PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 /24.04.2023 PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE RISCULITA, FILIALA VALEA MARE DE CRIS

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 24.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE RISCULITA, FILIA VALEA MARE DE CRIS

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei tomesti, la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 /24.04.2023
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI
PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE
PAROHIEI ORTODOXE ROMANE RISCULITA,
FILIA VALEA MARE DE CRIS

Consiliul local al comunei Tomesti judeţul Hunedoara ;
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr.144 din 01.02.2023 prin care dl. Micu Madalin-Ioan, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Risculita solicita alocarea unei sume de bani pentru lucrari de reabilitare a Bisericii Valea Mare de Cris .
Luand in considerare referatul de aprobare nr. 3/35 prezentat de primarul comunei Tomesti la proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris;
Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; precum si art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 129, alin.(2), lit.”d”, alin.8, lit “a” si art. 196 alin.1 lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă alocarea sumei 20.000 lei prin transfer din bugetul local pe anul 2023 Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris.
Art.2. Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei comunei Tomesti până la data de 31 decembrie 2023, cel mai târziu.
Art.3. Suma aprobata prin prezenta hotarare va fi alocata de la bugetul local al comunei Tomesti, cap. 5102 – Autoritati executive, articolul 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti .
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara .
– Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/35 din 24.04.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII
UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE RISCULITA, FILIA VALEA MARE DE CRIS

Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.”
Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” a fost ridicata in prima jumatate a secolului XIX .
Biserica prezintă ca planimetrie un dreptunghi, cu terminația răsăriteană nedecroșată, poligonală, cu trei laturi. Întrucât nici conscripțiile epocii moderne și nici harta iosefină a Transilvaniei (1769-1773) nu atestă existența vreunui lăcaș de cult în dreptul acestei localități, se poate presupune că biserica, cea dintâi a obștii, a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea; prezența câtorva icoane valoroase, atribuite zugravului zărăndean Constantin din Rișca, ar putea modifica însă această cronologie. Amplei renovări din anii 1955-1959, i se datorează adosarea pridvorului deschis sudic (altă ușă se găsește pe latura apuseană), înlocuirea șiței clasice cu țiglă, învelirea turnului-clopotniță scund în tablă (reînnoită în 2008) și tencuirea suprafeței interioare a bârnelor, urmată de împodobirea iconografică a suportului mural rezultat; ultimele reparații s-au desfășurat în anul 2000.
Starea tehnica degradata a cladirii a impus luarea unor masuri de interventie de reparatii si consolidare, care sa o aduca la conditii normale de exploatare si functionare , fapt pentru se impun lucrari de subzidiri , care se vor executa astfel:
– se va executa sapatura manuala sub fundatiile existente ;
– se vor executa cofraje bine sprijinite pe portiunea sapata;
Se vor curata talpile fundatiilor dezvelite , indepartandu-se pamantul cu peria de sarma si jet de apa
– se toarna betonul , compactandu-se foarte bine , supraumplandu-se cofrajul cu 20 cm
– sev or executa lucrari de hidroizolatie a peretilor si de drenare a apelor care prin excesul de uniditate influenteaza in mod negativ caracteristicile geomecanice ale terenului si ale zidurilor cladirii
– tronsoanele se vor executa pe lungimi de 1,50 m si vor fi realizate in sistem sah.
Valoarea lucrarilor necesare pentru subzidirea bisericii se ridica la 20.000 conform devizului atasat de catre preotul paroh la cererea depusa la Primaria comunei Tomesti .
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 144 din 01.02.2023 prin care dl. Micu Madalin-Ioan, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Risculita solicita alocarea unei sume de bani pentru lucrari de reabilitare a Bisericii Valea Mare de Cris , PROPUN adoptarea HOTARARII PRIVIND alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale PAROHIEI ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris, respectiv 20.000 lei necesari achitarii lucrarilor de reabilitare .

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/35 din 24.04.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII
UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE RISCULITA, FILIA VALEA MARE DE CRIS

Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.”
Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” a fost ridicata in prima jumatate a secolului XIX .
Biserica prezintă ca planimetrie un dreptunghi, cu terminația răsăriteană nedecroșată, poligonală, cu trei laturi. Întrucât nici conscripțiile epocii moderne și nici harta iosefină a Transilvaniei (1769-1773) nu atestă existența vreunui lăcaș de cult în dreptul acestei localități, se poate presupune că biserica, cea dintâi a obștii, a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea; prezența câtorva icoane valoroase, atribuite zugravului zărăndean Constantin din Rișca, ar putea modifica însă această cronologie. Amplei renovări din anii 1955-1959, i se datorează adosarea pridvorului deschis sudic (altă ușă se găsește pe latura apuseană), înlocuirea șiței clasice cu țiglă, învelirea turnului-clopotniță scund în tablă (reînnoită în 2008) și tencuirea suprafeței interioare a bârnelor, urmată de împodobirea iconografică a suportului mural rezultat; ultimele reparații s-au desfășurat în anul 2000.
Starea tehnica degradata a cladirii a impus luarea unor masuri de interventie de reparatii si consolidare, care sa o aduca la conditii normale de exploatare si functionare , fapt pentru se impun lucrari de subzidiri , care se vor executa astfel:
– se va executa sapatura manuala sub fundatiile existente ;
– se vor executa cofraje bine sprijinite pe portiunea sapata;
Se vor curata talpile fundatiilor dezvelite , indepartandu-se pamantul cu peria de sarma si jet de apa
– se toarna betonul , compactandu-se foarte bine , supraumplandu-se cofrajul cu 20 cm
– sev or executa lucrari de hidroizolatie a peretilor si de drenare a apelor care prin excesul de uniditate influenteaza in mod negativ caracteristicile geomecanice ale terenului si ale zidurilor cladirii
– tronsoanele se vor executa pe lungimi de 1,50 m si vor fi realizate in sistem sah.
Valoarea lucrarilor necesare pentru subzidirea bisericii se ridica la 20.000 conform devizului atasat de catre preotul paroh la cererea depusa la Primaria comunei Tomesti .
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 144 din 01.02.2023 prin care dl. Micu Madalin-Ioan, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Risculita solicita alocarea unei sume de bani pentru lucrari de reabilitare a Bisericii Valea Mare de Cris , PROPUN adoptarea HOTARARII PRIVIND alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale PAROHIEI ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris, respectiv 20.000 lei necesari achitarii lucrarilor de reabilitare .

Consilier achizitii publice
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

DISPOZITIA NR. 46/2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 31.05.2023, ORA 13,00

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 46/2023
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 31.05.2023,
ORA 13,00

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei Tomesti inregistrat sub nr.578 din 24.07.2023 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna mai 2023;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2023, orele 13,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti, cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se transmite spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 24.05.2023


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Anexa la Dispozitia nr. 46/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 31.05.2023, ORA 13,00

1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 30 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris. Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 31 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa
Initiat de primarul comunei Tomesti
3.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 32/28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 33/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:„DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
5 .Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 34 /28.04.2023 privind aprobarea contului de inchidere
a exercitiului bugetar pe anul 2022.
Initiat de primarul comunei Tomesti
6.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35/28.04.2023 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Initiat de primarul comunei Tomesti .
7.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35 /28.04.2023 privind aprobarea participarii comunei Tomesti, județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”.
Initiat de primarul comunei Tomesti
Spre avizare Comisiilor de specialitate:
1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert : punctul 1,2,3,4,5,7
2.Comisia de specialitate pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala, activitati sportive si de agrement :  punctul 6

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 24.05.2023


PRIMĂRIA COMUNEI TOMESTI APROBAT,
STR. PRINCIPALA , NR. 50 PRIMAR,
TEL. 0254684328 , FAX 0254684338 Vasiu Adrian-Viorel
Email – primariatomesti.hd@gmail.com
Nr. 578 din 24.05.2023

REFERAT
CU PRIVIRE LA : CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TOMESTI PENTRU ZIUA DE 31.05.2023, ORA 13,00

În conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ , propun emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Comunei Tomesti în data de 31.05.2023 , ora 13,00”, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 30 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris. Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 31 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa
Initiat de primarul comunei Tomesti
3.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 32/28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 33/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:„DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
5 .Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 34 /28.04.2023 privind aprobarea contului de inchidere
a exercitiului bugetar pe anul 2022.
Initiat de primarul comunei Tomesti
6.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35/28.04.2023 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Initiat de primarul comunei Tomesti .
7.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 36 /28.04.2023 privind aprobarea participarii comunei Tomesti, județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”.
Initiat de primarul comunei Tomesti

In acest caz, Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, iar membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari .

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


 

CONVOCATOR

COMUNA TOMESTI

SECRETAR GENERAL – CONVOCATOR

   Stimate domnule consilier local ……………………………………………………………………

În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 31.05.2023 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A CELEI DE-A 32 -A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL
1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 30 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Risculita, Filia Valea Mare de Cris. Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 31 /24.04.2023 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
3.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 32/28.02.2023 privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU întocmit de Ocolul Silvic Brad , din pădurea comunei Tomesti.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
4. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 33/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:„DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA”
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
5. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 34 /28.04.2023 privind aprobarea contului de inchidere
a exercitiului bugetar pe anul 2022.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
6. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35/28.04.2023 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr. 3, pentru invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
7. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35 /28.04.2023 privind aprobarea participarii comunei Tomesti, județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 24.05.20234

PROIECT DE HOTARARE nr. 36 /28.04.2023 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 28.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 36 /28.04.2023
PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/40 din 28.04.2023 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea participarii comunei Tomesti, județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”
Având în vedere prevederile Planului Strategic (PS) PAC 2023 – 2027, ale Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS si ale Planului National de Dezvoltare Rurala
In baza analizei privind necesitatea accesării sprijinului pregătitor pentru elaborarea noii strategii de dezoltare locală și implicit depunerea și implementarea acesteia în noua perioadă de programare, conform PS 2023 – 2027 si PIDS;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. b si e, alin. 4 lit.e si alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.
Conform art. 139 alin. 3 lit, f si ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Tomesti Județul Hunedoara, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Parteneriatul Țara Zarandului 2023 – 2027” și susținerea acestuia, în vederea obtinerii sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si pentru selectia și a implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin accesarea Planului Strategic PAC 2023 – 2027 respectiv a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, a Programului Incluziune si Demnitate Sociala respectiv a Fodului Social European Plus dupa caz.

Art.2. Comuna Tomesti nu va adera la alt parteneriat de tip LEADER pentru a implementa o Strategie de Dezvoltare Locala cu finanțare prin Planul Strategic 2023 – 2027 si Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS.

Art.3. Se desemnează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei Tomesti să reprezinte UAT în cadrul Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Parteneriatul Țara Zarandului 2023 – 2027” si să semneze orice document este necesar.

Art.4. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va răspunde Compartimmentul achizitii publice, implementare proiecte,investitii.

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/41 din 28.04.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI TOMESTI LA PARTENERIATUL ,,ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027” PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027

Proiectul inițiat are ca obiect încheierea acordului de aderare a Comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” în vederea demarării și implementării proiectelor finanțate prin Planul Strategic (PS) PAC 2023 – 2027, ale Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS.
Această aderare se face în conformitate cu prevederile :
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) 2220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
REGULAMENTUL (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;
Tratatul de adrerare la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea rurală – Secțiunea I, lit. C, articolul 1, lit. c), articolul 1, pct.1 b, din Decizia Consiliului nr.664/2006 de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi României din 19 iunie 2006, articolul 1, punct 3 din Regulamentul Consiliului nr.434/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei nr.1974 /2006 privind normele de aplicare a Regulamentului nr.1968/2005 al Consiliului, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, permite ca anumite teritorii să primească finanțare pentru o dezvoltare locală.
Obiectivul general al LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând abordarea „de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.
Abordarea LEADER “de jos în sus” reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali organizarea în scopul de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.
Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.
Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate publice – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.
Față de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aderarea comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” .

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/41 din 28.04.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI TOMESTI LA PARTENERIATUL ,,ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027” PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023 – 2027

Un Grup de Acțiune Locală (acronim GAL) este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER (acronim din franceză : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) de dezvoltare rurală. Dimensiunea și populația teritoriului acoperit de un GAL sunt variabile, astfel încât o asemenea secțiune transversală multisectorială a unei comunități locale poate cuprinde între 5.000 și 150.000 de locuitori.
O astfel de structură este finanțată în baza unei bugetări prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), scopul fiind participarea la cofinanțarea proiectelor de tip LEADER din arealul de acoperire. GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală (SDR) locală integrată și sunt responsabile de implementarea acesteia.[1]
Lansarea programului LEADER în România a oferit, începând cu anul 2012, o serie de oportunități de finanțare pentru inițiative locale care nu și-au găsit locul în alte programe derulate în mediul rural. Deși înființarea Grupurilor de Acțiune Locală, organizarea echipelor și absorbția de fonduri au fost considerate activități de succes, Comisia Europeană a atras atenția asupra tipului de proiecte care au fost finanțate prin GAL. Observația partenerilor europeni a fost cauzată de faptul că, în mare măsură, proiectele derulate în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală au fost similare cu cele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ce a lipsit proiectelor derulate a fost tocmai caracterul INOVATIV, care este un concept esențial în programul LEADER.
Având în vedere necesitatea asocierii mai multor parteneri publici și privați în vederea organizării unui teritoriu compact într-un grup de acțiune locală care să depună un program de dezvoltare locală în baza căruia să obțină finanțare pe programul LEADER 2021-2027, această asociere este oportună și imperativ necesară, făcându-se în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare. Prin reglementările legislative se stabilește implementarea axei LEADER în România, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) 2220/2020, Regulamentul (UE) 2021/2115, REGULAMENTUL (UE) 2021/1060, REGULAMENTUL (UE) 2021/2116.
Tratatul de adrerare la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea rurală – Secțiunea I, lit. C, articolul 1, lit. c), articolul 1, pct.1 b, din Decizia Consiliului nr.664/2006 de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi României din 19 iunie 2006, articolul 1, punct 3 din Regulamentul Consiliului nr.434/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei nr.1974 /2006 privind normele de aplicare a Regulamentului nr.1968/2005 al Consiliului, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, permite ca anumite teritorii să primească finanțare pentru o dezvoltare locală.
În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 89, alin 7 și alin. 8 și art. 129, alin. 2, lit. b și lit. e, alin. 9, lit. a, prin care este reglementată asocierea mai multor actori locali în interesul dezvoltării regionale, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aderarea comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTARARE nr. 34 /28.04.2023 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 28.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2022

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 34 /28.04.2023
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2022

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/39 din 28.04.2023 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2022. In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2022 astfel :
– la Venituri in suma de 2.946.859 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– la Cheltuieli in suma de 3.718.626 lei din care: 3.652.276 lei primarie , scoala 66.350 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un deficit bugetar de 771.767 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/39 din 28.04.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2022

Bugetul comunei pe anul 2022 a cuprins resursele bugetare de care a dispus comuna Tomesti pentru intreg anul 2022.
Bugetul a reusit sa asigure functionalitate institutiilor de pe raza comunei, finantate din bugetul local – invatamant, cultura, asistenta sociala, gospodarire comunala.
Veniturile proprii au fost limitate, sumele mari fiind asigurate din cotele de la bugetul de stat, virate de catre DGFP si Consiliul Judetean Hunedoara.
Cheltuielile s-au efectuat in limita creditelor aprobate cu respectarea prevederilor legale de ofertare si receptii, pe baza de documente insotite de viza de legalitate.
Rezultatele financiar contabile se regasesc lunar si in contul de executie intocmit de trezorerie.
Executia bugetului s-a facut conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.
Detalierea conform legii a veniturilor si cheltuielilor este cea din anexa la hotarare si in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , si propun Consiliului local sa dezbata si adopte proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/39 din 28.04.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2022

Executia bugetului local al Comunei Tomesti pe anul 2022, reflecta activitatea financiara pentru toate activitatile intreprinse in perioada anului. Aceasta reflecta gradul de incasare a veniturilor proprii, cotele asigurate din bugetul de stat, veniturile din subventii precum si modul in care acestea au fost cheltuite.
Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Bugetul local pe anul 2022 s-a incheiat la venituri in suma de 2.946.859 lei, la cheltuieli in suma 3.718.626 lei din care: 3.652.276 lei primarie , scoala 66.350 lei si un deficit bugetar de 771.767 lei.

