HOTARAREA NR. 47 /2021 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI U.A.T. COMUNA TOMESTI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 47 /2021
PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL
REPREZENTANTULUI U.A.T. COMUNA TOMESTI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Analizând proiectul de hotărâre nr.40/0807, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Tomesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”;
In baza referatului de aprobare al primarului comunei Tomesti, înregistrat sub nr. 47/08.07.2021, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Tomesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”;
Văzând:
– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, înregistrat sub nr. 4/47 din 08.07.2021;
– avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, amenajarea teritoriului, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, turism, servicii publice şi comerţ nr. 5/ 84 din 21.07.2021 cuprinzând avizul favorabil asupra proiectului de hotărâre
In baza
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” nr. 1540/08.07.2021, înregistrată la Primăria comunei Tomesti cu nr. 637/08.07.2021, care conține atașat Nota de fundamentare nr. 1539/08.07.2021 și Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de către aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 394/720/25.04.2018 de către Operatorul de colectare și transport S.C. BRAI CATA S.R.L., desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 1 Brad, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”,
– Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad având nr. 394/720/25.04.2018;
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara”, astfel cum a fost modificat și completat;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
În conformitate cu prevederile:
– Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se mandatează reprezentantul U.A.T. Comuna Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar, ca în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/25.04.2018, emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea de Încălcare.
Art. 2. – La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului Delegat – S.C. BRAI CATA S.R.L. în vederea remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a propunerilor înaintate de operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite necorespunzător.
Art. 3. – Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui membru asociat al Zonei de colectare 1 Brad la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. – Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Tomesti și pe site-ul www.primariatomesti.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local, și se comunică:
– Instituției Prefectului județului Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane;
– Compartimentului Impozite și Taxe Locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Leucian Moga Sorin-Adrian

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 22.07.2021

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :___ voturi ,,pentru ___-_,,împotrivă, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;