HOTARAREA NR. 13 / 2021 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ,,DOTAREA ȊNVĂȚĂMȂNTULUI PREUNIVESTITAR DIN COMUNA TOMEȘTI”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 13 / 2021
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ,,DOTAREA ȊNVĂȚĂMȂNTULUI PREUNIVESTITAR DIN COMUNA TOMEȘTI”

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara; Analizând proiectul de hotărâre nr. 6/06.01.2021 precum și Referatul de aprobare nr. 3/13 din 06.01.2021 a Primarului Comunei Tomești prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul : „Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Crșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație și aprobarea valorii totale;
Ținând cont de Raportul compartimentului de specialitate nr. 4/13 din 06.01.2021 ;
In baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/37 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/38 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/39 din 27.01.2021 ;
Ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2020 au fost stabilite unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021,în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS – COV- 2, astfel, o primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, în acest sens avându-se în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu, coronavirusul SARS-COV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învâțământ;
Având în vedere faptul că,în aplicarea prevederilor susmenționate, prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene numărul 1186/19.10.2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Crșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație, cod apel POC/882/2/4/;
În temeiul art. 129 alin. 1 și 14, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 2 și art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.– Se aprobă proiectul ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului : ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în cuantum de 41.108,98 lei, inclusiv TVA.
Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului: ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în cuantum de 822,19 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe/neeligibile ce pot apărea în cadrul demarării și implementării proiectului ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, necesare pentru realizarea și implementarea acestuia în condiții optime , se vor asigura din bugetul local al Primăriei Tomești, Județul Hunedoara.
Art. 5. Aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, precum și operarea și mentenanța infrastructurii TIC în domeniul e-educație după finalizarea implementării.
Art. 6. Se împutenicește primarul Comunei Tomești să semneze toate actele necesare cererii de finanțare în numele și pe seama Comunei Tomești.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :_9__ voturi ,,pentru ,, __-___,,împotrivă,, ; ___-____,,abţineri ,” , votul fiind liber .