PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 34/26.04.2022 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI TOMESTI
________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 34/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Consiliul Local al comunei TOMESTI, județul Hunedoara,
Având în vedere:
– Măsurile din Nota de identificare/îndrumare/monitorizare nr. 714724/2019 a Agenţiei Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – Agenţia Teritorială Vest prevăzute la punctul III;
În conformitate cu prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. ,,f”, art. 3, alin. (1), art. 8 și art. 29 din din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public și ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. „d”, alin.7, lit. ,,n”, art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.
– A.N.R.S.C. – Agentia teritoriala Deva
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii din cadrul Primariei Tomesti

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI TOMESTI

Anexa 1 la PHCL 34/2022

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TOMESTI

CAP. I Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din comuna Tomesti.
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.
(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al comunei Tomesti poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3
În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
3.1 autorităţi de reglementare competente – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
3.2 balast – dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public – comunităţile locale în ansamblul lor;
3.4 caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
3.5 dispozitiv (corp) de iluminat – aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
3.6 echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.7 efect de grotă neagră – senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;
3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;
3.9 factor de menţinere a fluxului luminos – raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;
3.10 flux luminos Ø – mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă;
3.11 grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.12 igniter – dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
3.13 iluminare E – raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;
3.14 iluminare medie E(m) – media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.15 iluminare minimă E(min) – cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de
calcul avută în vedere;
3.16 iluminat arhitectural – iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;
3.17 iluminat ornamental – iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;
3.18 iluminat ornamental-festiv – iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive;
3.19 iluminat stradal-pietonal – iluminatul căilor de acces pietonal;
3.20 iluminat stradal-rutier – iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
3.21 indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.22 indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.23 indice de prag TI – creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;
3.24 intensitate luminoasă I – raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;
3.25 întreţinere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
3.26 lămpi cu descărcări – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;
3.27 lămpi cu incandescență și leduri – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;
3.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen – lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale – lămpi cu filament central, lămpi
ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
3.30 licenţa – actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest
serviciu;
3.31 luminanţa L – raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;
3.32 luminanţa maximă L(max) – cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.33 luminanţa medie L(m) – media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.34 luminanţa minimă L(min) – cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă – nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;
3.36 operator – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;
3.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;
3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.39 raport de zonă alăturată SR – raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
3.40 reabilitare – ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
3.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public – ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.42 serviciu de iluminat public – activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;
3.43 sistem de distribuţie a energiei electrice – totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
3.44 sistem de iluminat public – ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:
– linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
– corpuri de iluminat, console şi accesorii;
– puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;
– echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;
– fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;
3.45 sursă de lumină/lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
3.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
3.47 temperatura de culoare corelată T(c) – temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;
3.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] – raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] – raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] – raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;
3.51 utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale;
3.52 zonă alăturată – suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;
3.53 C.N.R.I. – Comitetul Naţional Român de Iluminat;
3.54 C.I.E. – Comisia Internaţională de Iluminat.

ART. 4
(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public din comuna Tomesti precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Consiliul Local al comunei Tomesti.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii.
(3) Consiliul Local al comunei Tomesti va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cureglementările C.I.E.

ART. 5
(1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Tomesti.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliul Local al comunei Tomesti.

ART. 6
(1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunei Tomesti, indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărâre a Consiliul Local al comunei Tomesti
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţii locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.

ART. 7
Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din comuna Tomesti, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;
e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP. II Desfăşurarea serviciului de iluminat public
SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public
ART. 9
Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) responsabilităţii şi legalităţii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

ART. 10
Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunităţii;
b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;
g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor;
h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
j) crearea unui ambient plăcut;
k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;
l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11
În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local al comunei Tomesti va urmări atingerea următoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegată;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.
SECŢIUNEA a 2-a Documentaţie tehnică
ART. 12
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului.
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.
(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

ART. 13
(1) Operatorul trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de Consiliul Local al comunei Tomesti, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:
a) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
b) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;
c) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
d) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
f) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;
g) instrucţiuni privind accesul în instalaţii;
h) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
i) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.

ART. 14
(1) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
(2) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 15
(1) Consiliul Local al comunei Tomesti, precum şi operatorul care a primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.
(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.
(4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 16
(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din
documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
f) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;
j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.
(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii.
(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.
(5) Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

ART. 17
(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:
a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
e) reguli de anunţare şi adresare;
f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea
instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.
(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă
şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în
acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,
certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile „valabil pe anul……”. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.

ART. 18
(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Comuna Tomesti trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

SECŢIUNEA a 3-a Îndatoririle personalului
ART. 19
(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor;
e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor.
(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.
(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor laexploatare şi execuţie, constau în:
a) supravegherea instalaţiilor;
b) controlul curent al instalaţiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrări de întreţinere periodică;
e) lucrări de întreţinere neprogramate;
f) lucrări de intervenţii accidentale.

ART. 20
(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

SECŢIUNEA a 4-a Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

ART. 21
(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
a) defecţiuni curente;
b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele şi avariile;
d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

ART. 22
(1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
(2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă.

ART. 23
Se consideră incidente următoarele evenimente:
a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

ART. 24
Prin excepţie de la art. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:
a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;
b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat;
e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

ART. 25
Se consideră avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;
b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

ART. 26
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care sau luat.

ART. 27
(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.
(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sauavariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.
(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.
(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

ART. 28
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit „fişă de incident”, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 29
(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorul va urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial Consiliul Local al comunei Tomesti.

ART. 30
(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.
(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişă pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului.
(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.
(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

ART. 31
(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
(2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

SECŢIUNEA a 5-a Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor
ART. 32
(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 33
Manevrele în instalaţii se execută pentru:
a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;
b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 34
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

ART. 35
(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:
a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;
e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

ART. 36
Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operaţiilor;
d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;
e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.

ART. 37
După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
– manevre curente;
– anumite manevre programate, cu caracter curent;
– anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

ART. 38
Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 39
(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnicoadministrativ.
(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.
(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.
(4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.
(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.
(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 40
(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.
(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.
(3) Operatorul va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 41
(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.
(2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 42
(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.
(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

SECŢIUNEA a 6-a Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public
ART. 43
(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub şi supraterane.
(2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune sau lămpi cu led pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă [T(c) = 2700 K].
(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări sau led, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă.
(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.
(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

ART. 44
(1) În comuna Tomesti corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.
(2) În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri:
a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp;
b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei.

ART. 45
(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea Consiliul Local al comunei Tomesti se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.
(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

ART. 46
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:
a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) condiţiile de mediu – normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;
d) protecţia împotriva electrocutării;
e) condiţiile de exploatare – vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerinţele estetice şi arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

ART. 47
(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct;
b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

ART. 48
(1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special
destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Consiliul Local al comunei Tomesti şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice, SC E – Distributie Banat S.A.
(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.

ART. 49
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează;
c) tipul stâlpului;
d) cerinţele de ordin estetic impuse.

ART. 50
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale,
se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte,
conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.

ART. 51
(1) De regulă, programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de
conectare/deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:
a) longitudinea localităţii;
b) luna calendaristică;
c) ora oficială de vară;
d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.

ART. 52
În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:
a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

ART. 53
(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia.
(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune.

ART. 54
(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:
a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;
b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;
c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.
(4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.
(5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării.

ART. 55
(1) În comunaTomesti, sistemul de iluminat public având mai multe puncte de alimentare, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(3) În comuna Tomesti, operatorul va realiza un sistem centralizat de comandă al cascadelor.
(4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie – cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor.

ART. 56
(1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.
(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.
(3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.
(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;
b) conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.
(6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea
unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.

ART. 57
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.
(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.
(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.
(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

SECŢIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi
ART. 58
(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Consiliul Local al comunei Tomesti trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999.

ART. 59
(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.
(2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
(3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.
(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.
(5) Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

ART. 60
(1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.
(3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

ART. 61
(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul parţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului „raport de zonă alăturată” rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 62
(1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.
(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

ART. 63
(1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%.
(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.
(3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.
(4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.

ART. 64
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator.
(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.
(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.
(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.
(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.
(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin.(1) se poate mări până la 100%.

ART. 65
(1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.
(2) Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.
(3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.
(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile
de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.
(5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.
(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.
(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.
(8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

ART. 66
(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.
(2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 67
Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

ART. 68
(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.
(2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.
(4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.
(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol.

ART. 69
(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.
(2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
(3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:
a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;
b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului;
c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului.
(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
(5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

ART. 70
(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.
(2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.
(3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate ainstalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.

ART. 71
(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru:
a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier;
b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.
(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
(4) Consiliul Local al comunei Tomesti eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliul Local al comunei Tomesti, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora.

ART. 72
(1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
a) unilateral;
b) bilateral alternat;
c) bilateral faţă în faţă;
d) axial;
e) central;
f) catenar.

ART. 73
(1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele naţionale.
(2) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor.

SECŢIUNEA a 8-a Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public
ART. 78
În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:
– posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;
– traseul reţelei;
– punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
– schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
– amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;
– locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale consumate;
b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:
– denumirea;
– lungimea şi lăţimea;
– tipul de îmbrăcăminte rutieră;
– modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
– tipul reţelei electrice de alimentare;
– punctele de alimentare şi conectare/deconectare;
– tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;
– tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;
c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;
d) procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.

ART. 75
Operaţiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;
b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;
c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

ART. 76
În cadrul lucrărilor operative se vor executa:
a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;
d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;
g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
i) acţiuni pentru pregătirea și montarea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

ART. 77
Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrărilor;
c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;
d) control al lucrărilor.

ART. 78
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:
a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);
b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 79
(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);
b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 80
La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

ART. 81
La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:
a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;
d) verificarea stării conductoarelor electrice;
e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

ART. 82
Reparaţiile curente se execută la:
a) corpuri de iluminat şi accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 83
În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:
a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;
b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
c) înlăturarea cuiburilor de păsări;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

ART. 84
În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie,
conectare/deconectare se execută următoarele:
a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);
d) verificarea şi strângerea contactelor;
e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;
f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.

ART. 85
În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;
b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;
c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;
g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
h) verificarea stării conductoarelor electrice;
i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;
j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988;
o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

ART. 86
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă astfel:
a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;
b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;
c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
d) redus, între 30 şi 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

ART. 87
Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public
ART. 88
Drepturile şi obligaţiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevăd în:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 89
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, Consiliul Local al comunei Tomesti, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

ART. 90
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligaţii:
a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Consiliul Local al comunei Balșa în regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;
e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi contractului de delegare a gestiunii;
f) să furnizeze Consiliul Local al comunei Balșa, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;
i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

ART. 91
(1) Pentru nerespectarea de către operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de performanţă Consiliul Local al comunei Tomesti poate aplica penalitati operatorului serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul serviciului de iluminat public răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.

ART. 92
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;
b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;
c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;
d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C.;
e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

ART. 93
(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local al comunei Tomesti;
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor.
(3) Consiliul Local al comunei Tomesti, în calitate de reprezentant al comunităţii locale şi de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 94
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturormembrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

ART. 95
Utilizatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta;
b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului;
d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
e) să ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 96
Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;
b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:
– starea sistemului de iluminat public;
– planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
– planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
– stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
– tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;
– eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea;
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 97
Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAP. IV Indicatori de performanţă
ART. 98
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

ART. 99
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:
a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;
f) scăderea infracţionalităţii.

ART. 100
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea mcontravalorii serviciului efectuate;
c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;
d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
– modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
– calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;
– modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
– modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
– stadiului de realizare a investiţiilor;
– modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

ART. 101
Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.
CAP. V Raspunderi si sanctiuni
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

ART. 102
Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin, deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemului de iluminat public este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 103
(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
b) nerespectarea de către utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
c) racordarea la sistemul de iluminat public fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
branşare/racordare eliberat de operator;
d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice;
e) modificarea neautorizată de către utilizator a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelului de iluminat public ;
(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificată a serviciului de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul după achitarea la zi a debitelor restante.
(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, inclusiv a prezentului regulament, stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;
b) refuzul operatorului de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;
c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;
(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;
b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;
c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public de către operator fără licenţă eliberată potrivit prevederilor Legi nr.51/2006 sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;
d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de Consiliul Local al comunei Tomesti , în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;
e) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 şi a Legii nr. 230/2006;
f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de iluminat public fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;
g) nerespectarea de către operator a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului;
k)prestarea serviciului de iluminat public fara aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Tomesti a hotararii de dare in administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
l) atribuirea de catre primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fara respectarea procedurilor legale;
m) darea in administrare de catre primar a serviciului de iluminat public unui prestator fara licenta de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fara licenta de operare.
(5) Consiliul Local al comunei Tomesti poate stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice.

ART. 104
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor, după caz, conform competenţelor stabilite în Legea nr. 51/2006.
(2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 107, reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.
(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.
(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 107 şi la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.

CAP. VI Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 105
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna Tomesti se elaborează şi se aprobă de Consiliul Local al comunei Tomesti.
(2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.
(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.
(5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorul va respecta regulamentul – cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.

ART. 106
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

ART. 107
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public are obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.

ART. 108
În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funncţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.


ANEXA 1
la Regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
───────────────────────────────────────────────────────
Nr. Trimestrul Total
crt.
Indicatori de performanţă ─────────────────
I II III IV an
────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
────────────────────────────────────────────────────────
1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
────────────────────────────────────────────────────────
1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile
iluminatului public pe tipuri de iluminat:
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii
iluminatului public constatate de autorităţile
administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat:
– stradal ________________________
– pietonal ________________________
– arhitectural ________________________
– ornamental ________________________
– ornamental-festiv ________________________
c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare
în funcţionare; ───────────────
d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de
la punctele a), b) şi c) rezolvate în 48 de ore; ───────────────
e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de
la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrătoare. ───────────────
────────────────────────────────────────────────────────
1.2. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.1. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi neprogramate constatate,
pe tipuri de iluminat :
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de :
– străzi _____________________
– alei _____________________
– monumente _____________________
afectate de întreruperile neprogramate;
c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.2. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi programate, anunţate
utilizatorilor, pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de :
– străzi _________________________
– alei _________________________
– monumente __________________________
afectate de întreruperile programate;
c) durata medie a întreruperilor programate;
d) numărul de întreruperi programate, care au depăşit
perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.3. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi neprogramate datorate
distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului
de iluminat public; ───────────────
b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune
pentru întreruperile de la punctul a). ───────────────
───────────────────────────────────────────────────────
1.3. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că
este obligatoriu răspunsul operatorului; ____________________
b) procentul din sesizările de la punctul a) la care
s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.
────────────────────────────────────────────────────────
2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
────────────────────────────────────────────────────────
2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind
nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă; ───────────────
b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului
rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul
de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a
acestor obligaţii.
────────────────────────────────────────────────────────
2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
────────────────────────────────────────────────────────
a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul
deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului; ───────────────
b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru
nerespectarea parametrilor de furnizare; ───────────────
c) numărul de facturi contestate de utilizator; ───────────────
d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat
contestarea valorilor; ───────────────
e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării
valorilor acestora. ───────────────

INIŢIATOR AVIZAT
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, Vasiu Adrian-Viorel Giurgiu Sanda

Anexa nr. 2 la PHCL nr. 34/2022
CAIET DE SARCINI
privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întrețienere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomesti

ART. 1
Prezentul Caiet de sarcini este intocmit in conformitate cu CAIETUL DE SARCINI CADRU, prevazut de ORDINUL nr. 87/2007, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
(ANRSC) si stabileşte modul prin care Consiliul Local al Comunei Tomești ,organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de iluminat public precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în comuna Tomești.

ART. 2
(1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanta cu necesităţile obiective ale autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea în totalitate a regulilor de baza precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.
(2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Tomești.

ART. 3
Consiliul Local al comunei Tomești, are obligaţia de a verifica dacă la întocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează:
a) în conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate;
b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise , cu excepţia numerelor de articole care vor capata o noua numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

ART. 4
Consiliul Local al comunai Tomești, are obligaţia ca la întocmirea Caietului de sarcini sa definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea nationala.

CAP. I. Obiectul caietului de sarcini
ART. 5
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public,in comuna Tomești stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

ART.6
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica şi de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public.

ART. 7
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public ,in comuna Tomesti şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

ART. 8
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

ART. 9
Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAP. II. Cerinţe organizatorice minimale
ART. 10
Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de munca;
c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de iluminat public;
d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanenta funcţionare a sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea Consiliului Local al comunei Tomești, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
f) creşterea eficientei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrica şi prin modernizarea acestora;
g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din comuna Tomesti;
h) personal de intervenţie operativă;
i) lichidarea operativă a incidentelor;
j) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
k) evidenta orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
l) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranta în exploatare;
m) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor
asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

ART. 11
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public, în comuna Tomești (întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

ART. 12
Condiţiile de realizare,aprobare si decontare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform precizarilor din contractul de concesionare a iluminatului public din comuna Tomești, încheiat între Comuna Tomești si operator.

CAP. III. Sistemul de iluminat public
ART. 13
Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, din comuna Tomesti.

ART. 14
Posturile de transformare ,componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează cu energie electrica instalaţiile de iluminat public, bransamentele, instalaţiile de forta, instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări, măsura şi control, punctele de aprindere etc.,sunt proprietatea SC Enel Distributie Banat şi sunt in administrarea acesteia. Rezolvarea oricarei defectiuni, aparuta in cadrul acestor componente cade in sarcina SC Enel Distributie Banat,proprietarul si administratorul retelei.

ART. 15
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii reţelelor electrice de joasa tensiune,posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului asigurat;
d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public;
f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat public;
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public in comuna Tomesti aprobat de Consiliul Local al comunei Tomești, în condiţiile legii;
l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati în regulamentul serviciului;
o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
p) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
q) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobarii Caietului de sarcini in Consiliul Local al comunei Tomești, operatorul va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

CAP.IV. Obiectul concesiunii
ART.16
Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, se asigură pentru:
– iluminatul căilor de circulație publică
– iluminatul arhitectural
– iluminatul festiv și peisagistic
Prin această concesiune se are în vedere:
– îmbunătățirea calității iluminatului public
– garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public
– adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic
– verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat
– asigurarea funcționării iluminatului ornamental festiv conform cerințelor concedentului
– menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a cerințelor concedentului.
– eliminarea poluării luminotehnice
– scăderea emisiilor de CO2(tehnologia LED și mixt LED/fotovoltaic independent
energetic)
– scăderea costurilor de mentenanță
– reducerea consumului de energie electrică al SIP

CAP.V DURATA CONCESIUNII
ART.17
Serviciul de iluminat pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, se concesionează, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială , prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestuia.