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

INTOCMIT
REFERENT CONTABIL
Valean Gabriela Elena


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTARARE nr. 32/28.04.2023 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 28.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 32/28.04.2023
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 5062 din 28.04.2023 cu privire la faptul ca partida Baleanu introdusa la licitate nu a fost adjudecata de catre agentii economici , deoarece pretul stabilit de catre Consiliul local Tomesti prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 a fost prea mare si solicita scaderea pretului de pornire la licitatie .
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 12 / 2023 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2023 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2023, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– Referatul de aprobare nr. 3/37 din 28.04.2023 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc.,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .
Art.2. Tinând cont de adresa nr. 5062 din 28.04.2023 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV – 15472/2300121000760 BALEANU;

300,00 lei /mc. ;
Art.3. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 15472/2300121000760 BALEANU :
– licitatie electronica ;
Art.4. Actul de punere în valoare 15472/2300121000760 BALEANU face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 se abroga.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad ;

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/37 din 28.04.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD , DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

DOMNILOR CONSILIERI ,

Conform programului de taiere prevazut in amenajamentul silvic si aprobat de DTRSV Timisoara pentru anul 2023, a fost intocmit de catre Ocolul Silvic Brad actul de punere in valoare APV – 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc ., .
Tinand cont de Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 5062 din 28.04.2023 cu privire la faptul ca partida Baleanu introdusa la licitate nu a fost adjudecata de catre agentii economici , deoarece pretul stabilit de catre Consiliul local Tomesti prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 a fost prea mare si solicita scaderea pretului de pornire la licitatie , propun ca pretul de pornire sa fie de la 300 lei.mc
Conform Hotararii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, respectiv art. 6. –alin. “1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale se propune, in conditiile legii, de ocolul silvic care administreaza/asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aproba prin hotarare a consiliului local.
(3) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile prezentului regulament. Face obiectul valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa lemnoasa ramas disponibil dupa asigurarea necesarului, in urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele si prioritatile privind valorificarea masei lemnoase prevazuta la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.
(5) Dupa asigurarea necesarului prevazut la alin. (3), masa lemnoasa si lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanti, in conditiile prezentului regulament.”
In acest sens, domnilor consilieri propun ca materialul lemnos, prevazut APV – 15472/2300121000760 BALEANU , sa fie atribuit in conditiile legale,prin – licitatie electronica , persoanelor juridice ;
Fata de cele de mai sus :
Va propun , domnilor consilieri sa analizati proiectul de hotarare si sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr. 4/37 din 28.04.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI

Subsemnatul Indries Damian-Iulian, consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii al Primariei , comunei Tomesti, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins in APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc., constat următoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale , respectiv in baza dispoziţiilor art. 6, din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si a art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Este oportun şi necesar, pentru asigurarea fondurilor necesare ale Primarie.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local al comunei Tomesti adoptarea în forma propusă .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

DISPOZITIA NR. 30/2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 27.04.2023, ORA 13,00

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 30/2023
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 27.04.2023, ORA 13,00

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei Tomesti inregistrat sub nr. 472 din 24.04.2023 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta extraordinara din luna aprilie 2023;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (2), lit (a) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă extraordinară pentru data de 27 aprilie 2023, orele 13,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti, cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se transmite spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 24.04.2023


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Anexa la Dispozitia nr. 30/2023
PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 27.04.2023, ORA 13,00

 1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 28/21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .
  Initiat de primarul comunei Tomesti

Spre avizare Comisiilor de specialitate:
1.  Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert : punctul 1 ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 24.04.2023


PRIMĂRIA COMUNEI TOMESTI APROBAT,
STR. PRINCIPALA , NR. 50 PRIMAR,
TEL. 0254684328 , FAX 0254684338 Vasiu Adrian-Viorel
Email – primariatomesti.hd@gmail.com
Nr. 472 din 24.04.2023

REFERAT CU PRIVIRE LA :
CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TOMESTI PENTRU ZIUA DE 27.04.2023, ORA 13,00

În conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 133 alin. (2), lit (a) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , propun emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Comunei Tomesti în data de 27.04.2023 , ora 13,00”, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 28/21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti
  Initiat de primarul comunei Tomesti

In acest caz, Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, iar membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari .

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


 

CONVOCATOR

COMUNA TOMESTI
SECRETAR GENERAL –
CONVOCATOR

   Stimate domnule consilier local ……………………………………………………………………

În temeiul art. 133 alin.2 lit.a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa extraordinara a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 27.04.2023 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A CELEI DE-A 31 -A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL 

 1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 28/21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .
  Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
  – Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 24.04.2023

H O T A R A R E A NR. 27/2023 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 27/2023
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr.24 din 10.02.2023 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023 ;
Analizand proiectul de hotarare nr.23 din 01.03.2023 initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian –Viorel precum si referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/28 din 01.03.2023 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/28 din 01.03.2023 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/30 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS NR. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
Tinand cont de articolul unic, alin.1, 3 si 4 din Hotararea de Guvern nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii Primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza :
1 bursa sociale litera a –venituri sub 50% din venitul minim net ;
1 bursa sociala litera b – elevi aflati in intretinerea unui singur parinte

Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru II al anului scolar 2022-2023 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 200 lei/luna

Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2023 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .

Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

HOTARAREA nr. 26 /2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

HOTARAREA nr. 26 /2023
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Având în vedere:
– Proiectul de hotărâre nr. 22 din 01.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti
– Referatul de aprobare nr 3/27 din 01.03.2023 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti ;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/27 din 01.03.2023 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/29 din 5.04.2023 ,
– Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n) , alin. (8) lit. a) art. 139 alin. (3) lit.g) și art.196 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti, conform Anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Tomesti, să desemneze, prin dispoziție, persoana responsabilă cu administrarea capelei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tomesti.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiița cetățenilor de către secretarul general al comunei, prin afișare la sediul unitării și se comunică:
– Instituția Prefectului – Județul Hunedoara;
– Primarul comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti
– Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consi lieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, ______abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_8_
Voturi împotrivă:
Abţineri:_1__
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

Anexa la HCL nr. 26/2023

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI TOMESTI

Cap. I. Date generale
Art.1. Capela motuară, proprietatea UAT Tomesti , se află în localitatea Tomesti, la numărul administrativ 24.
Art.2. (1) Imobilul – capelă mortuară va fi folosita de toate cultele religioase deoarece pe raza comunei Tomesti trăiesc și conviețuiesc mai multe confesiuni religioas
(2) Cultele religioase trebuie să fie legal recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Condițiile de organizare și funcționare a capelei mortuare, se stabilesc în condițiile prezentului regulament.
Art 4. Capela mortuara se află în administrarea Primăriei Tomesti.
Art.5. Primăria Tomesti, prin dispoziția primarului, în baza acestui regulament, va desemna o persoană, din cadrul aparatului de specialitate, care va răspunde de administrarea capelei.

Cap. II. Administratorul capelei

Art.6. Administratorul capelei este persoana care deține cheile și are grija imobilului.
Art.7. Administratorul capelei permite accesul la servicii pe baza cererii solicitantului, conform modelului anexat prezentului regulament, cerere depusă la Primăria Tomesti și predarea cheii imobilului in baza unui proces verbal de predare-primire .
Art.8. Administratorul capelei este în drept să:
– verifice modul de respectare a prezentului regulament;
– să dispună măsuri pentru buna funcționare;
Art.9.(1). La terminarea serviciului funerar, administratorul preia cheia după ce în prealabil verifică împreună cu solicitantul modul în care a fost executată curățenia și să nu existe distrugeri materiale, in baza unui proces de predare -primire intre solicitant si administrator.
(2) .În cazul în care există distrugeri materiale se încheie un proces-verbal de constatare și solicitantul va fi obligat să înlocuiască sau să plătească contravaloarea daunei produse.
Art.10. Administratorul capelei va prezenta, anual, în luna februarie a fiecărui an, consiliului local un raport, raport care poate conține și propuneri de îmbunătățire a funcționării capelei.
Art.11. Administratorul capelei are în grijă inventarul capelei și răspunde de acesta.In cazul in care există distrugeri materiale care nu au fost remediate sau platite de catre solicitanti, acetea se vor remedia pe cheltuiala administratorului capelei.
Art.12. Administratorul capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament.
Art.13. Administratorul capelei va urmării respectarea măsurilor PSI si va instrui în acest sens solicitantul.
Art.14. Autoritatea administratorului capelei se întinde și în exteriorul acesteia, în zona curții.

Cap. III Funcționarea capelei

Art.15. Închirierea capelei se face pe baza unei cereri adresate Primăriei comunei Tomesti.
Art.16.Taxă de închiriere este de :
– 200 lei pentru decedatii cu domiciliul in comuna Tomesti
– 300 lei pentru decedatii cu domiciliul in alta localitate.
Art.17. La preluarea cheii, solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces și adeverința de înhumare.
Art.18. Programul de priveghere nu poate depășii ora 22.00 iarna (luna noiembrie-martie) si ora 24,00 pe perioada verii (luna aprilie-lunaoctombrie).
După această oră capela se închide de către deținătorul cheii.
Art.19. Decedații depuși în capelă vor fi obligatoriu îmbălsămați înainte de depunerea în capelă sau imediat după depunerea în capelă.
Art.20.(1) După efectuarea serviciului religios, înainte de predarea cheii, solicitantul va face curățenie în incinta capelei și în curtea acesteia și va preda capela în stare bună.
(2) In cazul depunerii in capela a persoanelor care au suferit de boli contagioase se va face dovada dezinfectiei capelei cu solutii dezinfectate atestate prin prezentarea facturii aferente.
Art.21. Se interzice cu desăvârșire:
a) depunerea în capelă a decedaților fără acordul Primăriei comunei Tomesti.
b) depunerea în capelă a persoanelor decedate prin sinucidere, holeră, variolă, COVID-19 și alte boli contagioase cu capacul sicriului deschis, neimbalsamati;
c) depunerea în capelă a decedaților, care din diferite motive, emană miros de putrefacție;
d) fumatul în incinta capelei;
e) lăsarea, la părăsirea incintei, a unor surse aprinse, care pot declanșa incendii;
f) așezarea capacelor de sicrie și a crucilor la întâmplare, pe pereții din incinta capelei;
g) asezarea coroanelor și a jerbelor de flori pe lângă pereți; se acceptă doar o singură coroană așezată în fața catafalcului pe care se află sicriul;
h) comportamentul violent, fizic sau verbal, care să contravină bunelor moravuri în incinta capelei;
i) folosirea instrumentelor muzicale și practicare jocurilor de noroc;
j) degaradarea sau distrugerea voită a capalei sau a obiectelor din interiorul acesteia;
k) așezarea sicriului în alt loc decât catafalcul special amenajat în acest scop;
l) așezarea candelelor de priveghere sau a lumânărilor în alte locuri decât sfeșnicele special amenajate în acest scop;
m) afișarea, în interiorul sau exteriorul capelei, a unor înscripții sau simboluri, altele decât cele puse de Primăria comunei Tomesti;
n) modificarea amplasamentelor din interiorul capelei, precum și aducerea altor obiecte, decât cele existente;
o) apriderea de lumnânări în capelă, altele decât cele din sfeșnice, nici chiar în timpul slujbei;
p) orprirea/reglarea temperaturii în camera mortuară.
Art.22. Nerespectarea prevederilor art. 21 lit. a) – c) atrage după sine scoaterea imediată a persoanei decedate din capelă și sesizarea organelor de poliție/sanitare pentru sancționarea familiei;
Art.23. După aprobarea regulamentului acesta va fi adus la cunoștința publică prin afișare la Capela mortuară.
Art.24. Prezentul regulament poate fi modificat/completat doar cu aprobarea Consiliului local Tomesti, prin hotărâre.
Art.25. Pe ușa capelei va fi afișat numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul Primăriei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

CĂTRE,

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Subsemnatul (a) _________________________________________________ cu domiciliul în localitatea _________________________________, str. ___________________________, nr. _________, județul ______________________, indentificat prin BI/CI seria ____________ nr. _________________ eliberat de _________________________________, la data de ______________________, în calitate de aparținător al defunctului ________________________________________________, decedat la data de ____________________________ vă rog să aprobați depunerea cadavrului defunctului începând cu data de azi _______________________________, la Capela mortuară din loc. Tomesti , până la data înmormântării ___________________________ .

Declar că am luat la cunoștință următoarele:
1) să prezint administratorului certificatul de deces și adeverința de înhumare;
2) să respect regulamentul de organizare și funcționare a capelei mortuare;
3) să respect programul de priveghi;
4) să verific ca la plecarea din incintă ușa să fie închisă și să nu existe candele aprinse;
5) să predau spațiul în starea în care l-am primit (efectuarea curățeniei);
6) să restitui cheia persoanei din primărie de la care am primit-o.

Data: ___________________ Semnătura: ________