PROIECT DE HOTARARE NR.57/07.10.2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA” PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.57/07.10.2021
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA” PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII
”ANGHEL SALIGNY”

Consiliul local al comunei Tomesti,județul Hunedoara;
Având in vedere :
-Referatul de aprobare nr.3/64 din 07.10.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative in vederea includerii la finantare a obiectivului de investitie ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA” prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”
Tinând cont de prevederile:
-art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021;
-Ordinul nr.1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
– Ordinul nr.1321 / 2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“
-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare
-art.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificările si completările ulterioare
În temeiul prevederilor art 129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin. (4) lit.d), art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. c) și ale art. 196 alin.(1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții  ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA” in cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny’’conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA”in cadrul Programul National de Investitii”Anghel Saligny” conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
(2).Valoarea totală a investiției este de 1.843.662,41 lei cu TVA, respectiv 1.551.325,75 lei fără TVA, din care C+M 1.375.180,66 cu TVA, respectiv 1.155.614,00 lei fără TVA.
Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerera la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputernicește primarul comunei Tomesti,prin compartimentele de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului județul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației

INIȚIATOR PROIECT
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

PRIMAR SECRETAR GENERAL
Giurgiu sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR.3/64 din 07.10.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE
SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA: ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA” PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY”

Programul national de investitii „Anghel Saligny“, este un program multianual, finantat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si are ca obiectiv general cresterea coeziunii teritoriale prin echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu dotari tehnico-edilitare si de acces la caile de comunicatie, imbunatatirea atat a conditiilor de viata, cat si a standardelor de munca pentru toti locuitorii Romaniei.
Prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny“, pot fi finantate obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale.
Valoarea totală a investiției este de 1.843.662,41 lei cu TVA, respectiv 1.551.325,75 lei fără TVA, din care C+M 1.375.180,66 cu TVA, respectiv 1.155.614,00 lei fără TVA.
Tinând cont de prevederile:
-OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel Saligny“cu modificările și completările ulterioare
-Ordinul nr.1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
– Ordinul nr.1321 / 2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“prevede ca ,termenul de depunere a cererii de finantare si a documentatiei aferente la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 45 de zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel Saligny“cu modificările și completările ulterioare(respectiv 8.11.2021).Pentru aceste considerente

PROPUN:

adoptarea proiectului de hotarare hotărâre privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii”Anghel Saligny”si a devizului general estimativ al obiectivului de investitie ”Modernizare drum in satul Obarsa: Ulita “La Lacuri”, comuna Tomesti , judetul Hunedoara” in forma prezentata

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR.64/07.10.2021

REFERAT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE
SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV IN VEDEREA INCLUDERII LA FINANTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ”MODERNIZARE DRUM IN SATUL OBARSA:
ULITA “LA LACURI”, COMUNA TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA”
PRIN PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ”ANGHEL SALIGNY”

Programul national de investitii „Anghel Saligny“, este un program multianual, finantat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, si are ca obiectiv general cresterea coeziunii teritoriale prin echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu dotari tehnico-edilitare si de acces la caile de comunicatie, imbunatatirea atat a conditiilor de viata, cat si a standardelor de munca pentru toti locuitorii Romaniei.
Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, constituite conform legii, pentru investitiile realizate prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
Tinând cont de prevederile:
-OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel Saligny“ cu modificările și completările ulterioare
-Ordinul nr.1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
– Ordinul nr.1321 / 2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“. obiectivele de investitii care se realizeaza in cadrul programului trebuie sa fie amplasate pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
In cadrul programului se pot realiza obiective de investitii care constau in realizarea de constructii noi sau de lucrari de construire, reconstruire, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare la constructii existente si care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele categorii de investitii:
a) alimentari cu apa si statii de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale;
c) drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante ocolitoare ale localitatilor;
d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale, inclusiv pentru biciclete si trotinete electrice;
e) sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale(pentru aceste investitii nu sunt aprobate normele metodologice de punere in aplicare). Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“prevede ca ,termenul de depunere a cererii de finantare si a documentatiei aferente la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 45 de zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel Saligny“cu modificările și completările ulterioare(respectiv 8.11.2021) asfel ca este necesara aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investitii ”Modernizare drum in satul Obarsa: Ulita “La Lacuri”, comuna Tomesti , judetul Hunedoara”.

INTOCMIT
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian