PROIECT DE HOTARARE NR. 37/10.06.2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 10.06.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 21.07.2021, ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 37/10.06.2021
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.3/ 44 din 10.06.02021 al primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel ,din care rezulta necesitatea aprobarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti .
In conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), 139 alin. (1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) ,art.197 alin (4) si (5) si art.198 alin (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință public prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei și se va comunica :
– Instituției Prefectului Județului Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti
– Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti

INITIATOR A V I Z AT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


Anexa la proiectul de hotarare nr. 37 din 10.06.2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti este actul admnistrativ care detaliază modul de organizare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile ce revin compartimentelor de muncă aprobate conform legii, respectiv ale personalului din aparatul de specialitate, fiind întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Primăria comunei Tomesti este o structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al Comunei Tomesti și dispozițiile primarului comunei Tomesti, și are ca misiune gestionarea și soluționarea problemelor curente ale colectivității locale pe care o reprezintă, în numele și în interesul acesteia.
(2) Primăria comunei Tomesti este constituită din primar, viceprimar și aparatul de specialitate al primarului, format din totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, și secretarul general al comunei.

Art. 3. – Administraţia publică locală în comuna Tomesti se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administrației publice, respectiv: principiul legalității, egalității, transparenței, proporționalității, al satisfacerii interesului public, al imparțialității, continuității și adaptabilității, precum și al principiilor specifice administrației publice locale, respectiv: principiul descentralizării, al autonomiei locale, principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit, principiul eligibilității autorităților administrației publice locale, principiul cooperării, principiul responsabilității, principiul constrângerii bugetare.

Art. 4. – Sediul Primăriei comunei Tomesti este în comuna Tomesti, sat Tomesti, nr. 55, judeţul Hunedoara.

Art. 5. – Comuna Tomesti are un primar și un viceprimar, aleși în condițiile legii pentru o perioadă de 4 ani, care îndeplinesc funcții de demnitate publică.

CAPITOLUL II
Structura organizatorică a Primăriei Comunei Tomesti
și principalele tipuri de relații de subordonare

Art. 6. – Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti (organigrama și numarul de posturi) este stabilită și avizată prealabil în conformitate cu preverile legale în vigoare, eleborată și aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Tomesti.

Art. 7. – În cadrul structurii organizatorice se stabilesc relații de autoritate (ierarhice funcționale) de cooperare, de reprezentare de control. Conducerea și controlul aparatului de specialitate sunt asigurate de primar.

Art. 8. – Relațiile de autoritate ierarhică presupun:
a) Viceprimarul comunei și secretarul general al comunei sunt în subordinea primarului comunei Tomesti;
b) Personalul angajat în cadrul Compartimentului contabilitate si resurse umane este în subordinea directă a primarului comunei Tomesti .
c) Personalul angajat în cadrul Compartimentului taxe si impozite locale este în subordinea directă a primarului comunei Tomesti .
d) Personalul angajat în cadrul Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte si investitii este în subordinea directă a primarului comunei Tomesti .
f) Personalul angajat în cadrul Compartimentului agricol şi Compartimentului asistenţă socială, este în subordinea directă a secretarului general al comunei Tomesti .
e) Personalul angajat în cadrul Compartimentului deservire este în subordinea directă a viceprimarului comunei Tomesti
g) Primarul comunei poate angaja un consilier personal în limita numărului maxim de posturi aprobate. Consilierul personal al primarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata mandatului primarului, fiind în subordinea directă a primarului comunei Tomesti .

CAPITOLUL III
Componentele din structura Primăriei comunei Tomesti și atribuțiile principale ale acestora

Art. 9. – Primăria comunei Tomesti este structurată după cum urmează:
1. Primarul comunei Tomesti;
2. Viceprimarul comunei Tomesti;
3. Secretarul general al comunei Tomesti;
4. Compartiment contabilitate si resurse umane;
5. Compartiment taxe si impozite locale
6. Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
7. Compartiment agricol;
8. Compartiment asistență socială;
9. Compartiment deservire;
10. Cabinet primar .

Art. 10. – Personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomesti exercită şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, precum şi de alte responsabilităţi încredinţate prin hotărâri ale Consiliului Local Tomesti şi în baza dispoziţiilor Primarului comunei Tomesti.

Secțiunea 1 – Primarul comunei Tomesti și atribuțiile principale ale acestuia

Art. 11. – (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local Tomesti. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum șia hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual.
(4) Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local.
(5) Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței.
(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.

Art. 12. – Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:
– îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;
– îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
– în exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna Tomesti;
– poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile de îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local:
– prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale, în consițiile legii;
– participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;
– prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
– elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale:
– exercită funcția de ordonator principal de credite;
– întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere al exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;
– prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;
– inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoarea în numele unității administrativ-teritoriale;
– verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local:
– coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
– ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
– ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților legate de administrarea domeniului public și privat al comunei precum și privind gestionarea serviciilor publice de interes local;
– ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor public de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei;
– numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
– asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
– emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;
– asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
e) alte atribuții stabilite prin lege:
– desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să aducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
– colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale,precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene, în vederea exercitării corespunzătoare a atribuțiilor sale;
– propune numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local și ai serviciilor publice de interes local pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local.

Art. 13. – Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege alte acte normative viceprimarului, secretarului general al comunei sau personalului din aparatul de specialitate, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.

Art. 14. – În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Secțiunea 2 – Viceprimarul comunei Tomesti și atribuțiile principale ale acestuia

Art. 15. – (1) Viceprimarul comunei Tomesti este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor Consiliului Local al comunei Tomesti, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile de îi revin acestuia.
(3) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.
(4) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul. În cazul în care încetează mandatul consiliului local sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Art. 16. – Viceprimarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
– îndeplinește atribuțiile primarului în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și orice alte atribuții dispuse de către primar prin dispoziție de delegare de atribuții;
– îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului aflate în subordinea sa, conform dispoziției de delegare;
– răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și actelor normatice referitoare la activitățile specifice compartimentelor pe care le coordonează;
– susține audiențe în problemele specifice compartimentelor pe care le coordonează;
– prezintă primarului, la solicitarea acestuia, informări cu privire la activitatea desfășurată, precum și propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentelor pe care le coordonează;
– îndeplinește și alte atribuții încredințate de primarul comunei Tomesti și Consiliul Local al comunei Tomesti.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

Secțiunea 3 – Secretarul general al comunei TOMESTI și atribuțiile principale ale acestuia

Art. 17. – (1) Secretarul general al comunei Tomesti este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul comunei se bucură de stabilitate în funcţie.
(2) Secretarul general al comunei Tomesti nu poate fi soț, soție sau rudă până la gardul al II-lea cu primarul sau viceprimarul, sub sancțiunea eliberării din funcție.
(3) Secretarul general al comunei Tomesti nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcția publică.

Art. 18. – Secretarul general al comunei Tomesti îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:
– avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;
– participă la ședințele consiliului local;
– asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;
– coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
– asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a proiectelor de hotărâre, a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local;
– asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local, și redactarea consil
– asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comsiilor de specialitate ale acestuia;
– poate atesta, prin derogare de la prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificărileși completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;
– poate propune primarului înscrierea unor proiecte în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
– efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;
– numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
– informează președințele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
– asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
– urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
– certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale;
– prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019, îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente;
– comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în a cărei circumscripție teritorale defunctul a avut ultimul domiciliu;
– îndeplinește, la cererea părților, următoarele acte notariale:
– legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunei a beneficiilor de asistență social și/sau serviciilor sociale;
– legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată.
– coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentului aflate în subordine;
– acordă asistenţă de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei;
– acordă sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu, atât membrilor consiliului, cât și primarului, viceprimarului sau cetățenilor;
– colaborează cu compartimentele funcţionale din cadrul primăriei comunei Tomesti şi cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local Tomesti, având dreptul să le solicite rapoarte de specialitate, note de constatare, informaţii, etc., pe care le consideră necesare în vederea exercitării vizei de legalitate a actelor administrative de autoritate publică;
– pune la dispoziţia consilierilor locali, la cerere, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului acestora;
– asigură publicarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali;
– legalizează înscrisuri eliberate de primar, consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, confirmând autenticitatea lor;
– semnează adeverinţele eliberate în baza registrului agricol, a documentelor create de compartimentul asistenţa socială şi protecţie copii;
– avizează fişa postului pentru personalul din cadrul compartimentelor coordonate, avizează programarea anuală şi aprobă cererile de concediu ale personalului din subordine;
– participă la soluţionarea contestaţiilor depuse de contribuabili împotriva rapoartelor de inspecţie fiscală;
– propune măsuri de stimulare sau de sancţionare motivată, dacă e cazul, a personalului din subordine;
– repartizează corespondenţa intrată privind compartimentele funcţionale aflate în subordine;
– ține audienţe în problemele specifice pe care le coordonează;
– îndeplineşte funcţia de secretar al Comisiei Locale Tomesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, îndeplinind atribuţiile ce-i revin în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 247/2005 şi Legii nr. 165/2013;
– asigura indeplinirea tuturor operatiunilor in Registrul Electoral
– indeplineste atributii de delegare exercitarii atributiilor de ofiter stare civila ;
– aduce la cunostinta publica Raportul anual privind transparenta decizionala ;
– urmareste si asigura intocmirea anuala a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale a functionarilor publici si ale personalului contractual .
– indeplineste atributiile responsabilului pentru relatia cu societatea civila
– asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese pentru consilierii locali, primar, viceprimar si functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului . – propune primarului proiectul structurii organizatorice, statul de funcții, atribuțiile de serviciu, şi fişa postului, precum şi salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului;
– în baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;
– urmăreşte utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor sau instituţiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local şi propune măsuri pentru repartizarea şi utilizarea mai judicioasa a acestuia;
– răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare si promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condițiilor prevazute de lege pentru aceasta;
– asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestatiilor;
– îndeplineşte atribuţii de execuţie privind Alegerile locale, alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, alegerea Preşedintelui României şi alegerea Parlamentului European;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

Secțiunea 4 – Compartimentul contabilitate si resurse umane

Art. 19. – Personalul din compartimentul buget, finante se află în subordinea directă a primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:

a) Atribuţii – Contabilitate:
– fundamentează împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului strategii si programe economice pe baza unor studii;
– întocmeste anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al comunei Tomesti, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual;
– asigură şi răspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului local, antrenând toate compartimentele funcţionale care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului local;
– stabileşte dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local;
– urmăreşte permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;
– răspunde de întocmirea contului de încheiere a exercitiului bugetar şi îl supune aprobării consiliului local, în condiţiile şi în termenul prevăzute de lege;
– verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, pe care le supune aprobarii consiliului local;
– realizează studiile necesare şi supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora;
– prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a comunei;
– urmăreşte execuţia bugetului şi rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în conditii de echilibru bugetar;
– efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi executia bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi atragerea de noi surse de finanţare;
– organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul autorităţilor publice ale comunei Tomesti, ale instituţiilor publice locale, în conformitate cu prevederile legale;
– asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor şi participă la realizarea aplicaţiilor specifice;
– organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul Primariei comunei Tomesti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acţiuni:
– ține contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să raspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
– ține contabilitatea materialelor și obiectelor de inventar;
– stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a bugetului local;
– asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al comunei;
– asigură şi răspunde de respectarea legalitaţii privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
– colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual prezentat consiliului local;
– asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor bănești ce aparţin comunei şi administrarea corespunzatoare a acestora;
– urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotarârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar;
– asigură plata drepturilor băneşti cuvenite aleşilor locali, personalului din aparatul de specialitate al primarului, persoanelor asistate social, altor categorii de persoane care beneficiază de drepturi băneşti din bugetul local;
– urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar ordonatorul principal de credite;
– răspunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării şi utilizarii creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local;
– stabileşte şi propune măsurile ce se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice;
– asigură pe baza documentaţiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unitaţilor subordonate din domeniul învăţămîntului, asistenţei sociale, cultură;
– ține evidenţa contractelor privind concesionarea spaţiilor din domeniul public şi privat, evidenţa încasărilor şi distribuirea acestora în conformitate cu dispozitiile legale;
– ține evidenta încasărilor impozitelor si taxelor locale;
– ține evidenţa şi urmăreşte realizarea contractelor încheiate de Primarul comunei Tomesti privind achiziţiile publice şi asigură fondurile necesare pentru plata bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate;

b) Atribuţii – Resurse umane
– propune primarului proiectul structurii organizatorice, statul de funcții, atribuțiile de serviciu, şi fişa postului, precum şi salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului;
– în baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;
– urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei, asigurând sprijin, îndrumare și control în aceasta privintă instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate sau preluate, în condiţiile legii de Consiliul Local al comunei;
– execută prevederile hotarârilor Consiliului Local al comunei;
– colaborează cu Agentia Naţionala a Funcţionarilor Publici în domeniul mangementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
– ține registrul general de evidenta a salariaţilor și îl completează cu toate modificarile survenite.
– răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare si promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condițiilor prevazute de lege pentru aceasta;
– asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestatiilor;
– efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al primarului;
– întocmeste dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor aparatului de specialitate al primarului şi a bibliotecii comunale;
– organizează în luna decembrie, pentru anul urmator, programarea concediilor de odihnă, atât pentru funcţionarii publici, cât si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei;
– asigură centralizarea programelor de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate al primarului şi le propune spre aprobare primarului, umărind aplicarea lor;
– elaborează contractele încheiate de primarul comunei cu angajaţii care urmează cursuri de perfecţionare, în conditiile legii;
– primeşte sesizările, ia declaraţiile, întocmeşte notele de cercetare şi referatele privind salariatii angajati cu contract individual de munca în aparatul de specialitate al primarului care savârşesc abateri, le supune soluţionării în conformitate cu prevederile legale si a prezentului Regulament de organizare şi functionare, a Regulamentului de ordine interioară şi ţine evidenţa dispoziţiilor de sancţionare;
– întocmeşte, conduce și răspunde de evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului comunei;
– ține evidenţa fişelor posturilor pe compartimente funcţionale întocmite cu respectarea prevederilor legale şi le actualizează ori de câte ori este nevoie, în baza noilor documente existente;
– urmăreşte întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajatilor aparatului de specialitate al primarului şi ţine evidenţa acestora;
– supune aprobării Primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, survenite ca urmare a evaluarii anuale;
– asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu persoanelor împuternicite de primar să constate contravenţii şi să aplice amenzi;
– stabileşte drepturile salariale lunare cuvenite angajaţilor, întocmeşte statele de plată pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului, în baza pontajelor întocmite;
– întocmeste statele de plata pentru indemnizaţiile consilierilor locali şi delegatului sătesc pe baza listei de prezenţă întocmită secretarul general al comunei;
– pune în aplicare prevederile legale privind majorarea salariilor;
– ține evidenţa concediilor de odihnă, de boală, recuperări, concedii fără plată, şi elaborează statele de plată pentru concediile de odihnă şi concediile de boală;
– întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, conform propunerilor făcute de cei în drept;
– întocmeşte fişele personale ale salariaţilor, cuprinzând veniturile lunare realizate;
– întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum si alte situatii si raportari legate de activitatea de personal si salarizare;
– efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile legislatiei fiscale;
– efectuează lucrările privitoare la întocmirea şi predarea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiei de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
– eliberează adeverinţe solicitate de personalul aparatului de specialitate al primarului privind încadrarea, veniturile realizate;
– în scopul asigurării gestionarii unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmarirea carierei funcţionarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici ;
– urmăreşte asigurarea condiţiilor de muncă, conform prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru personalul care lucrează în condiţii deosebite;
– săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

Secțiunea 5– Compartimentul impozite și taxe locale și principalele atribuții

Art. 20. – Personalul din compartimentul impozite și taxe locale se află în subordinea directă a primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
a) Atribuţii – Impozite si taxe locale persoane fizice și colectare creanțe fiscale
– organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
– întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora la organele de încasare;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
– verifică gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
– verifică periodic persoanele fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legatură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificarile intervenite, operând, dupa caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia masuri pentru încasarea acestora la termen;
– urmăreşte încasarea taxelor şi chiriilor rezultate din contractele de închiriere a terenurilor sau clădiriloe aparţinând domeniului public sau privat al comunei;
– urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele fizice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public sau privat al comunei prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
– ține evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificarii debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
– calculează redevenţa şi urmăreşte încasarea pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local al comunei Tomesti;
– avizează cererile în legatură cu acordarea de amânari, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere formulate de persoanele fizice;
– analizează, cercetează şi solutionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor formulate de persoanele fizice, conform competenţelor legale;
– propune, în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către consiliul local, datorate de persoanele fizice;
– asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local precum şi a modului de executie a bugetului local;
– asigură şi răspunde de executarea silită a obligaţiunilor fiscale, conform Codului de procedură fiscală;
– întocmeste documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea dispozitiei, în conditiile legii;
– colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
– urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotarârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementeaza impozitele si taxele locale şi alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.
b) Atribuţii – Impozite si taxe persoane juridice şi colectare creanţe fiscale
– organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele juridice;
– întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
– asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoana juridică;
– urmăreşte încasarea taxelor şi chiriilor rezultate din contractele de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public pentru amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, care au fost încheiate cu persoane juridice;
– urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele juridice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public sau privat al comunei, prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
– aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
– ține evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor initiale la persoanele juridice;
– avizează cererile în legătură cu acordarea de amânari, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere pentru persoanele juridice;
– întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane juridice autorizate să desfăşoare activitaţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe consiliului local;
– propune, în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către consiliul local, datorate de persoanele juridice;
– asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi consiliul local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
– verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, sinceritatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere şi sanctionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
– asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care se completeaza cu procesele verbale de control ale inspectorilor de specialitate;
– verifică modul în care agenții economici persoane juridice, calculează si virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, ca titlu de impozite si taxe;
– efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legatură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor si impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru întărirea legalitătii în materie de impozite si taxe;
– întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionarii contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea dispozitiei, în conditiile legii;
– colectează creanţele bugetare, conform Codului de procedură fiscală;
– asigură şi răspunde de executarea silită a obligaţiilor fiscale, conform Codului de procedură fiscală;
– colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local;
– urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotarârilor consiliului local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

Secțiunea 6 – Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte , investitii

Art. 21. – Personalul din compartimentul achiziții publice , implementare proiecte, investitii se află în subordinea directă a primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
a) Atributii- achizitii publice :
– participă la întocmirea programului anual și de perspectivă, care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investiţiilor;
– întocmeşte programele anuale de achizitii publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele de specialitate, în functie de gradul de prioritate;
– estimează valorea contractelor de achiziţii în baza comunicărilor făcute de personalul tehnic de specialitate, cu privire la alocaţiile aferente fiecărei achiziţii propuse;
– asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare;
– întocmeşte documentaţiile de elaborare şi prezentare a ofertelor şi lămurirea eventualelor neclarităţi legate de acestea;
– întocmeşte referatele de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziţie publică;
– întocmeşte referatele pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
– asigură desfăsurarea propriu-zisă a procedurilor de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări;
– întocmeşte împreună cu personalul tehnic procesele-verbale la deschiderea ofertelor;
– asigură analizarea ofertelor depuse şi emiterea hotarârilor de adjudecare;
– asigură primirea si rezolvarea contestatiilor cu privire la procedurile de achiziție publică;
– întocmeşte rezoluţiile la contestațiile depuse;
– participă la încheierea contractelor de achiziție publică;
– urmăreşte respectarea contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realităţii, regularităţii şi legalităţii plăţilor aferente contractelor, făcându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia publică respectivă;
– asigură împreună cu personalul tehnic din comisia de achiziţii întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în reţeaua informatică a datelor tehnice, fizice şi financiare ce decurg din domeniul investiţiilor;
– răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern;
– urmăreşte verificarea și decontarea lucrărilor de investiții şi reparaţii proprii;
– urmăreşte asigurarea resurselor financiare pentru investiţiile şi lucrările de reparaţii ale clădirii primariei comunei şi ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local;
– verifică împreună cu personalul tehnic de specialitate documentaţiile din punct de vedere tehnic, economic si încadrarea în termenul de proiectare si executare;
– asigură, prin proiectant, proiectele şi detaliile de execuție şi respectarea soluţiilor tehnice avizate, aprobate;
– întocmeşte cu sprijinul personalului tehnic de specialitate „Cartea Construcţiei” la obiectivele de investiţii conform legislaţiei în vigoare;
– conduce şi actualizează săptămânal evidenţa lucrărilor de investiţii şi reparaţii executate din bugetul local;
– urmăreşte executarea lucrărilor şi prestaţiilor cantitativ şi calitativ în conformitate cu prevederile legale şi respectarea disciplinei contractuale;
– urmăreşte şi asigură verificarea, confirmarea situaţiilor de lucrări şi de plată şi vizează facturile aferente;
– se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.
Secțiunea 7 – Compartimentul agricol și principalele atribuții

Art. 22. – Personalul din compartimentul agricol se află în subordinea secretarului general și a primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
a) Atribuţii – Registrul agricol
– completează şi ţine la zi datele din Registrul agricol, conform Normelor Metodologice de completare a Registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;
– centralizează datele din Registrul agricol;
– transmite datele din Registrul Agricol în Registrul Agricol Național (RAN);
– comunică modificările intervenite în datele înscrise în registrul agricol, compartimentului taxe si impozite locale în vederea modificării impozitelor şi taxelor locale;
– întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică;
– întocmeşte şi înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică, Direcţiei Agricole Județene, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi altor instituţii de stat, rapoarte statistice conform Registrului agricol al comunei;
– ține evidența contractelor de arendare, în baza Codului civil și eliberează adeverințe privind terenurile arendate;
– întocmeşte raportul trimestrial privind stadiul de înscriere a datelor in registrul agricol care se prezintă consiliului local şi propune măsuri pentru eficientizarea acitivităţii;
– completează şi eliberează adeverinţe în baza datelor din Registrul agricol;
– verifică modul de folosire a terenurilor şi existenţa efectivelor de animale, colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar-veterinare;
– colaborează cu organele sanitar-veterinare în prevenirea epidemiilor şi la combaterea bolilor apărute la animale;
– organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o autoritate publică;
– soluţionează, în condiţiile legii, cereri şi sesizări ale cetăţenilor;
– desfăşoară activităţi de informare a cetăţenilor privind obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
– desfăşoară activităţi de informare a cetăţenilor privind acordarea subvenţiilor în agricultură;
– desfăşoară activităţi, în condiţiile legii, privind acordarea de subvenţii în agricultură şi asigură eliberarea adeverinţelor solicitate ;
– participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar sau secretarul general al comunei şi asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
– în anul în care se efectuează recensământul general agricol, activează în cadrul comisiei constituite la nivelul comunei şi furnizează datele necesare pentru identificarea exploataţiilor agricole şi împărţirea teritoriului în sectoare de recensământ; – ține evidența contractelor de arendare, în baza Codului civil și eliberează adeverințe privind terenurile arendate;
– îndeplinește atribuții privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan:
– înregistrează cererea vânzătorului, însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele justificative;
– înființează, organizează și gestionează Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie și în format electronic;
– afișează în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, timp de 30 de zile, oferta de vânzare la sediul primăriei și pe site-ul propriu;
– pe baza informațiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmite lista preemptorilor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara. Lista preemptorilor se afișează la sediul primăriei și pe site-ul propriu;
– transmite Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara dosarul tuturor actelor;
– în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, înregistrează și afișează la sediul primăriei și pe site-ul propriu, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinși în lista preemptorilor sau de oricare alți preemptori necuprinși în listă și care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare în cauză;
– transmite Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori;
– adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfășurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune și de alegere a potențialului cumpărător, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale;
– încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevazute de lege, prin care se consemnează în detaliu activitățile și acțiunile desfășurate;
– după comunicarea și înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potențial cumpărator, transmit Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara, numele și datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale încheiate;
– în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condițiile legii, eliberează vânzătorului o adeverință care atestă ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare și pentru suprafața menționată în actele de proprietate sau suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale încheiate, este transmisă Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara;
– transmite vânzătorului adeverința însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinței se transmite Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

b) Atribuții privind eliberarea atestatelor de producător din sectorul agricol:
– deschide şi conduce Registrul special pentru evidența atestatelor de producător, pe suport de hârtie și în format electronic;
– asigură necesarul de imprimate prevăzute de Legea nr. 145/2014;
– întocmeşte atestatele de producător din sectorul agricol în baza cererilor depuse de persoanele fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol şi a avizului consultativ eliberat în condiţiile art. 4 şi 5 din Legea nr. 145/2014;
– asigură condiţiile necesare pentru informarea publică prevăzută de Legea nr.145/2014;
– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind eliberarea atestatelor de producător.
c) Atribuții privind eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol:
– deschide şi conduce Registrul special pentru evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol;
– asigură necesarul de imprimate prevăzute de Legea nr. 145/2014;
– întocmeşte carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol pe baza cererii solicitantului a cărui teren/fermă/gospodărie de pe care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării sunt situate pe raza comunei, dupa verificarea existenței atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializării;
– comunică organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum si datele cuprinse în acestea;
– asigură condiţiile necesare pentru informarea publică prevăzută de Legea nr. 145/2014;
– îndeplineşte orice alte atribuţii legale privind eliberarea carnetelor de comercializare.

Secțiunea 8 – Compartimentul asistență socială și principalele atribuții

Art. 23. – Personalul din compartimentul asistență socială, protecție copii se află în subordinea secretarului general și a primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
– în exercitarea atribuţiilor pentru stabilirea şi acordarea ajutoarelor sociale (Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare):
– primeşte şi înregistrează dosarele de ajutor social;
– efectuează şi redactează anchete sociale;
– verifică dosarele de ajutor social;
– întocmeşte fişe de calcul, referate privind acordarea, suspendarea, modificarea, încetarea dreptului la ajutor social;
– urmăreşte prezentarea adeverinţelor de la A.J.O.F.M. Hunedoara;
– întocmeşte referate pentru dispoziţii si dispozitiile pentru acordarea, neacordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea dreptului la ajutor social şi adrese de comunicare, conform legii;
– întocmeşte lista persoanelor apte de muncă pentru a presta munca în folosul comunităţii;
– urmăreşte întocmirea pontajului persoanelor care au obligaţia să presteze munca în folosul comunităţii;
– întocmeşte şi comunică situaţii statistice;
– selectează şi întocmeşte lista cu persoanele cărora li se acordă diverse ajutoare provenite din donaţii de la ONG-uri, din alte surse;
– eliberează adeverinţe pentru medicul de familie/spitalizare/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate;
– primeşte cereri, efectuează şi redactează anchete sociale, verificări documentaţii, întocmire dispoziţii pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă;
– întocmeşte situaţii statistice.
– pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare):
– primeşte şi verifică cererile;
– întocmeşte anchete sociale prin sondaj, autosesizări, reclamaţii;
– întocmeşte referate pentru dispoziţii si dispozitiile;
– întocmeşte şi comunică situaţii statistice lunare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara;
– întocmeşte situaţii statistice;
– pentru acordarea alocaţiilor de stat pentru copii (Legea 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):
– primeşte şi verifică documentaţia pentru acordarea alocaţiilor de stat pentru copii;
– întocmeşte şi comunică borderouri la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara;
– pentru sustinerea familiei în vederea creșterii copilului (O.U.G. 148/2005, cu modificările ulterioare):
– primeşte şi verifică documentaţiile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau stimulentului lunar;
– întocmeşte şi comunică borderoruile însoţite de documentaţie la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara;
– pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei – Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– primeşte şi verifică documentaţiile privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
– întocmeşte referate pentru dispoziţii si dispozitiile privind acordarea, neacordarea, modificarea şi încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
– întocmeşte şi comunică borderoruile însoţite de documentaţie la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ;
– atribuţiile exercitate pentru protecţia persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sunt următoarele:
– întocmeşte anchete sociale;
– întocmeşte referate sociale;
– întocmeşte raportul semestrial de activitate;
– efectuează selecţia persoanelor şi întocmeşte lista pentru acordarea diverselor ajutoare provenite din donaţii de la ONG-uri;
– întocmeşte rapoarte de specialitate şi participă la redactarea proiectelor de hotărâri pentru consiliul local;
– întocmeşte referate pentru dispoziţii si dispozitiile pentru acordarea indeminizaţiei lunare pentru adultul cu handicap grav sau pentru angajarea asistentului personal.
– ține evidenţa persoanelor cu handicap;
– întocmeşte situaţii statistice privind persoanele cu handicap solicitate în baza legii;
– ține legătura cu persoanele cu handicap şi/sau reprezentanţii acestora şi îi informează despre drepturile şi obligaţiile stabilite de lege pentru persoanele cu handicap;
– atribuţiile privind protecţia copilului îndeplinite în baza Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările ulterioare:
– identifică şi monitorizează familiile cu copii cu situaţii de risc;
– întocmeşte anchete sociale pentru familiile cu copii;
– întocmeşte planul de servicii pentru familiile cu copii cu situaţii de risc;
– întocmeşte dosare pentru acordarea diverselor ajutoare, prestaţii financiare,etc.;
– întocmeşte referate pentru dispoziţii si dispozitiile privind acordarea diverselor ajutoare, prestaţii financiare,etc.
– atribuţiile exercitate privind marginalizarea socială la Legea nr. 116/2002, cu modificările și completările ulterioare:
– identifică persoanele şi familiile marginalizate social;
– ia măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării, facilitare a accesului la servicii sociale, învăţământ obligatoriu şi ocuparea unui loc de muncă;
– raportează situaţiile statistice trimestriale şi anuale la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Hunedoara.
– exercită următoarele atribuţii la Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– acordă asistenţă socială;
– asigură acordarea asistenţei medicale;
– asigură consiliere psihologică;
– asigură consiliere juridică;
– asigură asistenţă socială şi medicală la domiciliu;
– întocmeşte referate pentru acordarea de ajutoare în caz de nevoie;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

