HOTARAREA nr. 70/2021 PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI PENTRU ORGANIZAREA SERBARII “POMUL DE IARNA “

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 70/2021
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI
PENTRU ORGANIZAREA SERBARII “POMUL DE IARNA “

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
In urma analizei proiectului de hotarare nr. 65/15.11.2021 initiat de primarul comunei Tomesti privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea serbarii “Pomul de iarna “ ;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3/72 din 15.11.2021 , prezentat de primarul comunei Tomesti initiatorul proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea serbarii „Pomul de iarna ’’ organizat de elevii de la scoala primara Obarsa , din comuna Tomesti ,
In baza raportul compartimentului de resort nr. 4/72 din 15.11.2021 precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/109 din 24.11.2021 ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. III, alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) , art.129 alin.(4) lit a) şi alin. (6) lit. b) , precum şi ale art. 139 alin.1 , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare ,precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 2.000 lei pentru organizarea serbarii „Pomul de iarna ’’de catre prescolarii si scolarii de la Scoala primara Tomesti din comuna Tomesti .
Art.2. Suma aprobata prin prezenta hotarare va fi alocata de la bugetul local al comunei Tomesti , cap. cap. 67.02.03.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti .
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZA,
Olar Tania

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti la 25.11.2021


Notă: Numar consilieri prezenti ____8___din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate simpla art 5 lit _ee_) ( voturi necesare _5__)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ___7__ voturi „pentru” (lipseste dl. consilier Petruse Florin Ilie); __-_voturi „împotrivă”, _1_abţineri ( dl.consilier Oprisa Simonel-Florin ).