PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

ANUNT

     În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 17.08.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR –
PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

      Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.08.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __50____/17.08.2022
PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR –
PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL
AL ENERGIEI ELECTRICE

     Consiliul Local al Comunei Tomesti, județul Hunedoara,
    Analizând cererile depuse de cetăținii comunei Tomesti, având ca obiect solicitarea privind aplicarea reducerii cu 50% a pretului final al energiei electrice, precum și documentele justificative (copia cărții de identitate, copia facturilor la energie electrică, și declarațile pe proprie răspundere) prin care se atestă îndeplinirea condițiilor legale pentru a beneficia de această reducere ;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50 /17.08.2022 și referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr. 3/54 din 17.08.2022, prin care se propune aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului României nr. 27/1996, republicată, astfel cum a fost completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2021;
În conformitate cu dispozițiile pct. 15 alin.(1) lit. b și alin.2 din Normele metodologice nr. 4626/23685/6291/1840/1997 privind acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea de Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, norme modificate și completate prin Ordinul Comun nr. 572/321/1335/1009/935/2022 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare incheiat cu ENEL ENERGIE S.A , potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare incheiat cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A , potrivit Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare incheiat cu GRENERG S.R.L, potrivit Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare incheiat cu DIGI RCS&RDS, potrivit Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Tomestiși pe site-ul https://primariatomestihd.ro, și se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;
– furnizorilor: ENEL ENERGIE S.A ; SPEEH HIDROELECTRICA S.A ; GRENERG S.R.L., DIGI RCS&RDS
– AJPIS HUNEDOARA

INITIATOR
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

A V I Z AT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


Anexa 1
la PHCL nr. 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI
Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

INITIATOR
AVIZAT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 17.08.2022


Anexa 2 la PHCL 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI
Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul


Anexa 3 la PHCL 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI
Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul


Anexa 4 la PHCL 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI
Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [59.64 KB]


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/54 din 17.08.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL
AL ENERGIEI ELECTRICE

     Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni .
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti cu domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare incheiat.
In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, au depus o cerere la primarie, pana in 16 august 2022 , prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare necesare, buletin in care este specificat domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se aproba de catre fiecare consiliu local.
Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Tomesti a intocmit listA consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice care va fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/ 54 din 17.08.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

     Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni .
În baza prevederilor art.8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti cu domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare incheiat.
In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, au depus o cerere la primarie, pana in 16 august 2022 , prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare necesare, buletin in care este specificat domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se aproba de catre fiecare consiliu local.
Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Tomesti a intocmit lista consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice , drept pentru care se impune initierea unei proiect de hotarare privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice, care va fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei Tomesti.

REFERENT,
Cioara Ioan Laurentiu


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTARARE nr. 49 /17.08.2022 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PETRUSE FLORIN-ILIE , PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 49 /17.08.2022
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE , A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PETRUSE FLORIN-ILIE , PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Tinand cont de demisia domnului Petruse Florin-Ilie, din functia de consilier local , inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 799 din 16.08.2022;
In baza referatului constatator nr. 800 din 19.08.2022 semnat de primar si secretarul general al comunei Tomesti;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/53 din 17.08.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie, precum si vacantarea locului de consilier local
Tinand cont de raportul secretarului general nr. 4/53 din 17.08.2022;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.1 , art.139 alin.1 si art.196 alin. 1, lit.a , art.204 , alin.2, lit.a, alin.6, alin. 7 si alin. 10 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie .
Art. 2. Se declara vacant locul de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie in cadrul Consiliului local al comunei Tomesti .
Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:

 • Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara;
 • Primarului Comunei Tomesti
 • Judecatoriei Brad
 • domnului Petruse Florin-Ilie

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/53 din 17.08.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, PRIN DEMISIE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PETRUSE FLORIN-ILIE, PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

     In urma scrutinului pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 , domnul Petruse Florin-Ilie a fost ales consilier local pe lista Partidului Ecologist Roman la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul sau fiind validat prin Incheierea Civila nr. 1096/CC/2020 din 19 octombrie 2020 pronuntata de Judecatoria Brad.
Potrivit Ordinului Prefectului Judetului Hunedoara nr. 641 din 23.10.2020 la data de 23.10.20202 Consiliul local al comunei Tomesti a fost declarant ca fiind legal constituit .
Prin adresa inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr.799 din 16.08.2022 , domnul Petruse Florin-Ilie si-a inaintat demisia din functia de consilier local incepand cu 16.08.2022.
Potrivit prevederilor art.204 alin.2 lit.a , alin.3, alin.6, alin.7, alin.10, alin.17 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

 • Calitatea de consilier local, inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in cazul demisiei;
 • data incetarii de drept a mandatului, in caz de demisie este data aparitiei evenimentului care determina situatia de incetare;
 • In situatia demisiei, constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, a oricarui alt ales local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei Brad in vederea validarii mandatul supleantului, in conditiile art. 122, precum si consilierului local.
 • Consiliul local al comunei Tomesti are obligatia de a adopta hotararea in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator cu privire la incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local, in cazul demisiei .
 • Incetarea mandatului de consilier local are la baza un referat constatator , intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului, semnat de catre primar si secretarul general al comunei. Referatul este insotit de decumente justificative .
  Avand in vedere cererea de demisie a domnului Petruse Florin-Ilie si tinand seama de referatul constatator privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie, precum si vacantarea locului de consilier local, semnat de catre primar si secretarul general al comunei Tomesti ,este necesara initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie, precum si vacantarea locului de consilier local .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/53 din 17.08.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE , PRIN DEMISIE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PETRUSE FLORIN-ILIE, PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL

    In urma scrutinului pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, domnul Petruse Florin-Ilie a fost ales consilier local pe lista Partidului Ecologist Roman la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul sau fiind validat prin Incheierea Civila nr. 1096/CC/2020 din 19 octombrie 2020 pronuntata de Judecatoria Brad.
Potrivit Ordinului Prefectului Judetului Hunedoara nr. 641 din 23.10.2020 la data de 23.10.20202 Consiliul local al comunei Tomesti a fost declarant ca fiind legal constituit .
Prin adresa inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr.799 din 16.08.2022 , domnul Petruse Florin-Ilie si-a inaintat demisia din functia de consilier local incepand cu 16.08.2022.
Potrivit prevederilor art.204 alin.2 lit.a , alin.3, alin.6, alin.7, alin.10, alin.17 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Calitatea de consilier local, inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in cazul demisiei;
 • data incetarii de drept a mandatului, in caz de demisie este data aparitiei evenimentului care determina situatia de incetare;
 • In situatia demisiei, constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local precum si vacantarea locului de consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, la propunerea primarului ori, a oricarui alt ales local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei Brad in vederea validarii mandatul supleantului, in conditiile art. 122, precum si consilierului local.

Consiliul local al comunei Tomesti are obligatia de a adopta hotararea mentionata in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator cu privire la incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local, in cazul demisiei .
Precizam faptul ca in situatia acestui proiect de hotarare sunt incidente prevederile art.204 , alin.2, lit.a, alin.6, alin.7 si alin. 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , in a caror implementare si aplicare a fost elaborate acest proiect.
Avand in vedere cererea de demisie a domnului Petruse Florin-Ilie si tinand seama de referatul constatator privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie , precum si vacantarea locului de consilier local, semnat de catre primar si secretarul general al comunei Tomesti ,este necesara initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Petruse Florin-Ilie, precum si vacantarea locului de consilier local .

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

CONVOCATOR

COMUNA TOMESTI
SECRETAR GENERAL –

CONVOCATOR

      În temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc in sala de sedinta a Primariei comunei Tomesti in data de 25.05.2022 , la ora 13,00 , cu urmatorul proiect de ordine de zi:
PROIECTUL ORDINII DE ZI A CELEI DE-A 20 -A ŞEDINŢE DIN CEL DE-AL 8–LEA MANDAT AL CONSILIULUI LOCAL
1. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 28/26.04.2022 privind transformarea postului vacant
referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.2, pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor .

2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 29 /26.04.2022 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

3. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 30/26.04.2022 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (paar) in comuna Tomesti pe anul 2022.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

4. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 31/26.04.2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti Initiat de primarul comunei Tomesti.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

5. Proiectul de hotarare a consiliului local nr 32/26.04.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

6. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 33/26.04.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

7. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 34/26.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în comuna Tomesti
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

8.Proiectul de hotarare a consiliului local nr. 35/26.04.2022 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

9. Proiectul de hotarare a consiliului local nr.36/13.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2022.
Initiat de primarul comunei Tomesti si trimis spre avizare :
-Comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hartie la sediul primariei comunei Tomesti si pe site-ul oficial al Primariei comunei Tomesti.
Va invitam a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.134 alin.5 lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti la 18.05..2022

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 35 /26.04.2022
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/39 din 26.04.2022 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021. In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2021 astfel :
– la Venituri in suma de 3,167,122.08 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– la Cheltuieli in suma de 3,087,609.15 lei din care: 3,047,298.8 lei primarie , scoala 40,310.35 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 79,512.93 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/39 din 26.04.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Bugetul comunei pe anul 2021 a cuprins resursele bugetare de care a dispus comuna Tomesti pentru intreg anul 2021.
Bugetul a reusit sa asigure functionalitate institutiilor de pe raza comunei, finantate din bugetul local – invatamant, cultura, asistenta sociala, gospodarire comunala.
Veniturile proprii au fost limitate, sumele mari fiind asigurate din cotele de la bugetul de stat, virate de catre DGFP si Consiliul Judetean Hunedoara.
Cheltuielile s-au efectuat in limita creditelor aprobate cu respectarea prevederilor legale de ofertare si receptii, pe baza de documente insotite de viza de legalitate.
Rezultatele financiar contabile se regasesc lunar si in contul de executie intocmit de trezorerie.
Executia bugetului s-a facut conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.
Detalierea conform legii a veniturilor si cheltuielilor este cea din anexa la hotarare si in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , si propun Consiliului local sa dezbata si adopte proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/39 din 26.04.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Executia bugetului local al Comunei Tomesti pe anul 2021, reflecta activitatea financiara pentru toate activitatile intreprinse in perioada anului. Aceasta reflecta gradul de incasare a veniturilor proprii, cotele asigurate din bugetul de stat, veniturile din subventii precum si modul in care acestea au fost cheltuite.
Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Bugetul local pe anul 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 3,167,122.08 lei, la cheltuieli in suma 3,087,609.15 lei din care: 3,047,298.8 lei primarie , scoala 40,310.35 lei si un excedent bugetar de 79,512 lei.

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

INTOCMIT
RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor Silviu


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 25.05.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 33/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/33 din 26.04.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Amenajare parc in satul Tomesti”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Amenajare parc in satul Obarsa ”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 146.718 lei fara TVA, respectiv 174.594,42 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/37 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”
este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Terenul pe care se propune amenajarea parcului din satul Tomesti apartine domeniului public al comunei Tomesti, fiind identificat in extrasul de carte funciara nr. 60862 nr. topo.60862 in suprafata de 500 mp.
Lucrarile propuse sunt:
– Acces cu scari la parc
– Constructia unui altar de vara
– Amfiteatru in fata altarului de vara
– Constructia a 4 foisoare cu banci si masa
– Iaz apa cu pompa, instalatie lumina, instalatie filtrare
– Ponton metalic
-Gard panouri beton la sosea
– Imprejmuire gard viu
– Sistematizare teren cu gazon semanat
– Poarta intrare cu acoperis lemn
– Alei, trotuare,pavaje
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/37 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Terenul pe care se propune amenajarea parcului din satul Tomesti apartine domeniului public al comunei Tomesti, fiind identificat in extrasul de carte funciara nr. 60862 nr. topo.60862 in suprafata de 500 mp.
Lucrarile propuse sunt:
– Acces cu scari la parc
– Constructia unui altar de vara
– Amfiteatru in fata altarului de vara
– Constructia a 4 foisoare cu banci si masa
– Iaz apa cu pompa, instalatie lumina, instalatie filtrare
– Ponton metalic
-Gard panouri beton la sosea
– Imprejmuire gard viu
– Sistematizare teren cu gazon semanat
– Poarta intrare cu acoperis lemn
– Alei, trotuare,pavaje
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 32/26.04.2022
„PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/36 din 26.04.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara,”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 183.911,94 lei fara TVA, respectiv 218.855,21 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/36 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: “„Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea veche a Primariei comunei Tomesti si magazia acestuia propusa pentru eficientizarea energetica implica reparatii interioare si exterioare .
Lucrarile propuse sunt:
-izolarea termica a fatadei prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica , cu tamplarie termoizolanta ;
– izolarea termica a fatadei cu polistirean extrudat si strat finisaj exterior cu granulatia de maxim 2 mm;
– reabilitarea / modernizarea instalatiei electrice;
– repararea acoperisului tip sarpanta , inclusiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta ;
– demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate apparent pe fatadele cladirii si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de inmterventie
– refacerea finisajelor interioare inn zonele de interventie;
– vopsitorii exterioare si interioare;
– pardoseli din placi de gresie ceramic;
– placare cu parchet laminat;
– usa metalica acces magazine
– scara lemn acces acoperis
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/36 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea veche a Primariei comunei Tomesti si magazia acestuia propusa pentru eficientizarea energetica implica reparatii interioare si exterioare .
Lucrarile propuse sunt:
-izolarea termica a fatadei prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica , cu tamplarie termoizolanta ;
– izolarea termica a fatadei cu polistirean extrudat si strat finisaj exterior cu granulatia de maxim 2 mm;
– reabilitarea / modernizarea instalatiei electrice;
– repararea acoperisului tip sarpanta , inclusiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta ;
– demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate apparent pe fatadele cladirii si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de inmterventie
– refacerea finisajelor interioare inn zonele de interventie;
– vopsitorii exterioare si interioare;
– pardoseli din placi de gresie ceramic;
– placare cu parchet laminat;
– usa metalica acces magazine
– scara lemn acces acoperis
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CCOMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARÂRE NR. 31 /26.04.2022
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Luând în dezbatere Referatul de aprobare nr. 3/35 din 26.04.2022, întocmit de dl. Vasiu Adrian-Vasiu, primarul comunei Tomesti, inițiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti ;
Având în vedere prevederile:
– art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. b) și lit. c) coroborate cu cele ale alin. (6), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu moodificarile si completarile ulterioare ;
– art. 9 alin. (2) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare
– art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;
– Ordinul nr. 407/2051/2013, ordin comun al MDRAP și MADR pentru aprobarea contractelor – cadru de
concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor,
respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
– art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009- privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă, pentru o perioadă de 7 ani, a următoarelor suprafețe de teren având categoria de folosință pășune, proprietate privată a comunei Tomesti :

Nr.Crt. Localitatea Parcela Suprafață(ha) Specia de animale
1. Vata de Jos 4408/1 30,64 Ovine
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind închirierea suprafeței de pășune prevăzută la art. 1, conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se stabilește prețul de închiriere de 300 lei/ha/an.
Art.4. Se aprobă contractul-cadru de închiriere, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă componența comisiei de atribuire directă pentru închirierea pășunilor din proprietatea privata a comunei Tomesti în următoarea componenţă
– Leucian Moga Sorin Adrian – viceprimarul comunei Tomessi– preşedinte;
– Indries Damian-Iulian – consilier achizitii publice – membru;
– Jurj Lucica-Marinela – consilier, compartiment agricol – membru;
Art.6. Se împuterniceşte Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel , pentru semnarea contractului de închiriere.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul achizitii publice,implementare proiecte , investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti.
Art. 8. Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara ,
Primarului comunei Tomesti,
Compartimentul achizitii publice,implementare proiecte , investitii
Compartimentului agricol,
Compartimentului taxe si impozite locale ,
Membrilor comisiei constituită conform art. 5.

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 LA PHCL NR.31/2022

REGULAMENT
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNA TOMESTI

1.Obiectul închirierii
1.1.Obiectul închirierii îl constituie suprafeţele de păşune care fac parte din domeniul privat al COMUNEI Tomesti detaliate în art. 1 la prezenta hotăra.re
1.2.Prezentul regulament stabileşte regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor
aflate în proprietate privată comunei Tomesti.
1.3.Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
1.4. Contractul de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a comunei Tomesti , denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care Consiliul local Tomesti în calitate de administrator al pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Tomesti, denumit locator, transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui trup de pajişte, în schimbul unei chirii.
Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică cu domiciliul în comuna Tomesti sau persoană juridică,care are sediul social pe teritoriul comunei Tomesti și care deţin animale înscrise în RNE ( Registrul Naţional al Exploataţiilor )
Contractul de Închiriere se încheie în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013, pe o perioadă de 7 ani.
1.5.Subînchirierea este interzisă.
1.6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:
a) transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire a contractului de închiriere;
b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;
c) proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
e) libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant
la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatari în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor
internaţionale la care România este parte.

2 . Legislatie relevantă
– OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotarare de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si cdompletarile ulterioare;
– Ordin nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste
544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii
optime de animale pe hectar de pajişte;
– Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ., cu modificarile si completarile ulterioare

3. Scopul închirierii
a) mentinerea suprafetei de pajiste
b) pasunatul rational pe grupe de animale;
c) cresterea producţiei de masa verde

4. Drepturile și obligațiile părților
1. Drepturile locatarului:
– să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
b) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură
executarea acestora.
f) locatorul isi rezerva dreptul de a impune locatarului locatiile din suprafetele de pasune inchiriate in care acesta are obligatia sa asigure ingrasarea naturala prin tarlire , aceasta facandu-se cu scopul de a asigura ingrasarea terenurilor mai slabe din punct de vedere a covorului vegetal (in cazul ovinelor si caprinelor )
g) poate proceda la diminuarea suprafeței închiriate în cazul în care, locatarul nu asigură încărcătura prevăzută în contract.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
r) sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal si a
Hotararii Consiliului local comunei Tomesti, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
s) Locatarul are obligatia sa asigure ingrasarea naturala a pasunilor prin tarlire in suprafata minima de 0,50 ha / sezon, iar diferența cu îngrășăminte chimice conform studiului agrochimic specific fiecărei parcele
t) dovada incarcaturii de animale pentru suprafata de pasune inchiriata se va face pâna cel tarziu la data achitarii ultimei transe de plata ,
u) să comunice toate datele necesare desfășurării activității comisiei de verificare a încărcăturii animalelor în raport cu suprafețele utilizate și a comisiei de verificare a indeplinirii de către locatar a prevederilor prezentului contract
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.
e) in perioada 01 aprilie – 30 aprilie anual, se va proceda la atribuirea parcelelor ramase neacoperite de incarcatura minima de animale.

5.Prețul Chiriei:
5.1.Prețul de închiriere – 300 lei/ha/an
5.2.Chiria va fi plătita de către chiriaș în două tranșe anuale astfel:
5.3.Tranșa I se va achita un procent de 30% din valoarea contractului, până la data de 01.07 a anului
curent, pentru anul în curs;
5.4.Tranșa II se va achita un procent de 70% din valoarea contractului până la data de 01.12. a anului
curent pentru anul în curs.
5.5 Întârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi
de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5.6. Neplata chiriei pâna la data de 31 decembrie a anului în curs duce la rezilierea de plin drept a
contractului, fără somație sau altă procedură prealabilă.
5.7.Chiria va fi indexată anual cu rata inflației.
5.8.Chiria obținută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.
5.9.Chiria se va achita în lei de către locatar.

6.Procedura de închiriere:
6.1. Se stabilește următoarea procedură de atribuire a contractului de închiriere a pășunii disponibile:
– Atribuire directă: Procedura de atribuire directă se desfășoară dacă există cel puțin un solicitant care îndeplinește condițiile stabilite de prezentul regulament.
– Dialog competitiv: În situația în care există două sau mai multe cereri de atribuire directă pentru aceleași pajiști (pășune) și solicitanții nu ajung la un consens în ceea ce privește atribuirea directă, comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului în cauză în favoarea solicitantului care oferă prețul cel mai mare
(pasul de ofertare peste prețul stabilit este de minim 30 lei/ha/an)

6.2. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere:
Pentru a participa la procedura de atribuire a pășunii, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii, sens în care vor depune următoarele documente justificative:
1. Solicitare de închiriere – Cerere (anexă la prezentul regulament)
2. Dovadă deținere animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor
3. Adeverință eliberată de medicul veterinar.
4. Extras din registrul agricol
5. Să aibă domiciliul stabil în comuna Tomesti,in cazul persoanelor fizice/ Sediul pe teritoriul comunei Tomesti in cazul persoanelor juridice;
6 .Copie dupa actul de identitate (pentru persoane fizice);
7. Statut, certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de inregistrare fiscal (pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale)
8. În situația în care numărul de animale deținut depășește încarcătura stabilită, solicitantul va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul de animale cu care va pășuna pe pășunea închiriată
9. Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are debite la bugetul local;
10. Contract – cadru însușit Contract-cadru de închiriere semnat pe fiecare fila de solicitant

6.3. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă
6.3.1. Locatorul va publica anunțul de atribuire directă, la avizierul Primăriei comunei Tomesti și pe
site-ul comunei Tomesti : www.primariatomestihd.ro .
Anunțul de atribuire directă va cuprinde urmatoarele elementele: informații generale privind locatorul, informații generale privind obiectul inchirierii, procedura aplicata, informații privind cererile de participare la procedura de atribuire directă, data limită de depunere a cererilor, adresa la care trebuie depuse cererile, data si locul la care se va desfăsura sedința de atribuire directă a pășunii.
Anunțul de atribuire directă se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile înainte de data limită pentru depunerea cererilor.
6.3.2. După primirea cererilor, în perioada anunțată și înscrierea lor în ordinea primirii în registrul
”general de intrare-iesire”, acestea vor fi predate comisiei de atribuire și se va desfășura procedura de
atribuire la data fixată.
6.4. În cazul în care o cerere nu respectă toate cerințele sau nu conține toate documentele solicitate
prin prezenta documentație, este declarată neconformă și nu va fi luată în considerare la procedura de
atribuire directă.
6.5.Închirierea pajiștilor prin atribuire directă se face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivității locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
6.6.Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comuna Tomesti care solicită închirierea prin atribuire directă, trebuie sa fie legal constituite inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. Entitatile infiintate cu cel putin un an inainte de data depunerii cererii au drept de preemptiune, cu conditia de a face dovada desfasurarii de activitate economica specifica domeniului respectiv.
6.7. Comisia de atribuire are următoarele drepturi și obligații:
– Analizează cererile depuse de fiecare crescător de animale, iar prin intermediul unui proces-verbal face propuneri de încheiere a contractelor sau de respingere a cererilor
– Verifică dacă solicitantul are actualizate datele în registrul agricol. În situația în care datele din registrul agricol nu sunt actualizate va înștiința solicitantul cu privire laaceastă obligație.
– Cererile de atribuire pajiști primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directă și înapoiate solicitanților.
– În situația în care solicitantul înregistrează debite restante către comuna Tomesti, comisia are dreptul să descalifice solicitantul din această procedură.
– Comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile prevăzute în documentația de atribuire

7.Instrucțiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru aribuire directă
pajiști
7.1. Solicitanții vor depune la Registratura Primăriei comunei Tomesti o cerere de atribuire directa ( prevăzută în anexa la prezentul regulament) a pajiștii cu specificarea expresă a trupului de pășune
(bloc fizic/denumire, localizare etc) solicitat, a numărului de animale deținut precum și a suprafeței
de pajiște solicitată.
7.2.Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei Tomesti
care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, alături de cerere depun un
tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE
care asigură încărcătura minimă, tabel care va fi certificat printr-un document (adeverință) din care să
reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine pentru care solicită pășune sunt înscrie în
RNE.
7.3.În cazul în care nu există corelație între tabelul prezentat și documentul (adeverința) din care
reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine, pentru care se solicită pășune le are
înscrise în RNE, comisia va lua în considerare documentul privind înscrierea animalelor in RNE.
7.4.Crescătorii de animale din cadrul colectivității locale (persoane fizice) depun personal cerere de
atribuire directă a pajiștii, cu specificarea expresă a trupului de pajiște (bloc fizic/denumire,
localizare etc) solicitat, a numărului de animale pe care le dețin, precum și a suprafeței de pășune
solicitată, cerere însoțită de documente (adeverință etc) din care să reiese că animalele din specia
bovine /ovine pentru care se solicită pășune sunt înscrise în RNE.
7.5.Fiecare solicitant poate depune o singura cerere.
7.6.Un solicitant nu poate depune o cerere individuală și altă cerere comună, în cadrul unei asociații,
pentru același lot.
7.7.Cererea va fi depusă într-un singur exemplar, semnată de către solicitant.

8.Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere
8.1.Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:
a) În cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime
de animale;
b) Pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d )În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator în
baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de
dezacord fiind competentă instanța de judecată;
e) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator prin reziliere de către locatar, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) În cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri;
h) Neplata la termenele prevăzute în contract a chiriei și a penalităților datorate;
i) În cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) Schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cele pentru care a fost
închiriat terenul;
k) În cazul în care se constată de către reprezentanții consiliului local faptul că pajiștea închiriată nu
este folosită;
l) Moștenitorii locatarului pot denunța contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat la
cunoștință de moartea locatarului și existenței locațiunii, potrivit art. 1820 alin. (2) Cood civil.
m) Nerespectarea obligației locatarului de a depune toate diligențele în vederea curățirii și aducerii la
stadiul de pajiște eligibilă la plată.

9. Durata închirierii
9.1. Termenul de închiriere este de 7 ani
9.2. La solicitarea locatarului se poate prelungi contractul initial cu maxim 3 ani o singura data, fara
sa depaseasca 10 ani prevazut de OUG 34/2013 in conditiile in care a respectat obligatiile din prezentul
contract:
-Locatarul a fost si este cu plata la zi a tuturor datoriilor impuse de contractul initial.
-In cazul in care locatarul este angajat intr-un proiect national, european, proiect ce include si animalele ce
fac obiectul acelui contract, acesta poate solicita prelungirea contractului inainte de finalizarea termenului ,
in aceleasi conditii.

10 .Încetarea închirierii
Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele condiţii:
– La expirarea duratei stabilite prin contractul de închiriere ;
– Pentru cazurile de interes public local sau naţional prin denunţarea unilaterală de către proprietar cu restituirea chiriei plătite anticipat;
– În cazul nerespectării obligatilor contractuale de către locatar , prin reziliere unilaterală de locator cu plata unor despăgubiri în sarcina locatarului ;
– Rezilierea va opera de plin drept în cazul în care locatarul subînchiriază terenul închiriat ;
– În cazul în care în mod voit și repetativ vor fi produse pagube pe terenurile aflate în vecinătatea pajiștei ce fac obiectul închirierii.
– în cazul în care terenul urmează a fi pus în posesie pentru terenuirile propuse pentru acordare despagubire persoanelor indreptatite, prin denunțare unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, fără plata unei despăgubiri.

11. Regimul bunurilor
Categorii de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii;
a)Bunuri de retur – sunt bunurile care revin deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului,
la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul închirierii – păşunea, respectiv amenajările specifice;
b)Bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului Sunt bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului şi care au fost utilizate de către acesta pe toată durata închirierii, utilaje, unelte, construcţii provizorii,etc.

12. Obligaţii privind protecţia mediului şi a persoanelor
Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protectiei mediului;
Locatarul va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor.

13. Litigii
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere si care nu se pot solutiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoresti competente.

14. Dispoziţii finale
Prin depunerea cererii de închiriere toate condiţiile impuse prin prezentul regulament se consideră
însuşite şi acceptate de către petenți.
Solicitantul ce îndeplinește condițiile legale și căruia i s-a aprobat închirierea pajiștii este obligat să
încheie contractul de închiriere în termen 5 de zile calendaristice de la atribuire.
După semnarea contractului prezentul regulament şi procesul verbal de predare primire al terenului
constituie anexă la acesta.

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


COMUNA TOMESTI Anexa la Regulament
CONSILIUL LOCAL

C E R E R E
DE ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PAȘUNILOR DISPONIBILE SITUATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI

1. Nume, prenume/denumire: ………………………………………………………………………………….
2. CNP/cod fiscal: …………………………………………………………………………….
3. Domiciliul/sediul: ………………………………………………………………………….
4. Telefon/fax, email: …………………………………………………………………………
5. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………………………………
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Va solicit sa aprobati inchirierea suprafetei de…………… ha pajiste, aflata in domeniul privat al
comunei Tomesti, situata in:
Denumirea lotului Tarla/parcela/blocul fizic Suprafata
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii in acte publice, ca vom respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia mediului.
Ne angajam ca, dupa semnarea contractului, sa respectam programul de pasunat / amenajamentul
pastoral / contractul de inchiriere / prevederile legale.

Data, Nume fermier, ………………………
Semnătura …………………………………..

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 2 LA PHCL NR.31/2022

CONTRACT-CADRU
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti disponibile
aflate în domeniul privat al comunei Tomesti
Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I. Părţile contractante
1. Unitatea Administrativ-Teritoriala – COMUNA TOMESTI, cu sediul în comuna Tomesti, nr.50, judetul Hunedoara, avand C.U.I. nr. 4521303 , cont bancar nr. _____________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Brad, reprezentata legal de catre dl. primar Vasiu Adrian-Viorel, în calitate de locator,
şi:
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploataţia*) în localitatea . .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .. .., sc. . .. .. ..
.., et. . .. .. .. .. ., ap. . .. .. ., judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., nr. din
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de locatar,
*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor
membrilor formei asociative.
în temeiul prevederilor Codului civil, a Ord.34/2006 precum şi al Hotărârii Consiliului Local al comunei Tomesti de aprobare a închirierii nr. _______________ s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al comunei Tomesti pentru păşunatul unui număr de . .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. ., situată în blocul fizic . .. .. .. ., tarlaua . .. .. .. .., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. .ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: bunul inchiriat, fantani, vegetatie forestiera.
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată,
constructiile realizate in baza unei autorizatii de construire;
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: utilaje, unelte.

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivitdestinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. Durata contractului
1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract cu respectarea perioadei de
pășunat, respectiv 1 mai – 31 octombrie.
2. La solicitarea locatarului se poate prelungi contractul initial cu maxim 3 ani o singura data, fara sa depaseasca 10 ani prevazut de OUG 34/2013 in conditiile in care a respectat obligatiile din prezentul contract:
-Locatarul a fost si este cu plata la zi a tuturor datoriilor impuse de contractul initial.
-In cazul in care locatarul este angajat intr-un proiect national, european, proiect ce include si animalele ce fac obiectul
acelui contract, acesta poate solicita prelungirea contractului inainte de finalizarea termenului , in aceleasi conditii.

IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este de 300 lei/ha/an, chiria totală anuală (suprafața X preț pe ha), fiind în valoare de 9.192 lei/an
2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Tomesti, deschis la Trezoreria mun. Brad, județul Hunedoara sau în numerar la casieria Primăriei comunei Tomesti
3. Chiria va fi plătita de către chiriaș în două tranșe anuale astfel:
– Tranșa I se va achita un procent de 30% din valoarea contractului, până la data de 01.07. a anului
curent, pentru anul în curs;
– Tranșa II se va achita un procent ce 70% din valoarea contractului până la data de 01.12. a anului
curent pentru anul în curs.
4.Întârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5. Neplata chiriei pâna la data de 31 decembrie a anului în curs duce la rezilierea de plin drept a contractului, fără somație sau altă procedură prealabilă.
6.Chiria va fi indexată anual cu rata inflației.
7.Chiria se va achita în lei de către locatar.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Drepturile locatarului:
– să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
b) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură
executarea acestora.
f) locatorul isi rezerva dreptul de a impune locatarului locatiile din suprafetele de pasune inchiriate in care acesta are obligatia sa asigure ingrasarea naturala prin tarlire , aceasta facandu-se cu scopul de a asigura ingrasarea terenurilor mai slabe din punct de vedere a covorului vegetal (in cazul ovinelor si caprinelor )
g) poate proceda la diminuarea suprafeței închiriate în cazul în care, locatarul nu asigură încărcătura prevăzută în contract.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal si a
Hotararii Consiliului local comunei Tomesti, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
o) Locatarul are obligatia sa asigure ingrasarea naturala a pasunilor prin tarlire in suprafata minima de 0,50 ha / sezon, iar diferența cu îngrășăminte chimice conform studiului agrochimic specific fiecărei parcele
s) dovada incarcaturii de animale pentru suprafata de pasune inchiriata se va face pâna cel tarziu la data achitarii ultimei transe de plata ,
t) să comunice toate datele necesare desfășurării activității comisiei de verificare a încărcăturii animalelor în raport cu suprafețele utilizate și a comisiei de verificare a indeplinirii de către locatar a prevederilor prezentului contract
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.
e) in perioada 01 aprilie – 30 aprilie anual, se va proceda la atribuirea parcelelor ramase neacoperite de incarcatura minima de animale.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
Locatorul răspunde de: dupa incheierea contractului de inchiriere responsabilitatile de mediu revin locatarului
Locatarul răspunde de: indeplinirea tuturor responsabilitatilor de mediu prevazute de legislatia in vigoare, pe toata durata contractului de inchiriere

VII. Răspunderea contractuală
1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

IX. Încetarea contractului
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza
documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei
despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei
despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.
l) nerespectarea asigurarii ingrasarii pasunilor in conformitate cu cap V pct.3 lit.,,o,,.
m) în cazul în care terenul urmează a fi pus în posesie pentru terenul propus pentru acordare despagubiri persoanelor indreptatite, prin denunțare unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, fără plata unei despăgubiri.

X. Forţa majoră
1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
3. Dacă în termen de 10 zile, de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea
contractului.

XI. Notificări
1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, unul pentru fiecare parte, astăzi, . .. .. .. .. .. .., data semnării lui, la Primăria comunei Tomesti .
LOCATOR, LOCATAR,

CONSILIUL LOCAL ________________________
AL COMUNEI TOMESTI

PRIMAR,
Vasiu Adrian Viorel

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/35 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani.
Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
Tinand seama de cererea depusa de cate d-na Cristea Iulia Maria in calitate de administrator al S.C. VARIAS AGRIA S.R.L. cu sediul in comuna Criscior, str. Cornet, nr.15 , cu punctul de lucru in comuna Tomesti, sat Dobrot, nr. 62 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 394 din 31.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/35 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani.
Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
Tinand seama de cererea depusa de cate d-na Cristea Iulia Maria in calitate de administrator al S.C. VARIAS AGRIA S.R.L. cu sediul in comuna Criscior, str. Cornet, nr.15 , cu punctul de lucru in comuna Tomesti, sat Dobrot, nr. 62 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 394 din 31.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 30 /26.04.2022
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere Referatul de aprobare al a Primarului comunei Tomesti nr. 3/34 din 26.04.2022, prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 ,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.

Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

INITIATOR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/34 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta s-a initiat un proiect de hotarare prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 . In conformitate cu prevederile art. 4 alin.2 ale Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare , Consiliul local „ aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza “
Întocmirea şi actualitarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este responsabilitatea ce revine tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul comunei Tomesti , măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc.
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, se propune actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Tomesti, datorită schimbărilor intervenite.
În baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, a prevederilor Legii nr.307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, propun adoptarea Proiectului de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti , în forma prezentată, ca fiind legal şi oportun.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4 /34 din 26.04.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARIRE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE
ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

Protecţie civilă reprezintă o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul local şi primarul , propun d-lui primar , iniţierea Proiectului de Hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti .
Este necesara iniţierea acestui Proiect de hotărâre întrucât că nu au fost identificate toate riscurile potenţiale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale , precum şi faptul că au apărut modificări ale structurilor care asigură funcţii de sprijin.
Conform prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, PAAR se actualizeaza la fiecare început de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.

INTOCMIT
Referent
CIOARA IOAN LAURENTIU

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE OBARSA, FILIA DOBRO

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE OBARSA, FILIA DOBROT

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022 , ora 10.00.
Se pot depune la sediul Primăriei comunei tomesti, la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 /26.04.2022
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI
PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE
PAROHIEI ORTODOXE ROMANE OBARSA, FILIA DOBROT

Consiliul local al comunei Tomesti judeţul Hunedoara ;
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 432 din 12.04.2022 prin care dl. Guzu Ionel, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa solicita alocarea unei sume de bani pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a Bisericii Dobrot .
Luand in considerare referatul de aprobare nr. 3/33 prezentata de primarul comunei Tomesti la proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, filia Dobrot ;
Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; precum si art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 129, alin.(2), lit.”d”, alin.8, lit “a” si art. 196 alin.1 lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă alocarea sumei 25.000 lei prin transfer din bugetul local pe anul 2022 Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot.
Art.2. Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei comunei Tomesti până la data de 31 decembrie 2022, cel mai târziu.
Art.3. Suma aprobata prin prezenta hotarare va fi alocata de la bugetul local al comunei Tomesti, cap. 5102 – Autoritati executive, articolul 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti .
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara .
– Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, filia Dobrot

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr. 3/33 din 26.04.2022
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII
UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE OBARSA, FILIA DOBROT

Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.”
Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Obarsa, filia Dobrot cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită în anii 1946-1947 în timpul păstoririi preotului Ioan Leucean, pe cheltuiala Societății aurifere „Mica”, după planurile arhitectului Alexandru Șortan din Brad;
Este un edificiu de plan dreptunghiular, cu absida pentagonală, decroșată, prevăzut cu o clopotniță robustă. Cu excepția coifurilor ample ale celor trei turnuri apusene, învelite în tablă, la acoperișul propriu-zis s-a utilizat țigla. În dreptul celor două intrări, amplasate pe laturile de sud și de vest, au fost adăugate pridvoare deschise din țevi metalice. Interiorul beneficiază de un bogat decor iconografic, executat în „tempera” de Ileana Hui din Arad; târnosirea s-a făcut în 1948.
Starea tehnica degradata a cladirii a impus luarea unor masuri de interventie de reparatii si consolidare care sa o aduca la conditii normale de exploatare si functionare , fapt pentru care s-au inceput lucrarile la tencuiala exterioara.
Valoarea lucrarilor necesare pentru reparatia lacasului de cult sunt in jur de 69.570 lei, iar cu contributia enoriasilor de la biserica precum si a composesoratului Dobrot s-a adunat o suma , iar completarea pentru achitarea lucrarilor conform devizului s-au solicitat de catre preotul paroh de la Primaria comunei Tomesti .
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 432 din 12.04.2022 prin care dl. Guzu Ionel, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa solicita alocarea unei sume de bani pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a Bisericii Dobrot , PROPUN adoptarea HOTARARII PRIVIND alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale PAROHIEI ortodoxe Romane Obarsa, FILIA Dobrot , respectiv 25.000 lei necesari achitarii lucrarilor de reabilitare .

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/33 din 26.04.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII
UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI ORTODOXE ROMANE OBARSA, FILIA DOBROT

Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.”
Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Obarsa, filia Dobrot cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită în anii 1946-1947 în timpul păstoririi preotului Ioan Leucean, pe cheltuiala Societății aurifere „Mica”, după planurile arhitectului Alexandru Șortan din Brad;
Este un edificiu de plan dreptunghiular, cu absida pentagonală, decroșată, prevăzut cu o clopotniță robustă. Cu excepția coifurilor ample ale celor trei turnuri apusene, învelite în tablă, la acoperișul propriu-zis s-a utilizat țigla. În dreptul celor două intrări, amplasate pe laturile de sud și de vest, au fost adăugate pridvoare deschise din țevi metalice. Interiorul beneficiază de un bogat decor iconografic, executat în „tempera” de Ileana Hui din Arad; târnosirea s-a făcut în 1948.
Starea tehnica degradata a cladirii a impus luarea unor masuri de interventie de reparatii si consolidare care sa o aduca la conditii normale de exploatare si functionare , fapt pentru care s-au inceput lucrarile la tencuiala exterioara
Valoarea lucrarilor necesare pentru reparatia lacasului de cult sunt in jur de 69.570 lei, iar cu contributia enoriasilor de la biserica precum si a composesoratului Dobrot s-a adunat o suma , iar completarea pentru achitarea lucrarilor conform devizului s-au solicitat de catre preotul paroh de la Primaria comunei Tomesti .
Tinând seama de cererea Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 432 din 12.04.2022 prin care dl. Guzu Ionel, preot al Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa solicita alocarea unei sume de bani pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a Bisericii Dobrot , PROPUN adoptarea hotararii privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot .

Consilier achizitii publice
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTULUI VACANT REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTULUI VACANT REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 28/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT
CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Tinand cont de Adresa Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022, inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 344 din 23.03.2022, prin care ni se comunica numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale fiind in numar de 13, precum si Hotararea Consiliului local Tomesti nr.25/2021 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomeşti, judeţul Hunedoara ;
Analizând referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti nr. 3/32 din 26.04.2022 cu privire la transformarea postului vacant aferent categtoriei funcţionarilor de executie de referent grad professional principal in consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti;
În conformitate cu art.11 alin.5 din Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,
Avand in vedere prevederile art.III alin.1 din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1,alin.2 lit.b si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.2,lit.a, alin. 3, lit.c si alin.7 coroborat cu art. 139 alin.1, art.196 alin.(1) lit.a) art.518 alin.1 lit.d, alin.6 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aproba transformarea postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din Cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti ( pozitia 4 din statul de functii al Primariei comunei Tomesti).
Art.2. Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.25/2021 .
Art.4.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

Initiator
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI
Nr. 3/32 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Potrivit prevederilor art.129, alin.2 lit.a , alin.3 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba in conditiile legii, la propunerea primarului , infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local , precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.
Avand in vedere prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1 si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, functiile publice locale sunt functii publice stabilite prin lege, in cadrul aparatului de de specilitatea al primarului.
Conform adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022 numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale comunicat pentru Primaria comunei Tomesti este in numar de 13 .
In baza Hotararii Consiliului local Tomesti nr.25/2021 s-a aprobat ultima modificare a statului de functii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti .
Avand in vedere cererea d-nei Simedrea Mariana-Lacramioara cu privire la incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor , incepand cu data de 18.04.2022 postul aferent functiei publice de executie de referent clasa profesionala principal din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane este vacant.
Tinand cont de complexitatea postului in cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane propun transformarea acestui post in consilier grad profesional superior , astfel incat la initierea unui concurs pentru ocuparea postului , acesta sa fie mai complex , iar persoanele care se vor inscrie, sa aiba o pregatire superioara adecvata postului, cu o vechime in specialitatea studiilor de 7 ani.
Propun si sustin proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti, conform anexei 1–statul de functii la proiectul de hotarare.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
Nr. 4/32 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI VACANT AFERENT CATEGORIEI FUNCTIONARILOR PUBLICI DE EXECUTIE REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN
CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE SI RESURSE UMANE AL
PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

Potrivit prevederilor art.129, alin.2 lit.a , alin.3 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba in conditiile legii, la propunerea primarului , infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local , precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.
Avand in vedere prevederile art.370, art.371 , art.372, art.409 alin.1 si art.534 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, functiile publice locale sunt functii publice stabilite prin lege, in cadrul aparatului de de specilitatea al primarului.
Conform adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 2694 din 18.03.2022 numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale comunicat pentru Primaria comunei Tomesti este in numar de 13 .
In baza Hotararii Consiliului local Tomesti nr.25/2021 s-a aprobat ultima modificare a statului de functii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti .
Avand in vedere cererea d-nei Simedrea Mariana-Lacramioara cu privire la incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor , incepand cu data de 18.04.2022 postul aferent functiei publice de executie de referent clasa profesionala principal din cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane este vacant.
Tinand cont de complexitatea postului in cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane propun transformarea acestui post in consilier grad profesional superior , astfel incat la initierea unui concurs pentru ocuparea postului , acesta sa fie mai complex , iar persoanele care se vor inscrie, sa aiba o pregatire superioara adecvata postului, cu o vechime in specialitatea studiilor de 7 ani.
Propun si sustin proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii postului vacant aferent categoriei functionarilor publici de executie referent grad profesional principal in consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane al Primariei comunei Tomesti
, conform anexei 1–statul de functii la proiectul de hotarare.

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot