PROIECT DE HOTARARE nr. 64/15.11.2021 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2021-2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 64/15.11.2021
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2021-2022

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr. 107 din 11.10.2021 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022 ;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/71 din 15.11.2021 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022,
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
Tinand cont de articolul unic, alin.1, 3 si 4 din Hotararea de Guvern nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantulpreuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale lit.C pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza :
2 burse sociale litera C –venituri sub 50% din venitul minim net ;
Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru I al anului scolar 2021-2022 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 200 lei/luna
Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2021 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/71 din 15.11.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2021-2022

In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea educatiei nationale nr.1/2011 modificata si completata si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si in baza adresei Scolii Primare Tomesti nr. 107 din 11.10.2021 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022 , consideram necesara si oportuna promovarea unui proiect de hotarâre privind acordarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I1 al anului scolar 2021-2022 ,unui numar de 2 burse scolare sociale dupa cum urmeaza :
2 burse sociale litera C –venituri sub 50% din venitul minim net ;
Propun ca in semestrul I al anului scolar 2021-2022 bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza scolile primare de pe raza comunei Tomesti sa fie in numar de 2, iar cuantumul acestora sa fie dupa cum urmeaza :
bursa sociala 200 lei/luna
Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2021 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/71 din 15.11.2021

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2021-2022

In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea educatiei nationale nr.1/2011 modificata si completata si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si in baza adresei Scolii Primare Tomesti nr. 107 din 11.10.2021 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022, pentru elevii înscrisi în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat de pe raza comunei Tomesti care îndeplinesc criteriile prevazute de lege , se acorda burse scolare pentru semestrul I anul scolar 2021-2022.
Având în vedere cele mai sus prezentate înaintam spre aprobare Consiliului
Local al comunei Tomesti promovarea unui proiect de hotarâre privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022.

RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor