PROIECT DE HOTARARE Nr. 74 /13.12.2021 privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2022-2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr. 74 /13.12.2021
privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2022-2023

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere adresa nr.4768 din 4.11.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1010 din 5.11.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care se solicita proiectul de hotarare privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2022-2023;
În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d si alin.7, lit.a, , precum şi art.196, alin.1 lit .a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, conform anexei la prezenta hotarare :
Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .
Scolii Primare Tomesti ,
Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 13.12.2021


Anexa la PHCL 74 din 13.12.2021

RETEAUA SCOLARA
DE PE RAZA COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

Nr.
crt.
DENUMIRE UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA
STRUCTURI SCOLARA ARONDATA
1 SCOALA PRIMARA TOMESTI
nivel de scolarizare primar
(cod PRI),
sediul in comuna Tomesti,
strada Principala , nr. 48
2 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOMESTI

 INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/7 din 3.01.2022

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr.4768 din 4.11.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1010 din 5.11.2021, a solicitat, să transmitem propunerile vizând aprobarea/menținerea rețelei școlare sau modificarea acesteia, pentru anul școlar 2022-2023, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.
Potrivit prevederilor art.19, alin.(4), din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii” .
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 61, alin.(2) din legea sus menţionată,
„Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.”
Conform art.22 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017, ”Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz”.
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat propunerea retelei scolare astfel :
Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI), avand certificate de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria mun.Brad.
Scoala primara Obarsa, unitate de invatamant, fara personalitate juridica, denumita structura scolara arondata, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI) si gradinita cu program normal
In acest sens s-a emis avizul confom al Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara nr.5305/42/22.12.2021 pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar .
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al comunei Tomesti un proiect de hotărâre având ca obiect mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Tomesti , pentru anul şcolar 2022-2023,
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/7 din 03.01.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Comunei Tomesti îşi are reglementarea juridica în cuprinsul prevederilor art.19,alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 55112021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 .
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr. nr.4768 din 4.11.2021, a solicitat, să transmitem propunerile vizând menținerea rețelei școlare sau modificarea acesteia, pentru anul școlar 2022-2023, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.
Organizarea reţelei şcolare este procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
În conformitate cu prevederile art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare …”, iar conform prevederilor art.19, alin.(4) din cuprinsul aceluiaşi act normativ, „Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.”
Conform art.22 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5511/2021, ”Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz”.
Concomitent cu avizul conform, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre aparţine autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Tomesti .

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda