PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA NIVELURILOR IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE SAU EGALA CU 12 TONE PENTRU ANUL 2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi 11.10.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
INDEXAREA NIVELURILOR IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE SAU EGALA CU 12 TONE PENTRU ANUL 2022

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.11.2021, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 62/11.10.2021
PRIVIND APROBAREA INDEXARII NIVELURILOR IMPOZITULUI
PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
MAI MARE SAU EGALA CU 12 TONE PENTRU ANUL 2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 2/70 din 11.10.2021 a primarului Comunei Tomesti prin care propune aprobarea indexarii nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022
În conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Tinand cont de nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, curs euro 4,9470 lei, ale art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 5 alin. 1 lit. a, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, precum și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(1), alin (2) lit .b si alin.( 4) lit. c) și art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022, cu rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie 2021, respective 4,9470 lei, conform anexei care face parte din prezentul raport.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Contabilitate și Resurse umane si compartimentul taxe si impozite locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tomesti.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:

– Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si Resurse umane;
– Compartimentul taxe si impozite locale.

INITIATOR,
AVIZAT,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ANEXA NR.1 PHCL 62 /2021

In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone.
Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.470 alin(5) din Legea 227 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare :

„Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I doua axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153 426
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 426 599
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 599 1356
II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 153 267
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 267 549
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549 712
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 712 1098
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1098 1707
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1098 1707
III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712 722
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722 1128
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1128 1791
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1791 2657
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1791 2657

Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente in conformitate cu definitia din Anexa II la Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996, de stabilire pentru anumite vehicule ce circula in Comunitate a dimensiunilor maxime admise de traficul national si international si a greutatilor maxime admise in traficul international ( JO L 235,17.9.1996, p.59).

COMBINATII DE VEHICULE (VEHICULE ARTICULATE SI AUTOTRENURI)

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I 2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69 158
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158 371
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371 480
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 480 866
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 866 1519
9 Masa de cel putin 28 tone 866 1519
II 2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148 346
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346 569
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 569 836
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836 1009
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1009 1658
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1658 2301
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2301 3493
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2301 3493
9 Masa de cel putin 38 tone 2301 3493
III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211
3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1831 2548
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2548 3464
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3464 4597
4 Masa de cel putin 44 tone 3464 4597
V 3+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 920 1113
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1113 1662
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1662 2647
4 Masa de cel putin 44 tone 1662 2647

INITIATOR,
AVIZAT,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/70 din 11.10.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INDEXAREA NIVELURILOR IMPOZITULUI
PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
MAI MARE SAU EGALA CU 12 TONE PENTRU ANUL 2022

Potrivit prevederilor art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: Indexarea impozitelor si taxelor locale
(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructure, curs euro 4,9470 lei, ale art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 5 alin. 1 lit. a, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, precum și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Prin urmare, se impune indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022,pevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015 actualizată, prevazute la art.470 alin.(5) si (6).

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
Nr. 4/70 din 11.10.2021

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
INDEXAREA NIVELURILOR IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE SAU EGALA
CU 12 TONE PENTRU ANUL 2022

Indexarea impozitelor şi taxelor locale este reglementată prin art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare , care prevede:
” art. 491 (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.
( 1ˡ) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
Potrivit art. 470 din Legea nr.227/2015 actualizată, alin.(5) si (6) impozitele şi taxele locale sunt urmatoarele: impozitul pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2022
Nivelurile acestor taxe se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
În consecinta propunem stabilirea, pentru anul 2022, a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei.

REFERENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Borza Dorel


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot