HOTARAREA nr. 30 /2021 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII CURENTE LA CAMINUL CULTURAL TOMESTI”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 30 /2021
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CURENTE LA CAMINUL CULTURAL TOMESTI”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
In baza proiectului de hotarare nr. 23 /23.04.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:„REPARATII CURENTE LA CAMINUL CULTURAL TOMESTI”, Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/30 din 23.04.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CURENTE LA CAMINUL CULTURAL TOMESTI”, In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/30 din 23.04.2021 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/68 din 26.05.2021;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă Documentaţia Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiții „REPARATII CURENTE LA CAMINUL CULTURAL TOMESTI”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 97.049,80 lei fara TVA, respectiv 112.092,52 cu TVA inclus .

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurseumane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si administrativ din cadrul Primariei comunei Tomesti;
Conpartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 27.05.2021