PROIECT DE HOTARARE nr. 68 /22.11.2021 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE ,PRIN DEMISIE, A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI OPRISA SIMONEL-FLORIN, PRECUM SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR AL COMUNEI TOMESTI

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 68 /22.11.2021
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT
INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, PRIN DEMISIE, A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI OPRISA SIMONEL-FLORIN, PRECUM SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR AL COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Tinand cont de demisia domnului Oprisa Simonel-Florin ,din functia de viceprimar , inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1052 din 22.11.2021;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/75 din 22.11.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de viceprimar al domnului Oprisa Simonel-Florin, precum si vacantarea locului de viceprimar
Tinand cont de raportul secretarului general nr. 4/74 din 22.11.2021;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.1,alin. 2 lit .a , art.160 alin. 1, lit.a, alin.2 si art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de viceprimar al domnului Oprisa Simonel-Florin, incepand cu data de 22.11.2021 .
Art. 2. Se declara vacanta functia de viceprimar al comunei Tomesti, judetul Hunedoara.
Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti;
domnului Oprisa Simonel-Florin.

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/75 din 22.11.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT
INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE ,PRIN DEMISIE,
A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI OPRISA SIMONEL-FLORIN, PRECUM SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR
AL COMUNEI TOMESTI

In urma scrutinului pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2021 , domnul Oprisa Simonel-Florin a fost ales consilier local pe lista Partidului National Liberal la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul sau fiind validat prin Incheierea Civila nr. 1096/CC/2020 din 19 octombrie 2020 pronuntata de Judecatoria Brad.
In data de 19.11.2020 , conform Hotararii Consiliului local Tomesti nr. 50 /2020 privind alegerea viceprimarului, dl Oprisa Simonel-Florin a fost ales in functia de viceprimar al comunei Tomesti.
Prin adresa inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1053 din 22.11.2021 , domnul Oprisa Simonel-Florin si-a inaintat demisia din functia de viceprimar incepand cu 22.11.2021.
Tinand seama de prevederile art. 129, alin.1,alin. 2 lit .a , art.160 alin. 1, lit.a, alin.2 ,este necesara initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de viceprimar al domnului Oprisa Simonel-Florin, precum si vacantarea functiei de viceprimar al comunei Tomesti

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/75 din 22.11.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT
INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE ,PRIN DEMISIE,
A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI OPRISA SIMONEL-FLORIN, PRECUM SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR
AL COMUNEI TOMESTI

     Prin proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie , a mandatului de viceprimar al domnului Oprisa Simonel-Florin , precum si vacantarea functiei de viceprimar al comunei Tomesti, se propune constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de viceprimar , precum si vacantarea functiei de vicprimar al comunei Tomesti.
In urma scrutinului pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2021 , domnul Oprisa Simonel-Florin a fost ales consilier local pe lista Partidului National Liberal la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul sau fiind validat prin Incheierea Civila nr. 1096/CC/2020 din 19 octombrie 2020 pronuntata de Judecatoria Brad.
In data de 19.11.2020 , conform Hotararii Consiliului local Tomesti nr. 50 /2020 privind alegerea viceprimarului, dl Oprisa Simonel-Florin a fost ales in functia de viceprimar al comunei Tomesti.
Prin adresa inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1053 din 22.11.2021 , domnul Oprisa Simonel-Florin si-a inaintat demisia din functia de viceprimar incepand cu 22.11.2021.
Precizam faptul ca in situatia acestui proiect de hotarare sunt incidente prevederile art. 129, alin.1,alin. 2 lit .a , art.160 alin. 1, lit.a, alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , in a caror implementare si aplicare a fost elaborate acest proiect.
Avand in vedere cererea de demisie a domnului Oprisa Simonel-Florin ,este necesara initierea unui proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de viceprimar al domnului Oprisa Simonel-Florin , precum si vacantarea functiei de viceprimar al comunei Tomesti.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda