PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 18.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNATOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 DIN 18.02.2022
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ,
Având în vedere;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel nr. 3/21din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
– In baza raportului compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii nr. 4/21 din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata; Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările si completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007;
Conform art. 129 alin.2, lit.d, alin.3, lit.c, lit.e, alin.6, lit.a, lit.b, alin.7, lit n coroborat cu art. 139 alin.3, art.196,alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, judetul Hunedoara .
Art.2.Se aproba Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare .
Art.3. Se aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti , având ca obiect activitatea de întretinere si reparatii rețele de iluminat public,
conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aproba durata delegarii de gestiune pentru o perioada 10 ani
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.
– A.N.R.S.C. – Agentia teritoriala Deva
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii din cadrul Primariei Tomesti

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA

Anexă la P. H.C.L. nr. _17__/18.02.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

CAPITOLUL I
DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesității și oportunității în ce privește modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru următoarele activități pe teritoriul U.A.T Comuna TOMESTI:
1 întreținerea sistemului de iluminat public;
2 iluminat arhitectural;
3 iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).
Întreținerea sistemului de iluminat public cuprinde întreținerea iluminatului căilor de circulație rutieră și pietonală. Iluminatul arhitectural cuprinde întreținerea echipamentelor actuale pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din comuna Tomesti. Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale din stocul comunei Tomesti și asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor și/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de comuna Tomesti. Cu ocazia acestor evenimente și sărbători va fi asigurat și personal operativ de intervenție.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are drept scop:
– Dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public;
– Dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI TOMESTI
Comuna Tomesti este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna Tomesti are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administrația publică a comunei Tomesti se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul sunt Consiliul local al comunei Tomesti, ca autoritate deliberativă și Primarul comunei Tomesti ca autoritate executivă, organe alese conform legii.
Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului și servicii subordonate.
Primarul duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local prin intermediul aparatului de specialitate,gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează. Autoritățile administrației publice locale ale comunei Tomesti au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

1.4 ANALIZA LEGISLAȚIEI
În prezent activitatea de întreținere a serviciului de iluminat public din România se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare:
Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Definiție : Serviciile comunitare de utilități publice (serviciile de utilități publice), sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivității locale cu privire la :
‐ Alimentarea cu apă;
‐ Canalizarea și epurarea apelor uzate;
‐ Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
‐ Producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat,
‐ Salubrizarea localităților;
‐ Iluminatul public;
‐ Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;
‐ Transportul public local.
Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt : autoritățile administrației publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice, operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, A.N.R.S.C..
Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de utilități publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public și se aplică serviciului de iluminat public a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de iluminat public. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărime și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat public este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

CAPITOLUL 2
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.
În înțelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundați, stâlpi, instalații
de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

2.2 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public se organizează și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.
Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume :
– ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
– creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
– punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
– susținerea și stimularea dezvoltării economice-sociale a localităților;
– funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitatea și eficiența economică a infrastructurii aferente serviciului;
Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților
administrației publice locale.
Potrivit legii – Legea nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care își desfășoară activitatea în baza licenței eliberate în condițiile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licențiați să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii și pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurențe pe piața serviciilor comunitare de utilități publice.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații :
– să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
– să promoveze dezvoltarea,modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
– să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
– să asigure respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
– să furnizeze autorităților administrației publice locale și A. N.R.S.C informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;
– să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de norme le legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
– să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA SISTEMULUI
ACTUAL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

În momentul de față serviciul de iluminat public din comuna TOMESTI este realizat de către o firmă specializată în domeniu. Serviciile de întreținere și reparare sunt necesare pentru următoarele echipamente de pe raza comunei TOMESTI: 388 bucăți corp iluminat stradal complet echipat cu puterea de 30 W , cu tijă, lămpi cu led. Comuna TOMESTI are pe teritoriul său stâlpi proprietate ENEL SA și proprietate a, precum și lămpi proprietate a Comunei TOMESTI. Menționăm că iluminatul public este contorizat și distribuit din punctele trafo aparținând Electrica SA.

CAPITOLUL 4
ANALIZA ȘI SELECȚIA ALTERNATIVELOR

4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Utilizarea serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale competente.

4.2 ACȚIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al comunei TOMESTI poate decide cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local al comunei TOMESTI adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.
Organizarea serviciului de iluminat public din comuna TOMESTI trebuie să se organizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în scopul asigurării unui serviciu de iluminat public care să fie organizat și să funcționeze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate. În scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici din comuna TOMESTI.

4.3 FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public și anume activitatea de întreținere iluminat stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv.
Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :
‐ Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislație UE;
‐ Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
‐ Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului;
‐ Oportunitatea modalității de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat public în condițiile de calitate, economie eficientă și rentabilitate.
În prezent, aceste servicii nu se asigură cu mijloace performante și suficiente raportat la cerințele raportat la cerințele contractuale ale operatorului și posibilitățile financiare ale comunei TOMESTI.
Argumentele care au stat la baza stabilirii modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public sunt următoarele :
‐ prin aplicarea achiziției directe se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim între prețul (mic) prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor;
‐ asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și UE.
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în comuna TOMESTI este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.
Conform Legii nr.51/2006, republicată , modificată și completată, gestiunea indirectă sau delegată ,,este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul autorităților administrativ-teritoriale sau ,după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiune sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași :
‐ Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;
‐ Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului;
‐ Operatorii își desfășoară activitatea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C, prestarea activităților specifice serviciului de iluminat public fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă;
‐ Durata recomandată a delegării minim 4 ani.
Încetarea contractului se face în următoarele situațiile :
– în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;
– la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;
– în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina operatorului-prestator;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator-prestator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către achizitor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul în care Operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea sunt retrase, în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părți, în scris.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe :
‐ Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;
‐ Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a comunei TOMESTI;
‐ Proces verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute în inventar;
‐ Oferta operatorului.

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti se va face conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilități, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
Achiziția directă o propunem din următoarele considerente :
– este cea mai transparentă și rapidă modalitate de atribuire a contractului;
– asigură o participare a mai multor ofertanți, ceea ce conduce la o creștere a calității serviciilor ofertate în condiții cât mai avantajoase.

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ANEXA 2 P.H.C.L nr. 17 /18.02.2022

CONTRACT NR. _______ / __________ PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC

I. Părţile contractante:

Art.1.- COMUNA TOMESTI , cu sediul in localitatea Tomesti nr. 50 , judetul Hunedoara avand cod fiscal 4321505
––––––-, avand cont de trezorerie ………………………………………., deschis la Trezoreria Brad , reprezentata prin D-l. Vasiu Adrain-Viorel , avand functia de Primar al Comunei Tomesti , in calitate de Beneficiar,
Şi

S.C.____________________________________C.U.I.______________cu sediul principal
în_________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector_______
_reprezentata prin __________________având functia de___________________ în calitate de
operator-prestator de servicii(executant), la data de______________________________, la sediul
beneficiarului, în baza H.C.L. nr._________din________________, s-a încheiat prezentul contract
de prestării servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public în comuna Tomesti.

II. Obiectul contractului:
Art.2.-Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului
de iluminat public, constând în activităţile de verificare, reparaţii necesare şi asigurarea funcţionării continue, astfel încât sistemul de iluminat public să corespundă exigenţelor impuse.

Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:
a) orientarea serviciilor publice către utilizatori;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene în domeniu;
c) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale, potrivit necesităţilor stabilite în mod democratic;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi după caz, a unor echipamente specializate;
e) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public în funcţiune, si al
extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;
f) asigurarea la nivelul localităţilor a iluminatului cailor de circulaţie si a iluminatului pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi festiv,
h) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori si atractiv pentru investitori;
i) promovarea de soluţii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea formelor de gestiune delegată;
k) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme
de corecţie adecvate;
l) promovarea metodelor moderne de management;
m) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a
personalului ce lucrează în domeniu.

În derularea contractului de prestări servicii de întreţinere, prestatorul va utiliza bunurile preluate,
în conformitate cu lista de inventar a componentelor sistemului de iluminat public pusă la
dispoziţie de beneficiar.
III. Dispoziţii generale
Art.4. Contractul de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a iluminatului public are ca anexe
obligatorii următoarele:
a) caietul de sarcini;
b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente sistemului de
iluminat public;
c) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului;
d) regulamentul serviciului de iluminat public;
e) oferta tehnico-economică.

Art.5.(1) Beneficiarul va urmări, controla si supraveghea:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul prestator de servicii publice de întreţinere a iluminatului public;
b) calitatea si eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţa
c) modul de menţinere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de iluminat public;

Art.6. Pe durata contractului părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate, să nu întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părţi, să se informeze reciproc şi să coopereze în vederea executării obligaţiilor asumate.

