PROIECT DE HOTARARE nr. 1/03.01.2024 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2023 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 1/03.01.2024
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2023 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2022

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/1 din 03.01.2024 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2023 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2022 ;
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.16.3 din O.M.F.P. nr. 5389/2023
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023 si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023 a sectiunii de dezvoltare sursa A in suma 541.969,73 lei,din excedentul bugetului local aferent anului 2022;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul contabilitate si resurse umane .
Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

INITIATOR,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/1 din 03.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2022 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2021

Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.16.3 din O.M.F.P. nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023 a sectiunii de dezvoltare in suma 541.969,73 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2022 ;
Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat
către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.
Conform Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 2024 inclusiv.
Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila”
Pentru aceste considerente propun Consiliului local Tomesti să dezbată şi să adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/1 din 03.01.2024

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2023 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2022

Analizând prevederilor art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.16.3 din O.M.F.P. nr. 5389/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2023 in care se arata:
“ In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 2024 inclusiv .
Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila” , excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârii autorităţii deliberative, astfel:
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023 a sectiunii de dezvoltare in suma 541.969,73 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2022 ;
Totodată, conform Legii 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.
Pentru aceste considerente propun initierea unui proiect de hotarare in vederea aprobarii acestuia de catre consiliul local Tomesti .

REFERENT CONTABIL,
Valean Gabriela-Elena