PROIECT DE HOTARARE NR. 50/19.08.2021 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ APROBE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA TARIFELE FINALE ACTUALIZATE DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD INCLUZÂND COSTURILE C.M.I.D. BÂRCEA MARE

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 50/19.08.2021
PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI
U.A.T.TOMESTI SĂ APROBE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
JUDEȚUL HUNEDOARA TARIFELE FINALE ACTUALIZATE DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD INCLUZÂND COSTURILE C.M.I.D. BÂRCEA MARE

Consiliul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Analizând :
– Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti, înregistrat sub nr. 3/57 din 19.08.2021 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.Tomesti să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara , tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/22.12.2020 privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara,
– Raportul nr. 1680/30.07.2021 al comisiei de analiză a tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea influenței tarifelor practicate de către operatorul C.M.I.D. Bârcea Mare pentru zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, constituită în cadrul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara în baza Deciziei Directorului Executiv nr. 22/27.07.2021,
– Solicitarea A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.1779/09.08.2021 către UAT zona 1 Brad privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018,
– Adresa operatorului de colectare și transport desemnat în zona de colectare 1 Brad, S.C. BRAI CATA S.R.L., nr. 1251/22.07.2021, înregistrată la A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara cu nr. 1642/23.07.2021, formulată în temeiul disp. Art. 10 alin. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/25.04.2018 și Fundamentarea costurilor C.M.I.D. și Transfer anexate,
– Hotărârea A.G.A. nr. 8 din 28/06.2021 pentru zona de colectare 1 Brad, prin care s-au aprobat tarifele diferentiate de colectare si transport a deseurilor municipale si similare care vor fi aplicate de catre operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L.,
-Hotărârea Consiliului local Tomesti nr. 55/2021 privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare
a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care includ costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018;
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se mandatează reprezentantul U.A.T.Tomesti .dl. Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei, ca în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, să aprobe tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 1 Brad și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., incluzând costurile C.M.I.D., după cum urmează :

Tarif deșeuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,10 lei + 2,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație urban:1,4 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,27 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale populație rural : 5,24 lei + TVA/pers/lună ( 4,03 lei + 1,21 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație rural : 0,94 lei + TVA/pers/lună ( 0,79 lei + 0,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale agenți economici și instituții publice : 471,02 lei + TVA/tonă ( 318,42 lei + 152,06 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 772,67 lei + TVA/tonă ( 580,98 lei + 191,69 lei costuri CMID)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestata conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, ;

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr. 3/57 din 19.08.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI U.A.T. TOMESTI SĂ APROBE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA TARIFELE FINALE ACTUALIZATE DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD INCLUZÂND COSTURILE C.M.I.D. BÂRCEA MARE

Deoarece OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata si modificata prin Legea nr. 31/2019, contine prevederi privind implementarea instrumentelor ecomomice in gestionarea deseurilor municipale, respectiv “ plateste pentru cat arunci” , “ raspunderea extinsa a producatorului pentru deseurile de ambalaje “ si “ contributia pentru economia circulara “, acestea se vor realiza prin :
– Modificarea tarifelor activitatii serviciului de salubrizare prin introducerea contributiei pentru economia circulara ;
– Calcularea si aprobarea tarifelor distincte pentru activitatile serviciului, respectiv pentru beneficiarii serviciului
– Modificarea corespunzatoare a contractelor de delegare ;
Astfel prin Hotărârea A.G.A. nr. 8 din 28/06.2021 s-au aprobat tarifele pentru activitatile de colectare si transport, sortare si transfer conform OUG 74/2018 , iar prin Hotararea nr. 238/22.12.2020 a Consiliului Judetean Hunedoara au fost aprobate noile tarife de operare a facilitatilor din cadrul CMID Barcea Mare.
Conform Hotărârii Consiliului local Tomesti nr. 55/2021 privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care includ costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 s-au aprobat tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 1 Brad și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., incluzând costurile C.M.I.D., după cum urmează :

Tarif deșeuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,10 lei + 2,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație urban:1,4 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,27 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale populație rural : 5,24 lei + TVA/pers/lună ( 4,03 lei + 1,21 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație rural : 0,94 lei + TVA/pers/lună ( 0,79 lei + 0,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale agenți economici și instituții publice : 471,02 lei + TVA/tonă ( 318,42 lei + 152,06 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 772,67 lei + TVA/tonă ( 580,98 lei + 191,69 lei costuri CMID)
Luând în considerare:
– Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad având nr. 394/720/25.04.2018;
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”, astfel cum a fost modificat și completat;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;

Ținând cont de cele prezentate mai sus propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Tomesti să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara tarifele finale actualizate de prestare a Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/57 din 19.08.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI U.A.T. TOMESTI SĂ APROBE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA TARIFELE FINALE ACTUALIZATE DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD INCLUZÂND COSTURILE C.M.I.D. BÂRCEA MARE

Deoarece OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata si modificata prin Legea nr. 31/2019, contine prevederi privind implementarea instrumentelor ecomomice in gestionarea deseurilor municipale, respectiv “ plateste pentru cat arunci” , “ raspunderea extinsa a producatorului pentru deseurile de ambalaje “ si “ contributia pentru economia circulara “, acestea se vor realiza prin :
– Modificarea tarifelor activitatii serviciului de salubrizare prin introducerea contributiei pentru economia circulara ;
– Calcularea si aprobarea tarifelor distincte pentru activitatile serviciului, respectiv pentru beneficiarii serviciului
– Modificarea corespunzatoare a contractelor de delegare ;
Astfel prin Hotărârea A.G.A. nr. 8 din 28/06.2021 s-au aprobat tarifele pentru activitatile de colectare si transport, sortare si transfer conform OUG 74/2018 , iar prin Hotararea nr. 238/22.12.2020 a Consiliului Judetean Hunedoara au fost aprobate noile tarife de operare a facilitatilor din cadrul CMID Barcea Mare.
Conform Hotărârii Consiliului local Tomesti nr. 55/2021 privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care includ costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 s-au aprobat tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 1 Brad și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., incluzând costurile C.M.I.D., după cum urmează :

Tarif deșeuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,10 lei + 2,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație urban:1,4 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,27 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale populație rural : 5,24 lei + TVA/pers/lună ( 4,03 lei + 1,21 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile populație rural : 0,94 lei + TVA/pers/lună ( 0,79 lei + 0,15 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reziduale agenți economici și instituții publice : 471,02 lei + TVA/tonă ( 318,42 lei + 152,06 lei costuri CMID)
Tarif deșeuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 772,67 lei + TVA/tonă ( 580,98 lei + 191,69 lei costuri CMID)
Luând în considerare:
– Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad având nr. 394/720/25.04.2018;
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”, astfel cum a fost modificat și completat;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;

Ținând cont de cele prezentate mai sus propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Tomesti să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara tarifele finale actualizate de prestare a Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare.

VICEPRIMAR,
Oprisa Simonel-Florin