PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 10.06.2021 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 29.06.2021, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 30/10.06.2021
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2020 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– Referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti nr. 3/37 din 10.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrata in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 ;
Tinind cont de adresa Ocolului Silvic Brad prin care solicita aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrata in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021
In baza art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru suprafata de 683,65 Ha padure, proprietatea publica a comunei Tomesti administrata in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti , conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, hotararea consiliului local Tomesti nr. 7/2021 se abroga.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti

INITIATOR,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Vasiu

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr. 3/37 din 10.06.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI 25,1 HA PASUNE IMPADURITA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

La nivelul Primariei Tomesti exista incheiat contractul de administrare nr.6445 din 23.04.2021 intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti .
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-a intocmit dupa conferinta a II-a de amenajare cand a fost intocmit un nou contract de administrare cu Ocolul Sivic Brad
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-a intocmit avand in vedere prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare astfel :
– veniturile din valorificarea lemnului pe picior aferente listelor de partizi pentru anul 2021 se ridica la suma de 325.000 lei conform anexei la prezentul proiect de hotarare
– cheltuielile de administrare pentru suprafata de 683,65 ha padure asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2021 de catre Garda Forestiera Timisoara (142.00 lei/ha) adica valoarea cheltuieli de administrare este de 97.078 lei .
– cheltuieli cu fondul de conservare cu o valoare de 43.424 lei si fondul de mediu cu o valoare de 4776 lei prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
Fata de cele mentionate se adauga suma de 119.495 lei corespunzatoare masurii 15.1 Silvomediu pentru anul 2021 si 43.424 fond de conservare disponibil pentru anul 2021.
Deci in acest caz , profitul net al Primariei Tomesti pentru anul 2021 este de 180.222 lei
In acest sens propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/37 din 10.06.2021

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE
PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Avand in vedere adresa a Ocolului Silvic Brad insotita de nota privind intocmirea BVC 2021 prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure, proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 si totodata conform prevederilor HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare , bugetul de venituri pentru anul 2021 referitor la administrarea in regim silvic a suprafetei de padure propietate publica a comunei Tomesti s-a facut tinandu-se cont de lista de partizi pentru anul 2021 care urmeaza a se exploata , a preturilor pe picior a masei lemnoase precum si a preturilor la lemn fasonat aferente partizilor din lista de partizi, conform anexei la prezentul proiect de hotarare.
Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru suprafata de 683,65 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limita minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2021 de catre Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu administrarea, precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in anexa la proiectul de hotarare .
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum si a dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,Consiliul local are ca atrubutii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru terenul forestier proprietate publica a comunei Tomesti .

INTOCMIT
VICEPRIMAR
Oprisa Simonnel Florin


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr. 3/37 din 10.06.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI 25,1 HA PASUNE IMPADURITA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

La nivelul Primariei Tomesti exista incheiat contractul de administrare nr.6445 din 23.04.2021 intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti .
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-a intocmit dupa conferinta a II-a de amenajare cand a fost intocmit un nou contract de administrare cu Ocolul Sivic Brad
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 s-a intocmit avand in vedere prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare astfel :
– veniturile din valorificarea lemnului pe picior aferente listelor de partizi pentru anul 2021 se ridica la suma de 325.000 lei conform anexei la prezentul proiect de hotarare
– cheltuielile de administrare pentru suprafata de 683,65 ha padure asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2021 de catre Garda Forestiera Timisoara (142.00 lei/ha) adica valoarea cheltuieli de administrare este de 97.078 lei .
– cheltuieli cu fondul de conservare cu o valoare de 43.424 lei si fondul de mediu cu o valoare de 4776 lei prevazute in anexa la proiectul de hotarare.
Fata de cele mentionate se adauga suma de 119.495 lei corespunzatoare masurii 15.1 Silvomediu pentru anul 2021 si 43.424 fond de conservare disponibil pentru anul 2021.
Deci in acest caz , profitul net al Primariei Tomesti pentru anul 2021 este de 180.222 lei
In acest sens propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/37 din 10.06.2021

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE
PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Avand in vedere adresa a Ocolului Silvic Brad insotita de nota privind intocmirea BVC 2021 prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure, proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 si totodata conform prevederilor HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare , bugetul de venituri pentru anul 2021 referitor la administrarea in regim silvic a suprafetei de padure propietate publica a comunei Tomesti s-a facut tinandu-se cont de lista de partizi pentru anul 2021 care urmeaza a se exploata , a preturilor pe picior a masei lemnoase precum si a preturilor la lemn fasonat aferente partizilor din lista de partizi, conform anexei la prezentul proiect de hotarare.
Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru suprafata de 683,65 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limita minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2021 de catre Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu administrarea, precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in anexa la proiectul de hotarare .
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum si a dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,Consiliul local are ca atrubutii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru terenul forestier proprietate publica a comunei Tomesti .

INTOCMIT
VICEPRIMAR
Oprisa Simonnel Florin