2022 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021 .
In temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 Decembrie 2021 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare astfel :
– la venituri in suma de 2.968.055,69 lei ;
– la cheltuieli in suma de 3.111.709,74 lei ;
– si un deficit bugetar de 143.654,05 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/6 din 03.01.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate pe perioada trimestrului IV al anului 2021 au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe trimestru IV al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 2.968.055,69 lei la cheltuieli in suma 3.111.709,74 lei și un deficit bugetar de 143.654,05 lei .

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr.4/6 din 03.01.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe trimestrul IV al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 2.968.055,69 lei la cheltuieli in suma de 3.111.709,74 lei și un deficit bugetar
de 143.654,05 lei

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.
In acest sens, solicit initierea unui proiect de hotarare privind privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV 2021, in temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata

RESPONSABIL FINANCIAR
BIRTOC TUDOR SILVIU