IV.Termenul:
Art.7. Durata contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat
public se stabileşte pe o perioadă de 5 an şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

Art.8. Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

V. Preţul şi plata:
Art.9. Preţul prestaţiilor este regăsit în oferta de preţ, anexă la prezentul contract.
Art.10.(1). Plata se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare prezentării documentelor
justificative şi a facturilor reprezentând contravaloarea prestaţiilor efectuate în luna precedentă.
(2) Acceptarea la plată a prestaţiei lunare, este condiţionată de prezentarea de către prestator a
situaţiei de lucrări, confirmată de agentul constatator al beneficiarului.

Art.11.Pentru întârzierea mai mare de 30 de zile de la data scadenţei facturii, beneficiarul va plăti
o penalitate ce va reprezenta procentul prevăzut de actele normative în vigoare privitoare la plata
cu întârziere a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

VI. Drepturile părţilor:
Art.12. Drepturile executantului :
1) În scopul executării contractului, executantul are dreptul să intervină în mod direct, pe riscul şi
pe răspunderea sa, asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public al comunei Tomesti;
2) Să încaseze contravaloarea lucrărilor şi serviciilor prestate.
Art.13. Drepturile beneficiarului:
1) Să coordoneze lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuire a componentelor sistemului de iluminat public;
2) Să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului de iluminat public;
3) Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile prestate, precum şi modul în care este satisfăcut
interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă
a executantului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini;
4) Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de prestări servicii din motive excepţionale legate de interesul public local;
5) Să rezilieze contractul în cazul în care prestatorul nu-si respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

VII. Obligaţiile părţilor:

Art.14.Operatorul-prestator(executantul) are următoarele obligaţii:
(1) Să obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
(2) Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
(3) Să furnizeze beneficiarului şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii sistemului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare.
(4) Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.
(5) Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia,
conform parametrilor stabiliţi.
(6) Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului, prin încheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
(7) Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
(8) Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(9) Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
(10) Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al beneficiarului.
(11) Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum si reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi a prevederilor contractuale.
(12) Prestatorul va lua toate masurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
(13 -Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare
beneficiarului.
(14) Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
(15) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
(16) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii.
(17) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
(18) La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
(19) În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt
beneficiarului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de
întreţinere a sistemului de iluminat public.
(20) Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat.

Art.15.Obligaţiile beneficiarului sunt:
(1) Să verifice periodic următoarele:
a) serviciile de menţinere în funcţiune, reparaţii şi întreţinere a iluminatului public furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora.
(2) Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
(3) Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
(4) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decur din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
(5) Să ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de arealiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
(6) Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
(7) Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(8) Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

VIII. Încetarea contractului
Art.16 (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
c) în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g) operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h) cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor înapoia beneficiarului, în stare bună de funcţionare, fiind considerat că operatorul prestator le-a primit în stare bună.
(3) În caz de reziliere a contractului, fără culpa prestatorului, beneficiarul va plăti acestuia contravaloarea tuturor prestaţiilor efectuate până la aceea dată, pe baza devizelor de lucrări/sau a
altor documente justificative.

IX. Forţa majoră
Art.17.(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată s-o notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
(3) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

X. Răspunderea contractuală
Art.18.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de prestări servicii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii
Art.19. Parţile contractante se angajează să rezolve orice litigiu ce rezultă din prezentul contract pe cale amiabilă şi să nu se adreseze justiţiei fără a fi încercat în prealabil o conciliere directă.
Art.20. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestări servicii, care
nu s-au putut rezolva pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor comerciale de la sediul
beneficiarului.

XII. Dispoziţii finale
Art.21. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă
voinţa părţilor.
(3) Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost întocmit 2 exemplare originale, azi_________________________ câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR PRESTATOR (EXECUTANT)
COMUNA TOMESTI

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

Control financiar preventive,
Indries Damian-Iulian

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
NR. 3/21 din 18.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL
COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b),alin.7, lit n) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, având atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local hotărăşte darea în administrare a serviciilor publice de interes local.
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiuniidelegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza
licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are character obligatoriu, se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, actualizată.
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind
Codul administrativ, considerăm că se poate promova proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Tomesti, judetul Hunedoara.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA
NR. 4/21 din 18.02.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.
Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are caracter obligatoriu, astfel incat se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian -Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot