PROIECT DE HOTARARE Nr._57_/21.12.2020 privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 21.12.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. VASIU ADRIAN-VIOREL

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI până la data de 27.01.2021 , ora 10.00 .

Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR

Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr._57_/21.12.2020
privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;

Având în vedere :

– Adresa nr.4514/01.10.2020 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care se solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022;

În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d si alin.7, lit.a, , precum şi art.196, alin.1 lit .a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, astfel:

Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48 .

Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Scolii Primare Tomesti , Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara, Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

INITIATOR AVIZAT

Vasiu Adrian-Viorel SECRETAR GENERAL

Giurgiu Sanda

Tomesti 21.12.2020

Lasă un răspuns