Secțiunea 9 – Compartimentul deservire și principalele atribuții

Art. 24. – Personalul din compartimentul întreținere, deservire și reparații se află în subordinea viceprimarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
– întocmeşte procese-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din patrimoniul comunei, care sunt date spre folosire instituţiilor aflate în subordinea autorităţilor locale;
– asigură întreţinerea şi gararea autoturismului și utilajului la primarie;
– asigură deplasările personalului primariei, la solicitarea acestora, în diverse delegaţii;
– asigură înhumarea cadavrelor neidentificate sau fară apartinători legali;
– asigură şi răspunde de paza bunurilor proprietate publică şi privată a comunei, aflate în administrarea consiliului local;
– răspunde de buna gospodărire a bunurilor aflate în administrarea consiliului local;
– asigură repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul;
– sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea consiliului local şi propune măsuri de recuperare a acestora;
– face propuneri cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;
– ia măsuri pentru buna gospodarire a energiei electrice, combustibilului, apei, hârtiei,rechizitelor a altor materiale de consum;
– asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aflate în folosinţa institutiei, precum şi a căilor de acces în cladiri;
– asigură efectuarea curăţeniei în curtea primăriei, a celorlaltor instituţii subordonate consiliului local, a clădirilor şi spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei, a parcărilor publice;
– face propuneri pentru planul de investitii necesare bunei funcţionari a compartimentului, precum şi pentru reparaţii la imobile, la instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrare şi participă, dacă este cazul, la realizarea lucrărilor respective;
– întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, inventar gospodaresc, precum şi pentru planul de aprovizionare tehnico-material cu utilaje, mijloace şi accesorii specifice combaterii incendiilor;
– exploatează şi întretine mijloacele de transport auto din dotare, urmăreşte verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficienţelor constatate;
– întocmeşte situaţia zilnică a consumurilor de carburanţi si lubrifianţi pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituţiei şi administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanţi pe fiecare autovehicul;
– respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
– propune luarea de măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la imobilele din patrimoniul public şi privat al comunei;
– administrează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
– rezolvă activităţile de care răspund în termenele stabilite de conducere;
– personalul care lucrează în categoria locurilor de muncă cu grad sporit de pericol, pentru care este necesară autorizaţie de funcţionare (instalaţie termică) are următoarele obligaţii:
– verifică presiunea apei în cazan şi pe instalaţia tur-retur;
– curăţă şi aeriseşte cazanul, verifică pompele înainte de pornirea instalaţiei;
– după pornirea instalaţiei, supraveghează buna funcţionare a instalaţiei cu respectarea normelor tehnice, a celor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;
– face propuneri pentru aprovizionarea cu combustibil;
– personalul care lucrează cu utilajul din dotarea primăriei are următoarele îndatoriri:
– identifică terenul:
– traseele ce urmează a fi efectuate trebuie identificate cu exactitate;
– frontul de lucru identificat este analizat împreună cu echipa de lucru, pentru stabilirea sarcinilor specifice;
– riscurile potenţiale sunt identificate cu responsabilitate în vederea luării măsurilor de minimizare a acestora în timpul exploatării utilajului;
– materialele cu grad de risc ridicat sunt identificate cu responsabilitate;
– cazurile speciale care necesită ghidarea în timpul exploatării sunt stabilite cu atenţie, în cadrul echipei de lucru;
– pregăteşte utilajul și accesoriile acestuia:
– deplasarea utilajului în frontul de lucru se face prin executarea cu atenţie a comenzilor, conform procedurilor de lucru;
– informaţiile privind asigurarea condiţiilor de desfăşurare în siguranţă a lucrărilor sunt analizate cu atenţie;
– utilizarea corespunzătoare a utilajului și a accesoriilor acestora conform cărții tehnice (manevrarea roţii cu cupe se face conform normelor specifice de încărcare);
– respectarea normelor de siguranță a utilajului și a accesoriilor acestuia;
– protejarea mediului înconjurător și a bunurilor aflate în aproprierea poziției de lucru;
– remediază neconformităţi:
– este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ținuta corespunzătoare și să respecte programul stabilit;
– participă la pregătirea programului și la instructajele NTS și PSI;
– va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;
– va răspunde personal de:
– integritatea utilajului și a accesoriilor pe care le are în primire;
– întreținerea utilajului și a accesoriilor acestuia;
– efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei și filtre, gresarea elementelor ce necesită această operațiune;
– ține evidența valabilității tuturor documentelor și verificărilor utilajului;
– îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau orice alte sarcini trasate de conducere;
– are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative; – îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.

Secțiunea 10 – Consilierul personal al primarului

Art. 25. – Consilierul personal al primarului se află în subordinea primarului comunei Tomesti și îndeplinește următoarele atribuții pricipale:
– Realizeaza activitati de consiliere a primarului cu privire la toate problememele ce vizeaza oportunitati de dezvoltare locala, gospodarirea comunei si protectia mediului;
– Urmareste modul de realizare a lucrarilor publice aflate in executare , informeaza primarul cu privire la stadiul acestora si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii in executarea/finalizarea acestora; – Asigura si urmareste functionarea serviciilor publice furnizate cetatenilor: iluminat public, salubrizare, participa efectiv la realizarea lucrarilor de interventii si face propuneri pentru imbunatatirea calitatii acestora ; – Asigura igienizarea localitatii si participa efectiv la activitatile specifice de curatenie si igienizare impreuna cu persoanele care efectueaza munca in folosul comunitatii; – Participa impreuna cu viceprimarul la receptia lucrarilor in folosul comunitatii; – Informeaza cetatenii impreuna cu viceprimarul privind obligatiile ce le revin cu privire la intretinerea santurilor, a gardurilor catre drumurile si ulitele comunei, verifica modul de indeplinire a acestor obligatii si face propuneri privind sanctionarea celor vinovati , remedierea situatiilor si intrarea in legalitate; – Conduce, intretine si verifica starea tehnică a autoutilitarei VOLVO de 7,5 t pe care primaria il are in dotare ; – Raspunde de intretinerea si curatenia caminelor culturale si a spatiilor verzi aferente acestora ; – Colaboreaza si sprijina activiitatea salariatilor primariei, la cererea acestora, in domeniul protectiei mediului, gospodaririi localitatilor ; – Sprijina activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei; – Participa la inlaturarea efectelor in cazul producerii unor dezastresi /sau oricaror situatii de urgenta; – Indeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau primar.
CAPITOLUL IV
Alte atribuții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti
Art. 26. – Primarul comunei Tomesti epartizează compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, prin dispoziţie, şi alte responsabilităţi, în funcţie de pregătirea profesională a personalului, în vederea realizării principalelor categorii de atribuţii ce revin autorităţilor administraţiei publice locale.

Secțiunea 1 – Atribuţii în domeniul stării civile

Art. 27. – Atribuţiile principale în domeniul stării civile care se exercită de către ofiţerul de stare civilă delegat în baza dispoziţiei primarului comunei Tomesti sunt:
– întocmeşte acte de stare civilă (acte de naştere, de căstorie, de deces) în condiţiiile legii şi eliberează certificate doveditoare;
– oficiază căsătorii într-un cadru solemn;
– întocmeşte şi transmite organelor în drept documentele cerute de lege privind înregistrările actelor de naştere, căsătorie şi deces;
– transmite actele de identitate ale persoanelor decedate la Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul domiciliu al acestora;
– transmite Centrului Militar Judeţean livretele militare sau adeverinţele de recrutare ale persoanelor decedate;
– întocmeşte buletine statistice de naştere, căsătorie, deces, pe care le comunică Direcţiei Judeţene de Statistică;
– comunică organelor prevăzute de lege, orice modificare intervenită în starea civilă a persoanelor;
– face propuneri din oficiu pentru anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora;
– întocmeşte referate privind rectificarea actelor de stare civilă şi dispoziţii ale primarului privind rectificarea actelor de stare civilă;
– efectuează verificări, la cerere, în cazul anulării, modificării ori completării actelor de stare civilă sau/şi menţiunilor înscrise pe acestea;
– transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente;
– înscrie menţiuni de recunoaştere şi stabilire a filiaţiei;
– înscrie menţiuni privind adopţia, anularea sau desfacerea adopţiei;
– înscrie menţiuni privind divorţul, anularea ori încetarea căsătoriei;
– înscrie în actele de stare civilă menţiuni privind schimbari ale numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
– înscrie menţiuni privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne;
– înscrie menţiuni de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate;
– înscrie menţiuni privind acordarea sau renunţarea la cetăţenia română;
– eliberează certificate de stare civilă;
– reconstituie şi întocmeşte ulterior acte de stare civilă;
– constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi elibererază certificate de divorţ;
– întocmeşte buletine statistice de divorţ pe care le comunică Direcţiei Judeţene de Statistică;
– păstrează registrele de stare civilă în condiţiile prevăzute de legislaţia pe linie de stare civilă şi arhivistică în vigoare.
– atribuie, înscrie şi gestionează C.N.P.
– îndeplineşte orice alte sarcini pe linie de stare civilă prevăzute de reglementările legale naţionale şi ale Uniunii Europene.

Secțiunea 2 – Atribuţii privind Registrul electoral

Art. 28. – Principalele atribuţii privind Registrul electoral îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– înregistrează şi actualizează datele de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot încsrise în Registrul electoral cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente;
– operează direct în Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii;
– actualizează datele de identificare a cetăţenilor cu drept de vot înscrise în Registrul electoral sau le radiază din Registrul electoral în cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, după caz;
– întocmește şi tipărește listeler electorale pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral;
– întocmește listele electorale permanente pe sate;
– întocmește listele electorale permanente într-un exemplar oficial, le păstrează într-un registru special cu file detaşabile şi le pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor;
– întocmește copii de pe listele electorale permanente în două exemplare;
– întocmește listele suplimentare în cazurile prevăzute de lege.

Secţiunea 3 – Atribuţii pe linie de protecţie civilă

Art. 29. – Principalele atribuţii ale personalului desemnat prin dispoziţia primarului să răspundă de protecţia civilă sunt:
– asigură prevenirea populatiei asupra atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor;
– asigură protectia bunurilor materiale şi a valorilor culturale;
– asigură pregătirea populației în vederea asigurării protecției civile;
– organizează, controlează şi coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum şi dotarea cu mijloace de apărare şi intervenţie;
– înştiintează operativ populaţia, instituţiile şi agenţii economici pe baza sistemului informaţional propriu şi centralizat, despre iminenţa producerii dezastrelor;
– asigură condiţiile de funcţionare a comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor şi a secretariatului tehnic;
– participă, la cererea Inspectoratului Judetean de Protecţie Civilă, la acţiunile de intervenţie şi de refacere cu specialişti sau mijloace tehnice;
– asigură pregătirea personalului propriu pentru apararea împotriva dezastrelor;
– asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor;
– întocmeşte şi actualizează, în cooperare cu comisia de protecţie civilă, documente operative și de conducere de protecţie civilă, redactând proiecte de hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
– întocmeşte rapoarte de specialitate, redactează proiectele de hotărâri ale consiliului local pentru organizarea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă ale comunei;
– asigură, verifică şi menţine în mod permanent starea de funcţionare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecţie civilă şi dotarea lor cu materialele şi documentele necesare potrivit legislaţiei în vigoare;
– asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin;
– organizează pregătirea lunară a formaţiilor şi verificarea lor prin alarmare, în vederea menţinerii stării de operativitate şi de intervenţie în caz de dezastre;
– organizează şi conduce prin comisiile de protectie civilă de specialitate potrivit ordinelor sefului protectiei civile, acţiunile formaţiilor de protectie civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
– elaborează şi duce la îndeplinire planurile de pregătire pentru intervenţia civilă anuală, pregătirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire;
– conduce lunar instructajele metodice, exerciţiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop;
– asigură studierea şi cunoaşterea de către comisiile de protectie civilă a particularităţilor comunei şi a principalelor caracteristici care ar influența urmările atacurilor din aer sau ale celor produse de dezastre;
– asigură colaborarea cu formatiunile de pază, pompieri şi de Crucea Rosie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative si pentru desfăşurarea pregătirii de protectie civilă în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor si al lichidărilor urmărilor unor dezastre;
– întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatură, utilajele şi instalatiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;
– planifică, îndrumă şi urmăreşte activitățile desfăşurate de comisiile de protecţie civilă pentru realizarea măsurilor de protecţie a locuitorilor comunei precum şi a bunurilor materiale;
– împreună cu comisia de protecție civilă de specialitate întocmeşte planul de protecţie civilă, planul de apărare împotriva dezastrelor;
– asigură organizarea şi înzestrarea comisiilor şi formaţiilor potrivit instrucţiunilor în vigoare precum şi actualizarea permanentă a situaţiei acestora;
– asigură mijloacele şi aparatura necesară pentru funcţionarea posturilor de observare, se ocupă nemijlocit de pregătirea grupelor de cercetare pentru asigurarea intrării acestora în funcţiune la ordin;
– asigură menţinerea în stare de utilizare a adăposturilor de protectie civilă, evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;
– urmăreşte realizarea mijloacelor de decontaminare prevăzute în planuri;
– asigură condiții de depozitare, conservare, întretinere şi folosire corectă a tehnicii, aparaturii şi a materialelor din înzestrare;
– prezintă Inspectoratului Judetean de protecție civilă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte probleme specifice;
– asigură baza materială a instruirii comisiilor şi formaţiunilor şi a caracterului practic-aplicativ al acesteia şi executa controlul pregătirii comisiilor şi formaţiunilor;
– participă la toate convocările, bilanţurile, analizele şi la alte activităti organizate de Inspectoratul Judeţean de protecţie Civilă;
– prevede în planul de mobilizare a economiei naționale materialele necesare completării înzestrării formaţiunilor de protectie civilă;
– prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea şi realizarea măsurilor de protectie civilă;
– asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor secrete de serviciu;
– organizează prezentarea de sedinţe şi exerciţii demonstrative metodice la acele categorii de pregătire stabilite de șeful Inspectoratului Judetean de Protectie Civilă cât şi pentru temele cu conținut complex;
– elaborează cu sprijinul celorlalţi specialişti din cadrul inspectoratului, documente de protecţie civilă pentru conducere si informare;
– actualizează planul de protecţie civilă, planul de protecţie şi intervenţie la dezastre şi planul de evacuare;
– organizează cercetarea de protecţie civilă precum şi paza punctului de comandă;
– urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protectie civilă şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie;
– răspunde de organizarea şi coordonarea activităţilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a cetăţenilor şi a bunurilor materiale împotriva atacului inamicului sau a dezastrelor prin adăpostire, mascarea obiectivelor importante, deblocarea adăposturilor, înlăturarea avariilor la reţelele de gospodărire comunală, deblocarea şi refacerea căilor de acces şi evacuare;
– urmăreşte execuţia adăposturilor la noile investiţii în construcţie sau la extinderile imobilelor existente în comună, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice în vigoare;
– urmăreşte în permanenţă capacitatea de intervenţie a formaţiunilor de protectie civilă;
– organizează şi ţine evidenţa personalului, materialelor şi tehnicii pentru comisiile şi formaţiunile de protecţie civilă;
– organizează şi coordonează aplicarea măsurilor pe linie de protectie împotriva contaminării radioactive, toxice, biologice, în caz de atac cu arma N.B.C., accident nuclear sau chimic şi în situaţii de dezastre;
– coordonează măsurile de asistenţă medico-sanitară şi sanitar-veterinară în situaţiile mai sus mentionate;
– elaborează documentele pe linia specialitaţii şi asigură transmiterea lor;
– răspunde nemijlocit de înştiinţarea şi alarmarea populaţiei din comuna Vălişoara;
– asigură primirea şi transmiterea semnalelor de înştiinţare despre pericolul atacurilor inamicului, dezastrelor precum şi a datelor despre situatia de radiatie, chimica şi biologica;
– asigură acţionarea la timp a sistemelor de înştiinţare – alarmare din comună;
– controlează periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;
– planifică, organizează şi urmăreşte executarea reparaţiilor la întreaga aparatură de înştiintare şi alarmare;
– coordonează măsurile de restabilire a sistemelor de înştiinţare-alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;
– constituie echipe de alarmare la nivelul comunei;
– coordonează şi îndrumă pregătirea formaţiunilor de transmisiuni – alarmare;
– îndeplineşte și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de hotarâri ale consiliului judeţean sau încredintate de consiliul local sau de către primar;
– urmăreşte şi coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
– întocmeşte şi actualizează periodic documentaţia privind evidenţa militară a autorităţilor locale, personalul din aparatul de specialitate al primarului, instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local;
– ține evidența documentelor cu caracter secret de serviciu, a celorlalte documente şi execută inventarierea şi gestionarea acestora.

Secțiunea 4 – Atribuţii în domeniul protecţiei mediului
Art. 30. – Atribuţiile în domeniul protecţiei mediului exercitate de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– asigură realizarea măsurilor stabilite pentru protejarea mediului înconjurător;
– iniţiază proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi asigură realizarea lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice în domeniul protecţiei mediului;
– stabileşte şi propune consiliului local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii;
– asigură respectarea prevederilor legale privind protectia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
– colaborează cu compartimentul financiar, contabil, resursse umane şi cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborarii bugetului local, pentru protecţia mediului;
– urmăreşte modul de utilizare a fondurilor alocate şi asigură gospodărirea fondurilor aprobate;
– propune măsurile necesare pentru:
– prevenirea si limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor şi incendiilor;
– asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, a decolmatării văilor locale şi a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
– asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea şi reintroducerea lor în circuitul productiv şi prezintă situaţia acestora primarului;
– asigură executarea activităţilor de deratizare şi dezinsecţie;
– rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetatenii comunei referitoare la respectarea legalităţii în domeniul de activitate;
– asigură lucrări de reparaţii, înlocuiri sau dotare cu coşuri destinate deşeurilor, montate pe domeniul public al comunei Tomesti.

Secţiunea 5 – Atribuţii în domeniul protecţiei muncii

Art. 31. – Atribuţiile principale în domeniul protecţiei muncii exercitate de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– urmăreşte permanent respectarea cerinţelor de securitatea muncii de către lucrători şi de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă şi ia măsuri, conform actelor normative în vigoare, în caz de abateri;
– urmăreşte menţinerea echipamentelor de muncă şi a mediului fizic de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate a muncii;
– anunţă nivelul ierarhic superior de producerea oricărui eveniment, accident de muncă şi ia măsuri pentru a nu se schimba starea de fapt în cazul accidentelor grave, dacă aceasta nu conduce la agravarea situaţiei sau la menţinerea potenţialului de periculozitate; în cazul când este necesară schimbarea stării de fapt, asigură întocmirea schiţei cu situaţia reală în care s-a produs accidentul;
– ia măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea situaţiei în cazul producerii unui accident de muncă;
– participă la recepţia echipamentelor de muncă achiziţionate sau ieşite din revizii ori reparaţii;
– informează lucrătorii în legătură cu toate aspectele activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
– participă la elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii;
– urmăreşte verificarea şi admiterea la lucru numai a lucrătorilor aflaţi într-o stare corespunzătoare de sănătate, odihnă, instruiţi şi după caz, autorizaţi;
– urmăreşte dotarea locurilor de muncă cu mijloace de protecţie colectivă necesare şi menţinerea lor într-o stare corespunzătoare de funcţionare;
– urmăreşte dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie adecvat şi utilizarea corespunzătoare a acestuia şi iau măsuri ca toţi muncitorii să poarte echipamentul de protecţie din dotare;
– opreşte procesul de muncă în cazul apariţiei unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea personalului;
– realizează instruiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă şi periodic pentru lucrătorii, conform procedurilor şi instrucţiunilor proprii, întocmite de serviciul extern şi se autoinstruieşte în domeniu;
– respectă instrucţiunile şi cerinţele de securitate şi sănătate a muncii în îndeplinirea atribuţiilor.

Secţiunea 6 – Atribuţii privind relaţia cu publicul

Art. 32. – Principalele atribuţii în domeniul relaţii cu publicul îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– se ocupă de îmbogăţirea bazei de date, prin preluarea de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de la celelalte instituţii publice şi agenţi economici, a informaţiilor care îi privesc pe cetăţeni;
– oferă informaţii cetăţenilor cu privire la întreaga problematică aflată în baza de date a compartimentului de relaţii cu cetăţenii;
– verifică, înregistrează, scanează şi predă compartimentelor de specialitate cererile şi documentele depuse de cetăţeni;
– eliberează cetăţenilor, sub semnătură, toate documentaţiile, actele, autorizaţiile, care au fost rezolvate de compartimentele de specialitate;
– oferă informaţii cetăţenilor cu privire la stadiul în care se află soluţionarea unui act, a unui dosar depus la primărie;
– oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor institutii care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a primariei;
– asigură şi oferă cetăţenilor formularele tipizate, prevăzute de lege;
– prezintă primarului zilnic, sau când se solicită, situaţia cererilor, reclamaţiilor și a dosarelor care au fost înregistrate la compartimentul relaţii cu publicul şi nu au fost rezolvate în termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile;
– organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele la primarul comunei, viceprimar şi secretarul general al comunei;
– întocmeşte şi conduce evidenţa fişelor de audienţă şi asigură expedierea acestora compartimentelor cărora le-au fost repartizate, cauzele care au facut obiectul audienţelor;
– conduce evidenţa răspunsurilor primite la fişele de audientă;
– solicită din partea compartimentelor primăriei comunei orice informaţie cu privire la rezolvarea cererilor cetăţenilor, care se prezintă pentru înscrierea în audienţă şi comunică acestora răspunsul primit;
– atribuie fiecărui petent numărul de înregistrare a cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate;
– transmite cetăţenilor interesaţi informaţii publice şi utile din băncile de date ale instituţiilor de interes public din comuna Tomesti, pe baza documentaţiei transmise de acestea la compartimentul de resort;
– întocmeşte, la cererea consiliului local şi a primarului, diverse rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţeni prin cereri, scrisori şi modul lor de rezolvare;
– asigură şi pune la dispozitia cetăţenilor următoarele:
– documentaţii pentru obţinerea avizelor, aprobărilor, documentelor în sfera de competenţă a primarului comunei;
– informaţii rapide privind activităţile consiliului local;
– alte informaţii despre viaţa publică a comunităţii (agenda manifestărilor culturale, sociale şi sportive);
– adrese ale instituţiilor de interes public;
– elaborează şi reactualizează fişe (fluturasi) cu informaţii utile;
– elaborează banca de date cu informaţii de interes cetătenesc;
– asigură accesul liber, democratic la acţiunile organizate de consiliul local si de primar, transparenţa acestora şi accesul cetăţenilor la informaţii publice;
– asigură primirea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor în termenul legal (conform O.G. nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare) care sunt adresate primăriei comunei Tomesti;
– urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termenul legal a răspunsului care este întocmit în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă şi va fi redactată în cel puţin 2 exemplare;
– asigură expedierea răspunsurilor către petiţionari;
– transmite, în termen de 5 zile de la înregistrare, petiţiile greşit îndreptate către autorităţile locale, în ale căror atribuţii nu intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;
– petiţiile anonime sau cel în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate;
– semestrial întocmeşte un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor;
– asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
– respectă instrucţiunile şi cerinţele de securitate şi sănătate a muncii în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu corespunzător funcţiei exercitate, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Secţiunea 7 – Atribuţii în domeniul Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Art. 33. – Principalele atribuţii în domeniul Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
– controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
– propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
– îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţiile şi instituţiile din care fac parte;
– prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
– răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
– acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;
– solicită planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale;
– întocmeşte fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, aprobat prin Ordinul nr. 89/2013;
– întocmeşte raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împortiva incendiilor, prezentându-l spre aprobare primarului comunei;
– păstrează în bune condiţii documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu;
– păstrează avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
– păstrează certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
– întocmeşte registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
– prezintă date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă, dacă este cazul;
– întocmeşte planurile de protecţie împotriva incendiilor;
– întocmeşte evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
– întocmeşte evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
– întocmeşte evidenţa exerciţiilor de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă (dacă este cazul);
– aduce la cunoştiinţa instituţiei primarului situaţiile deosebite şi propune măsuri pentru soluţionarea lor;
– verifică modul de întreţinere şi funcţionare a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, stingătoarelor şi a celorlalte mijloace de apărare împotriva incendiilor existente în dotare, precum şi cunoaşterea modului de folosire a acestora de către personalul desemnat.
– aprobă organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă şi verifică instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor întocmite de către conducatorii locurilor de muncă;
– verifică că atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior cunosc şi respectă instrucţiunile privind măsurile de apărare împortiva incendiilor;
– participă la acţiunile de stingere izbucnite în cadrul unităţii şi la înlaturarea urmărilor avariilor, exploziilor, accidentelor tehnice, calamităţilor naturale, la stabilirea masurilor de siguranţă pentru repunerea în funcţiune a clădirilor şi instalaţiilor afectate;
– face propuneri primarului pentru realizarea materialelor şi acţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru informarea personalului privind măsurile şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
– asigură prevenirea populaţiei asupra dezastrelor;
– asigură protecţia bunurilor materiale şi a valorilor culturale;
– asigură pregătirea populaţiei în vederea asigurării protecţiei;
– coordonează acţiunile privind apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum şi dotarea cu mijloace de apărare şi intervenţie;
– înştiinţează operativ populaţia, instituţiile şi agenţii economici pe baza sistemului informaţional propriu şi centralizat, despre iminenţa producerii dezastrelor;
– participă, la cererea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la acţiunile de intervenţie şi de refacere cu specialişti, mijloace tehnice;
– asigură pregătirea personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru apărarea împotriva dezastrelor;
– asigură măsurile organizatorice, materialele, documentele şi aducerea personalului voluntar la sediul în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau la ordin;
– întocmeşte şi actualizează în cooperare cu comisia de protecţie civilă documentele operative şi de conducere de protecţie civilă, redactând proiecte de hotărâri sau dispoziţii ale primarului;
– organizează pregătirea lunară a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi verificarea acestuia prin alarmare, în vederea menţinerii stării de operativitate şi de intervenţie în caz de dezastre;
– organizează şi conduce acţiunile echipelor specializate în caz de dezastre pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene, sau teroriste;
– elaborează şi duce la îndeplinire planurile de pregătire pentru intervenţia civilă anuală, dezvoltarea bazei materiale de instruire;
– conduce lunar instructajele metodice, exerciţiile tactice planificate portivit documentelor întocmite în acest scop;
– asigură colaborarea cu formaţiunile de pază şi Crucea Roşie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative şi pentru desfăşurarea pregătirii de apărare împotriva dezastrelor în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi al lichidărilor urmărilor unor dezastre;
– întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre şi în situaţii speciale şi o actualizează permanent;
– împreună cu comisia de protecţie civilă de specialitate întocmeşte planul de apărare împotriva dezastrelor;
– urmăreşte organizarea şi înzestrarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă potrivit instrucţiunilor în vigoare precum şi actualizarea permanentă a situaţiei acestora;
– asigură condiţii de depozitare, conservare, întreţinere şi folosire corectă a tehnicii, aparaturii şi a materialelor din înzestrare;
– prezintă Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie în caz de dezastre, a pregătirii şi alte probleme specifice;
– urmăreşte asigurarea bazei materiale, a instruirii echipelor şi a caracterului practic-aplicativ al acesteia;
– participă la toate convocările, bilanţurile, analizele şi la alte activităţi organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
– prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea şi realizarea măsurilor pentru prevenirea dezastrelor;
– asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor de serviciu;
– contribuie la actualizarea planului protecţie şi intervenţie la dezastre şi a planului de evacuare;
– organizează cercetarea în situaţii de urgenţă precum şi paza punctului de comandă;
– urmăreşte îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva dezastrelor şi desfăşurarea acţiunilor de intrevenţie;
– răspunde de organizarea şi coordonarea activităţilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a cetăţenilor şi a bunurilor materiale împotriva dezastrelor prin adăpostire, mascarea obiectivelor importante, deblocarea adăposturilor, înlăturarea avariilor la reţelele de gospodărire comunală, deblocarea şi refacerea căilor de acces şi evacuare;
– urmăreşte în permanenţă capacitatea de intervenţie a echipelor specializate din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
– organizează şi ţine evidenţa personalului, materialelor şi tehnicii pentru echipele specializate din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
– răspunde nemijlocit la înştiinţarea şi alarmarea populaţiei din comuna Tomesti;
– asigură primirea şi transmiterea semnalelor de înştiinţare despre pericolul dezastrelor, atacurilor inamicului;
– asigură acţionarea la timp a sistemelor de înştiinţare – alarmare din comună;
– controlează periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;
– planifică, organizează şi urmăreşte executarea reparaţiilor la întreaga aparatură de înştiinţare şi alarmare;
– coordonează măsurile de restabilire a sistemelor de înştiinţare-alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;
– coordonează şi îndrumă pregătirea echipelor de transmisiuni – alarmare;
– urmăreşte şi coordonează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
– ține evidenţa documentelor şi execută inventarierea şi gestionarea acestora;
– îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Judeţean sau încredinţate de consiliul local sau de către primar.
Secţiunea 8 – Atribuţii privind protecţia monumentelor istorice

Art. 34. – Atribuţiile principale în domeniul protecţiei monumentelor istorice exercitate de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– răspunde de asigurarea măsurilor pentru protecţia monumentelor istorice;
– propune măsuri pentru asigurarea în documentații a condiţiilor de amenajare a spațiilor publice și zone verzi, amenajarea pieţelor şi plantarea de arbori în concordanţa cu tradiţiile istorice ale comunei;
– face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la adresele, cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;

Secțiunea 9 – Atribuții privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti

Art. 35. – Principalele atribuţii privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
– desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresesază cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
– elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;
– organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă;
– semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici;
– analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracer general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
– poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică respectivă;
– reprezintă persoana de contact în relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ceea ce privește monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare;
– completează și transmite trimestrial către Agenția Națională a Funcționarilor Publici informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;
– transmite trimestrial către Agenția Națională a Funcționarilor Publici informațiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorității sau instituției publice.

Secțiunea 10– Atribuții privind relația cu societatea civilă

Art. 36. – Principalele atribuţii privind relația cu sociatatea civilă îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– întocmește anunțul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative pe care îl publică pe site-ul propriu și-l afisează la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, transmițându-l totodată către mass-media centrală sau locală, după caz, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații;
– transmite anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– la publicarea anunțului pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
– publică pe site-ul propriu și afișează la sediul propriu, alături de documentele mentionate art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvantului și orice alte detalii de desfașurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat;
– asigură păstrarea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) si alin. (10) lit. a) și d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul autorității publice responsabile într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site vor menționa obligatoriu data afișării ;
– consemnează într-un registru propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice și menționează data primirii, persoana și datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea și le comunică inițatorului/inițiatorilor proiectelor de acte normative ;
– la solicitarea autorității publice locale în cauză, organizează întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică;
– urmărește ca în toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate;
– asigură participarea la dezbaterea publică a tuturor persoanelor prevăzute în art. 7 alin. (10) lit. c) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– asigură condițiile pentru participarea la procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în art. 8-12 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– întocmește raportul anual privind transparența decizională conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și îl face public în site-ul propriu, prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în sedință publică;
– asigură arhivarea documentelor create în baza Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– îndeplinește orice alte atribuții ce-i revin în calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, stabilite prin lege sau alte acte normative.

Secțiunea 11 – Atribuții privind asigurarea accesului liber la informațiile de interes public

Art.37. – Principalele atribuţii privind asigurarea accesului liber la informațiile de interes public îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– primește solicitările privind informațiile de interes public;
– în cazul cererii verbale, asigură furnizarea informației pe loc, dacă este posibil, sau îndrumă solicitantul să adreseze o cerere în scris;
– înregistrează cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail) și eliberează solicitantului o confirmare scrisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii;
– realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia stabilește dacă informația solicitată este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces:
– în cazul în care informația solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită;
– în cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001;
– în cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru;
– identifică și actualizeză informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii;
– primește de la structurile prevăzute la art. 22 alin. (1) răspunsul la solicitarea primită și redactează răspunsul către solicitant împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;
– înregistrează și transmite răspunsul persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal;
– în cazul în care solicitarea nu se încadrează în competențele instituției sau autorității publice, în termen de 5 zile de la primire, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta;
– ține evidența răspunsurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
– realizează organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:
– asigură publicarea buletinului informativ al autorității sau instituției publice, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
– asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al autorității sau instituției publice;
– asigură disponibilitatea în format scris (la afișier, sub formă de broșuri sau electronic – dischete, CD, pagină de Internet) a informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
– organizează, în cadrul punctului de informare-documentare al instituției, accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu;
– întocmește raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, care va cuprinde:
– numărul total de solicitări de informații de interes public;
– numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
– numărul de solicitări rezolvate favorabil;
– numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii (informații exceptate de la acces, inexistente etc.);
– numărul de solicitări adresate: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;
– numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
– numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
– numărul de reclamații administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
– numărul de plângeri în instanță: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3 în curs de soluționare;
– costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice;
– sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate;
– numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
– informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informație;
– măsurile luate pentru îmbunătățirea activității;
– numele și prenumele persoanei desemnate, respective al șefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin. (1);
– comunică raportul anual privind accesul la informațiile de interes public conducătorului autorității sau instituției publice și îl face public;
-îndeplinește orice alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative pe linia asigurării accesului liber la informațiile de interes public.

Secțiunea 12 – Atribuții privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
(SNA) 2016 – 2020

Art. 38. – Principalele atribuţii privind a implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– adoptă declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunică Secretariatului tehnic al SNA inclusiv lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;
– consultă angajații în procesul de elaborare a planului de integritate;
– elaborează planul de integritate al instituției;
– aprobă și distribuie în cadrul instituției planul de integritate și declarația de aderare la SNA;
– identifică riscurile și vulnerabilitățile specifice instituției;
– identifică măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial;
– evaluează anual modul de implementare a planului de integritate și îl adaptează la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
– analizează măsurile suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de Primăria comunei Tomesti;
– îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare pe linia implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020.

Secțiunea 13– Atribuții de gestionar

Art. 39. – Principalele atribuţii de gestionar îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– are calitatea de gestionar de bunuri și materiale;
– răspunde de aprovizionarea, repartizarea și întrebuințarea materialelor în mod rațional după nevoi;
– primește, eliberează materiale și ține evidența lor conform normelor legale;
– se îngrijește de buna păstrare a materialelor aflate în gestiunea sa;
– eliberează bunurile aflate în gestiune portivit datelor specificate în actele de ieșire (bonuri de consum) și aprobate de conducătorul serviciului financiar contabil;
– asigură ținerea la zi în bune condiții a evidenței bunurilor la locurile de depozitare;
– predă zilnic la contabilitate documentele pe baza cărora s-au efectuat intrări-ieșiri de bunuri (documentele de primire facturi, recepții, procese-verbale) și obligatoriu până la sfârșitul lunii bonurile de consum, bonurile de transfer pentru materialele eliberate din gestiune;
– comunică în scris conducătorului unității, în condițiile legii, cazurile în care se constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase;
– primește și păstrează valorile materiale în gestiune pe baza documentelor justificative care le întocmesc (facturi, avize de expediție, note de transfer restituire, procese-verbale de casare) după ce au fost verificate amănunțit pentru a constata cantitatea, calitatea și prețul corespunzător datelor înscrise în documente;
– eliberarea valorilor materiale se face în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în documentele de eliberare aprobate cu respectarea dispozițiilor legale;
– se interzice eliberarea valorilor materiale pe bază de dispoziție verbală sau pe baza documentelor nelegal întocmite;
– ține evidența obiectelor de inventar de mică valoare sau de scurtă durată, după aceleași reguli și în baza acelorași documente ca a valorilor materiale și le repartizează pe subgestiuni;
– ține evidența mijloacelor fixe pe fișe de magazie și le repartizează pe locuri de folosință;
– ține evidența formularelor cu regim special (chitanțiere, facturi, bonuri de carburanţi cu valoare fixă);
– eliberează bonuri de carburanţi cu valoare fixă pentru consumul de combustibil al utilajelor și autoturismelor din dotarea instituției;
– ține evidența consumului de combustibil conform fişei activităţii zilnice pentru autovehicule;
– intervine prompt în situații de defecțiuni la diverse obiective în incinta instituției;
– ține evidența și răspunde de consumul real al utilităților din primărie și al unităților din subordine (apă, energie electrică, gaze naturale).

Secțiunea 14 – Atribuții privind arhiva primăriei comunei Tomesti

Art. 40. – Principalele atribuţii privind arhiva primăriei comunei Tomesti îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unităţii respective;
– asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
– verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenta tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;
– cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
– pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;
– organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
– pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
– pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale
– îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege privind arhiva primăriei comunei Tomesti.

Secțiunea 15 – Atribuții privind îndrumarea și verificarea modalității efective de desfășurare a muncii în folosul comunității

Art. 41. – Principalele atribuţii privind îndrumarea și verificarea modalității efective de desfășurare a muncii în folosul comunității îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– informează persoana supusă măsurii cu privire la posibilitățile concrete de executare a obligației în cadrul autorităților locale sau în instituțiile din comunitate abilitate în acest scop;
– solicită persoanei supuse măsurii documentele medicale care să ateste că este aptă pentru prestarea unor activități dintre cele propuse;
– pe baza documentelor medicale și în funcție de utilitatea activităților pentru comunitate și pentru persoana supusă măsurii, stabilește activitățile concrete care urmează a fi îndeplinite și programul de executare în funcție de pregătirea școlară și profesională a persoanei, experiența în muncă, starea de sănătate, disponibilitatea de timp, precum și alte date considerate utile pentru executare;
– stabilește ziua, ora și locul pentru începerea executării muncii neremunerate în folosul comunității și îi pune în vedere persoanei faptul că aceasta trebuie să execute obligația într-un interval de 6 luni de la data începerii prestării activității;
– efectuează instructajul persoanei cu privire la regulile generale pe care trebuie să le respecte pe parcursul executării, modul de desfășurare a activității, programul de muncă și o informează, sub semnatură, cu privire la normele de protecție a muncii, de pază și de stingere a incendiilor;
– stabilește alte activități pe care persoana le poate desfășura în cazul în care aceasta a prezentat documente medicale din care a rezultat inaptitudinea de muncă pentru activitățile stabilite inițial;
– îndrumă și verifică modalitatea efectivă în care persoana supravegheată desfășoara munca neremunerată în folosul comunității;
– comunică organului de poliție competent activitatea stabilită a fi desfășurată, locul și programul stabilit pentru desfășurarea activității, astfel încât organul de poliție să poată verifica nemijlocit executarea obligațiilor;
– eliberează persoanei supuse măsurii, în termen de 15 zile de la data încetării activității, o adeverință prin care se consemnează evidența orelor de activitate neremunerată, locul de desfășurare a acestora, programul de lucru, evidența zilnică a activității prestate, incidentele intervenite, modul în care persoana a respectat condițiile de executare a muncii neremunerate în folosul comunității;
– comunică organului de poliție competent, în vederea informării procurorului, aspecte precum:
– neprezentarea la locul de executare a obligației, absentarea nejustificată de două ori consecutiv ori manifestarea de comportamente necorespunzătoare la locul de executare;
– nedepunerea documentelor medicale solicitate în vederea începerii prestării activității;
– atestarea prin documente medicale a faptului că persoana este inaptă de muncă, respectiv că și-a pierdut capacitatea de munca ori aceasta este diminuată;
– intervenirea unor motive care justifică imposibilitatea continuării ori finalizării executării obligației din motive neimputabile persoanei ori instituției stabilite pentru executarea obligației;
– îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Secțiunea 16 – Atribuții privind implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese

Art. 42. – Principalele atribuţii privind implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– primește și înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovada de primire;
– la cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
– oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;
– evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;
– asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agentiei pe toata durata exercitării funcției sau mandatului, și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;
– trimite Agentiei, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevazute la art. 6 alin.(1) lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
– întocmește, dupa expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
– acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilitaților și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
– transmite Agenţiei, până la data de 1 august a fiecărui an lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţite de punctele de vedere primite;
– dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese, sesizează deficienţe în completarea acestora, recomandă, în scris, pe bază de semnatură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative şi se transmite Agenţiei în copie certificată.
– îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau alte acte normative privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.

Secțiunea 17 – Atribuții privind completarea şi transmiterea Registrului de evidenţă al salariaţilor

Art. 43. – Principalele atribuţii privind completarea şi transmiterea Registrului de evidenţă al salariaţilor îndeplinite de personalul desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– transmite registrul cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză;
– pune la dispoziție inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum și dosarul personal al salariaților;
– completează elementele contractului individual de muncă și transmite registrul în termenele prevăzute;
– completează registrul cu date corecte și complete;
– informează inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii, în cazul în care există;
– eliberează copii după documentele solicitate de către salariat;
– păstrează registrul în formă electronică la sediul angajatorului;
– îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege privind completarea şi transmiterea Registrului de evidenţă al salariaţilor.

Secțiunea 18- Atribuții agent de inundații

Art. 44. – Principalele atribuţii ale agentului de inundații desemnat prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
a) Măsuri şi acţiuni preventive:
– desfăşoară acţiuni privind organizarea consultării, înainte de adoptarea oricărei decizii a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale prevazute de lege, în toate problemele care le privesc în mod direct potrivit legii, şi preluarea punctelor de vedere oportune in continutul proiectelor actelor normative;
– participă la întocmirea planurilor anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii și gestionarii situațiilor de urgență;
– participă la acţiunile organizate la nivel local pentru corelarea planurilor urbanistice generale ale localității, cu prevederile hărților de hazard și de risc natural, şi respectă prevederile documentaţiilor elaborate;
– se îngrijeşte de elaborarea hărţilor de vulnerabilitate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
– propune obiectivele de protecție a populației împotriva inundațiilor şi măsurile de prevenire şi intervenție în cazul producerii acestora;
– efectuează controlul utilizării albiilor şi malurilor cursurilor de apă necadastrate şi propune măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;
– atribuţii privind informarea şi educarea populaţiei pentru situaţii de inundatii, precum şi în implicarea acesteia în realizarea de proiecte de protecţie împotriva inundaţiilor, protecţia naturii, gestionarea resurselor de apă etc.;
– propune măsuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitatii de pe micile cursuri de apă sau canale, şanţuri din comună şi întretinerea şi îmbunătăţirea capacitaţilor de transport ale albiilor micilor cursuri de apă ce traversează localitătile din jurisdicţia lor;
– aduce la cunoştinţa populaţiei precizările legii privind utilizarea terenurilor în zonele inundabile şi conlucrează cu compartimentul urbanism;
– aduce la cunoştinţa compartimentului urbanism cazurile de nerespectare a planurilor de amenjare a teritoriului, pe linia utilizării terenurilor din zonele inundabile;
– face propuneri pentru reabilitarea capacităţii de evacuare a podurilor şi a podeţelor de pe căile de comunicaţii din comună;
– propune încheierea de convenţii de întrajutorare în caz de inundaţii cu operatorii economici de pe raza localității;
– propune elaborarea de ghiduri, îndrumare, pliante, afişe ce vor cuprinde informaţii asupra cauzelor producerii inundaţiilor, a modalitaţilor de prevenire a acestora, precum şi a acţiunilor de protecţie si intervenţie individual şi de grup;
– distribuie materiale informative referitoare la prevenirea si protectia populatiei în caz de inundații;
– propune forme speciale de comunicare cu populația, de educare a acesteia, în vederea adaptării la inundații a comunității;
– realizează campanii de informare a comunităţii privind regulile de comportare înainte de inundații, în timpul acestora, în timpul evacuării si după trecerea fenomenului.
b) Măsuri şi actiuni operative:
– întreprinde activităţi cuprinse în legislaţia în vigoare privind managementul situaţiilor de urgenţă;
– aduce la cunoştinţa autorităţilor starea de functionare a drumurilor judetene și a drumurilor de acces în zonele inundate;
– asigură ordinea publică și protecția vieții şi a bunurilor;
– participă la coordonarea acțiunilor de ajutor;
– propune autorităţilor luarea măsurilor pentru asigurarea conditiilor necesare acordării asistenței medicale;
– participă la coordonarea acţiunilor pentru asigurarea necesitaţilor esenţiale ale persoanelor sau comunitaţilor izolate;
– propune masuri pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor afectate de inundatii;
– face propuneri pentru organizarea grupurilor de voluntari în vederea participării la acțiunile de salvare-evacuare a populației afectate de inundaţii şi asigură instruirea acestora.
c) Măsuri şi actiuni dupa inundaţii:
– participă la activităţile de mobilizare a comunității la acţiuni desfăşurate pentru înlăturarea efectelor inundatiilor, de refacere a locuințelor și gospodăriilor afectate de inundații;
– desfăşoară activităţi de mobilizare a comunității la acțiunile de aprovizionare cu hrană, îmbracaminte și distribuire a acestora, precum si pentru cazarea în locuințe temporare;
– propune acțiuni pentru restabilirea serviciilor de bază și aprovizionarea cu hrană, îmbrăcăminte, asigurarea de locuințe temporare și a igienei;
– asigurarea condițiilor pentru asistență sanitară;
– participă la acţiunile de coordonare activităților de reconstrucție și restaurare a activității normale;
– propune măsuri pentru organizarea activității de ajutor financiar;
– participă la acţiunile de gestionare a răspunsurilor la apelurile populaţiei;
– propune revizuirea planurilor operative de aparare pentru situații de urgenta;
– participă la evaluarea pagubele economice, sociale și de mediu provocate de inundații.

Secțiunea 19 – Atribuții ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul primăriei comunei Tomesti

Art. 45. – Principalele atribuţii ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul primăriei comunei Tomesti, desemnată prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– informează și consiliază instituția, precum și angajații care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului nr. 2016/679 și a dispozițiilor legislației naționale referitoare la protecția datelor;
– monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator, inclusiv alocarea responsabilităților, acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
– consiliază, la cerere, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizează funcționarea acesteia;
– cooperează cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și reprezintă punctul de contact cu aceasta;
– ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în îndeplinirea sarcinilor sale;
– creează, conduce și păstreză o evidență a tuturor categoriilor de operațiuni de prelucrare efectuate în numele autorităților administrației publice locale;
– îndeplinește orice alte sarcini și atribuții prevăzute de ligislația în vigoare referitoare la protecția datelor cu character personal.

Secțiunea 20 – Atribuții ale persoanei responsabile cu administrarea domeniului public și privat

Art. 46. – Principalele atribuţii ale persoanei responsabile cu administrarea domeniului public si privat, desemnată prin dispoziţia primarului sunt următoarele:
– asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local, sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna administrare a domeniului public și privat al comunei Tomesti, conform legii, după înscrierea în evidenţele contabile;
– participă la toate acţiunile consiliului local şi ale primarului care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al comunei;
– asigură întocmirea documentaţiilor şi organizează licitaţii publice, în baza hotarârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei;
– conduce evidenţa terenurilor fără construcţii din intravilan şi extravilan şi în colaborare cu alte compertimente din aparatul de specialitate, asigură întocmirea lucrărilor de reglementare juridică, scoateri din circuitul agricol, dezmembrari şi întabulari ale acestora;
– asigură întocmirea documentaţiilor şi răspunde de înscrierea în evidentele de carte funciară a bunurilor proprietate publică şi privată a comunei, conduce şi actualizează evidenţa acestor bunuri;
– conduce şi răspunde de ţinerea la zi a registrelor privind evidenţa ofertelor şi a contractelor de concesionare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
– urmăreşte şi răspunde de executarea contractelor în care comuna este parte, indiferent de natura acestora: închiriere, asociere, concesionare;
– asigură întocmirea în baza proceselor-verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință sau terenuri, care au fost adjudecate prin licitatie publică de catre diferite persoane juridice sau fizice;
– rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetaţenii comunei referitoare la respectarea legalităţii în administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei;
– colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de aplicare a proiectelor de urbanism;
– propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi cladiri) aparţinând domeniului public şi privat al comunei Tomesti;
– verifică expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul comunei şi formulează propuneri legale şi oportune pentru autorităţi;
– conduce evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu constructii, terenuri agricole închiriate;
– asigură înregistrarea în evidenţele patrimoniului public şi privat al economiei a terenurilor si constructiilor care, potrivit dispozitiilor legale, sunt proprietatea comunei;
– sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenţei unor construcţii neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– verifică la faţa locului şi solutionează sesizările şi reclamaţiile făcute de cetăţeni care se referă la
activitatea de care răspunde;

CAPITOLUL V
Atribuţii comune compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului

Art. 47. – În afară de atribuțiile specifice compartimentului din care face parte și a atribuțiilor date prin acte administrative, personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti îndeplinește și următoarele atribuții:
– colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
– semnează atât actele întocmite în cadrul compartimentului, precum şi cele întocmite în comun cu alte compartimente;
– fac propuneri pentru proiectele de operaţiuni specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor în domeniul activităţii de care răspund;
– participă la redactarea referatelor de aprobare a primarului şi a proiectelor de hotărâre al căror iniţiator este primarul sau consilierii locali, la solicitarea acestora, întocmesc rapoartele şi referatele de specialitate care au  legătură cu atribuţiile compartimentului pentru emiterea hotărârilor consiliului local sau dispoziţiilor primarului, redactează dispoziţiile primarului;
– susţin proiectele de hotărâre care au legătură cu atribuţiile compartimentului în faţa comisiilor de specialitate şi răspund interpelărilor;
– respectă instrucţiunile şi cerinţele de securitate şi sănătate a muncii în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu corespunzător funcţiei exercitate, precum și normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
– comunică persoanei desemnate cu îndeplinirea atribuţiilor de relaţii publice informaţiile de interes public conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul institutiei şi afişării la sediul primăriei şi la punctele de afişaj din comună.
– fac analiza săptămânală privind comunicarea la termen a raspunsului la adresele, cererile sau sesizările primite pentru solutionare;
– asigură arhivarea actelor din cadrul compartimentului, conform nomenclatorului dosarelor;
– răspund de soluţionarea în termenul prevăzut de lege a corespondenţei;
– primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele stabilite;
– asigură arhivarea documentelor create în cadrul compartimentului;
– face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizărille primite pentru
– păstrează secretul profesional și confidențialitatea conținutului documentelor pe care le întocmește;

Art. 48. – (1) Şefii ierarhici vor întocmi împreună cu compartimentul contabilitate si resurse umane fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului.
(2) Compartimentele din structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului au obligaţia de a comunica compartimentului contabilitate si resurse umane orice modificare intervenită în atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislaţiei apărute după aprobarea prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor consiliului local sau a dispoziţiilor primarului.

Art. 49. – În fişele de post vor fi cuprinse atribuţiile profesionale, atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie, atribuţiile privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

Art. 50. – Personalul de conducere are următoarele atribuţii:
– analizează şi propune măsuri pentru cresterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat.
– analizează periodic compartimentele de care răspunde de modul în care se realizează Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul activităţii pe care o coordonează;
– răspunde direct de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor care se referă la activitatea compartimentului, informând primarul.
– colaborează cu personalul din compartimente, astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunostinţa şefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvarii ei.
– urmăreşte actualizarea dispoziţiilor de înlocuire a funcţionarilor publici/personalului contractual în perioada concediilor de care aceştia beneficiază precum şi de exercitare temporară a unor atribuţii de serviciu în cazul posturilor temporar vacante/vacante.
– urmăreşte şi asigură formarea/perfecţionarea profesională a personalului aflat în subordine, precum şi a personalului care înlocuieste funcţionarii publici/personalul contractual pe timpul absenţei acestora de la locul de muncă;
– urmăreşte şi asigură formarea/perfecţionarea profesională a personalului din aparatul de specialitate al Primăriei care execută temporar sarcinile de serviciu în cazul posturilor temporar vacante/vacante.

Art. 51. – Funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului au obligaţia respectării calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

Art. 52. – (1) În desfăşurarea activităţii, compartimentele din aparatul de specialitate al primarului vor întreţine relaţii funcţionale cu Instituția Prefectului – Judeţului Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, cu direcţiile descentralizate ale ministerelor, cu alte instituţii specializate.
(2) Orice comunicare făcută de instituţiile prevăzute la alin. (1) este adusă la cunoştinţa primarului.
(3) La cererea expresă a consiliului local sau primarului, personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti, beneficiază de sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de altă natură din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 53. – Personalul din aparatul de specialitate al primarului asigură securitatea materialelor, cu continut secret, răspunde de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul compartimentului.

Art. 54. – (1) Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.
(2) Răspund pentru bunurile materiale din dotarea birourilor conform fişelor de inventar.

Art. 55. – Intregul personal al aparatului de specialitate are obligaţia de a respecta prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei, Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei, Codul Administrativ, Codul muncii, contractul colectiv de muncă, orice alte acte normative în vigoare privind legislaţia muncii.

Art. 56. – Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului.

Art. 57. – (1) Salariaţii vor studia legislatia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia.
(2) În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, se vor repartiza salariaţilor atribuţiile ce le revin acestora şi se completează fişele de post în mod corespunzător.
(3) Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou aparută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti.

Art. 58. – Analizarea faptelor de indisciplină ale funcţionarilor publici se va face in cadrul Comisiei de disciplină.

Art. 59. – Personalul din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al primarului comunei participă obligatoriu la şedintele în plen ale consiliului local respectiv comisiilor de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate, dacă este solicitată prezenţa acestora la şedinţe.

Art.60. – (1) Întreg personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei are obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară.
(2) Deplasările în teren în timpul programului de lucru vor fi aduse la cunoştinţa şefilor ierarhici şi vor fi consemnate în registru de evidenţă a deplasărilor.

Art. 61. – (1) Corespondenţa primită în primărie din partea unor institutii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratura – Primarul comunei – Compartimentul în cauză.
(2) Circuitul documentelor care rezultă din îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti va fi aprobat prin dispoziţia primarului.

Art. 62. – Personalul din aparatul de specialitate al primarului are obligatia de a pune la dispoziţia consilierilor locali informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 63. – Modificarea Regulamentului se face ori de câte ori se va impune, prin hotarare a consiliului local Tomesti

Art. 64. – Prezentul Regulament se comunică tuturor compartimentelor, prin grija secretarului general al comunei, asigurând, sub semnatură, luarea la cunoştinţă a fiecărui angajat din cadrul compartimentului respectiv.

INITIATOR AVIZAT,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/44 din 10.06.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza modificărilor aduse structurii organzatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti este necesară aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, în vederea stabilirii sarcinilor de serviciu și a responsabilităților pentru toate structurile funcționale, conform legislației specifice fiecărei activități.
În conformitate cu:
– Ordonanța de Urgenață a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare aceste aspecte și în conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c),precum și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, in forma initiala .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/ 44 din 10.06.2021

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza modificărilor aduse structurii organzatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti este necesară aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, în vederea stabilirii sarcinilor de serviciu și a responsabilităților pentru toate structurile funcționale, conform legislației specifice fiecărei activități.
În conformitate cu:
– Ordonanța de Urgenață a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare aceste aspecte și în conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c),precum și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun initierea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda