HOTARAREA NR. 44/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 44/2021
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.37/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti ,initiat de primarul comunei Tomesti,dl Vasiu Adrian-Viorel.
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.3/ 44 din 10.06.02021 al primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel ,din care rezulta necesitatea aprobarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti . Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.4/44 din 10.06.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr. 5/82 din 21.07.2021 al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), 139 alin. (1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință public prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei și se va comunica :
– Instituției Prefectului Județului Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti
– Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Leucian Moga Sorin-Adrian

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 22.07.2021
Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__ __ voturi ,,pentru “ __-___,,împotrivă,, ; _____,,abţineri ,”, votul fiind liber .