PROIECT DE HOTARARE nr. 65 / 15.11.2021 PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU ORGANIZAREA SERBARII “POMUL DE IARNA “

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 65 / 15.11.2021
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI
PENTRU ORGANIZAREA SERBARII
“POMUL DE IARNA “

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel nr. 3/72 din 15.11.2021, initiatorul proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea serbarii „Pomul de iarna ’’ organizat de elevii de la scoala primara din comuna Tomesti ,
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. III, alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) , art.129 alin.(4) lit a) şi alin. (6) lit. b) , precum şi ale art. 139 alin.1 , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 2.000 lei pentru organizarea serbarii „Pomul de iarna’’de catre prescolarii si scolarii de la Scoala primara Tomesti din comuna Tomesti .
Art.2. Suma aprobata prin prezenta hotarare va fi alocata de la bugetul local al comunei Tomesti, cap. 67.02.03 .
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti .
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/72 din 15.11.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU ORGANIZAREA
SERBARII “POMUL DE IARNA”

Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare , arata ca autoritatile publice au competente si raspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale cum sunt stabilirea, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor in conditiile legii.
Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatii administrativ-teritoriale .
Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local si are ca atributie principala stabilita in titlul IX din Codul Fiscal modificat,
Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna , iar in comuna Tomesti a devenit un obicei ca prescolarii si scolarii de la scoala primara din comuna sa organizeze serbarea de sfarsit de an ‚,Pomul de iarna ” propun ca in anul 2021 din bugetul local , cap. 67.02.03 sa fie alocata suma de 2.000 lei pentru organizarea acestei serbari .
In acest sens domnilor consilieri

PROPUN :

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea serbarii “Pomul de iarna “ in forma prezentata .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr.4/72 din 15.11.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU ORGANIZAREA
SERBARII “POMUL DE IARNA”

Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare , arata ca autoritatile publice au competente si raspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale cum sunt stabilirea, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor in conditiile legii .
Fondurile necesare pentru pentru organizarea serbarii “Pomul de iarna “ in suma de 2.000 lei , vor fi alocate de la bugetul local al comunei Tomesti , cap. 67.02.03.

INTOCMIT,
Responsabil financiar
Birtoc Tudor