CAP. VI COMPONENTA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ART.18
Conform Legii nr. 230/2006, sistemul de iluminat public constă în existența unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din:
– puncte de aprindere
– cutii de distribuție
– cutii de trecere
– linii electice de joasă tensiune(subterane și aeriene)
– fundații
– stîlpi
– instalații de legare al pământ
– console
– corpuri de iluminat
– accesorii, conductoare, izolatoare, cleme și armături
– echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

CAP.VII ACTIVITĂȚI/ LUCRĂRI SPECIFICE PENTRU ÎNTREȚINEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ART.19
Acestea sunt:
– activități de înlocuire a elementelor defecte ale corpurilor de iluminat
– activități de întreținere pentru menținerea parametrilor optimi luminotehnici și de securitate în exploatare.

ART.20
Lucrările specifice pentru activitatea de întreținere și reparații privind iluminatul public sunt:
– înlocuire lămpi( cu vapori de sodiu la înaltă presiune)
– înlocuire corp iluminat(bec)
– înlocuire balast
– înlocuire dispozitiv de amorsare(igniter)
– montat brațe metalice(suport lampă)
– montat brățări metalice
– înlocuit dulie
– înlocuit cablu torsadat (rețea aeriană)
– mansonare cablu
– înlocuire cablu subteren
– înlocuire coloană alimentare corp pentru iluminat stradal
– întreținere cutii de distribuție

CAP.VIII ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA/REPARAREA,
MONTAREA ȘI DEMONTAREA ORNAMENTELOR PENTRU SĂRBĂTORI
ART.21
Lucrările specifice pentru verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători sunt:
– verificarea/repararea funcționării ornamentelor pentru sărbătorile de iarnă,
– montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbătorile de iarnă

CAP.IX CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIULUI
ART.22
Intervențiile la rețeaua de iluminat public trebuei realizate cu respectarea întocmai a legislației în domeniu.
Prestarea serviciilor de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public în comuna Tomești este permisă numai în baza licențelor emise sau recunoscute de autoritățile de reglementare, în cazul de față licență ANRSC ȘI ANRE deținute de concesionar.
Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători se vor realiza în baza comenzilor date de concedent.
Concesionarul are obligația de a presta serviciile prevăzute cu profesionalism și promptitudine respectând standardele și reglementările specifice lucrărilor sub tensiune.
Concesionarul este direct răspunzător atrât de siguranța prestării serviciilor precum și de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului utilizat.
Concesionarul are obligația de a asigura resursele umane, instalațiile și echipamentele necesare desfășurării activității de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public în funcție de volumul de lucrări pentru punerea în funcțiune cât mai rapidă a sistemului. Înlocuirea consumabilelor din sistemul de iluminat public, urmare a reclamațiilor adresate și în baza solicitărilor comunicate de concesionar, se va face în maxim 24 ore.

CAP.X VERIFICĂRI – REPARAȚII – GARANȚII
ART.23
Evidența activităților privind serviciile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public în comuna Tomești, se va ține de către concesionar pe baza comenzilor date de concedent și care vor fi înregistrate în centralizatoarele de lucrări.
Concesionarul, pe baza centralizatorului va întocmii situația de lucrări și o va prezenta concedentului în vederea plății.
Recepția serviciilor se face zilnic sau în ziua următoare remedierilor, în prezența unui reprezentant al concedentului.
Serviciile contractate se prestează și se recepționează în baza condițiilor impuse de prezentul contract și prin caietul de sarcini.
Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de către autoritatea contractantă.
Concesionarul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de concesiune,contravaloarea lucrărilor prestate pentru a fi analizate și confirmate de concedent.
Centralizatorul de lucrări, semnat de reprezentantul autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea și decontarea lucrărilor efectuate.
Centralizatorul de lucrări v fi semnat în două exemplare, dintre care unul pentru concedent.
Concedetul va verifica permanent modul de efectuare a prestațiilor de către operator, precum și volumul de lucrări preastate.
Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programenle de prestații.
Pentru toate produsele și echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate și certificate de garanție.

ART.24
Obligaţiile operatorului-prestatorSă obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
Să furnizeze beneficiarului şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii sistemului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare.
Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.
Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia, conform parametrilor stabiliţi.
Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului,prin încheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al beneficiarului.
Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum si reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi a prevederilor contractuale.
Prestatorul va lua toate masurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare beneficiarului.
Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii.
Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate
în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt
beneficiarului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii
de întreţinere a sistemului de iluminat public.
Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul
serviciului contractat.
Obligaţiile beneficiarului
ART.25
Să verifice periodic următoarele:
a)-serviciile de menţinere în funcţiune şi întreţinere a iluminatului public
furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b)-îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru
neîndeplinirea acestora;
c)-menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie;
Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
Să ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de a realiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
CAP.XII DREPTURILE PĂRȚILOR
Drepturile operatorului(concesionarului)
ART.26
De a exploata în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, bunurile aferente activității ce face obiectul contractului.
Dreptul de acces la instalațiile electrice pentru a asigurarea funcționării normale a iluminatului public, pentru intervențiile necesare.
Dreptul de a efectua cu personal calificat, lucrări specifice menținerii în condiții de funcționare a sistemului de iluminat public.
Concesionarul poate cere o prelungire a termenului stabilit prin comandă pentru finalizarea serviciilor din următoarele motive:
– servicii suplimentare comandate de concedent
– condiții meteo nefavorabile confirmate de concedent
– forța majoră
Să încaseze contravaloarea serviciului prestat prin contract
Să suspende sau să limiteze prestarea activității , fără plata vreunei penalități, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 90 de zile de la primirea facturii.

Drepturile concedentului:
ART.27
Să verifice modul de prestare a serviciilor pe parcursul execuției.
Să verifice modul de remediere a defecțiunilor ce au ost aduse la cunoștința
concesionarului.
Să solicite și să primească în condițiile legii și ale contractului, despăgubiri pentru daunele provocate de operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate, ori prin prestarea unor servicii inferioare calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract ori norme tehnice în vigoare.
Să sesizeze operatorului orice deficiențe constatate și sî facă propuneri de înlăturare a acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului. să aplice clauzele sancționatorii, dacă operatorul nu respectă prevederile contractuale.

CAP. XIII CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE
ART.28
Contract încetează în următoarele situaţii:
a)-rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b)-la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
c)-în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
d)-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f)-la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g)-operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h)-cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
CAP.XIV DISPOZIȚII FINALE
ART 29
Responsabilitățile părților sunt stabilite prin caietul de sarcini.
La licitațiile organizate pentru concesionarea serviciului de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, pot participa numai operatori deținători ai licenței emise de către autoritățile de reglementare, în cazul de față ANRSC ȘI ANRE deținute de concesionar.
Ofertantul va prezenta copia de pe licența emisă de ANRSC și ANRE prin care dovedește că este atestat de autoritatea competentă.
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din Contractul dedelegare a gestiunii serviciului de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comunaTomești.

INIŢIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/38 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Pentru intrarea in legalitate, trebuie avut in vedere ca autoritatea administratiei publice locale Tomesti sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor,de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.
In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale -comunitatilor locale, si anume:
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a
calitatii vietii;
cresterea gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul
comunitatilor locale, precum si a gradului siguranta a circulatiei rutiere si
pietonale;
punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice
si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a
sarbatorilor legale sau religioase;
sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-
sociala a localitatilor;
functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciuluî.
Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au caracter minimal. In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr.Sl/2007, republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/38 din 26.04.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Pentru intrarea in legalitate, trebuie avut in vedere ca autoritatea administratiei publice locale Tomesti sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor,de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.
In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale -comunitatilor locale, si anume:
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a
calitatii vietii;
cresterea gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul
comunitatilor locale, precum si a gradului siguranta a circulatiei rutiere si
pietonale;
punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice
si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a
sarbatorilor legale sau religioase;
sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-
sociala a localitatilor;
functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciuluî.
Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au caracter minimal. In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr.Sl/2007, republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.
In acest sens, mentionez ca proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile legale.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian Iulian