PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL II ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 30.06.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL II ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 21.07.2021, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 39 /30.06.2021
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL II ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Analizand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/46 din 30.06.2021 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2021 .
In temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 30 iunie 2021 astfel :
– la venituri in suma 1.684.091,52 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 940.624,79 lei prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;;
– si un excedent bugetar de 743.466,73 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/ 46 din 30.06.2021

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate pe perioada trimestrului II al anului 2021 au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe trimestru II al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 1.684.091,52 lei la cheltuieli in suma 940.624,79 lei și un excedent bugetar de 743.466,73 lei

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr.4/46 din /30.06.2021

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Execuția pe primul trimestru al anului 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 1.684.091,52 lei , la cheltuieli in suma de 940.624,79 lei și un excedent bugetar de 743.466,73 lei

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.
In acest sens, solicit initierea unui proiect de hotarare privind privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2021, in temeiul art.49 alin 12; din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata

RESPONSABIL FINANCIAR
Brindușesc Marinela