În legătură cu completarea Birourilor Electorale ale Sectiilor de votare din comuna Tomesti

JUDETUL HUNEDOARA
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 61 TOMESTI
Tel. 0790238941, e-mail hd.tomesti@bec.ro

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea BEC nr. 77/04.09.2020, modificata prin Hotararea BEC nr. 110/21.09.2020, Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 61 Tomesti aduce la cunostiinta partidelor politice si aliantelor politice si aliantelor electorale precum si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, ca operatiunea de completare a Birourilor Electorale ale Sectiilor de votare din comuna Tomesti, are loc in data de 24 septembrie 2020, ora 12,30 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie, situat in cladirea Primariei comunei Tomesti.

Tomesti 22.09.2020

PRESEDINTE
Mandula Ioan

HOTARAREA nr. 47/17.09.2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „MODERNIZARE CAMIN DOBROT-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE ”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 47/17.09.2020
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„MODERNIZARE CAMIN DOBROT-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE ”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
In baza proiectului de hotarare nr. 45/01.07.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „MODERNIZARE CAMIN DOBROT-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE ”
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/43 din 01.07.2020 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „MODERNIZARE CAMIN DOBROT-COMUNA TOMESTI,INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE ”;
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/43 din 01.07.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/139 din 16.09.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/140 din 16.09.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/141 din 16.09.2020 ;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă Documentaţia Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE CAMIN DOBROT-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE ”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 23.725,82 lei fara TVA, respectiv 28.233,72 cu TVA inclus .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Tamas Octavian Tiberiu S

ECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 17.09.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __6__voturi “pentru”( lipseste dl.Oprisa Simonel-Florin) , din 8 consilieri în funcţie ; _-_voturi “contra” ; _-_voturi “abţineri’ , votul fiind liber

HOTARAREA NR. 46 /2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 46 /2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
In baza proiectului de hotarare nr. 44/01.07.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 ;
Analizand referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/42 din 01.07.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020 ;
Tinand cont de:
Hotararea de Guvern nr.758/2020, Monitorul Oficial nr. 838/11.09.2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 2.967,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.074,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.601,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.601,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Tamas Octavian Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda
Tomesti 17.09.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __7__voturi “pentru”( lipseste dl.Oprisa Simonel-Florin) , din 8 consilieri în funcţie ; _-_voturi “contra” ; _-_voturi “abţineri’ , votul fiind liber

DISPOZITIA NR. 42/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 42/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1000 din 10.09.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna septembrie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 17 septembrie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 10.09.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 42/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 17.09.2020, ORA 12”

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020.
Initiat de primar .

2 . Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII SCOALA PRIMARA DOBROT -COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE

Initiat de primar .