PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2019-2020

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi 01.10.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2019-2020

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 18.11.2020 ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 47/01.10.2020
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2020-2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr. 89 din 01.10.2020 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021 ;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/46 din 01.10.2020 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021,
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale lit.C pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021, dupa cum urmeaza :
2 burse sociale litera C –venituri sub 50% din venitul minim net ;
Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru I al anului scolar 2020-2021 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 100 lei/luna
Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2020 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Posted in Anunturi publice, Dezbatere publică, Proiecte de Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *